Центральноазиатский журнал образования и инноваций https://in-academy.uz/index.php/cajei <p><strong>Центральноазиатский журнал образования и инноваций</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу международным ученым, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, казахском, таджикском, английском</strong> или <strong>русском</strong> языках и пройти тщательный процесс рецензирования.</p> ru-RU info@in-academy.uz (Dildora Akbarova) info@in-academy.uz («Innovative Academy RSC» LLC) Sat, 04 May 2024 07:25:39 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 SHARQ VA G‘ARB BADIYATIDA AYOL IFODASINING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI (ABDULLA QODIRIY VA JEYN OSTIN ASARLARI MISOLIDA ) https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30821 <p>Maqolada sharq va g‘arb madaniyatida&nbsp; ayol obrazi, urf-odatlarning ahamiyati, ularning qadr qimmati va mamlakat taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi, bunda ayol kishining individ shaxs sifatida shakllanishi, faqat o‘zi yashab turgan davrdagi ijtimoiy munosabatlar ta’siri ostida bo‘lib qolmasdan, shuningdek, tarixiy tajribalar, ajdodlar tomonidan yaratilgan, to‘plangan va avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan madaniy meroslar, milliy qadriyatlar ta’siri ostida ham shakllanishi ochib berilgan.</p> Rasulova Inobat Ilkhomovna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30821 Fri, 03 May 2024 00:00:00 +0000 DAVLAT XARIDLARIDA KORRUPSIYA VA QONUN BUZILISHLARI: KARTEL KELISHUVLARINING TAHLILI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30822 <p>Ushbu maqolada davlat xaridlari jarayonini va uning bosqichlari tahlil qilinadi, tenderlarni soxtalashtirish va kartel kelishuvlarining davlat xaridlari sohasidagi o‘rni aks ettiriladi. Maqolada kartel kelishuvlarini aniqlash va ularni to‘xtatish bo‘yicha qonuniy choralar ko‘rish hamda elektron xaridlar tizimini rivojlantirishning ahamiyati aks ettiriladi.</p> Abdusherozov Abdurasul Baxtiyorovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30822 Fri, 03 May 2024 00:00:00 +0000 ZAMONAVIY QUROLLI MOJAROLARDA QO’LLANILAYOTGAN QUROL ASLAHALAR VA ULARNING RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30905 <p>Ushbu maqolada chet el armiyasi qurollanishida mavjud bo‘lgan o‘q otar qurollarning namunalari, tuzilish, imkoniyatlari va takti-texnik tavsifi haqida ma’lumotlar bayon etilgan. Shuningdek o‘q otar qurollarning sinflanishi to‘rlari va mo‘ljallanishi bo‘yicha umumiy ma’lumotlar keltirilgan.</p> Umarov Maxmudjon Jakbarovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30905 Mon, 06 May 2024 00:00:00 +0000 ABOUT BUKHARA ETHNOTOPONYMS https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30969 <p>It is thought that ethnotoponyms, which are widespread in many parts of the country, especially in the Bukhara region, are expressed on the basis of totemistic views. Racial, tribal, social, economic, cultural, religious and linguistic characteristics of the people are determined. A special group of popular names in the Uzbek dictionary is totem-based toponyms. Place names based on totemistic views have been analyzed ethnically, linguistically. Lexical-semantic, etymological features of some ethnotoponyms are expressed.</p> Maftuna Safarova Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30969 Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0000 ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИГА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30970 <p>Мақолада республикамизда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида замонавий ахборот технологияларини жорий этиш масалалари таҳлил қилинган ҳолда буни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг бугунги ҳолати ва амал қилиш доираси, ижро этиш масалалари таҳлил қилинган.</p> Камалов Дилмурод Дарвишович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30970 Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0000 СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ (НА МАТЕРИАЛЕ Н.СПАРКСА «СПЕШИ ЛЮБИТЬ») https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30971 <p>В научной работе мы рассматриваем любовь, повлиявшую на жизнь главного героя в романе Н. Спаркса «Спеши любить». Любовь явилась спасением для главного героя, она полностью изменила его отношение к жизни. Основной целью научной работы состоит в том, чтобы показать как светлое чувство может изменить человека в лучшую сторону</p> Холмуминова Мухлиса Икромовна, Умбетова Надежда Жамельевна Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30971 Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0000 ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МАЖБУРЛОВ ЧОРАЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ҚЎЛЛАШ ТАРТИБИ https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31064 <p>Ушбу мақолада&nbsp; вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган мажбурлов чораларининг тушунчаси ва турлари, узр сўраш, етказилган зарарни ўз маблағи ҳисобидан ёки меҳнати билан тўлаш ёки бартараф қилиш, махсус ўқув тарбия муассасасига жойлаштириш тартиби ҳақида батафсил ёритилган. Шу билан бир чет эл давлатларининг жазо тизимида, хусусан Арманистон давлатида вояга етмаганларга нисбатан&nbsp; қўлланиладиган мажбурлов чораларининг ўзига&nbsp; хослиги, қўлланиш тартиби ўрганилган ва таҳлил қилинган.</p> Азбергенова Мунира Чаржаўвна Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31064 Fri, 10 May 2024 00:00:00 +0000 ЖАЗОНИ ЎТАШДАН МУДДАТИДАН ИЛГАРИ ШАРТЛИ РАВИШДА ОЗОД ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31065 <p>Мазкур мақолада вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш&nbsp; институти, унга оид умумий тавсиф ва мулоҳазалар, уни қўллаш тартиби ва жиноятчилик статистикаси таҳлил қилинган. Шу билан бирга чет эл давлатларининг жазо тизимида, хусусан Арманистон ва Эстония давлатларида ушбу чоранинг ўзига&nbsp; ҳослиги, қўлланиш тартиби ҳамда ҳуқуқшунос олимларнинг фикрлари&nbsp; ўрганилган.</p> Азбергенова Мунира Чаржаўвна Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31065 Fri, 10 May 2024 00:00:00 +0000 CHET TILINI O'RGANISHDA YOSH XUSUSIYATLARINING ROLI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31121 <p>Ushbu maqola chet tilini o'rganishda yosh xususiyatlarining rolini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot chet tilini o'rganishda yoshning ta'sirini aniqlashga qaratilgan bo'lib, turli yosh guruhlarining chet tilini o'rganish jarayonidagi farqlarini tahlil qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, chet tilini o'rganishda yosh muhim rol o'ynaydi va yoshga qarab tilni o'zlashtirish qobiliyati farqlanadi.</p> Komilova Nilufar Abdilkadimovna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31121 Fri, 10 May 2024 00:00:00 +0000 TIL O‘ZLASHTIRISHDA/TIL O‘RGANISHDA MAVZULARNI O‘QITISHNING METODIK JIHATLARI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31222 <p>Ushbu maqolada til o‘rganish va o‘zlashtirish jarayonida mavzularni o‘qitishning metodik jihatlari, o‘qitish usullari va bosqichlari haqida ilmiy fikr-mulohazalar bayon etilgan. Chet tilni o‘qitishda o‘zbek va xorijlik mutaxassislarning tajribalari, metodlari batafsil o‘rganib, tahlil qilingan.</p> Paek Kum Nan Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31222 Fri, 10 May 2024 00:00:00 +0000 THE EVOLUTION OF WOMEN'S CLOTHING AND FASHION TERMINOLOGY ACROSS VARIOUS LANGUAGES https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31236 <p>In this article, the issue of the history of the development of the vocabulary of women's clothing and fashion in comparable languages is scientifically researched.</p> Gulruh Tillaboyeva Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31236 Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0000 SURGICAL TREATMENT OF DISLOCATED ANTERIOR ABDOMINAL WALL HERNIAS WITH TENSION-FREE GERNIOPLASTY (LITERATURE REVIEW) https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31439 <p>The indications and contraindications of abdominal wall plasty for inguinal, umbilical, and postoperative ventral hernias are discussed in sufficient detail in the literature worldwide. Methods of surgery and the feasibility of using synthetic tissues are also reviewed. In the majority of observations it was shown that the immediate and long-term results of planned surgical treatment of patients are favourable. Nevertheless, the use of non-tension hernioplasty in urgent surgery is still an important issue.</p> L.H. Utayev, M.M. Dusiyarov, S.T. Khuzhabayev Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31439 Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0000 ROOT ROT DISEASE IN WHEAT https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31445 <p>Root rot disease poses a significant threat to wheat production globally, causing substantial yield losses and compromising crop quality. This scientific article presents an extensive review of root rot disease in wheat, focusing on the key pathogens involved and the diverse management strategies employed to combat this destructive plant disease. By gaining a comprehensive understanding of the underlying causes and implementing effective control measures, farmers and researchers can collaborate to mitigate the detrimental impact of root rot disease on wheat production.</p> Shokhista Ubaydullayeva Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31445 Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0000 QO‘LDA QUROL, QALBDA VATAN TUYG‘USI https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31470 <p>Ushbu maqolada Toshkentda Turkiston muxtoriyatini tashkil etish, Turkiston musulmonlari Markaziy Kengashi qurultoyining kengashi bo‘yicha, Turkistonda oktabr to‘ntarishidan keyin sodir bo‘lgan voqealar jarayoni hamda Turkiston fidoyilarining ozodlik harakatini yagona markazga birlashtirish uchun izchil kurashayotgan Madaminbek bilan Anvar Poshoning taqdirlari haqida yuritiladi.</p> Мухитоv М. Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31470 Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0000 KUZGI TUNLAM (AGROTIS SEGETUM (DEN & SCHIFF, 1775)NING FARG‘ONA VILOYATINING TURLI HUDUDLARIDAGI SABZI AGROTSENOZIDA TARQALISHI VA ZARAKUNANDALIK XUSUSIYATIGA OID MA’LUMOTLAR https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31484 <p>A. segetumning sabzi agrotsenozida tarqalishi va uning ildizmevalariga zarar yetkazilishi boʻyicha tadqiqotlar Farg‘ona viloyatining Oltiariq, Toshloq, Quva tumanlarida olib borildi. Sabzi ildizmevalarining maksimal zararlanish darajasi Oltiariq tumani Qiziltepa va Toshloq tumanining Axshak&nbsp; hududlarida qayd etilgan.</p> A.Yoqubov Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31484 Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0000 ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ МЕРОСНИ АСРАШ МАСАЛАЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31549 <p>Мақолада глобаллашувнинг ўзига хос зиддиятли хусусиятлари ва уларнинг тарихий-маданий меросга, этномадниятга таъсири, глобаллашув жараёнларида тарихий-маданий меросни асраш масалалари ўрганилган.</p> Дусмурат Наркулов, Сухроб Наркулов, Фарида Умарова Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31549 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0000 ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО И СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛОВУШЕК В ОТЛОЖЕНИЯХ ТЕРРИГЕННОЙ ФОРМАЦИИ ЮРЫ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА. https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31558 <p>Роль органического вещества как основного источника образованияи нефти и газа. Методическая часть исследования опирается на инструкции по установлению особенностей распространения органического вещества в формациях различного типа, на основании величин пласта-эквивалента.</p> Зoкиров Равшан Тулкунович , Гулмаматов Отабек Исматулла угли, Азимов Азамат Фатхулла угли Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31558 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0000 ПЕСТИЦИДЫ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31596 <p>Рассмотрены основные пути и последствия воздействия пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве, на окружающую природную среду. Установлено, что использование пестицидов в сельском хозяйстве оказывает губительное воздействие на окружающую среду. Сделан вывод, что общий эффект использования пестицидов сводится к снижению видового разнообразия. Определены некоторые пути уменьшения негативного воздействия пестицидов на окружающую среду.</p> Х.Ш.Мейлиева Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31596 Thu, 16 May 2024 00:00:00 +0000 ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH KELAJAK AVLOD BURCHIDIR https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31641 <p>V dannoy statye govoritsya o roli i znachenii ekologicheskogo obrazovaniya v vospitanii molodogo pokoleniya. Takje pokazana neobxodimost prepodavaniya predmeta ekologii vo vsex etapax sistemi neprerivnogo obrazovaniya nachinaya s doshkolnogo.</p> Meyliyeva Hilola Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/31641 Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0000