XOZIRGI ZAMON DARSINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Main Article Content

Eshpo’latova Dilnoza Mamaniyoz qizi
Sidiqova Dilfuza Mamaniyozovna

Аннотация:

Maqolada xozirgi zamon darsining asosiy maqsadi – bu talabalar mustaqil fikrlashini o’stirish va shu asosda ta’limda o’z-o’zini boshqarish, nazorat qilishga o’rgatishni tashkil eta bilishdir. Bu esa o’quv jarayonini boshqarish darajasi va sifatini oshirishni taqozo etadi. Natijada o’quvchi o’zining o’quv bilish faoliyatini o’zi boshqaradi. Buning uchun o’quvchi o’zining o’quv bilish faoliyatini rejalashtirishi mazkur maqolada yoritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Eshpo’latova , D. ., & Sidiqova , D. . (2022). XOZIRGI ZAMON DARSINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 110–112. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5672

Библиографические ссылки:

Z Mirtursunov. «X alq pedagogikasi». - Т., 1994.

A.Q. Munawarov. Pedagogika. - Т.: « 0 ‘qituvchi» nashriyoti. 1996.

K. Xoshimov, Safo Ochil. 0 ‘zbek pedagogikasi antologiyasi. - Т.: « 0 ‘qituvchi» nashriyoti, 2000.

O.Xasanboyeva. Pedagogika tarixidan xrestomatiya. - Т.: « 0 ‘qituvchi» nashriyoti. 1993.

B. Ziyomuhammedova, Sh. Abdullaeva. Pedagogika. - Т.: « 0 ‘zbekiston m illiy ensiklopediyasi» nashriyoti, 2000.

S. Tursunov, B. Nishonaliev. Pedagogka. - Т.: « 0 ‘qituvchi» nashriyoti. 1996.