OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINI DAVLAT RO’YXATIDAN O’TKAZISH

Main Article Content

Shakhzodakhon Kushakova

Аннотация:

Ushbu maqolada Respublikamizda Ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati borasida so‘z yuritiladi. Qolaversa, OAV sohasida amalga oshirilgan islohotlar, yutuq va kamchiliklar tahlil qilinib, OAVning davlat ro‘yhatidan o‘tkazishning huquqiy asoslari ko‘rsatib o‘tilgan.

Article Details

Как цитировать:

Kushakova, S. . (2022). OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINI DAVLAT RO’YXATIDAN O’TKAZISH. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 729–732. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6315

Библиографические ссылки:

Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Тошкент: Ўзбекистон 2017.

Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Асарлар. И-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2017. – 592 б.

O’zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to’g’risida”gi Qonuni (yangi nashr) -www.lex.uz

Sapaev V. O, The actuality of improvement in rural social standard of living in Uzbekistan // Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 147-151. https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss11/24/