ЁШЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТИНИ МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Main Article Content

Эсонқулова Дилбар Саитовна
Уралова Гулшода Баходир қизи

Аннотация:

Мақола бугунги глобаллашув жараёнига хос  бўлиб, унда Ёшларни маънавий баркамоллик руҳида тарбиялашнинг педагогик асослари    ва унинг мазмун моҳияти  ўрганилган. Мақолада ёшлар ўртасида Ватанга муҳаббат ва садоқат, инсонпарварлик фазилатларини тарбиялашда миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг    ўрни   батафсил ёритилган.

Article Details

Как цитировать:

Эсонқулова , Д. ., & Уралова , Г. . . (2022). ЁШЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТИНИ МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 582–587. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6172

Библиографические ссылки:

«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» Ғ.Ғ .Олий таълим (меъйёрий ҳуқуқий ва услубий ҳужжатлар тўплами). – Toшкент: 2004. – 12 б.

Каримов И.А.”Юксак маънавият- енгилмас куч-Т.: “Маънавият” 2008.19 б

Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онгва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан таккомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сонли қарори.

Абдураҳмонов А. Қадрият-маънавий меросдир. FF “Маърифат гулшани” г.-12(77) 2007 й . 7, б.

Мусурмонова О. ва б.Маънавий баркамол шахсни шаллантириш-жамият тараққиётининг асоси .-Т .: “ Фан ва технология” 2012 .-128

Комилова Н . Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи.1-китоб.-Тошкент: Ёзувчи,1996,147б.

Мунарова Раьно Усаровна, Камолова Ширин Усаровна, (2016). Великие мыслители Средней Азии о воспитании гармоничного и всесторонне развитого поколения. Проблемы педагогики, (2 (13)), 17-19.