MUSTAQILLIK DAVRIDA TARIXGA OID RASMIY MANBALARNING O’RGANILISHI

Main Article Content

Dexkanov Narimon Burxonjonovich

Аннотация:

Ushbu maqoada mamlakatimizning mustaqillik yillaridagi tarixiy islohotlari va ushbu sohani o’rganish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib, olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tahlil qilingan. Ushbu masala yuzasidan manbalarning o’rganilganlik darajasi ham maqolaning asosiy qismi sifatida ko’rib chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

Dexkanov , N. . (2022). MUSTAQILLIK DAVRIDA TARIXGA OID RASMIY MANBALARNING O’RGANILISHI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 319–323. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5906

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. // Yangi O‘zbekiston. 2022 yil, 1 fevral, №22 (544)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr.

Asqarov A. “O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi”., T., 2015. “O‘zbekiston”. 67-90 betlar

Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. - T.: Ma’naviyat, 2008. - B. 97

Abdulla Rasulov “Tarix fanining ilmiy tadqiqot asoslari va uslubiyoti” (o'quv qo'IIanma) Namangan – 2012 3-b

Обломуродов, Наим ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ ҲАҚИДА // ORIENSS. 2022. №Special Issue 23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zbekistonda-zbekiston-tarihi-fanini-itishning-ayrim-zhi-atlari-a-ida (дата обращения: 09.11.2022).

Oblomurodov N. Tolipov F. O‘zbekiston tarixi. (Oliy ta’lim muassasalarining nomutaxassislik talabalari uchun darslik). T., 2021.

Толипов, Файзулла ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИ ДАВРЛАШТИРИШГА ОИД ЯНГИЧА ТАЛҚИНЛАР ХУСУСИДА (Академик А. Асқаров назарий-методологик ғояси асосида) // ORIENSS. 2022. №Special Issue 23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-tarihini-davrlashtirishga-oid-yangicha-tal-inlar-hususida-akademik-a-as-arov-nazariy-metodologik-oyasi-asosida (дата обращения: 09.11.2022).

Cyberleninka.ru

Ziyonet.uz

Fayllar.org

Referat.uz

Arxiv.uz