QISHLOQ XO'JALIGI TERMINLARIDA SINONIMIYA HODISASI

Main Article Content

Xamidov Mirmuxsin Mirolimovich

Аннотация:

Maqolada qishloq xo’jaligida ishlatiladigan terminlar sinonimiyasi va ularning umumiy terminologiyas sohasida tutgan o’rni xususan ushbu shohaning fan sohasi sifatidagi so’z qolibi haqida umumiy ma’lumotlar va tahliliy materiallar keltirilgan

Article Details

Как цитировать:

Xamidov, M. (2022). QISHLOQ XO’JALIGI TERMINLARIDA SINONIMIYA HODISASI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), 50–52. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1710

Библиографические ссылки:

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak.-Toshkent: O’zbekiston, 2017.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 13-maydagi PF4797-son “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-fevraldagi PQ2789-son “Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘rsida”gi Qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivolantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.

Абдуллаева А. Лексика сферы международных отношений (на материале русского и узбекского языков). Автореф.дисс.канд. филол. наук.-Ташкент, 2013.

Abdullayeva Sh. G‘aznachilik sohasida qo‘llaniladigan moliyaviy-iqtisodiy terminlarning chog‘ishtirma tadqiqi (ingliz, o‘zbek va rus tillari misolida). Filol. fan. bo‘yicha fals. dok. diss. avtoref.-Toshkent, 2018.

Abdurahmonov G‘., Rustamov A. Qadimgi turkiy til.-Toshkent: o‘qituvchi, 2012.