ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА ОИЛАВИЙ ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ.

Main Article Content

Мадгафурова Дилфуза Охуновна

Аннотация:

Ҳозирги даврда ёшлар тарбияси ва улар ҳулқ атвори ижобий тарзда шакллантиришнинг долзарблигидан келиб чиқиб, биз мақоламиз асосига илк ўспиринлик тараққиёти даврида шахснинг шаклланишига сабаб бўлувчи ижтимоий психологик омиллар, психологик-педагогик шарт-шароитларни белгилаш ва оила ҳақидаги  тасаввурлар, тушунчаларнинг бу борада психологик механизм сифатида ўрни борлиги ҳақида маълумотлар берилган.

Article Details

Как цитировать:

Мадгафурова , Д. . (2022). ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА ОИЛАВИЙ ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 259–263. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5848

Библиографические ссылки:

Арапбаева Д.К,Арапбаева В.К;”Шарқ мутафаккирларининг оила ва тарбия ҳақидаги қарашлари”.- Замонавий таълим.2015 йил 7-сон,66-72 бетлар.

Абу Наср Фаробий; ”Фозил одамлар шаҳри” .-Тошкент.Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти,1993 йил.-224-бет

Юсуф хос Ҳожиб; “Қутадғу билиг”.-Т.:”Юлдузча” ,1990 йил,-192-б.

Алмарданова, С. Б. (2020). Роль семейных отношений в формировании нравственно-психологических качеств личности. European science, (3 (52)), 115-117

Dilmurodovna, S. M. (2019). Psychological properties of tolerance. Проблемы науки, (6 (42)), 108-109.

Qizi, S. M. D. (2022). Socio-Psychological Views of Eastern Thinkers on Social Tolerance. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(3), 219-220.

Sattorova, M. (2020). Social tolerance is period demand. Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19), 1(03), 150-152.

Sattorova, M. (2022). DIAGNOSTICS OF SOCIAL TOLERANCE OF STUDENTS. Science and innovation, 1(B5), 526-528.