Центральноазиатский журнал образования и инноваций https://in-academy.uz/index.php/cajei <p><strong>Центральноазиатский журнал образования и инноваций</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу международным ученым, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, казахском, таджикском, английском</strong> или <strong>русском</strong> языках и пройти тщательный процесс рецензирования.</p> «Innovative Academy RSC» LLC ru-RU Центральноазиатский журнал образования и инноваций 2181-4481 TARJIMA TARIXI VA UNING BADIIY ADABIYOTDAGI O‘RNI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/23975 <p>Ushbu maqolada tarjima, unga berilganta`riflar, tarjimaning tilshunoslikda, xususan adabiyotshunoslikda tutgan o`rni, kelib chiqish tarixi o`rganilgan.</p> Baxtiniso Aliyeva Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 5 7 PRINCIPLES OF FORMATION OF WORD GROUPS IN UZBEK LANGUAGE https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/23976 <p>This literature review explores the principles of word group formation in the Uzbek language, a key member of the Turkic language family. It delves into the phonetic, morphological, syntactic, and semantic aspects of Uzbek word groups, drawing on a range of scholarly studies. The review highlights the diversity within Uzbek dialects and examines the language's unique features through comparative analysis with other Turkic languages. The findings reveal the intricate interplay between linguistic elements and cultural influences, underscoring the complexity and richness of the Uzbek language. The review also discusses the implications of these findings for language learning, teaching, and preservation, providing valuable insights into the linguistic structure and cultural context of Uzbek.</p> Munavvar Erkinova Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 8 11 RAQAMLI IQTISODIYOTDA MAXFIYLIK VA MA’LUMOTLAR HIMOYA QILISH https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/23977 <p>Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotda maxfiylik va maʼlumotlarni himoya qilishning muhim muammosi koʻrib chiqilib, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarga alohida eʼtibor qaratilgan. U ushbu mintaqalar duch keladigan muammolarni, jumladan, qonunchilikning yetarli emasligi, cheklangan texnologik infratuzilma, aholining xabardorligi pastligi va ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha yetarli tajribani o'rganadi. Maqolada keng qamrovli huquqiy asoslar, texnologik investitsiyalar va hamkorlik zarurligini taʼkidlab, shaxsiy daxlsizlik hamda maʼlumotlar himoyasini kuchaytirish boʻyicha strategik tavsiyalar taklif etiladi.</p> Rustam Maxkamov Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 12 15 ИПАКЧИЛИК ЧИҚИНДИЛАРИДАН ОЛИНГАН ЭРИТМАДА ОХОРЛАНГАН ИПЛАРНИ СИФАТ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24009 <p>Мазкур мақолада тўқувчиликкка мўлжалланган танда ипларини охорлашда пилла чувиш жараёни чиқиндиси-пилла юмшатилган сирицинли сувнинг турли ҳароратларида фойдаланиш бўйича маълумотлар келтирилган.</p> Т.А. Тойирова М.Б. Жаниева Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 16 20 MASOFAVIY TA’LIMNING AFZALLIKLAR https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24010 <p>Ushbu maqolada ta’limda axborot texnologiyalarining o‘rni, dars mashg‘ulotlarida axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali dars sifati va yoshlarni IT sohasiga qiziqishlarini oshirish, undan tashqari ta‘limda multimedia vositalarining afzalliklari va masofaviy ta‘limning yoshlar uchun qulayligi tadqiq etiladi.</p> Gulrux Rayimjonova Gullola Ismonaliyeva Ilhomjon Aldashev Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 21 24 O’ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI KIRISH SO'ZLARNING LEKSIK VA SINTAKSIS XUSUSIYATLARI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24011 <p>Ushbu maqolada o’zbek va ingliz tillaridagi kirish so’zlarning siztaksis vazifalari, leksik xususiyatlari va ma’noviy jihatdan, expressivlik jihatdan farqlanish va o’xshashlik jihatlari haqida ma’lumotlarga ega bo’lishingiz mumkin</p> Mexri Jumayeva Muqaddas Qodirova Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 25 28 THE ROLE OF INTERNET TECHNOLOGY IN THE MODERN CONCEPT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24015 <p>The use of information and communication technologies (ICT) can significantly expand educational opportunities. Standard forms of teaching are becoming less and less likely to attract the interest of students; there is a need to look for new methods, one of which should be the active use of digital resources in the classroom. This article examines technologies for teaching writing in English using ICT.</p> Khalima Jumakulova Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 29 31 GRAMMATIKANI O’QITISHDA UCHRAYDIGAN QIYINCHILIKLAR https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24016 <p>ushbu maqola grammatikani o'rgatish oson jarayon emasligiga ishonch hosil qiladi, chunki u katta auditoriya tomonidan qabul qilinadi. Mualliflar o‘quvchini o‘ylantiradigan yorqin misollar keltirdilar. Va bu jarayon ham chalkash. Buning sababi, mualliflarning o'qituvchilar metodologiyasiga ishora qiluvchi jonli misollardan foydalanish qobiliyatidir. Maqolada ta'kidlangan atamalar har bir ta'lim nuqtai nazaridan ajralmas birliklardir.</p> Moxinur Xoshimova Nilufar Zubaydova Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 32 34 FUNGAL DISEASE OF VINE AND CHEMICAL AGAINST IT EFFECTIVE WAYS TO FIGHT WITH SUBSTANCES https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24017 <p>To prevent the fight against this disease, it is necessary to carry out agrotechnical measures - planting healthy seedlings, raising the vine bushes to the sori, giving phosphorus and potassium fertilizers to the vineyards, carrying out the first (before flowering) and second (after flowering) pruning of the vine in time.</p> Foziljon Saitkulov Bo’ronboy Ibragimov Umida Ismoilova Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 35 38 STUDY OF ESTERS OF ABSOLUTE ETHANOL EXTRACT OF THE CENTRAL ASIAN MINT PLANT https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24018 <p>Mint is very popular in English cuisine, it is added to lamb meat sauces. In American cuisine, it is added to improve the taste and aroma of mixed drinks made from tomato juice and in various fruit and vegetable salads. In Arabic, Spanish and Italian cuisine, mint is served as a spice or added to various spice mixtures. Mint leaves enhance the flavor of roasts, roast lamb, lamb and chicken. It is added to stewed cabbage, carrots, peas or leeks.</p> Foziljon Saitkulov Samandar Umarov Sevara Tog’ulova Copyright (c) 2023 2023-12-06 2023-12-06 2 12 39 43 O`ZBEKISTONDAGI ILK SHAHARLAR https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24041 <p>Avvalo ushbu maqolada O`zbekiston hududidagi ilk shaharlarning paydo bo`lishi , ularni topish va izlash ishlarining olib borilganligi va natijalari haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan bo`lib, shu bilan birgalikda hududimizda joylashgan qal’alar va ularning o`z davridagi istiqbollari haqida ham ma’lumotlar keltirilgan.</p> Sodiqjon Ashurov Copyright (c) 2023 2023-12-09 2023-12-09 2 12 44 46 QORAQALPOGISTONING RESPUBKIKASINING O'ZIGA XOS URF ODATLARI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24042 <p>Qoraqalpoqlarning ham Markaziy Osiyodagi boshqa xalqlar singari o‘ziga xos urf-odat va an’analari bor. Ularning ko'pchiligi qadimgi davrlarga borib taqaladi va ko'chmanchi saklar, pecheneglar va o'g'uzlarning butparast madaniyatidan kelib chiqqan. Albatta, ko'pchilik keyingi islom madaniyatiga mansub, lekin ayni paytda butparastlik madaniyatining ayrim elementlarini saqlab qolgan.Ushbu maqolada qoraqalpoq xalqining qadimiy xo‘jalik turlari, moddiy madaniyati, urf-odat va an’analari haqida so‘z boradi.</p> Ziyoda Zaripova Copyright (c) 2023 2023-12-09 2023-12-09 2 12 47 50 ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ОРҚАЛИ УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАБАЛАРИДА КАСБИЙ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24044 <p>Ушбу мaқолaдa талабалaрнинг касбий коммуникатив компетенциясини шакллантиришда инновацион технологиялардан унумли фойдаланишнинг ахамиятига қаратилган коммуникатив-фаоллик ёндашувига асосланиши ёритилади.</p> Амина Мусaeвa Copyright (c) 2023 2023-12-09 2023-12-09 2 12 51 58