FIZIKADAN NOSTANDART NAMOYISH TAJRIBALARINI BAJARISHDA O‘QUVCHI KREATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Irsaliyeva Surayyo To‘rabek qizi
Irsaliyev Furqat Sherali o‘g‘li
Mavlonov Sherzod Xazratqulovich

Аннотация:

ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizikadan mashg‘ulotlarida, fizikadan nostandart namoyish tajribalarini bajarishda o‘quvchi kreativ faoliyatini rivojlantirishning psixologik xususiyatlarini ochib berilgan. Nostandart namoyish tajribalarini bajarishda maktab o‘quvchilarning mustaqil o‘qish, o‘quvchilarda o‘z shaxsiy xususiyatlarini, undagi bilish va hissiy jarayonlarni, uning mohiyati va tavsifini to‘laroq namoyon qilish imkonini ta’minlaydigan mustaqil ishlash metodini shakllantirishdan iborat.

Article Details

Как цитировать:

Irsaliyeva , S. ., Irsaliyev , F. ., & Mavlonov , S. . (2024). FIZIKADAN NOSTANDART NAMOYISH TAJRIBALARINI BAJARISHDA O‘QUVCHI KREATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 84–89. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/28109

Библиографические ссылки:

Hazratkulovich, M. S. (2023). Effective Strategies for Teaching Information Security in Online Learning Environments. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(5), 412-418.

Mavlonov, S., & Monasipova, R. (2023). ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI O ‘QITISHDA TADQIQOTLAR TAHLILI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 267-270.

Tishlikov, S., Ismatillayev, A., & Mavlonov, S. (2023). METHOD AND ALGORITHMS FOR CORRECTING ERRORS IN THE TRANSMISSION OF TEXT INFORMATION. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 262-266.

Mavlonov, S., & Adilov, A. (2023). TALABALARNING IJODIY VA KASBIY TA'LIMIDA RAQAMLI RESURSLARDAN FOYDALANISH OMILLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 36-40.

Mavlonov, S. (2023). ONLAYN TA’LIM MUHITLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’LIMLARINING SAMARALIGINI BAHOLASH. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(17), 50-52.

Mavlonov, S., Adilov, A., & Nuriyev, M. (2023). AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'LIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA MOSLASHUVCHAN ELEKTRON TA'LIM USULLARINING IMKONIYATLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 109-113.

Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 9-17.

Eshbayevich, T. D., & Yuldashev, O. (2023). RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TAʼLIM SIFATINI OSHIRISHGA YO ‘NALTIRILGAN ELEKTRON TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 26-31.

Toshtemirov, D. (2023). TECHNOLOGIES FOR CREATING E-LEARNING RESOURCES. Science and innovation, 2(B1), 396-401.

Saidov, J. D. O. G. L., Allayorov, S. P., & Islikov, S. X. (2021). MAʼLUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO ‘YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2(1), 1804-1807.

Abdulhaqova, M., Rahmanov, V., & Obidova, Z. (2023). OLIY O ‘QUV YURTLARIDA FIZIKANING ELEKTROMAGNIT TEBRANISH VA TO ‘LQINLARGA OID LABORATORIYA ISHLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 188-193.

Islikov, S., Rahmanov, V., Axmedova, I., & Abdumo‘minova, S. (2023). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANLARINI O ‘QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 168-171.

Axnazarovich, A. S., Tuxtayevich, B. S., Nuriddinovich, S. I., & Abduvalievich, K. O. (2022). METHODS OF FORMATION OF EXPERIMENTA. World scientific research journal, 3(2), 14-21.

Axnazarovich, A. S., Tuxtayevich, B. S., Abduvalievich, K. O., & Nuriddinovich, S. I. (2022). DESIGN LABORATORY ASSIGNMENTS AIMED AT THE FORMATION OF EXPERIMENTAL SKILLS. World scientific research journal, 3(2), 8-13.

Kalandarov, A., Kalandarov, A., Kulmamatov, S., & Ashirov, S. (2022, December). Numerical modeling of the thermo-stressed state of isotropic bodies. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2686, No. 1). AIP Publishing.

Ashirov, A. S., Qurbanov, M. K., Tangribergenov, I. U., Karimov, M. K., & Otabaeva, K. U. (2021). Inelastic energy loss of Ar ions scattered Al2O3 surface under grazing incidence. Physics and Chemistry of Solid State, 22(2), 255-259.

Maripov, I. I., Davlatov, U. T., & Ashirov, S. A. (2019). SINTILLYATOR STUDY OF THE PROPERTIES OF SEMICONDUCTOR Si (Li) AND Ge (Li) BASED PHOTODETECTOR. Bulletin of Gulistan State University, 2019(4), 3-9.

Mavlonov, S. (2023). ELEKTRON TA’LIM MUXITIDA “AXBOROT XAVFSIZLIGI” FANINI O’QITISHDA INTERFAOL KURS DIZAYNLARI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 15-18.

Mavlonov, S. X., & Abdullayev, B. B. O. G. L. (2021). TA’LIM JARAYONIDA CROCODILE ICT DASTURIDAN FOYDALANISH. Science and Education, 2(3), 323-327.