BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O‘QITISHNING YOSHGA OID XUSUSIYATLARI.

Main Article Content

Boyqobilova Zilola Normurodovna

Аннотация:

Maqolada boshlang‘ich ta’lim tizimida o‘quvchilarning dars jarayonidagi faollikni oshirishda foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar,  boshlang’ich sinf o‘quvchilarining o‘zlariga xos xarakterli xususiyatlari, va innovatsion metodlar haqida fikr yuritilgan.  

Article Details

Как цитировать:

Boyqobilova , Z. (2022). BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O‘QITISHNING YOSHGA OID XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 35–39. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5605

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi “Chet tillarini o’rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to’g’risida”gi PQ-1875-sonli qarori.

Turdaliyeva G.N “Boshlang’ich sinflarda ingliz tilini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar”// 2020 .

Bekmuratova U.B . “ Ingliz tilini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish” // Toshkent 2012.

Toliboboeva, S. J. (2020). Ingliz tilini o’qitishdagi zamonaviy ta’lim texnologiyalari.

Umirova, Z. (2020). IMPORTANCE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. International Scientific Conference of Students and Young Scientists “FARABI ALEMI”.

Sketchley M. How to teach English to young learners. - LTC Eastbourne, 2017.

Akbarova SH.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini (lug‘at bilan ishlash jarayoni) o‘qitishning lingvodidaktik asoslari. Ped. fan. nom. dis. –T.: O‘zDJTU, 1999