WEB ILOVALARNI MEDITSINADA QO‘LLASH

Main Article Content

Karabaev Sanjar Abdusamatovich
Toxirova Farida Olimjonovna

Аннотация:

Iqtisodiy  o‘sishni  ta'minlash,  xalqimizning  hayot  darajasi  va  faro vonligini yanada oshirish vazifalarini hal etish uchun bu vazifalarni muvaffaqiyatli va ishonchli bajaruvchi kadrlarni tayyorlash shu kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qoldi.

Article Details

Как цитировать:

Karabaev, S. ., & Toxirova, F. . (2022). WEB ILOVALARNI MEDITSINADA QO‘LLASH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 143–148. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5699

Библиографические ссылки:

O‘zbekistоn Respublikаsining ―Ахbоrоtlаshtirish to‘g‘risidа‖gi qоnuni. ―Хаlq so’zi‖. 11 fevrаl, 2004 y.

Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research. V.A. Melitoshevich, V.D. Alikulovich - Eurasian Research Bulletin, 2022

TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI A.M. Voxidov, M.R. Malikov, D.A. Voxidov… - Academic research in educational sciences, 2022 y.

TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO’LANISHI AM Voxidov, MR Malikov, DA Voxidov - Academic research in educational sciences, 2021 y.

Kоmpyuterlаshtirishni yanаdа rivоjlаntirish vа ахbоrоt-kоmmunikаtsiya teхnоlоgiyalаrini jоriy etish chоrа-tаdbirlаri to‘ g‘risidа‖ O‘zbekistоn Respublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsining Qаrоri. ―Хаlq so‘zi‖ 8 iyun, 2002 y.

Ne’matov, N. I. TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI.

Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (9), 388-392.

Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 674-677.

Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 758-761.

Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne’matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.

Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.

Nabiyeva, C. C., Abdullaeva, S. B., Shukurov, L. E., & Nabieva, I. C. (2021, March). DIRECTIONS OF STANDARDIZATION IN MEDICAL INFORMATICS. In E-Conference Globe (pp. 317-320).

Kubaev, A. E., Abdullayeva, S. B., Malikov, M. R., & Khudoikulova, S. N. (2021). Methods and scope of creating a database in ms access ms access program in medical and biological planning and creation of a database to store information, go to the theme of the practical lesson modules in the system online. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 779-792.

Adizov, A. A., Nabiyeva, I. S., & Abdullayeva, S. B. (2021). GENERAL TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR MIS. INTEGRATION OF INFORMATION STREAMS. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (12), 1001-1006.

Кубаев, А. Э., Бахрамов, Р. Р., & Абдуллаева, С. Б. (2021). ТИББИЙ ТАСВИРЛАРНИ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 2(12), 872-877.