https://in-academy.uz/index.php/ejar/issue/feed Eurasian Journal of Academic Research 2022-12-01T14:15:25+00:00 Нурислом admin@innacademy.uz Open Journal Systems <p><strong>Евразийский журнал академических исследований</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5567 EMAN DARAXTI KO’CHATLARINI URUG’DAN KO’PAYTIRISH 2022-11-02T11:02:26+00:00 Bekzod Umarov info@in-academy.uz Dilyoraxon Ortiqova info@in-academy.uz Qosimjon Axmadov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada eman daraxtini qanday sharoitlarda ekilishi,urug’ning shakllari,mevasining xususiyatlari,emanning qancha yil umr ko’rishi necha yildan so’ng gullashi,eman daraxtinining urug’i va qalamchasidan ko’karishi va boshqa shunga oid ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5581 TA’LIM TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI 2022-11-02T12:04:09+00:00 Jahongir Mallayev jakhongirmallaev07@gmail.com <p>Mazkur maqolada ta’lim tizimining shakllanishi va rivojlanishida O‘zbekiston Respublikasi va xorij ta’lim tizimidagi islohatlar hamda ta’lim sohasini yuqori darajaga olib chiqishda fuqarolik – huquqiy tartibga solishning muammolari va ularning yechimlari xususida so‘z boradi. Shuningdek, ta’lim xarajatlarini rejalashtirish va davlat byudjetidan moliyalashtirish tendensiyalari hamda muammolari ko‘rib chiqilgan.</p> 2022-11-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5582 РЕЖИМЫ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 2022-11-02T12:07:43+00:00 Шахло Нутфуллаева shahlo@mail.ru Мухлиса Муминова lobarnur@mail.ru Лобар Нутфуллаева lobarnur@mail.ru Салих Ташпулатов info@in-academy.uz <p>В статье приведены изучены режимы влажно-тепловой обработки(ВТО) верхней одежды. Приведены результаты исследований&nbsp; при изготовлении одежды в производственных условиях. Предложены новые режимы ВТО для верхней одежды из костюмных материалов</p> 2022-11-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5590 MODELS OF DIGITALIZATION OF THE CRIMINAL PROCESS 2022-11-02T13:21:51+00:00 Mokhigul Kadirova m.kadirova@tsul.uz <p>The article analyzes and classifies the models of digitalization of the criminal process. In order to simplify and speed up the criminal process, proposals and recommendations for the digitalization of pre-trial and judicial proceedings are scientifically substantiated. &nbsp;</p> 2022-11-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5605 BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O‘QITISHNING YOSHGA OID XUSUSIYATLARI. 2022-11-03T08:52:59+00:00 Zilola Boyqobilova info@in-academy.uz <p>Maqolada boshlang‘ich ta’lim tizimida o‘quvchilarning dars jarayonidagi faollikni oshirishda foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar,&nbsp; boshlang’ich sinf o‘quvchilarining o‘zlariga xos xarakterli xususiyatlari, va innovatsion metodlar haqida fikr yuritilgan. &nbsp;</p> 2022-11-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5611 МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁРНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАЪНАВИЙ ВА ДИНИЙ-АХЛОҚИЙ МЕРОСИ 2022-11-03T09:32:49+00:00 Ислом Қаршиев Islomqarshiev0505@gmail.com <p>Ушбу мақолада&nbsp; шоир ва мутасаввиф аллома Сўфи&nbsp; Оллоёрнинг ижтимоий-маънавий ва диний-ахлоқий ижоди ва&nbsp; меросининг кўлами ва ўзига хос тадқиқ қилинган.</p> 2022-11-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5613 SANOAT CHIQINDI SUVLARINI TOZALASH USULLARI 2022-11-03T09:41:32+00:00 B.B. Sobirov info@in-academy.uz Sultonbek Husanov info@in-academy.uz <p>Tozalash inshootlari texnik-iqtisodiy asoslash jarayonida loyihalashtiriladi. Daryo havzalarida suvni oqizish va sanoat va maishiy chiqindi suvlarni tozalashning tuman sxemalarini joriy etish kapital qo‘yilmalar va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini bermoqda. Maishiy va sanoat oqava suvlarini birgalikda tozalash yuqori tozalash effektiga ega bo'lgan yirik aeratsiya stantsiyalarida amalga oshiriladi. Aeratsiya stantsiyalaridan o'tgan oqava suvlarning sifati 5 mgO dan o'zgaruvchan qattiq moddalar bilan tavsiflanadi</p> 2022-11-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5617 TIBBIY TA’LIMDA MULTIMEDIA 2022-11-03T10:33:31+00:00 Baxtiyor Turdimurodov info@in-academy.uz Asrorbek Saydaxmatov info@in-academy.uz Sultonbek Baxtiyorov info@in-academy.uz Shaxram Rahmatov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada tibbiyot oliy ta’lim tizimida talabalarga&nbsp; amaliy ko’nikmalarni qadama-qadam bajarishni o’rgatish jarayoni va metodikasida talabalarning qobiliyatlarini oshirishga multimedia vositalariga alohida to’xtalgan. Talabalarning kreativ qobiliyatlarini takomillashtirish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri sanaladi. Shu sababli maqolamizda talabalarning multimedia vositalarni mustaqil takomillashishida e’tiborga olinishi lozim bo’lgan jihatlar ochib berilgan.</p> 2022-11-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5633 ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРГА АҲОЛИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ 2022-11-04T04:02:31+00:00 А Қувондиқов info@in-academy.uz М Тинибеков info@in-academy.uz <p>Одамлар учун зарур бўлган эҳтиёжлардан бири бу ўзининг хавфсизлигини таъминлаш ҳисобланади. Ҳар бир киши ўз хавфсизлигини таъминлаши учун фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёр туриши, бу борада маълум билим ва тажрибага эга бўлиши лозим. Республикамизда инсонлар хавфсизлигини таъминлаш, аҳолини фавқулодда вазиятларга тайёрлаш, ҳаёт хавфсизлигини ўқитиш ишларига катта эътибор берилаётганлигига қарамасдан бу ишларни янада такомиллаштириш фойдадан холи бўлмайди. Бунинг учун эса хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш, улардан энг фойдали, республикамизда жорий этиш муҳим бўлган жиҳатларини олиш муҳим масала ҳисобланади.</p> 2022-11-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5652 TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI 2022-11-04T09:07:59+00:00 Saidazimxon O‘zbekxonov info@in-academy.uz Sardor Bo'ltakov info@in-academy.uz Xurshid Ko'charov info@in-academy.uz <p>Turizm sohasidagi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi hamda unga ta’sir qiluvchi ichki va tashqi omillar va ushbu tadqiqotning ahamiyati uni shakllantirishning shart-sharoitlari va omillari shuningdek, turizm faoliyatini axborot bilan ta’minlashning&nbsp; rivojlanishi uchun muhim masalalar ko‘rib chiqilgan.</p> 2022-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5653 BUGUNGI KUNDA O'RTA OSIYODA CHO'L MINTAQASINING EKOLOGIK OQIBATLARI 2022-11-04T09:11:25+00:00 Otabek Maxmudov maxmudovotabel@gmail.com <p>Maqolada Markaziy Osiyodagi cho’l mintaqasining faunasi va florasi haqida batafsil ma’lumotlar berilgan. Cho’ hududidagi ekologik vaziyatlar talqin etilgan.</p> 2022-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5654 CLASSIFICATION OF ARCHITECTURAL ENSEMBLES AND TYPES OF THEIR ORIGIN 2022-11-04T09:16:19+00:00 D.Z. Saloxiddinova info@in-academy.uz Z. Z. Jo'rayev info@in-academy.uz <p>The stages, principles and sequence of creating an architectural ensemble, the interaction of the creator (architect), object (ensemble) and society are considered. The variants of interaction between the source of information and the recipient of information are considered, and the classification of architectural ensembles according to the type of their origin is given.</p> 2022-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5655 КАКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ ДЛЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ? 2022-11-04T09:36:57+00:00 Диловар Авезова info@in-academy.uz <p>Мы можем увидеть, что в русском языке словообразование тесно связано с грамматическими категориями рода и числа, а также с типами склонения, этим оно сильно отличается от словообразования в узбекском языке, где словообразование не связано с категорией рода, так как это категория чужда грамматическому строю узбекского языка .Надо отметить, что словообразовательные процессы теснейшим образом связаны со структурной и специфическими особенностями развития того или иного языка. Общая характеристика грамматической системы русского и узбекского языков .Наиболее общими и необходимыми в грамматике каждого языка категориями являются части речи.</p> 2022-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5656 МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОМ СЛОВООБАЗОВАНИИ. 2022-11-04T09:41:16+00:00 Гуландом Мукимова info@in-academy.uz Диловар Авезова info@in-academy.uz <p>Обогащение словаря новыми лексическими единицами может происходить и за счет заимствования отдельных (иногда довольно многочисленных по составу)&nbsp; категорий слов из какого-либо другого языка. Однако выполнить задачу, которую ставит перед языком общество, он может только путем образования новых слов из своего собственного строительного материала, когда используются все существующие, весьма разнообразные словообразовательные средства.</p> 2022-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5660 SAVOD O’RGATISH JARAYONIDA O`QUVCHILARNI O`QISHGA O`RGATISHNING KREATIV USULLARIDAN FOYDALANISH 2022-11-04T11:27:28+00:00 Jo’raqul Panjiyev firuzaxon78@gmail.com R.B. Mustafaqulov firuzaxon78@gmail.com <p>Ushbu maqolada hozirgi yuz berayotgan globallashuv jarayoni va jamiyatni isloh etish sharoitida yangicha fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash ta’lim tizimida jiddiy o’zgarishlar kiritishni talab etayotgan davrda savod o`rgatish jarayonida boshlang`ich sinf o`quvchilarini o`qishga o`rgatishning kreativ usullari, o’qish turlari va didaktik vositalardan foydalanilgan.</p> 2022-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5661 HOW TO TEACH MORE EFFECTIVELY 2022-11-04T11:31:27+00:00 Sarvinoz Xurramova Assisuyunov@gmail.com <p>This article&nbsp; deal with&nbsp; ways of teaching more effectively and tecaher how to create their teaching atmosphere. In this article is used from methodology books. And it includes some real examples and some games.</p> 2022-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5668 EXERCISES FOR READING AND WRITING 2022-11-05T05:35:31+00:00 Shermukhammad Abdurahmonov shermuhammadabdurahmonov04@gmail.com Kobil Kakharov qobili_90@mail.ru <p>In this article, the effective use of exercises and tasks aimed at developing modern-communicative reading and writing skills in the course of teaching foreign languages in foreign language classes, in which detailed information is given about the differences between exercises and tasks, their specific characteristics and types.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5669 INTERPRETATION OF LINGUISTIC EXPRESSIONS OF PERSONAL FEELINGS 2022-11-05T05:38:46+00:00 Sherzod Kadirov info@in-academy.uz Jamol Jalolov info@in-academy.uz Sh Shokirov info@in-academy.uz <p>This article analyzes the aspects of connection with human language of new trends in linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics. Personal feelings are interpreted from a linguistic point of view. In particular, the verbal expression of the speech activity of the characters in the text is studied.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5671 БОЖХОНА НАЗОРАТИНИ СОДДАЛАШТИРИШДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ 2022-11-05T05:50:00+00:00 Шукурулло Лутфуллаев info@in-academy.uz Санжар Араббаев info@in-academy.uz <p>Мақолада божхона органлари фаолиятини рақамлаштириш шароитида божхона расмийлаштируви ва назоратида рақамли технологияларни жорий этишнинг усуллари ва зарурати бўйича сўз юритилади.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5672 XOZIRGI ZAMON DARSINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK AHAMIYATI 2022-11-05T06:29:50+00:00 Dilnoza Eshpo’latova dilnozaeshpulatova1993@mail.ru Dilfuza Sidiqova dilfuza@mail.ru <p>Maqolada xozirgi zamon darsining asosiy maqsadi – bu talabalar mustaqil fikrlashini o’stirish va shu asosda ta’limda o’z-o’zini boshqarish, nazorat qilishga o’rgatishni tashkil eta bilishdir. Bu esa o’quv jarayonini boshqarish darajasi va sifatini oshirishni taqozo etadi. Natijada o’quvchi o’zining o’quv bilish faoliyatini o’zi boshqaradi. Buning uchun o’quvchi o’zining o’quv bilish faoliyatini rejalashtirishi mazkur maqolada yoritilgan.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5673 TALABA-QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O’RNI 2022-11-05T06:33:21+00:00 Sarvinoz Axmedova axmedovasarvinoz19841012@mail.ru <p>Maqolada sport turlari o'zining mashg'ulotlari bilan ajoyib turishi, ayniqsa, sport turining tarixiy o'ziga xosligi va mahorati hamda Olipiada o'yinlari dasturidan o'rin olgan. Shu boisdan, talaba-qizlarning jismoniy tayyorgarligida ingliz atletika sport turining o'rni keng ko'rsatilgan.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5674 YOSH VOLEYBOLCHILARNI TAYYORLASHDA SAKROVCHANLIKNI AHAMIYATI 2022-11-05T06:36:25+00:00 Yoqubjon Mustafayev info@in-academy.uz <p>Mazkur maqolada yosh voleybolchilarni tayyorlashda sakrovchanlikni ahamiyati va sakrash jarayonida jismonan kuchga ega bo'lish, epchillik va chidamlilik hamda o'yin mobaynida bo'ladigan jo'shqin g'ayrat sportchining (o'yinchining) organizmida qon tomir, nafas olish organlari faoliyatini keskin yaxshi tomonga o'zgarishi haqida keng yoritilgan.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5686 SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ENTERPRISES 2022-11-05T10:18:19+00:00 Maxfirat Shaymuratova maxishka1994@mail.ru <p>This study aims to explore the importance of information technology adoption for government to derive an information technology value chain that is beneficial to all aspects of efforts to improve efficiency and effectiveness. Information technology has a very important effect on the performance of employees, because it helps to perform all activities faster, accurately and correctly. In general, this study is important to understand and understand that information technology is necessary and useful for enterprises. Enterprise must have advantages, core competitiveness, strategies and innovations, especially information technology.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5690 РУҲИЙ ҲОЛAТНИ ИФОДAЛОВЧИ СЎЗЛAР ВA ФРAЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛAРНИНГ СЕМAНТИК ТAҲЛИЛИ 2022-11-05T10:31:14+00:00 Матлуба Ахмедова maftunatuychibaeva@gmail.com Мафтуна Туйчибайева maftunatuychibaeva@gmail.com <p>Замонавий тилшуносликда инсон омили етакчи планга чиқарилган. Ушбу мақолада тилда инсон руҳий ҳолатини ифодаловчи фразеологик бирликларнинг семантик жиҳатлари таҳлил остига олинган.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5694 ТУРЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ РИВОЖЛАНГАН ЖИГАР ФИБРОЗИНИНГ ТАШХИСЛАШДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР 2022-11-05T10:43:19+00:00 А.Н. Арипов info@in-academy.uz Л.Л. Ахунджанова info@in-academy.uz Ш.Б. Каримов info@in-academy.uz З.С. Худоёрова info@in-academy.uz Б.Б. Муҳаммаджонов info@in-academy.uz А.Ў. Набиев info@in-academy.uz <p>Ушбу тақдим этилган шарҳда асосан сўнги ўн йилликда ЖФ ва ЖЦ ни эрта босқичларда муваффақиятли ташхислашнинг инвазив ва ноинвазив инструментал усуллари борасида эришилган ютуқлар хусусида батафсил фикр юритилган. Ўтказилган адабиётлар таҳлили асосида, кўпгина ҳолларда гепатит В ҳамда C вирусларининг сурункали босқичи жигар циррози ва фибрози ёки саратоннинг ҳар хил турларини ривожланишига сабаб бўлиши қатор олимлар ва амалиёт шифокорлари томонидан асосланганлиги кўриш мумкин.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5695 O'ZBEKISTONDA XALQARO ALOQALAR 2022-11-05T10:48:04+00:00 Yusufbek Ne'matov info@in-academy.uz <p>Mustaqil Oʻzbekistonning xalqaro aloqalari tobora rivojlanib borar ekan, bu esa eng birinchi galda bojxona faoliyati zamon talablariga javob bera oladigan darajada mukammal yoʻlga qoʻyilishini talab etadi. Ayniqsa, turli xalqaro shartnomalardagi bojxona ishlariga oid bandlarning Oʻzbekistonda sifatli va oʻz vaqtida bajarib borilishini taʼminlash juda ham muhim.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5699 WEB ILOVALARNI MEDITSINADA QO‘LLASH 2022-11-05T10:56:44+00:00 Sanjar Karabaev info@in-academy.uz Farida Toxirova info@in-academy.uz <p>Iqtisodiy&nbsp; o‘sishni&nbsp; ta'minlash,&nbsp; xalqimizning&nbsp; hayot&nbsp; darajasi&nbsp; va&nbsp; faro vonligini yanada oshirish vazifalarini hal etish uchun bu vazifalarni muvaffaqiyatli va ishonchli bajaruvchi kadrlarni tayyorlash shu kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qoldi.</p> 2022-11-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5708 ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 2022-11-07T08:28:35+00:00 Ирина Баймуратова xerson2681@gmail.com <p>В статье показана модель занятия по&nbsp; предмету «Медицинская информатика» в высших учебных заведениях. А также результаты проведенных экспериментов по внедрению усовершенствованных методов обучения студентов высших медицинских учебных заведений Узбекистана. Показана эффективность внедрения информационных технологий по специфики новой модели преподавания данного предмета.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5712 AGROLOGISTIKADA AVTOTASHUVLARNI SAMARALI BOSHQARISH 2022-11-07T08:36:29+00:00 Dilnoza Sultonova info@in-academy.uz <p>Bugungi kunda logistika ishlab chiqarishini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Shu sababdan ushbu maqolada mamlakat qishloq xo‘jaligiga agrologistika xizmatlarini joriy etishda avtotashuvlarni samarali boshqarish xususida fikr yuritiladi. Agrologistika xizmatini yo‘lga qo‘yilishi qishloq xo‘jaligida agrotexnik qoidalarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, sohada agrologistikani tashkil etishda qator muammo va kamchiliklar xususida ham to‘xtalib o‘tilgan hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha ham fikr-mulohazalar ilgari surilgan.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5713 КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА 2022-11-07T08:38:29+00:00 Окилахон Караходжаева okilakhon001@mail.ru <p>Парламентский контроль является неотъемлемой составляющей развитых демократических стран во всем мире. При этом его действенность находится в прямой зависимости от степени демократичности всего государственного механизма, роли и места парламента в правовой системе государства. Парламентский контроль проводится в целях выявления и устранения недостатков, проблем, на недопущение нарушений прав и свобод личности. Вопрос развития и совершенствования института парламентского контроля в нашей стране продолжает оставаться актуальным, в принципе, как и во всех странах.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5714 ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИКЛАРИНИНГ ҒЎЗАНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ. 2022-11-07T08:41:45+00:00 Ш. Тешабоев info@in-academy.uz Ш. Ахмаджонова info@in-academy.uz Г. Равшанова info@in-academy.uz <p>Ушбу мақолада&nbsp; кўчат қалинлиги ва маъдан ўғитлар меъёрининг ғўзани Андижон-37 навини ўсиши ва ривожланишига таъсирини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тадқиқотларда кўчатлар сонини сийраклиги, маъдан ўғитлар ва сувдан самарали фойдаланиши сабабли ўсимликларни ўсиши ва ривожланишини кучайиши натижасида бақувват ва серҳосил ўсимликларда ҳосил элементлари ва кўсакларнинг сезиларли кўпайиши кузатилди.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5718 JINOYAT VA UNING BELGILARI 2022-11-07T08:52:00+00:00 Umarjon Sobirov info@in-academy.uz Feruzbek Xudayqulov info@in-academy.uz <p>Jinoyat huquqining asosiy vazifasi shaxs va jamiyat o'rtasida yuzaga keladigan nizolarning ijtimoiy xavfli ekanligi va ularning jinoyat huquqiy tartibga solinishi kerakligini belgilashdan iboratdir. Ushbu maqolada jinoyat va uning belgilari haqida qisqacha so'z boradi.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5719 PROBLEMS OF REFEREEING IN SPORTS AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT 2022-11-07T08:54:26+00:00 Oribjon Madaminov info@in-academy.uz <p>Sports referees have always been in the zone of increased attention from critics, although it is obvious that modern sport is unthinkable without them. An important point for the successful solution of the problem of raising the authority of sports should be considered the presence of good relationships between the refereeing team and the leadership of the teams.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5720 5-7-SINF INGLIZ TILI DARSLIKLARIDA LEKSIK- FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGIVO-DIDAKTIK TAHLILI. 2022-11-07T08:58:01+00:00 Zilola Mamajonova info@in-academy.uz Hilola Yunusova info@in-academy.uz <p>Maqolada frazeologik birliklar haqida ma’lumot, ularning kelib chiqish tarixi va leksik-frazeologik birliklar ustida izlangan olimlar va ularning qarashlari haqida manbalar yoritib berilgan.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5735 PROFESSIONAL SPORTDA YUQORI NATIJALARNI BASHORAT QILISHDA IRSIY VA ORTTIRMA OMILLARNING AHAMIYATI 2022-11-08T06:05:41+00:00 Shodi Umirov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada sport faoliyatida xususan professional sport faoliyatida muhim yutuqlarga erishishning asosiy omili bo’lgan sportchilarnni tayorlash tizimi, bu jarayon muvafaqiyatiga asos bo’livchi ikki muhim, doimiy va birmuncha qaramaqarshi xususiyatlar haqida ilmiy asoslar keltirib o’tilgan. Qaysi birining ahamiyati kattaroq ekanligi yuzasida mulohaza yuritilgan.</p> 2022-11-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5736 KONCHILIK SAONATIDA ROBOTLASHTIRILGAN AVTOAG‘DARGICHLARDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI 2022-11-08T06:18:32+00:00 Bexzod Xabibullayev info@in-academy.uz Farrux Turg`unov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada konchilik sanoatida robotlashtirilgan avtoag‘dargichlardan foydalanishning afzalliklari haqida so‘z boradi.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5737 HAMZA HAKIMZODA NIYOZIYNING IJODIY VA PЕDAGOGIK FAOLIYATI 2022-11-08T06:31:28+00:00 Fazliddin Abdumalikov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada Jadidchilik harakatining yorqin namoyondalaridan biri hisoblanmish Hamza Hakimzoda Niyoziyning hayoti, ijodiy faoliyati hamda pedagogik qarashlari haqida maʼlumot beriladi.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5743 COLOUR DOPPLER MAPPING AND OCTO-ANGIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF GLAUCOMA 2022-11-08T06:44:23+00:00 Shakhnoza Nizamova info@in-academy.uz <p>Atherosclerosis is a systemic disease affecting arteries of different calibers. The development of atherosclerotic plaques and intima thickening contribute to the reduction of the vessel lumen that against the background of changes in the rheological properties of blood leads to perfusion disorders and ischemia of various organs including the eye.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5749 TARBIYACHILARDAGI PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI 2022-11-08T06:54:50+00:00 Tursunoy Xudoyberdiyeva info@in-academy.uz <p>Maktabgacha ta’lim tizimida o’quv faoliyatini tashkil etishning&nbsp; mazmunini, vositalar va usullarini sifat&nbsp; va samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgandagina komil inson&nbsp; asoslarini shakllantirishni ta’minlovchi ta’lim darajasiga erishish mumkinligi haqida fikr yuritilgan.Maktabgacha ta’lim tizimida faoliyat olib borayotgan pedagog-tarbiyachining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bolalar kamoloti uchun zarurligi to’g’risida bayon qilingan fikr yuritilgan.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5768 IRRIGATSIYA VA SUVDAN OQILONA FOYDALANISH. 2022-11-08T08:40:52+00:00 Madinabonu Mengliyeva Madinamengliyeva9@gmail.com <p>Suv resurslari dunyo mamlakatlari uchun nafaqat aholi, sanoat va sug‘oriladigan dehqonchilikni obi-hayot bilan ta’minlaydigan manba, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, qolaversa, butun mintaqaning ekologik muvozanatini saqlab turuvchi muhim omildir. Mamlakatimizda ham qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish bo‘yicha paxta, sholi kabi suvni ko‘p talab qiluvchi ekinlar qisqartirilib, o‘rniga boshoqli don, sabzavot-poliz ekinlari va bog‘-uzumzorlar maydoni kengaytirilmoqda.Ushbu maqolada irrigatsiya va suvdan oqilona foydalanish, zuv zaxiralari va ekologik muammolar haqida ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5769 IMPROVEMENT OF INDEPENDENT WORK IN CREDIT MODULE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION 2022-11-08T08:43:08+00:00 Nodira Mamadaliyeva n.mamadaliyeva@yandex.ru <p>The credit-module system is a process of organizing education and is an assessment model based on a set of module technologies and a credit measure. In the credit-module principle, two main issues are given importance: ensuring independent work of students; assessment of student knowledge based on rating. These issues are discussed in the article.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5770 SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI 2022-11-08T08:46:21+00:00 Musaffo Aliyeva aliyevamusaffo@gmail.com <p>Ushbu maqolada sanoat korxonalarida innovatsion jarayonlar ekonometrik modellar omillari orqali ko`rib chiqilgan. Murakkab iqtisodiy jarayon sifatida, qaraladigan sanoat korxonalari faoliyatini tahlil qilish ekonometrik modellashtirishda muhim ahamiyat kasb etishi o`rganilgan.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5771 GENDER-DETERMINED DIFFERENCES IN THE SPEECH OF LITERARY CHARACTERS 2022-11-08T08:49:41+00:00 Zarnigor Djalilova zarnigor.djalilova@bsmi.uz <p>The analysis of literary works of some English and American authors shows that gender – determined differences may disappear in the speech of female and male characters under the influence of different pragmatic factors. In spite of the existing gender stereotyping, social female and male roles are constantly changing in the contemporary society. The changes in the relationship between genders find reflection in fiction.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5779 IQTIDORLI O`QUVCHILARNING QIZIQISHLARINING PSIXOLOGIK JIXATLARI. 2022-11-08T12:18:57+00:00 Go`zal Kayumova info@in-academy.uz Shoxsanam Sheraliyeva info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada Iqtidorli o`quvchilarning qiziqishlarini psixologik jixatlarini ochib berishga harakat qilingan.</p> 2022-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5786 ABDULLA QAHHORNING “BEMOR” HIKOYASIDA DAVR MUAMMOLARI 2022-11-09T04:23:41+00:00 Asroriddin Saydazimov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasida aks etgan davr muammolari va hikoyaning bugungi kundagi ahamiyati yoritib beriladi.Asar qahramonlarining xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Bugungi kun va asar muhiti o'zaro qiyoslanib, farqli va o'xshash jihatlar taqqoslanadi.</p> 2022-11-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5790 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАССМОТРЕНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ИХ СТРУКТУРА И ВИДЫ 2022-11-09T04:31:05+00:00 Махфират Султанова info@in-academy.uz <p>В статье широко освещена сущность понятия познавательной способности, ее педагогические и психологические особенности. Также в статье подробно анализируются средства, формирующие познавательные способности.</p> 2022-11-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5794 ФИКСИРОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ БРОНХОДИЛАТАТОРОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 2022-11-09T04:38:30+00:00 Дурдонa Рузибоевa info@in-academy.uz Дилдорa Рузибоевa info@in-academy.uz Сaрдор Бaходиров info@in-academy.uz Мохинур Рузибоевa info@in-academy.uz <p>В настоящее время длительно действующие бронходилататоры (ДДБД) представляют основной класс лекарственных средств (ЛС) для базисной терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). ХОБЛ сопровождается не только падением легочных функциональных параметров, но и снижением сердечной сократительной функции. В статье представлены результаты исследований 4 зарегистрированных в РФ фиксированных длительно действующих антихолинергических препаратов/длительно действующих бета2-агонистов (ДДАХП/ДДБА), отражающих их влияние на сердечно-сосудистую систему. Доказана не только безопасность фиксированных ДДАХП/ДДБА в отношении сердечно-сосудистой системы, но и положительное влияние препаратов на насосную функцию сердца у больных ХОБЛ, что подтверждает их незаменимое значение для лечения ХОБЛ. &nbsp;</p> 2022-11-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5805 РУКОВОДСТВО ПО ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ. 2022-11-09T06:05:30+00:00 Дурдонa Рузибоевa info@in-academy.uz Райхона Ёмгирова info@in-academy.uz <p>Достижения в лечении онкологических заболеваний привели к повышению выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. В то же время противоопухолевая терапия сопряжена с риском развития побочных эффектов, среди которых сердечно-сосудистые осложнения занимают лидирующие позиции. Дисфункция левого желудочка и сердечная недостаточность, артериальная гипертония, ишемия миокарда, нарушения ритма сердца, тромбоэмболии и другие сердечно-сосудистые осложнения могут препятствовать проведению жизненно важной противоопухолевой терапии, снижать выживаемость и качество жизни больных.</p> 2022-11-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5810 TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI 2022-11-09T10:24:20+00:00 Jo’rabek Sobirov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada Respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog`ozlar bozoridagi faoliyati tahlil etilgan hamda rivojlantirish yo`llari ko`rib chiqilgan.</p> 2022-11-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5816 MODERN TECHNOLOGIES OF VARNISH PRODUCTION 2022-11-09T12:47:01+00:00 Ochilova Nurzoda info@in-academy.uz Akmal Ismailov info@in-academy.uz <p>Organic oily, liquid and various substances applied to the surface of the object are often used in cosmetic works. They firmly adhere to the surface of the object and form a thin film. Such substances and compositions are also called lok-paint or painting materials, which belong to the group of decorative materials. When finishing buildings and structures, protecting them from harmful environments, covering them with hard materials, they provide the properties of the products and structures in the initial period, and increase their durability and construction efficiency. Water is used as a solvent for adhesive water-emulsion paint. Turpentine, solvent oil, white spirit, etc. are mostly used for dissolving lacquer paints.</p> 2022-11-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5835 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНОГАСЯЦЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЫСШИХ ИЗОМЕРОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 2022-11-10T05:26:46+00:00 Э.Б. Каршиев Islomqarshiev0505@gmail.com <p>В данной статье рассматривается широкое промышленное использование поверхностно-активных веществ при бурении нефтяных, газовых и твердых полезных ископаемых для очистки буровых растворов.</p> 2022-11-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5839 KLINIK ISH O‘YINLARINING AMALIY MASHG‘ULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AHAMIYATI 2022-11-10T06:38:49+00:00 Sh.A. Qodirova shoira.qodirova@tma.uz <p>Innovatsion pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o‘quv jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir pedagog-o‘qituvchi o‘z kasbiy tayyorgarligini, pedagogik mahoratini rivojlantirib borishini talab etadi. Maqolada mavzuni o‘qitish jarayonida innovatsion texnologiya usullaridan:klinik ish o‘yinlarini qo‘llash va tadbiq etish, ular kasbiy bilimlarni berishga, talabalarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish samarasi va sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi, ularning mustaqil fikrlashi, dalillarga asoslangan tibbiyot asosida ma’lumotlarni tahlil qilishi, o‘zini tanqidiy baholash qobiliyatlarini rivojlantirishi taklif etilgan.</p> 2022-11-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5848 ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА ОИЛАВИЙ ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. 2022-11-10T11:26:15+00:00 Дилфуза Мадгафурова info@in-academy.uz <p>Ҳозирги даврда ёшлар тарбияси ва улар ҳулқ атвори ижобий тарзда шакллантиришнинг долзарблигидан келиб чиқиб, биз мақоламиз асосига илк ўспиринлик тараққиёти даврида шахснинг шаклланишига сабаб бўлувчи ижтимоий психологик омиллар, психологик-педагогик шарт-шароитларни белгилаш ва оила ҳақидаги&nbsp; тасаввурлар, тушунчаларнинг бу борада психологик механизм сифатида ўрни борлиги ҳақида маълумотлар берилган.</p> 2022-11-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5849 LAZERLARNING QO’LLANILISHI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR 2022-11-10T11:28:17+00:00 Asror Qosimov info@in-academy.uz Shaxzod Xaydarov xashka22033@gmail.com <p>Maqolada Lazerlar fizikasi bo’yicha bazi tadqiqotlar tahlili va lazerlar fizikasini qo’llanilishi haqida tavsifi, muhokama va natijalari ilmiy asosda yoritilgan.</p> 2022-11-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5853 PHYSICAL FITNESS IN POWERLIFTING AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS. 2022-11-10T12:49:15+00:00 Sirojiddin Jumayev info@in-academy.uz <p>There are many sports in sports, and if you want to develop your muscles and strength, then it will be useful and relevant to know what your strength is and how to properly address it to achieve results. It is important to know the rules of effective training. This article provides information about the sport of powerlifting.</p> 2022-11-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5854 INSON HUQUQLARI TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA UNING VUJUDGA KELISH TARIXI 2022-11-10T12:52:33+00:00 Zokirjon Jobborov info@in-academy.uz <p>Mazkur maqolada inson huquqlari tushunchasining umumiy mazmun mohiyati va ushbu tushunchaning bashariyat tarixida vujudga kelish jarayoni haqida ma’lumotlar jamlangan. Shuningdek, mamlakatimiz va jahon mamlakatlari doirasida inson huquqlari tushunchasining keng tadbiq etilishi va uning bosqichlari yoritilgan.</p> 2022-11-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5864 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA OVQAT ALLERGIYASI TARQOQ QAVARCHIQ SHAKLIDA NAMOYON BO’LISHI. 2022-11-11T05:34:31+00:00 M.O’. Ergasheva info@in-academy.uz <p>Asrlar davomida oziq-ovqatga bo'lgan allergik reaksiyalar shifokorlar va ularning bemorlari uchun diqqat markazida bo'lib kelgan. Oziq-ovqatga noodatiy reaksiyalarning birinchi belgilari Gippokrat davridan beri ma'lum bo'lgan (miloddan avvalgi 460-370), u sigir sutini qabul qilgan bemorlarda oshqozon-ichak va teri belgilari ko'rinishida oziq-ovqatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tuxum va baliqlarga anafilaktik reaksiyalar birinchi marta 16-17-asrlarda tasvirlangan. XX asrda. oddiy odam tomonidan iste'mol qilinadigan parhez tarkibida sifat jihatidan o'zgarishlar yuz berdi va shunga mos ravishda oziq-ovqat mahsulotlariga "noodatiy" reaksiyalar hamma joyda paydo bo'ldi. Bu oziq-ovqat allergiyasini o'rganish uchun kuchli turtki bo'ldi. Klinik ko'rinishlarning xilma-xilligi, shuningdek, cheksiz talqin qilish imkoniyatlari, asosan, oziq-ovqat allergiyasini tashxislash va davolashdagi qiyinchiliklarni aniqlaydi.</p> 2022-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5865 СТОРОНЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 2022-11-11T05:39:25+00:00 Ойдин Бойматова info@in-academy.uz <p>В данной статье рассматриваются вопросы&nbsp; возникновения, направления, стороны иразвитие детской речевой деятельности и анализируется&nbsp; работы многих исследователей как, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и С.Н. Цейтлин.</p> 2022-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5869 FARG‘ONA VODIYSI ETNOGRAFIK GURUHLARI 2022-11-11T05:46:37+00:00 Botirali Vaxobov bmean@mail.ru <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">Ushbu maqolada etnologiyaning ob'ektlaridan biri “subetnos” tushunchasiga oid nazariy qarashlar keltirilgan. Subetnos etnosning tarixiy shakllaridan biri hisoblanib, hozirgi kunda ularning o‘ziga xosligini tadqiq qilish dolzarbdir. Etnos nazariyasi va subetnos (etnografik guruhga)ga oid ilmiy qarashlar adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Subetnoslarning o‘ziga xos xususiyati, ularning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq qarashlar bayon etilgan. </span></p> 2022-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5873 EKOLOGIK TOZA O'SIMLIK ISHLAB CHIQARISH. 2022-11-11T05:53:24+00:00 Dilobar Yusupova info@in-academy.uz Sherzod Mamatov info@in-academy.uz <p>Ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish qishloq xo'jaligi faoliyatini atrof-muhitni rivojlantirishning muhim vazifasidir. Yuqoridagi tamoyillarning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga rioya etilishi, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Ushbu shartlar quyidagilarga qisqartirildi: Iste'molchilarning sog'liqni saqlash va atrof-muhit, iste'mol qilinadigan mahsulotlarning sifati, aholining ma'lum bir qatlamining farovonligini oshirish bilan ta'minlangan ekologik toza mahsulotlarga talabning mavjudligir.</p> 2022-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5874 ШТАМПЛАР ҚИСМИНИ ЮЗАЛАРИНИНГ КОБАЛЬТ-ВОЛЬФРАМ БИЛАН ҚОПЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ МАХСУЛОТ СИФАТИГА ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. 2022-11-11T05:56:19+00:00 Файзиматов Файзиматов info@in-academy.uz С.Н. Номанжонов info@in-academy.uz <p>Мақолада штампларнинг ишчи юзасига кобальт-вольфрам моддалари билан галваник усулида қоплаш технологияси кўриб чиқилган</p> 2022-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5880 TRENDS AND PROBLEMS IN FORECASTING THE YIELD OF AGRICULTURAL PRODUCTS INCLUDED IN THE CONSUMER BASKET USING THE POSSIBILITIES OF PRACTICAL PROGRAMS 2022-11-11T09:40:55+00:00 Go’zal Sobirjonova info@in-academy.uz <p>The trends and issues analyzed here give cause for hope and concern. Great progress has been made in reducing hunger and poverty and improving food security and nutrition. Productivity and technological advances have helped improve resource efficiency and food security. But major concerns remain. An estimated 795 million people still suffer from hunger and more than two billion suffer from forms of micronutrient deficiency or overnutrition. In addition, global food security may be at risk due to increasing pressure on natural resources and climate change, both of which threaten the sustainability of food systems. If current trends continue, planetary boundaries may be exceeded. This article talks about the forecast of agricultural products included in the consumer basket.</p> 2022-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5899 BO'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGNING NING KASBIY TAYYORGARLIGI VA PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH 2022-11-12T11:57:43+00:00 Barnoxon Turaxonova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari boraridagi ilmiy tadqoqot natijalari asosida olingan ma`lumotlar haqida so‘z boradi.</p> 2022-11-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5903 THE TYPES OF ERROR IN SECOND LANGUAGE LEARNING 2022-11-12T12:04:34+00:00 Zebo Nematova info@in-academy.uz <p>This article discusses briefly the types of errors made by second language learners, the causes of these errors, and finally how teachers should correct them.</p> 2022-11-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5904 VARIOUS EXAMPLES OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN THE CLASSROOM, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION 2022-11-12T12:10:01+00:00 Zebo Nematova info@in-academy.uz <p>The purpose of this article is using differentiated instruction in the classroom. This article will first explain the definition of differentiated instruction, history of differentiated instruction, list four ways of differentiated instruction. Then it will illustrate the pros and cons of differentiated instruction.</p> 2022-11-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5906 MUSTAQILLIK DAVRIDA TARIXGA OID RASMIY MANBALARNING O’RGANILISHI 2022-11-13T08:18:31+00:00 Narimon Dexkanov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqoada mamlakatimizning mustaqillik yillaridagi tarixiy islohotlari va ushbu sohani o’rganish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib, olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tahlil qilingan. Ushbu masala yuzasidan manbalarning o’rganilganlik darajasi ham maqolaning asosiy qismi sifatida ko’rib chiqilgan.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5907 USE OF GAMING TECHNOLOGIES AND TRAINING SYSTEMS TO INCREASE MOTIVATION OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION FOR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITIES 2022-11-13T08:22:10+00:00 Dilafruz Djalolova info@in-academy.uz Xulkar Saidova info@in-academy.uz <p>The article is presented the possibilities of using educational computer games with technical support as training systems. It is such a combination of the use of pedagogical and information technologies that will increase the level of educational and cognitive activity of students of secondary vocational education.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5914 РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 2022-11-13T08:41:20+00:00 Мавлюда Хамраева info@in-academy.uz <p>В данной статье рассматривается мета-язык медицины как средство коммуникации в учебной и профессиональной деятельности медицинских студентов. Чтобы стать полноценным врачом, нужно пройти стажировку в больнице. Если мы говорим о русскоязычной среде, то иностранным студентам необходимо общаться со своими пациентами на русском языке, так как большинство русских и русскоязычных людей не владеют иностранным языком в должной степени. В этой статье описаны основные языковые, речевые и профессиональные коммуникативные навыки, которыми необходимо овладеть студентам-медикам после освоения ряда дисциплин на своем профессиональном языке.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5915 ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОБЫКНОВЕННОГО ТРОСТНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА 2022-11-13T08:43:27+00:00 Олим Мансуров manolimjon3110@mail.ru <p>Производство этанола второго поколения из лигноцеллюлозных биомасс, потенциал которых еще не полностью изучен в качестве сырья, имеет большое значение.&nbsp;Обыкновенного тростника&nbsp;является одной из таких биомасс.&nbsp;Это многообещающее травянистое растение для использования в качестве возобновляемого ресурса для производства топлива и химикатов из-за его быстрого роста, способности расти в различных типах почв и климатических условиях.&nbsp;Настоящее исследование оценило его использование в качестве сырья для производства этанола второго поколения.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5919 HYPEROXALURIA AND CALCIUM OXALATE CRYSTALLURIA, DEVELOPMENT MECHANISMS AND CORRECTION POSSIBILITIES 2022-11-13T09:11:28+00:00 Zebo Tajieva info@in-academy.uz <p>The article presents modern ideas of hyperoxaluria and oxalate-calcium crystaluria. Oxalic acid metabolism is investigated in normal and the main risk factors for hyperoxalaturia are considered. The clinical symptoms and diagnosis of hyperoxalaturia and oxalate-calcium crystaluria in children are described. Author presents basic principles of correction including diet therapy, drinking regime, phytotherapy, medication</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5930 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЁНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2022-11-14T04:08:12+00:00 Зилола Сафарова info@in-academy.uz <p>В данной статье анализируются деятельность учёных социальных и гуманитарных наук Узбекистана за годы войны, а также проблемы, возникшие в данных сферах связанные с военным положением.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5931 SUN’IY INTELEKT VA CHUQUR O‘RGANISHLAR ASOSIDA KIBERXAVFSIZLIKNI YAXSHILASH 2022-11-14T04:10:31+00:00 G‘iyosjon Raxmonjonov info@in-academy.uz <p>So‘nggi paytlarda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan kiberxavfsizlik yo‘nalishi bo‘yicha keng doirada foydalanishga urinishlar bo‘lmoqda. Shuning uchun, ushbu maqolada foydalanuvchilarning tarmoqqa kirish autentifikatsiyasi, tarmoqdagi vaziyatdan xabardorlik, xavfli xatti-harakatlar monitoringgi va noodatiy harakatlarni aniqlash sohalaridagi sun’iy intellektdan foydalanish bo‘yicha mavjud bo‘lgan bir qator so‘nggi adabiyotlar va yutuqlar tahlil qilinadi. Mazkur maqolada, shuningdek, sun’iy intellekt va kiberxavfsizlikning o‘zaro aloqador jihatlari ham batafsil tahlil etiladi.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5946 NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI VA FUQAROLIK JAMIYATINING BOSHQA INSTITUTLARI TOMONIDAN JAMOATCHILIK EKSPERTIZASINI O‘TKAZISHNING AYRIM MASALALARI 2022-11-14T06:49:19+00:00 Shiyrin Burxanova info@in-academy.uz <p>Maqolada nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari tomonidan jamoatchilik ekspertizasini o‘tkazishning ayrim masalalari yoritib berilgan. Ishda normativ-huquqiy hujjatlarning jamoatchilik ekspertizasidan o‘tkazuvchi subyektlar sifatida davlat va nodavlat tashkilotlari ishtirok eta olishlari, bunda asosan norma ijodkorligi sohasida fuqarolik jamiyati institutlari faol ishtirok etishini ta’minlash, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari ekspertizasi ilmiy-nazariy tahlil qilishga oid masalalar huquqiy jihatdan asoslantirilgan. Shuningdek, ilmiy ishlanmaning xulosa qismida normativ-huquqiy hujjat loyihasini kelishib olish va jamoatchilik muhokamasi bosqichlarida muammoni, uni hal etish usullarini aniq belgilab qo‘yish amaliyotini yo‘lga qo‘yish zarurligi taklif sifatida ilgari suriladi.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5953 DEVELOPMENT OF SIMILARITY CRITERIA FOR THE GRINDING PROCESS OF ORGANIC COMPONENTS OF SOLID HOUSEHOLD WASTE ON BALL MILLS 2022-11-14T13:13:47+00:00 T.K Khankelov info@in-academy.uz T.Z Faiziev info@in-academy.uz N.B Mukhamedova info@in-academy.uz S Komilov info@in-academy.uz <p>Based on the analysis of grinding process datacomponents of solid domestic waste at ball mills, a list of factors affecting the efficiency of the process of grinding solid domestic waste has been determined. Using the dimensional analysis method. made it possible to determine a list of similarity criteria and draw up a criterion equation for the process of grinding municipal solid waste in ball mills. On the basis of process similarity indicators and scale factors, a physical model of a ball mill is constructed. The data obtained on physical models can be easily transferred to a full-scale object.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5954 ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 2022-11-14T13:18:09+00:00 Пазлиддин Хашимов info@in-academy.uz Жахонбек Зокиров info@in-academy.uz <p>Мақолада «интеллектуал салоҳият» ва «мамлакатнинг интеллектуал салоҳияти» тушунчаларига тавсифлар берилган, интеллектуал салоҳият категорияси бўйича турли ёндашувлар келтирилган. Унда инсон омилининг жамиятни ривожлантиришдаги ўрни ва ролини ошириш, билимларни капиталлаштиришни ўстириш, илм сиғимкорлиги юқори бўлган маҳсулотлар ва хизматлар ҳажмини кўпайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.</p> 2022-11-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5959 O'QUVCHI YOSHLARNI XOTIRA ONG SEZGI, RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA TA'LIMI VA SAN'ATNING O'RNI AXAMIYATI 2022-11-15T06:28:32+00:00 Zohidjon Xayitov info@in-academy.uz <p>Maqolada cholg`u ijrochilikda musiqiy eshitish qobiliyati, xotira va sezgilarni rivojlantirishdagi metodlar haqida so`z yuritiladi. Kalit so`zlar: madaniyat, san`at, farmoyish, qaror, islohotlar, cholg`u ijrochilik san`ati, musiqiy eshitish qobiliyati, diqqat, sezgi, idrok, xotira.</p> 2022-11-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5960 ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ФАУНА РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬИ 2022-11-15T06:30:31+00:00 Е.К Султанов info@in-academy.uz <p>В статье рассматриваются результаты анализов по изучению паразитов акклиматизированных рыб белого амура в дельте реки Амударьи и подведены некоторые итоги по изучению их паразитов в Средней Азии.</p> 2022-11-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5976 МИС ФТАЛОЦИАНИНИНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ҲАМДА УЛАРНИНГ ИҚ СПЕКТРИ ВА ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ 2022-11-15T09:38:11+00:00 Ф.Дж Mирзаева feruza.mirzayeva.80@mail.ru Х. Х Тураев hhturaev@rambler.ru И.А Умбаров i_umbarov@mail.ru Ж. Б. Файзиев jahongir1981@mail.ru <p>Ушбу тадқиқот ишида мис фталоцианининг комплекс ҳалқасидаги ташқи лигандларига олеум билан ишлов бериб, сульфо гурух киритишнинг оптимал шароитлари ўрганилган. ИҚ-спектрда таҳлили қилиниб, тебраниш частоталари мос эканлиги аниқланди. Ҳамда термогравиметрик анализ (ТГА), дифференциал термик таҳлили (ДТА)ларини ўрганилган.</p> 2022-11-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5987 ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА МИЛЛИЙ ТУРИЗМ ТАРМОҒИНИ ТУТГАН ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ 2022-11-16T04:36:40+00:00 Фаррух Райимов info@in-academy.uz <p>Мақолада туризмнинг миллий иқтисодиётдаги ўрни ўрганилиб, туризм соҳасидаги иқтисодий ривожланишни статистик баҳолаш масалалари ва йўналишлари ёритиб берилган. Шунингдек, аниқ мақсадларга эга, долзарб муаммоларга жавоб берадиган ва бир қатор миллий хусусиятларга мос келадиган туристик хизматлар даражаси ва сифатининг миллий концепциясини шакллантириш зарурати ва уни амалга оширишнинг асосий компонентлари ва тамойиллари кўрсатиб берилган.</p> 2022-11-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5988 FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING INNOVATIVE PROCESSES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 2022-11-16T04:39:21+00:00 N.O. Murodova info@in-academy.uz <p>The article covers the foreign experiences of implementing innovative processes in industrial enterprises and briefly describes the main tools used in it. Also, suggestions and conclusions are given regarding the feasibility of applying advanced foreign experience in practice.</p> 2022-11-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5989 ISSUES OF INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF SEWING AND KNITTING ENTERPRISES BY FINDING PROMISING MARKETS. 2022-11-16T04:43:54+00:00 F.S. Temirova info@in-academy.uz <p>In the article, the search for promising international markets of the sewing and knitting enterprises of the Republic of Uzbekistan was carried out using the cluster method and suggestions for increasing the export potential are presented.</p> 2022-11-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5996 THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH LANGUAGE FOR REPRESENTATIVES OF DIFFERENT PROFESSIONS 2022-11-16T06:37:25+00:00 Sevara Soipova binokor27@gmail.com Nodira Xamidovna nod65@bk.ru Ruhshona Rustamova egamnazarovasalimahon@gmail.com Joanna Isheryakova Juanna2567@gmail.com <p>At present time, the role of English language is important in all fields of science and industry. There is a great demand for competent professionals who know English. We are going to evaluate the importance of learning English to various professions in detail.</p> 2022-11-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6000 ОБЪЕКТ - ҲАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ТАРКИБИЙ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА 2022-11-16T06:47:00+00:00 Нодирбек Юсупов yunusovtimur160@gmail.com <p>Мақолада ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларнинг объектига доир илмий ва назарий қарашлар таҳлили амалга оширилади, шу тоифадаги жиноятлар объектининг доираси, масалага оид қонунчиликдаги айрим муаммолар ва уларнинг ечимлари тўғрисида сўз юритилади.</p> 2022-11-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6001 TALABALARNING MUSIQIY-PEDAGOGIK FAOLIYATIDA KREATIVLIKDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. 2022-11-16T06:49:07+00:00 Maxfuza Kambarova info@in-academy.uz Jo‘rabek Yarashev info@in-academy.uz <p>Bugungi globallashuv kuchaygan davrda har qaysi jamiyat kreativ shaxslarga ehtiyoj sezadi. Bu tabiiy hol albatta. Chunki dunyoda har daqiqada sodir bo’layotgan o‘zgarishlar shuni taqozo qilmoqda. Shu munosabat bilan turli soha olimlarining e’tibori pedagogik jarayon sharoitida talaba shaxsining kreativ salohiyatini ochish va rivojlantirish muammosiga qaratilgan. Demak, zamonaviy ta’lim muassasalarida pedagogik jarayonni tashkil etishning yangi paradigmatik asoslarini ishlab chiqish zarurati tug‘iladi va bu esa pedagogikaning yangi innavotsion yo‘nalishi ya’ni kreativ pedagogikaga murojaat qilishga imkoniyat yaratadi.</p> 2022-11-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6010 THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONDITION ON FOOD PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. 2022-11-17T04:35:08+00:00 Marat Eshmuratov info@in-academy.uz Gulchehra Tuliboyeva info@in-academy.uz <p>The Republic of Karakalpakstan is in a difficult environmental situation associated with the Aral Sea. Climate change on a global scale creates many negative problems for this region. Therefore, the article aims to investigate the impact of ecological conditions on the food production. The results of the research depicts that the negative effect of the ecological condition on food products is increasing year by year. To solve this concerning problem the government ought to present some strategies so as to decrease the negative influence of ecological problem on food production in the Republic of&nbsp; Karakalpakstan.</p> 2022-11-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6011 THE IMPACT OF ACTIVITIES ON TEACHING ENGLISH 2022-11-17T04:38:17+00:00 Umida Kalbaeva info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">There are a number of activities and effective designed materials have been developed in order to aid pupils to gain qualified education. The role of English language books in school program is regarded as an essential element in preparing graduates for being ready to continue further education with adequate knowledge and go to the higher educational establishments. In this article we will look through the process of teaching pupils to open the door toward success, by the help of the English books and its activities centered on expanding the knowledge of pupils with varies important skills.</span></p> 2022-11-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6031 BIZ YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI GIYOHVANDLIKKA QARSHIMIZ 2022-11-17T06:46:29+00:00 Muslima Maripova info@in-academy.uz <p>Yoshlar tomonidan giyohvand moddalarni iste'mol qilish muammosi zamonaviy O'zbekiston uchun dolzarbligicha qolmoqda. Yoshlar o‘rtasida giyohvandlikning oldini olish maqsadida uning mazmuniga ko‘ra tabaqalanmagan giyohvandlik to‘g‘risidagi ma’lumotlarni taqdim etish usullari, yoshlar o‘rtasida giyohvandlik to‘g‘risida bir-biriga zid fikrlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Giyohvand moddalarni iste'mol qiladigan odamlarga nisbatan kuchli salbiy hissiy munosabat ko'pincha bunday moddalardan foydalanishga bo'lgan qiziqish bilan mos keladi. Samarali profilaktika dasturlarini yaratish uchun zamonaviy O‘zbekiston yoshlarining giyohvandlik haqidagi g‘oyalarini o‘rganish zarur.</p> 2022-11-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6032 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI SOHASIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH 2022-11-17T06:49:17+00:00 Nigora Qahhorova nigorakakhkhorova35@gmail.com <p>O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari sohasida davlat boshqaruvi masalasi va uni huquqiy jihatdan tartibga solish, tartibga solish jarayonida senzura va so`z erkinligini buzulishi kabi vaziyatlarga yo`l quymaslik . Xalqaro huquq doirasida davlatlarning media sohasidagi roli va siyosatini o`rganish</p> 2022-11-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6037 ВЗАИМОПОНИМАНИЕ СУПРУГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ СЕМЬИ И БРАКА 2022-11-18T04:48:34+00:00 Зульфия Ибрагимова info@in-academy.uz <p>В статье рассмотрены основные положения взаимопонимания и межличностные отношения между супругами, которые являются главным фактором укрепления семьи. Раскрыты взгляды и идеалы супругов в формировании семьи, и конечно, взгляды детей, которые строят семью на этих идеалах, а также сочетаются ли эти взгляды и идеалы вместе или нет.</p> 2022-11-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6045 ADONIS TURKESTANICA ЎСИМЛИГИНИНГ ЭКСТРАКЦИЯ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ҚОЛДИҚ МОДДАЛАРНИНГ ЎТКИР ЗАҲАРЛИЛИГИ ВА БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИНИ СКРИНИНГ ТАДҚИҚОТЛАРДА ЎРГАНИШ. 2022-11-18T05:14:41+00:00 Т.Т. Ҳамроев tolmas4th@mail.ru Н.М. Маматқулова tolmas4th@mail.ru П.А. Нурмахмадова tolmas4th@mail.ru С.З. Рашидов tolmas4th@mail.ru И.Т. Абдиназаров tolmas4th@mail.ru С.Д. Раҳимбоев tolmas4th@mail.ru Н.Қ. Хидирова tolmas4th@mail.ru У.М. Якубов tolmas4th@mail.ru <p>Ушбу тақдим этилган мақолада Ўрта осиё хусусан мамлакатимизда кенг тарқалган Adonis turkestanica ўсимлиги экстракция жараёнида ҳосил бўлган қолдиғиннинг скрининг тадқиқотларда ўткир заҳарлилиги ва биологик фаоллиги бўйича олинган дастлабки натижалар келтирилган. Олиб борилган тадқиқотларда ушбу ўрганилган модда ўткир заҳарлилиги бўйича мутлоқ заҳарсиз ва безарар гуруҳга мансублиги аниқланди. Шунингдек ўрганилган дозаларда жумладан,&nbsp; 0,1 мг/кг ва 10 мг/кг дозаларда ареколин таъсирида юзага келган барча кўрсаткичлар бўйича кам миқдордаМ-холинолитик таъсир намоён қилди ва 1,0 мг/кг дозада кам миқдорда М-холиномиметик таъсирга эга эканлиги аниқланди.</p> 2022-11-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6049 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕТОДИКЕ РКИ 2022-11-18T05:31:36+00:00 Азиз УМАРОВ azizumarov38239@gmail.com <p>В этой статье обсуждается тестирование. В статье рассматривается зарубежный опыт, реформы в нашей стране, передовые методы.</p> 2022-11-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6057 ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКИ. 2022-11-18T05:47:43+00:00 Элнура Турдиалиева bturdialiyev@bk.ru <p>Гендерные исследования в отечественном языкознании обусловлены особенностями развития лингвистики и общества в целом. Проявление сексизма в русском языке происходит в основном на грамматическом уровне, закреплено в пословицах и гендерных клише. Приводятся различия в коммуникативных стилях, присущих женщинам и мужчинам, на уровне устной и письменной речи, рассматриваются некоторые случаи гендерной предзаданности языка.</p> 2022-11-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6058 МИС БОЙИТИШ ФАБРИКАЛАРИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ҚИММАТБАХО КОМПОНЕНТЛАРНИ ГРАВИТАЦИЯ УСУЛИДА АЖРАТИБ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 2022-11-18T05:50:07+00:00 Лобархон Абдусамиева info@in-academy.uz <p>Техноген чиқиндиларнинг моддий таркиби анъанавий ва замонавий минералогик-геокимёвий тадқиқот&nbsp; усулларини қўллаб&nbsp; ўрганилди.</p> 2022-11-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6066 INNOVATSION FAOLIYAT 2022-11-18T06:52:13+00:00 Muxlisa Isoqova Isoqovamuhlisa8@gmail.com <p>Bu maqolada innovatsionyalar , innovatsion&nbsp; loyihalar , innovatsion faoliyat&nbsp; haqida&nbsp; gap&nbsp; boradi. Davlatimizda innovatsion faoliyatga bo’lgan&nbsp; e’tibor haqida ham gap boradi.Innovatsion&nbsp; faoliyatni jahon bozoridagi o’rni.Innovatsion&nbsp; yondashuv,xodimlar bilan ishlashda innovatsiyalar haqida.</p> 2022-11-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6080 ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ШАХСИЙ ЁЗИШМАЛАРДА ГЕНДЕР ХОСЛАНГАН СЎЗЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ЭКСПЕРТИЗАСИ 2022-11-19T03:31:18+00:00 Шоҳзода Турдибаева info@in-academy.uz <p>Ўзбек тилидаги шахсий ёзишмаларда гендер хосланган сўзларни лингвистик экспертиза қилиш орқали ёзма нутқ муаллифини айнан қайси жинс вакили эканлигини аниқлаш;аноним хатлар, ҳақорат, ўз жонига қасд қилиш билан боғлиқ ва шу сингари қатор ҳолатларда Суд-лингвистик экспертизаси ўтказилишига кўмаклашиш.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6096 МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ МАТЕРИ И ПОТОМСТВА, В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 2022-11-19T04:12:13+00:00 Малохат Назарова info@in-academy.uz Дилором Адилбекова info@in-academy.uz <p>Гепатотоксины, попавшие в организм матери до беременности и образующиеся в ней при гепатите, попадая в кровоток, а затем в грудное молоко, способствуют постнатальному развитию патоморфологических изменений сосудисто-тканевых структур печени в организме матери у матери. заканчиваться потомством. Патоморфологические изменения в печени в последующем приводят к отставанию процесса постнатального роста и формирования организма в целом.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6144 ЎЗБЕКИСТOНДA ИҚТИСOДИЙ ЖИНOЯТЧИЛИККA ҚAPШИ КУPAШИШНИНГ НAЗAPИЙ ТAҲЛИЛИ 2022-11-19T12:47:17+00:00 Жахонгир Шукуров info@in-academy.uz <p>Ҳoзиpги кундa Ўзбекистoн Pеспубликaсидaги илмий тaдқиқoтлap сoҳaсидaги иқтисoдий жинoятчиликнинг ҳoзиpги ҳoлaтини ўpгaниш янги йўнaлиш бўлиб, у янгичa иқтисoдий шapoитлap зaмиpидa юзaгa келaётгaн ҳaмдa иқтисoдий aсoслapгa путуp еткaзувчи жинoятчилик туpлapини пaйдo бўлиш вa pивoжлaнишини oлдиндaн кўpa билиш, унгa қapши куpaшишгa ҳaмдa унинг oлдини oлишгa қapaтилгaн қoнун ҳужжaтлapини яpaтишгa aлoҳидa aҳaмиятгa эгa.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6150 KURSANTLARINING CHIDAMKORLIK SIFAT KO‘RSATKICH DARAJALARINI OSHIRISH 2022-11-19T12:57:30+00:00 Akrom Abdullaev info@in-academy.uz <p>Maskur ilmiy tadqiqot ishida kursantlarni maxsus chidamkorlik jismoniy tayyorgarlik darajalarining o‘sish parametrlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqot to‘g‘risida fikir yuritiladi. Guruhlar o‘rtasidagi umumiy farq va chidamkorlik sifat ko‘rsatkichining o‘zgarish dinamikasi kuzatilgan.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6154 ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ҚИЁСЛАНУВЧИ САРАТОНИ: ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ 2022-11-19T13:06:44+00:00 Феруза Хайдарова info@in-academy.uz Дамир Зарединов info@in-academy.uz Дониёрбек Нурмухамедов info@in-academy.uz Муроджон Омилжонов info@in-academy.uz <p>Аёлларда қалқонсимон без саратони эркакларникига қараганда 2-3 баравар кўп учрайди. Қалқонсимон без саратони билан касалланишнинг энг юқори даражаси Гаваяда (19) ва Калифорнияда (12) яшовчи филиппинлик аёллар орасида қайд этилди. Маниладаги филиппин аёллари орасида касалланиш даражаси пастроқ бўлди (10). Юқори касалланиш Германия (12), Япония (Хиросима – 11), Исроилда яҳудий аёллар орасида (10), Белоруссияда (9) қайд этилган. Умуман Россияда қалқонсимон без саратони билан касалланиш даражаси паст бўлди (Санкт - Петербург: эркаклар – 1,3; аёллар - 3,8). Эркаклар орасида касалланиш 1 минг аҳолига 5-100 гачани ташкил қилди. Кўпгина мамлакатларда қалқонсимон без саратони билан касалланиш кўпаймоқда, лекин ўлим кўрсаткичлари аксинча.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6158 ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНШНИНГ МАЗМУН МОХИЯТИ 2022-11-19T13:15:17+00:00 Р.У. Мамараимова info@in-academy.uz <p>Мазкур мақолада бугунги глобаллашув жараёнига хос таълим технологияларидан фойдаланиш масалалари ёритилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6159 ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ 2022-11-19T13:17:21+00:00 Шириной Камолова info@in-academy.uz <p>Ушбу мақола бугунги куннинг долзарб мавзуларидан бўлиб,талабалар илмий дунёқарашини бойитишнинг мазмун моҳияти масалаларига қаратилган.&nbsp; Талабалар илмий дунёқарашини шакллантиришда&nbsp;&nbsp;&nbsp; миллий&nbsp; қадриятларнинг ўрни, Инсон камолот босқичлари масалаларига боғлаб ёритилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6160 ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ЮКСАЛТИРИШДА АМИР ТЕМУР МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ 2022-11-19T13:20:13+00:00 Ойбек Жўлмуродов info@in-academy.uz <p>Мазкур мақолада&nbsp; шахс шаклланиши ва илмий дунёқарашларини Амур Темур мероси одоб-ахлоқ, таълим-тарбия ҳақида қарашларидан фойдаланиш&nbsp; ёшларимизга ақлий тарбия беришда мустахкам асос сифатида&nbsp;&nbsp;&nbsp; шакллантириш&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; масалалари&nbsp; ёритилган<strong>.</strong></p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6161 КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРДА ИЖТИМОИЙ КОМПИТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ 2022-11-19T13:23:05+00:00 Насиба Ахмедова info@in-academy.uz <p>Мавзуда бугуннинг долзарб муаммолари,&nbsp; ўқувчиларнинг компетентлик сифатларини рвожлантиришнинг психологик жиҳатлари ёритилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6162 ХУШҲОЛЛИКНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА АҲАМИЯТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР 2022-11-19T13:25:42+00:00 Ҳайдарбек Ҳамдамов info@in-academy.uz <p>Мазкур мақолада хушҳолликнинг шахс психологик саломатлигида тутган ўрни, хушҳолликнинг асосий турлари ва уларни такомиллаштиришга доир кўникмалар, хушҳолликка етишишга доир муаммо ва ечимлар таҳлил қилинган. Мақолада хушҳоллик муаммосининг фалсафий-психологик моҳияти янги манбалар ёнрдамида ёритиб берилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6163 КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 2022-11-19T13:28:33+00:00 Назира Пўлатова info@in-academy.uz <p>В данной статье характеризуется девиантное поведение школьников. Приведены методические советы и указания, работа коррекционно-педагогическая профилактика девиантного&nbsp; поведения школьников.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6164 ВИДЫ И ФОРМЫ НАСИЛИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 2022-11-19T13:31:46+00:00 Р.У. Мунарова info@in-academy.uz Мухайё Алимова info@in-academy.uz <p>В данной статье речь идёт о видах&nbsp; и формах насилия среди детей и подростков. Насильственное поведение и агрессивность школьников друг к другу и вообще к окружающим неотъемлемый признак нынешнего общества.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6165 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОУЧЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 2022-11-19T13:35:09+00:00 Салимжон Махмудов info@in-academy.uz <p>В данной статье речь идёт значении педагогических идей мыслителей Средей Азии о воспитании гармоничного&nbsp; и всесторонне развитого поколения.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6166 ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ 2022-11-19T13:37:53+00:00 А. Собиров info@in-academy.uz <p>Мазкур мақолада&nbsp; <strong>&nbsp;</strong>психология фанларини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланишнинг&nbsp; ахамияти, психология фанларини ўқитиш жараёнини компьютерлаштириш зарурати ўқувчиларни жамиятнинг ҳар томонлама етук фуқаролари қилиб тарбиялаш&nbsp; каби&nbsp;&nbsp; масалалар&nbsp; ёритилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6167 РОЛЬ МУЛЬТМИДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 2022-11-19T13:42:31+00:00 Покиза Ўришева info@in-academy.uz <p>Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации&nbsp; учебного&nbsp; процесса,&nbsp; а&nbsp; также&nbsp; в&nbsp; развитии&nbsp; творческих&nbsp; способностей&nbsp; обучающихся. Совместными&nbsp; усилиями&nbsp; работников&nbsp; сферы&nbsp; образования,&nbsp; ученых,&nbsp; программистов,&nbsp; производителей&nbsp; мультимедийных&nbsp; средств&nbsp; обучения&nbsp; и&nbsp; преподавателей-практиков&nbsp; создается&nbsp; новая информационная образовательная среда, в которой определяющим становится интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию образования, методам и технологиям обучения.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6168 ФАРОБИЙНИНГ ЭКОЛОГИК ҚАРАШЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 2022-11-19T13:46:45+00:00 Ш.Н. Камолова info@in-academy.uz <p>Ушбу мақола&nbsp; буюк мутафаккирлар&nbsp; асарларида&nbsp; экологик тарбия&nbsp; муаммолари&nbsp;&nbsp;&nbsp; экологик&nbsp; маданиятини&nbsp; шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланиш&nbsp; масалаларига қаратилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6169 БЎЛҒУСИ ЎҚИТУВЧИЛАРДА ПЕДАГОГИК ОДОБ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 2022-11-19T13:49:44+00:00 Ш.М. Ахмедова info@in-academy.uz <p>Мақолада бугунги глобаллашув жараёнига хос хусусиятлар бўлғуси ўқитувчиларда педагогик одоб хусусиятларини&nbsp; шакллантиришнинг&nbsp; ахамияти,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; педагог одоби тушунчасининг мазмуни ахлоқийлик билан бирга иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий жиҳатлари&nbsp;&nbsp; хақида фикр юритилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6170 ЁШЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 2022-11-19T13:52:23+00:00 И. Хасанова info@in-academy.uz <p>Ушбу мақолада ёшларни&nbsp;&nbsp; касбий фаолиятга тайёрлашда замонавий ахборот технологияларидан самарали фойдаланилган педагогик технологиялар ва интерактив таълим методларидан фойдаланишга ўргатиш, ёшларни касбий фаолиятга тайёрлашда уларнинг илмий дунёқарашини кенгайтириш каби&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; масалалар&nbsp; ёритилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6171 ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 2022-11-19T13:54:54+00:00 Зебо Алмаматова info@in-academy.uz <p>В данной статье речь идёт об экологическом образовании.&nbsp; Указаны разнообразные формы и методов работы для формирования экологической грамотности школьников.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6172 ЁШЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТИНИ МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ 2022-11-19T13:57:23+00:00 Дилбар Эсонқулова info@in-academy.uz Гулшода Уралова info@in-academy.uz <p>Мақола бугунги глобаллашув жараёнига хос&nbsp; бўлиб, унда Ёшларни маънавий баркамоллик руҳида тарбиялашнинг педагогик асослари&nbsp;&nbsp;&nbsp; ва унинг мазмун моҳияти&nbsp; ўрганилган. Мақолада ёшлар ўртасида Ватанга муҳаббат ва садоқат, инсонпарварлик фазилатларини тарбиялашда миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг&nbsp;&nbsp;&nbsp; ўрни&nbsp;&nbsp; батафсил ёритилган.</p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6185 EFFICIENCY OF APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ¬OIL AND GAS FIELDS OF A SYSTEM OF HORIZONTAL AND MULTILAYER WELLS 2022-11-20T10:20:50+00:00 Akmal Abdirazakov Akmal/abdirazakov@bk.en Zafar Mavlanov info@in-academy.uz Shohrux Halimov info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">An analytical forecast of the economic efficiency of drilling vertical and horizontal wells for oil and gas production, depending on the type and efficiency of operation of horizontal wells, is given.</span></p> 2022-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6187 ИСЛОМДА ТИЖОРАТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАРТЛАРИ (ҲУКМЛАРИ) 2022-11-21T03:27:29+00:00 Абдураим Қиличев 2441188guas@mail.ru <p>Ҳар қандай ижтимоий муносабатлар каби исломда савдога оид жараёнларни тартибга солиш механизми мавжуд. Тижорат қоидалари ҳамда ҳукмлари тўлақонли билимга эга бўлиш учун исломнинг ҳуқуқий асосларига мурожаат қилиш лозимдир. Мазкур мақолада мусулмон ҳуқуқида савдо ва унинг ўзи хос шартлари турли манбалар асосида ёритилган.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6188 ТАБИИЙ ВА ТЕХНОГЕН ХУСУСИЯТЛИ ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРГА ҚАРШИ ҲАРАКАТЛАР СОҲАСИДАГИ ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ 2022-11-21T03:31:38+00:00 А. Қувадиқов info@in-academy.uz <p>Маълумки, барча мамлакатларда бўлгани каби республикамиз ҳудудида ҳам ижтимоий-иқтисодий хавфсизликка таъсир кўрсатувчи ҳар хил турдаги фавқулодда вазиятлар содир бўлиб туради. Хавфсизликнинг тўла қонли бўлиши учун фавқулодда вазиятларга қарши ҳаракатлар соҳасида ҳам давлат сиёсати белгилаб олиниши лозим. Мамлакатимизда бу сиёсат фавқулодда вазиятларни табиий, техноген ва экологик хусусиятли фавқулодда вазиятларга ажратган тарзда амалга оширилади. Бир вақтнинг ўзида фавқулодда вазиятларнинг ҳар бири яна бошқа бир турларга бўлинади. Хавфсизликни таъминлаш фавқулодда вазиятларнинг ҳар бир турига нисбатан чора-тадбирлар белгилаш орқали амалга оширилади. Мақолада фавқулодда вазиятлар турлари, уларнинг келиб чиқиш сабаблари мумкин бўлган оқибатлари таҳлил қилингани ҳолда хавфсизликни таъминлаш учун амалга оширилиши лозим бўлган усуллар очиб берилган.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6189 ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА – ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 2022-11-21T03:37:34+00:00 Акбар Кувандиков akbarkuvandikov55@gmail.com <p>В данной статье делается попытка, раскрыть некоторые вопросы, рассматривающие цифровизацию общества и его влияние на качество жизни, что является немаловажным фактором социально-экономического развития государства. В последнее время, происходящие экономические реформы в Республике Узбекистан, серьезно изменили социальную структуру общества. Это происходит благодаря эффективному использованию новых информационных и цифровых технологий, которые эффективно входят в повседневную жизнь большинства людей.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6195 EVALUATION OF EFFICIENCY OF INNOVATIONS. 2022-11-21T04:00:41+00:00 Obid Pirimkulov pirimkulovobid@gmail.com <p>The problem of comprehensive evaluation of the efficiency of capital investments (investments) has been in the constant focus of various levels of economists-scientists and practitioners-managers and has not lost its relevance even now. In the last decade, many scientific manuals devoted to this problem have been published, and various methodological instructions and guidelines have been developed in the field of economic justification of capital investments for investment objects intended for use at the national, sectoral and regional levels.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6196 ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКА И НЕКОТОРЫХ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 2022-11-21T04:03:26+00:00 М.К. Шамаев info@in-academy.uz У.Т. Тоштемиров info@in-academy.uz Т.Е. Мельникова info@in-academy.uz <p>В статье приведены сведения о происхождении месторождений известняка, способах добычи известняковых месторождений и их применении. Также содержатся сведения об уникальности натуральных камней, их применении в облицовочных целях и долговечности. Изложены преимущества применения натуральных камней относительно других видов строительных материалов.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6197 KONCHILIK KORXONALARINI LOYIHALASHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA YUQORI SIFATLI AVTOMATIK TIZIMLARNI QО‘LLASH 2022-11-21T04:08:42+00:00 N.A. Ismatullayev info@in-academy.uz T.E. Melnikova info@in-academy.uz U.T. Toshtemirov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada konchilik korxonasini loyihalashda qurilish materiallari, metall, energiya va mablag‘larni tejab sarflaydigan texnolgiyalarni qо‘llash, loyihani texnikaviy darajasini yuqori bо‘lishini va mahsulot sifatini har tomonlama oshirish yo’llari ko’rib chiqilgan..</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6198 “КЎКЛАМЛАР КЎЗ ОЧАР КЎНГЛИМДА...” 2022-11-21T04:13:38+00:00 Бону Саримова info@in-academy.uz <p>Келтирилган мақолада юртимиз ёшларига қаратилаётган эътибор, ғамхўрлик мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатнинг энг устувор йўналишларидан бирига айланаётгани, кўплаб соҳаларда қўлга киритилаётган марралар, ютуқлар, ғамхўрлик ва ёшларни қўллаб-қувватлаш масалалари, ҳамда ёш шоиранинг ижоди ва ҳаёти, унинг босиб ўтган сермазмун умри, забт этган марралари ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6231 O’ZBEK TILIDA TINISH BELGILARI (PUNKTUATSIYA) 2022-11-22T03:08:25+00:00 Marg’uba Mamatova info@in-academy.uz <p>Mazkur maqolada o’zbek tilida tinish belgilaring paydo bo’lishi, punktuatsiya tamoyillari, tinish belgilarini qo’llashda ma’lum bir ilmiy asoslarga amal qilish, tadqiqotchiga tinish belgilarining qoidalarini turli misollar orqali o’rgatish, punktuatsion belgilarni yozma nutqda tog’ri qo’llay olish malakasiga ega bo’lish, sintaktik konstruksiyalarini erkin tahlil qila olish haqida bir qancha ma’lumotlarga ega bo’lgan materiallar o’rganilgan hamda kerakli xulosa va tavsiyalar berilgan.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6236 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КЛЕЕВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИИ 2022-11-22T03:19:19+00:00 Журабек Отамуродов info@in-academy.uz Мустафокул Урозов info@in-academy.uz <p>В данной статье рассматривается материалы, применяемые в кожгалантерейной промышленности, этапы производства&nbsp;и использование синтетических и органических клеев в кожгалантереи.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6243 АТМОСФЕРА ҲАВОСИГА ЭЪТИБОР – ЭКОЛОГИК БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИДИР 2022-11-22T05:31:12+00:00 Шерзод Усмонов info@in-academy.uz <p>Мазкур мақолада бугунги кундаги энг долзарб экологик муаммолардан бирига айланган тоза ҳавонинг ифлосланиши, уни келтириб чиқарувчи омиллар, атроф-муҳитга зарар етказаётган ташқи таъсирлар, уларнинг олдини олиш чоралари тўғрисида маълумотлар берилади.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6244 SURXONDARYO SHAROITIDA SHIRIN QALAMPIR (CAPSICUM ANNUUM L) NI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI 2022-11-22T05:38:48+00:00 Otabek Payanov info@in-academy.uz Marjona Xushboqova info@in-academy.uz Mashxura G'ofurova info@in-academy.uz <p>Maqolada shirin qalampirning mamlakatimizdagi o'rni, uning ozuqaviylik xususyatlari ko'rib chiqiladi. Shirin qalampirning ekish sanalari, ekish sxemasi parvarishlash yo'llari haqida ma'lumot ko'rsatilgan.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6249 ISSUES OF IMPROVING THE METHOD OF ANALYSIS FINANCIAL INDICATORS IN THE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM 2022-11-22T06:14:10+00:00 Susanna Alieva susanna2003@rambler.ru Maftuna Urunova info@in-academy.uz <p>The paper shows the importance of financial analytical work for the activities of the enterprise in particular, emphasis is placed on structuring the types of analytical work depending on the tasks facing the enterprise’s financial resources management. The need for justification of the chosen method for analytical work is especially noted. Directions for improving the process of managing all financial resources of enterprises are presented, which, in the author's opinion, will lead to better financial decisions.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6265 JÓXORI URUǴINING UNUVCHANLIGINI LABORATORIYA SHAROITIDA ANIQLASH. 2022-11-22T14:54:31+00:00 U.D. Aymuratov info@in-academy.uz M. Abdieva info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada jo'xori urug'larining unib chiqishini qanday aniqlash mumkinligi, uning sifat ko'rsatkichlari haqida so'z boradi. Haroratning ta'siri va me'yorlari, tahlil kunlarini uzaytirish to'g'risida, termostatdagi urug'larning unib chiqish usullari. Unda urug'larning unib chiqish energiyasi va unib chiqishi to'g'risida qanday aniqlash mumkinligi ko'rsatilgan.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6266 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, ЦЕННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ САХАРНОГО СОРГО. 2022-11-22T14:57:20+00:00 Г.М. Абдиева info@in-academy.uz У.Д. Аймуратов info@in-academy.uz <p>Сорго - одна из важных зерновых культур, используемых в пищевых, кормовых и технических целях. По площади посевов он стоит после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. Сорго обладает биологическим, экологическим и географическим разнообразием. Ботаники классифицируют 33 культивируемых и более 30 диких видов сорго. Доступные по всему миру, все виды сорго могут быть распределены в соответствии с географическим распределением на 9 групп, в соответствии с ценными экономическими характеристиками на 4 группы. Сахарное сорго, в свою очередь, делится на 2 группы: effizum (с рассеянной метелкой — S.sacc...) и contractum (с уплотненной метелкой — S...). В условиях Узбекистана сорго является растением, устойчивым к засухе и засолению. Его сеют на территории Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской областей и Ферганской долины.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6267 QOROQALPOG’ISTON SHAROITIDA MAXSAR (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) O’SIMLIGINING ETISHTRISHNIN’ AHAMIYATI VA BIOLOGIYALIK XUSUSIYATLARI 2022-11-22T15:01:38+00:00 Arislanbay Satbaev Arislan@mail.xn--om-nmc <p>Bu o’simlikning er tanlamasligi, sovuqqa va issiqqa chidamligi, suvni ko’p talab qilmasligi maxsar o’simligining Qoraqalpog’iston Respublikasi qishloq xo’jaligida mamalarni eshishta katta samara berishi&nbsp; mumkin. Maxsar oziq-ovqat sanoati va engil sanoat uchun qimmatbaho xom ashyo hisoblanadi, undan olinadigan moy kungaboqar moyidan mutlaqo farq qilmaydi.&nbsp; Qoraqalpog’istonda maxsar o’simligi faqat manzarali o’simlik sifatida ekib o’stirilmoqda.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6268 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 2022-11-22T15:04:33+00:00 Клара Кенжебаева info@in-academy.uz <p>В данной статье рассматривается особая роль психологов в семьях, а также их профессиональная деятельность, которая принадлежит продуктивному мышлению.</p> 2022-11-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6272 РОЛЬ КРЕДИТНО МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗ 2022-11-23T03:31:35+00:00 Хатича Хайдарова info@in-academy.uz Саодат Саттарова info@in-academy.uz Шухрат Марупов info@in-academy.uz <p>Внедрение кредитно-накопительной системы не только дает большую свободу студенту, но и позволяет ему самостоятельно планировать учебный процесс, чтобы в будущем он мог стать конкурентоспособным профессионалом в выбранной сфере. В то же время это способствует совершенствованию системы оценивания и образовательных технологий.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6287 MAIN PURPOSES OF THE TERMINOLOGY IN COGNITIVE LINGUISTICS AND COMMUNICATIONS 2022-11-23T04:10:09+00:00 Dostonjon Abulkhayirov info@in-academy.uz <p>The paper is concerned with the most important aspects of the terminology in communication, natural language condition and the special communication condition. The analysis is complemented with cognitive linguistics. In addition, this paper discusses the modern of information extraction method: frame-based terminology. Terminology is specialized in science and many other specialist areas such as politics, culture, technology, chemical technology and the economy. Scholars have defined that the terminology has 3 explanations of the terminology are covered in the paper:</p> <ol> <li>Terminology is technical language;</li> <li>Terminology is specialized knowledge;</li> <li>Terminology is professional communication; With the right terminology, we can communicate in the “right way”. The systematic organization and definition of concepts are called terminology management- which also includes classification.</li> </ol> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6288 СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ РАЗНОВИДНОСТЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 2022-11-23T04:13:26+00:00 Исмаил Бабакулов info@in-academy.uz Хулкар Мажидова info@in-academy.uz <p>В данной статье словообразовательная цепь как объективное языковое явление существует давно, хотя, может быть, и не изначально: можно представить себе такое состояние языка, в котором словообразование осуществляется только на основе непроизводных , корневых слов и, следовательно, заканчивается образованием производных только первых степеней производности, как это во многих случаях наблюдается и в современном русском языке.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6293 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 2022-11-23T04:25:53+00:00 Зебо Нурманова info@in-academy.uz <p>В преподавании литературы большую роль играет знание учениками текстов художественных произведений. Существует достаточно простая, но эффективная форма проверки знание текста – зачет.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6301 BАDIIY DISKURSNING АKSIOLOGIK XUSUSIYATLАRI 2022-11-23T04:42:22+00:00 Shukurullo Komoldinov komoldinovshukurullo@gmail.com Nargiza Umarova komoldinovshukurullo@gmail.com <p>Ushbu maqolada diskurs tushunchasi, uning kelib chiqishi, turli sohalarda uni oʼrganishga boʼlgan turlicha yondashuvlar, gʼarb va sharq olimlarining diskurs tununchasini tadqiq etish borasidagi xulosalar, shuningdek, badiiy diskursning aksiologik xususiyatlar bayonoti keltirilgan.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6307 ИЗУЧЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ 2022-11-23T07:34:17+00:00 Бурхон Хаминов info@in-academy.uz Дилнора Бахриддинова info@in-academy.uz Сарвиноз Хусанова info@in-academy.uz Шохзодбек Абдуназаров info@in-academy.uz <p>Выполнен обзор публикаций, рассмотрены для создания КПМ с заданными триботехническими свойствами применительно к рабочим органам машин и механизмов производства и переработки хлопка, придающими волокнистой массе свойства как твердых тел, так ивысокоэластичных материалов.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6308 KORRUPSIYAGA QARSHI O‘QITISHNING TA’LIM SOHASIDAGI STANDARTLARI 2022-11-23T07:37:48+00:00 Murodjon Ibragimov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqola korrupsiyaga qarshi o‘qitishning ta’lim sohasidagi standarlariga bag'ishlangan. Korrupsiyaga qarshi o‘qitish bo‘yicha BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi tavsiyalari asosida bir necha davlatlarda mahalliy hamda xorijiy mutaxassislarni ushbu soha bo‘yicha o‘qitishni amalga oshiruvchi bir nechta ta’lim dasturlari yo‘lga qo‘yib kelinmoqda. Xususan, Yevropa Kengashining Korrupsiyaga qarshi kurashishning 20 tamoyili to‘g‘risidagi rezolyusiyasining 1-bandida «Korrupsiyaning oldini olish bo‘yicha samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish va bu borada aholining xabardorligini oshirish va axloqiy xulq-atvorni targ‘ib qilish », lozimligi to‘g‘risidagi vazifa belgilangan.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6314 OILA HUQUQIDA HUQUQ, TIL VA JAMIYAT MUNOSABATLARI 2022-11-23T07:52:47+00:00 Shaxzoda Bahromova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqola orqali biz oila huquqi, til va jamiyat munosabatlarini bir-bir tahlil qilib yo’ritib berishga harakat qilamiz. Avvalo biz oila huquqini va Er-xotin o‘rtasidagi munosabatlarda qo‘llaniladigan huquqni normalarni ko’rib chiqsak.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6315 OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINI DAVLAT RO’YXATIDAN O’TKAZISH 2022-11-23T07:55:45+00:00 Shakhzodakhon Kushakova shahzodakushakova@gmail.com <p>Ushbu maqolada Respublikamizda Ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati borasida so‘z yuritiladi. Qolaversa, OAV sohasida amalga oshirilgan islohotlar, yutuq va kamchiliklar tahlil qilinib, OAVning davlat ro‘yhatidan o‘tkazishning huquqiy asoslari ko‘rsatib o‘tilgan.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6320 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HAMDA XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA HAYVONLAR BILAN BOG’LIQ MASALALARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI 2022-11-23T12:32:29+00:00 Dildora Dexkonova dildora180495@mail.ru O.T Xazratqulov info@in-academy.uz <p>Bugungi kundagi jamiyatda nafaqat insonlarning balki yon-atrofimizda yashayotgan yana bir tirik mavjudotlar ya’ni hayvonlarning huquqlarini himoya qilish dolzarb masalalardan biridir.Ushbu maqolada O’zbekiston Respublikasida hayvonlar huquqlarini himoya qilish bilan bog’liq masalaning qonunchilik va amaliyotdagi muammolari hamda bu boradagi milliy va xorijiy tajriba muhokama qilinadi.</p> 2022-11-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6324 O'SMIRLIK DAVRIDA SPIRTLI ICHIMLIKLARGA QARAMLIKNING OLDINI OLISH.ALKOGOLIZM TUSHUNCHASI 2022-11-24T02:50:56+00:00 Anvar Kurbanov info@in-academy.uz Amonjon Narziqulov info@in-academy.uz <p>Alkogolizmning oldini olish bu -kasalliklarning oldini olish va salomatlikni mustahkamlashga qaratilgan kompleks davlat va jamoat tadbirlari tizimidir. Alkogolizmning oldini olish jarayoni jarayonning turli bosqichlarida amalga oshirilishi va amalga oshirilishi kerak va bu samarali usullarni tanlashga bog'liq. Alkogolizmning oldini olish faqat kompleks va tizimli ravishda amalga oshirilganda samarali bo'lishi mumkin va kontseptual asosda va tuzilishda turli xil dasturlarni aks ettirmaydi. Bizning ishimiz shaxsiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarida noto'g'ri ta'limni tuzatishga va spirtli ichimliklarni noqonuniy tarqatishga qarshi dasturlarni moliyalashtirishga to'g'ri kelishi kerak.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6325 ONALIK VA BOLALIKNI MUHOFAZA QILISH BORASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR 2022-11-24T02:55:34+00:00 Gulzoda Dustova info@in-academy.uz Abduhalim Karimov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada, onalik va bolalik haqida, uning davlat tomonidan qanday muhofazaliklarga ega ekanligi, yosh onalarga va ularning farzandlariga yaratilgan keng sharoitlar, ba’zi toifadagi ayollarning manfaatlari, huquqlari, ular uchun qo’yilgan mas’ulyatlar va boshqa asosiy ma’lumotlar ham keltirib o’tilgan.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6326 POMIDOR (LICOPIRSICUM ESCULENTUN L.) NEMATODALAR FAUNASINING TAQQOSLAB O’RGANISH. 2022-11-24T02:59:16+00:00 K. S. Boltayev info@in-academy.uz D.B. Bobomurodova info@in-academy.uz M.I. Daminova info@in-academy.uz D.Sh. Jurakulova info@in-academy.uz J.T. Xatamov info@in-academy.uz <p>Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Jo’raboydarxon&nbsp; va Qirqdarxon uylaridagi tomorqalarda yetishtrilgan pomidor nematodalar faunasini ( “volgograt “ o’rtapishar navi ) o’rganish natijasida olingan 60 namunada 46 tasidan 1043 nematodalar ajratib olindi. Bulardan 19 ta nematoda bargidan ( 8 ta namunada ), 846 ta nematoda ildizidan (120 ta namunada ) 478 ta nematpoda rizosferasidan&nbsp; (18 ta namunada) ajratib olindi. Ajratib olingan nematodalar jadvalda keltirilgan. Shuningdek ilmiy tadqiqotimizning asosiy maqsadi: tomorqalarda yetishtrilayotgan pomidor o’simligining nematodalarini bir – biri bilan taqoslab Maundford umumiy ko’rsatkichi bo’yicha hisoblaganimizda 72,37 ekanligi aniqlandi.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6327 TIBBIYOT OLIY O‘QUV YURTLARIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZI HAQIDA TA’LIM BERISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 2022-11-24T03:04:14+00:00 Gulzoda Dustova info@in-academy.uz Israilova Soxiba info@in-academy.uz <p>Hozirgi&nbsp; globallashuv jarayonida oqilona tashkillashtirilgan kun tartibi inson salomatligini saqlash, sog’lom va barkamol zukko qobiliyatli avlodni yetishtirish sog’liqni saqlash masalasi eng dolzarb muammolardan biri bo’lganligi sababli, uni nafaqat tibbiy nuqtai nazardan o’rganish balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham bu muammoga yondashish davr talabi bo’lib bormoqda.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6333 SYNTACTIC-SEMANTIC ANALYSIS OF MONOVALENT AND BIVALENT SYNTACTIC UNITS 2022-11-24T03:16:00+00:00 Z. Kaliknazarova info@in-academy.uz <p>The article describes the valence, the syntactic valence of the verb - an open morpho-syntactic number, encoded arguments. The same can be said about the semantic valency of the verb, where the valence is the number of semantic arguments, you can get a separate verb, perform syntactic analysis and semantic analysis. Parsing (syntax) Semantic analysis (semantic) are the two main methods that lead to natural language understanding. Syntax is the grammatical structure of the text and semantics is the meaning conveyed.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6345 РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 2022-11-24T04:25:35+00:00 Мавлюда Хамраева info@in-academy.uz <p>Представлена структура и содержание учебно-методического обеспечения для формирования профессиональной компетенции врача по направлению «психолого-педагогическая деятельность». Разработка учебно-методического обеспечения осуществлялась на основании трудовых функций врача в соответствии со стандартами профессиональной деятельности.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6346 ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ 2022-11-24T04:28:45+00:00 Солиха Бекчанова info@in-academy.uz <p>Шахсни касб-ҳунарга йўналтириш борасидаги Ўзбекистон, Россия, АҚШ, Буюк Британияда қўлланилувчи методикалар ҳақида сўз юритилган. Ўзбекистонда психология фани бўйича жаҳондаги илғор тажрибанинг ўзлаштирилиши хусусиятлари очиб берилган.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6347 FONETIK RITMIKA TEXNOLOGIYASINI QO’LLASHDA AKT NING ROLI 2022-11-24T05:49:13+00:00 O.S. Ishmatova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqola alohida ta`lim ehtiyojiba ega bo’lgan bolalarning nutqini rivojlantirishda fonetik ritmika texnologiyasini qo’llash uchun AKT ning o’rni haqida.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6351 O‘ZBEKISTON QONUNCHILIGIDA OCHIQ MA‘LUMOTLARGA DOIR MUAMMOLAR TAHLILI 2022-11-24T05:56:06+00:00 Madina Ochilova info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">Ochiqlik siyosati har bir demokratik davlatning asosiy prinsiplaridan biridir. Shu jumladan, davlat idoralarining ochiqligi va jamoatchilikka ochiq ma‘lumotlarni taqdim etishda qonunchilikda normativ-huquqiy hujjatlarda aniqlik bo‘lishi, zarur mezonlar aniq belgilab qo‘yilishi juda muhim. O‘zbekiston so‘nggi yillarda ochiqlik sari dadil qadamlar tashlayotganiga qaramay, qonunchilikda hamon ochiq ma’lumotlar borasida noaniqliklarlar va aniq belgilanmagan mezonlar tufayli jamoatchilik ochiq ma’lumotlarni olishda to‘sqinliklarga duch kelmoqda. Ushbu ilmiy maqolada davlat idoralarining ochiqligiga oid normativ hujjatlardagi noaniqliklar tahlil qilinadi. Amaliyotda qonunchilikdagi bu bo‘shliqlar qanday muammolarni tug‘dirayotgani tahlil qilinadi.</span></p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6352 TАХАЛЛУС ВА УНИНГ ЛИСОНИЙ МАҚОМИ МАСАЛАСИ 2022-11-24T05:58:44+00:00 Мафтуна Қўлдошева info@in-academy.uz <p>Ушбу маколада&nbsp; тахаллус ва унинг лисоний мақоми Ўзбек тахаллусларининг тарихий манбалари ва тадқиқи тугрисида маьлумот берилган.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6353 O‘ZBEK TILIDA SHAXS MA’NAVIYATINI IFODALOVCHI LEKSIK VOSITALAR TURLARI VA TASNIFI 2022-11-24T06:01:32+00:00 Malika Ibodova info@in-academy.uz <p>Maqolada oʻzbek tilidagi&nbsp; shaxs ma’naviyatini ifodalovchi birliklar berilgan va ular tasnif qilingan. Maqollar va matallar hozirgi o‘zbek adabiy tilining rivojlanishida, til me’yorlarining o‘sishida qanday rol bajarayotganligi asosiy muammo sifatida olindi. Maqolada maqollar va matallarning shaxs maʼnaviy olamidagi oʻrni misollar orqali asosli yoritildi.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6354 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТА ТЫКВЫ "ШИРИНТОЙ" В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. 2022-11-24T06:06:32+00:00 Амангул Панаева info@in-academy.uz <p>В статье представлены результаты исследований агротехнологии выращивания растений тыква Ширинтой на основе экологических условий Республики Каракалпакстан. Растения тыквы изучали на основании сроков посева, густоты стояния и норм минеральных удобрений. По результатам, наблюдалась разница в развитии биометрических показателей тыквы, а урожайность варьировала в пределах по вариантам. При сходных экологических условиях урожайность сорта, «Ширинтой» колебалась в пределах 262-400 ц/га соответственно.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6362 ЎҚИТИШ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ДАРС ТУЗИЛМАСИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ 2022-11-24T06:53:53+00:00 Бахтиёр Иманов info@in-academy.uz <p>Ушбу мақолада таълим тизимидаги долзарб муаммолардан бири бўлган масалалар яъни дарснинг мазмун ва&nbsp; моҳияти хамда&nbsp; ўқитиш сифатини оширишда дарс тузилмасининг узаро боглиқлиги&nbsp; тўғрисида фикрлар билдирилган.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6363 INCREASING THE PRODUCTIVITY OF WELLS BY USING THE METHODS OF INFLUENCE ON THE WELL TUBE 2022-11-24T06:56:13+00:00 Akmal Abdirazakov akmal/abdirazakov@bk.ru Oybek Ibotov info@in-academy.uz Doston Jumaev info@in-academy.uz <p>This article mainly focuses on acid treatment, which is one of the mechanisms of increasing the permeability and porosity of the surrounding layers of the wellbore by influencing the wellbore.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6372 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА БАКТЕРИАЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 2022-11-24T10:13:35+00:00 Сайиб Абдурахманов info@in-academy.uz Шахноза Расулова info@in-academy.uz <p>Контроль за процессом&nbsp; бактериально-химического выщелачивания концентрата осуществлялся измерениями&nbsp; в жидкой фазе&nbsp; кислотности (рН),&nbsp; окислительно-восстановительного потенциала,&nbsp; физиологического состояния бактерий по потенциальной активности потребления кислорода биомассой и скорости окисления&nbsp; сернокислого закисного железа. Определение скорости окисления упорного сульфидного золото-мышьяковистого концентрата&nbsp; бактериями&nbsp; проводилось при разных температурах.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6373 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕТОДАМИ ФЛОТАЦИИ И СОРБЦИОННОГО ЦИАНИРОВАНИЯ 2022-11-24T10:16:09+00:00 Сайиб Абдурахманов info@in-academy.uz Ноила Абдувоитова info@in-academy.uz <p>Изучен вещественный состав сульфидных руд&nbsp; Даугызтауского месторождения&nbsp; и разработана принципиальная схема обогащения упорных сульфидных руд, включающая двух стадийное измельчение до 75-80 % кл-0,074 мм, межстадиальную основную и контрольную флотации в течении 5-6 минут и перечистку концентрата основной флотации. Установлен реагентный режим, который&nbsp; обеспечивает получение из руды, содержащей 5,0 г/т золота, получение из руды концентрата с содержанием золота 44-50 г/т при выходе 10-11 % и извлечении 94 % от руды. В лабораторных установках проверена возможность извлечения золота из флотоконцентрата методом&nbsp; сорбционного цианирования.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6374 AFG’ONISTONDA INGLIZ SIYOSATINING O’ZGARISHIGA OLIB KELGAN OMILLAR 2022-11-24T10:19:28+00:00 Baxromjon Abdullayev info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada XIX asrda Afg‘oniston davlatidagi inglizlarning olib borgan siyosati haqida hamda oxir oqibat kelib ikkinchi ingliz-afg‘on urushiga zamin hozirlanganligi haqida so‘z yuritiladi.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6380 К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ДИАЛЕКТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 2022-11-24T11:01:17+00:00 Зулфия Расулова shakhnoza.rasulova.02@mail.ru <p>Статья посвящена проблеме перевода диалектов в художественных произведениях. Диалекты являются неотъемлемой частью языка и часто употребляются в беллетристике, где выполняют различные функции. И потому диалекты нельзя игнорировать при переводе художественных произведений. Возникает вопрос о том, как нужно<br>передать диалекты на языке перевода. Разные исследователи по-разному подходили к решению данного вопроса. Однако однозначных мнений не<br>существует. И потому представляется интересным проанализировать стратегии перевода диалектов в художественных произведениях.</p> 2022-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6392 A COMMUNICATIVE PRAGMATIC STUDY OF MEANS OF EXPRESSING DIRECTIVE SPEECH ACTS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 2022-11-25T03:31:54+00:00 Nigoraxon G'opporova nigoraxontulanova@gmail.com Durdona Ubaydullayeva ubaydullayevadurdonaxon464@gmail.com <p>Communicative pragmatic studies are taking many linguists’ attention which is very important in linguistics. Some researches have been done in this field, however there are still too many questions that need answers. In this article, we are going to analyze directive speech acts in English and Uzbek languages.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6393 ИНГЛИЗ ТИЛИ ТАЛАФФУЗИНИНГ ҲУДУДИЙ ВАРИАНТЛАРИ 2022-11-25T03:35:21+00:00 Мухриддин Мирзaсобиров mirzasobirov995@gmail.com Дилшода Мирзаева mirzasobirov995@gmail.com <p>Мазкур&nbsp; мақола&nbsp; инглиз&nbsp; тилидаги сўзларининг&nbsp; фонетик&nbsp; хусусиятлари&nbsp; ҳамда уларнинг талаффуз&nbsp; вариантларини&nbsp; ўрганишга&nbsp; бағишланади.&nbsp; Бу&nbsp; масалани&nbsp; ёритишдан аввал инглиз тили фонетик тизими хусусиятлари ҳақида фикр юритиш мақсадга мувофиқ бўлади.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6394 РЕСПУБЛИКАМИЗДА МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНИК ҲИМОЯЛАНГАНЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА МАВЖУД НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАНИНГ ТАҲЛИЛИ 2022-11-25T03:38:44+00:00 Алишержон Жалолов info@in-academy.uz <p>Ушбу мақолада жамоат хавфсизлиги тушунчаси ва моҳиятини назарий таҳлил қилиш, унинг мазмунини очиб бериш жуда муҳим рол ўйнайди. Хулоса шуни кўрсатадики, жамоат хавфсизлиги - бу шахс, жамият ва давлатнинг ҳаѐтий манфаатларини тўсқинликсиз амалга оширишни таъминлаш, хавф-хатарларнинг олдини олиш ва бартараф этишга қаратилган жамоат муносабатларини ҳимоя қилишнинг етарли ҳолати бўлиб, уларнинг мавжудлигига потенциал ѐки реал хавфлар махсус ваколатли давлат органлари, нодавлат ташкилотлари ҳамда фуқароларнинг фаолияти натижасида эришилади.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6395 FUQАRO MUHOFАZАSIDА АVTOMАTLАSHGАN XАBАRLАSH TIZIMINI JORIY QILISH 2022-11-25T03:41:42+00:00 Muzаffаr Berdiyev Mbicheksizlik1987@xn--gmil-63d.com <p>Мазкур мақолада аvtomаtlаshtirilgаn хабарлаш тизимининг асосий хусусиятлари ва кўрсаткичлари таҳлил қилинган hаmdа fuqаrolik mudofааsidа мазкур тизимни автоматлаштириш бўйича таклифлар берилган.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6396 ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ РАСКАТЫВАНИЕМ 2022-11-25T03:45:25+00:00 Артур Якупов artur.yakubov1989@mail.ru <p>Обработка отверстий больших диаметров вращающимися инструментами представляет определенные трудности, в первую очередь из-за сложности обеспечения устойчивых режимов деформирования, а, следовательно, и требуемого качества поверхности, а также обеспечения размеров обрабатываемой детали в пределах ее допуска. С увеличением диаметра отверстия при одинаковом качестве точности допуск увеличивается.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6397 OLOV- TILSIZ YOVDIR 2022-11-25T03:48:32+00:00 Jamshid Shodmonov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada yurtimizda joriy yilning 15-noyabrdan 15-dekabrgacha&nbsp; “Yong‘in xavfsizligi oyligi” munosabati bilan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi 3-sexida o‘tkazilgan ishlar hamda yong‘in xavfsizligiga oid turli ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6398 КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРДА ИНСОН ҲУҚУҚ ҲАМДА ЭРКИНЛИКЛАРИ ҲИМОЯСИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ 2022-11-25T03:51:22+00:00 Толибжон Умаров info@in-academy.uz Сарвар Ахмедов info@in-academy.uz <p>Мақолада муаллиф томонидан мамлакатимизда амалга оширилаётган конституциявий ислоҳотлар, унда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимояси&nbsp; таъминланишига алоҳида эътибор қаратилаётганлиги, янги таҳрирдаги Конституцига берилган таклифларни қайд этади.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6402 МИС-ПОРФИРЛИ РУДАЛАРНИ ФЛОТАЦИЯ УСУЛИДА АЖРАТИШДА МОДИФИКАТОР-РЕАГЕНТЛАРНИНГ ТАЪСИР ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ЎРГАНИШ 2022-11-25T05:20:01+00:00 Odiljon Hayitov info@in-academy.uz G'ayrat Xatamov info@in-academy.uz Zarina Abdurasulova info@in-academy.uz Nargiza Abduraxmanova info@in-academy.uz <p>Бугунги кунда техника ва технологияларнинг юқори даражада ривожланиши металлар истеъмолига бўлган талабни ортишига олиб келмоқда. Оғир рангли металлардан бири бўлган мис-порфирли рудаларни флотация усулида ажратишда қўлланиладиган усуллар. Бойитилиш схемалари афзаллик ва камчиликлари.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6407 SULH: ISLOM ARBITRAJINING MUHIM QISMI 2022-11-25T05:56:12+00:00 Akmaljon Akramov lawyerjon191919@gmail.com M Mamadaliyev muhammadsher.mamadaliyev@gmail.com <p>Arbitraj va sulh ya’ni do‘stona kelishuv arab va islom jamiyatlarida uzoq tarixga ega va ularning ildizlari Islomdan oldingi Arabistonga borib taqaladi. Sulh istalgan shakldagi nizolarni hal qilishda eng afzal jarayondir. Bundan tashqari, islom huquqshunosligida nizolarni hal qilish uchun arbitraj afzal ko‘riladi. Qabilaviy va islom madaniyatlarida mojarolarni hal qilishning asosiy maqsadi jamoaviylikdir. Ushbu maqolada sulh islom arbitrajining muhim qismi sifatida o‘rganiladi va uning nizolarni hal qilishagi ta’siri ko‘rib chiqiladi. Maqolada Sharq va G‘arb o‘rtasidagi tafovutlar ko‘rib chiqiladi va Sharq tomoni ichki mushtaraklik va mojaroga jamoaviy munosabatda bo‘lganligi, G‘arb tomoni esa individual fikrlashga yo‘naltirilganligi, bu esa ikki tomon o‘rtasida farqni keltirib chiqarayotganini ko‘rsatadi. Ularning orasidagi farqlar konfliktni idrok etish, tartibni shakllantirish, ishga aralashuvchi uchinchi shaxsning maqomi va funksiyasi bilan bog‘liq. Xalqaro tijorat arbitraji, agar u samarali qo‘llanilsa, ushbu ikki qoidaga rioya qilish uchun yaxshi pozitsiyaga ega.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6408 ARBITRAJ JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH 2022-11-25T05:58:43+00:00 Akmaljon Akramov lawyerjon191919@gmail.com Sitora Bahodirova bsitoragulomovna@gmail.com <p>Texnologiya va ilm- fanning rivojlanishi insoniyatning hayotiga ko’plab o‘zgartirishlar kiritdi. Zamonaviy texnologiyaning taraqqiy etishi natijasida qo‘lda amalga oshiriladigan huquqiy operatsiyalar o‘rnini Internet yordamida tezkor amalga oshiriladigan onlayn operatsiyalar egalladi. Bunday zamonaviy texnologik yutuqlardan foydalanish arbitraj orqali hal qilinadigan huquqiy nizolar sonining ko‘payishiga yordam beradi. Nizolarni hal qilishda sun’iy intellekt hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish arbitrlarning faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, hujjatlar tayyorlash vaqtini qisqartirishga yordam beradi, shuningdek, nizolarni arbitraj orqali hal qilish jarayonlariga ham keng huquqiy ta’sir ko‘rsatadi. Biroq,&nbsp; fuqarolik-huqiquy xarakterdagi nizolarni hal qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanilishiga qaramay barcha yurisdiksiyalar ham arbitraj jarayonlarini to‘liq miqyosda raqamlashtirishga tayyor emas. Olingan nazariy ma’lumotlarning tahlili asosida ushbu maqolada arbitraj jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish tendensiyalarini tahlil qilish hamda ba’zi tegishli muammolarni ta’kidlash maqsadga muvofiq.</p> 2022-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6424 PUBLIC TRANSPORTATION: A GLANCE AT THE HISTORY OF THE TRAM 2022-11-26T03:44:07+00:00 Ismail Kupaysinov info@in-academy.uz <p>In this article, trams, which are considered public transport, and some considerations about their emergence are given. Information is provided about the first trams in Tashkent.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6425 МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ МТТГА МОСЛАШИШ ЖАРАЁНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ 2022-11-26T03:46:33+00:00 Гулсанем Базарбаева info@in-academy.uz К.Д. Тлеумбетова info@in-academy.uz <p>«Бола тараққиётини психологик ташхис қилиш» чуқур ва жиддий иш натижасидир. Ушбу маколада Мактабгача ешдаги болаларни МТТга мослашиш жараенинг психологик хусусиятлари хакида суз юритилиб,&nbsp; психологиянинг ёрқин намоёндалари Л.С. Виготский, С.Л. Рубинштейн, Л. И. Божовичлар томонидан ишлаб чиқилган методологик ёндашувга, шунингдек, К.Роджерс, А.Маслоуларнинг инсонпарварлик психология тамойилларига ва В.Франклнинг экзистенциал психологиясига асосланган.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6426 ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА БЕДА ЭКИНИ СЕЛЕКЦИЯСИ ВА ОЛИНГАН ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ 2022-11-26T03:51:03+00:00 Исаков Камолиддин info@in-academy.uz Абдуғафуржон Холдоров info@in-academy.uz Бахтиёр Қўшматов uzniizerno@yahoo.com <p>Мақолада арпа ва ем-хашак экинлари генетикаси, селекциияси ва уруғчилиги лаборатириясиида беданинг озиқа бирлиги, кўк масса ва уруғ ҳосилдорлиги юқори бўлган навларни яратиш учун олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари акс этган. Беда нав ва намуналарининг поя ва баргланиш нисбатлари, бир бирлик майдондан олинадиган биомасса миқдори, абсалют қуруқ масса ҳосили, вегетация давомийлиги, ўсимликларнинг қурғоқчилик ва иссиқлик шароитларида ҳосил элементларининг шаклланиши ўрганилган.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6433 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOG-TARBIYACHILARNING KASBLIK MAXORATINI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI 2022-11-26T06:43:54+00:00 Jarqinay Оrinbaeva info@in-academy.uz K.D. Tleumbetova info@in-academy.uz <p>Mazkur maqola maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagog-tarbiyachilarning kasblik maxoratini rivojlantirish yo`llari&nbsp; haqida bo`lib, unda mamlakatimizda&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yosh avlodning aqliy-intellektual, estetik, jismoniy, ma’naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish masalalari to`g`risida so`z boradi.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6434 ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЯСИ 2022-11-26T06:58:27+00:00 Пўлат ҚОБИЛОВ info@in-academy.uz <p>Мутахассисларнинг фикрича, интеллектуал мулк объектларининг тижоратлаштирилиши иқтисодиётнинг энг муҳим йўналишларидан бирига айланиб улгурган.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6439 O’TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA URUSHGA BO’LGAN NAFRAT G’OYALARINING AKS ETTIRILISHI 2022-11-26T07:13:24+00:00 SHARIFA USMONOVA info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada O’tkir Hoshimov asarlarida urushga bo’lgan nafrat g’oyalarining aks ettirilishi “Ikki eshik orasi” romaning tahlili misolida o‘rganiladi. O‘tkir Hoshimov ijodida “Ikki eshik orasi” romani alohida o‘rin tutadi. Yozuvchi nafaqat bugungi kunning dolzarb ijtimoiy muammolari, balki abadiy axloqiy muammolar, inson taqdiri, uning qalbi sirlari bilan ham ko‘proq shug‘ullanadi. U.Hoshimov romanning sarlavhasidan boshlab butun mazmunini urush haqidagi jiddiy falsafiy mazmun bilan yuklashga intilgan.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6447 ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ ҚАТЪИЯТ БИЛАН ДАВОМ ЭТТИРИЛМОҚДА 2022-11-26T09:04:15+00:00 Асомиддин Худайбердиев info@in-academy.uz <p>Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида ёшларга оид давлат сиёсатининг изчиллик билан амалга оширилиши, ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларга зарур шарт-шароитлар ва имкониятларни яратиб бериш борасида мустаҳкам ҳуқуқий база яратилгани, Ўзбекистон Республикасининг ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилга ривожлантириш Концепциясини қабул қилиниши, мақсад ва вазифалари тўғрисида фикр юритилган.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6448 ДАВЛАТ ТИЛИ: ЭЪТИБОР ВА ЭЪТИРОФ 2022-11-26T09:06:41+00:00 Ўрол Абилов info@in-academy.uz <p>Ўзбек тили сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий жабҳаларда фаол қўлланиб, халқаро минбарларда баралла янграмоқда. Хорижий мамлакатларда тилимизга эътибор ва уни ўрганишга қизиқиш кучаймоқда.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6449 UMUM O’RTA TA’LIM MAKTABLARI JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH 2022-11-26T09:09:55+00:00 Azizbek Matvapaev matvapayevazizbekg@mail.com <p>Bu maqolada bo‘lg‘usi umum o’rtata’lim maktablari jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligi, kognitiv kompetensiyalari avtometodik tarkibi orqali edukologik integratsion rivojlantirish uchun o‘rgatish tizimini pedagogik asoslari va kreativ yondashuv qobiliyatini oshirish imkonini beruvchi ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6461 XAVFSIZ SHAHAR KONSEPTSIYASIDA VIDEO KUZATUV TIZIMILARI VA TIZIMNI HIMOYALASH USULLARI 2022-11-28T03:55:31+00:00 Ulug‘Bek Yusupov info@in-academy.uz Azizbek Erkinov info@in-academy.uz <p>Videokuzatuv tizimlari “Xavfsiz shahar” kompleksi monitoring, prognoz qilish, xavfsizlikka tahdidning oldini olish va bartaraf etishda yagona axborot makonini shakllantiradi, favqulodda vaziyatlarda aholi, kuch va vositalarni boshqarish, vaziyatni tahlil qilish imkonini beradi. Tizmning ximoyalanganligi esa axborotlarning xavfsizligini oshiradi.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6462 UCHUVCHISIZ UCHUVCHI APPARATLARINING HARBIY SOHALARDA RIVOJLANISH TARIXI VA HORIJDA HARBIY AMALIYOTLARDA QO’LLASH TAJRIBASI 2022-11-28T03:58:37+00:00 Rasul Sattorov info@in-academy.uz Adrey Pen info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada uchuvchisiz uchuvchi apparatlarning umumiy rivojlanish tarixi, ulardan ilk harbiy sohalarda qo‘llash amaliyoti va hozirgi kunda xorij mamlakatlari qurolli kuchlari tomonidan harbiy nizolarda foydalanish tajribasi, tarixiy manbalar yordamida tahlil qilingan.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6466 O'ZBEK TILIDA MIFONIMLARNING QO'LLANISHI 2022-11-28T04:06:11+00:00 Gulmira Narbayeva info@in-academy.uz <p>O‘zbek xalqining jahon xalqlari orasida tutgan o‘rni, insoniyat tamaddunlariga qo‘shgan munosib hissasi, avvalo, xalq og‘zaki ijodi namunalari misolida yaqqol ko‘rinadi. O‘zbek forklorini yozib olish, nashr qilish, tadqiq etish ishlari o‘tgan asr avvallaridan boshlangan bo‘lsa-da, xalq og‘zaki ijodini chinakam, har tomonlama o‘rganish, mukammal nashrlarini amalga oshirish, ularning tariximiz va bugungi kunimizdagi ahamiyatini ko‘rsatish, anglab yetish bevosita mustaqillik sharofati bilan ro‘y berdi. Ushbu maqolada o'zbek tilida mifonimlarning qo'llanishi haqida so`z yuritilgan.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6471 MOLIYA XO‘JALIK FAOLIYATINI NAZORAT VA TAFTISH KILISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI 2022-11-28T04:20:14+00:00 Shavkatjon Usmonov info@in-academy.uz <p>Maqolada global moliyaviy tartibga solish nazariyasi va amaliyoti muhokama qilinadi. Jahon moliyaviy inqirozining sabablaridan biri (2007 – 2009) ko'pincha moliya sektorini etarli darajada yoki etarli darajada tartibga solish va nazorat qilish deb ataladi. Jahon moliyaviy inqirozi moliyaviy innovatsiyalar bilan hamqadam bo'la olmaydigan mavjud tartibga solish tizimining kamchiliklarini aniqladi. Binobarin, barcha yirik iqtisodiyotlar uni nazorat qilish va tartibga solishni doimiy ravishda takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Rossiya konsolidatsiyalangan nazoratning xalqaro tendentsiyalariga muvofiq moliyaviy bozorlarni tartibga solish tizimini isloh qildi va Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki oldida mega-regulyatorni yaratdi. Umid qilamanki, tizim moliyaviy - bank sektorini nazorat qilish va tartibga solish uchun mas'ul bo'lgan turli sub'ektlar o'rtasida muvofiqlashtirish va axborot almashinuvini oshiradi va shuning uchun tartibga solish nazoratining asosiy maqsadi bo'lgan yanada murakkab risklarni boshqarish tizimini yaratadi.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6478 SEMENT KLINKER TO'PLAMLARINI ISHLAB CHIQARISH: CaO-SiO2 -Al2O3 -SO3 -CaCl2 -MgO 2022-11-28T05:11:05+00:00 Samariddin Eshqorayev samariddineshqorayev@gmail.com Hilola Abdulhamidova hilolaabdulhamidova2002@gmail.com Jahongir Abdulhamidov jahongirabdulhamidov2004@gmail.com <p>Sement sanoati uglerodni ko'p iste'mol qiladi va muqobil xomashyo sifatida foydalanish uchun sanoat yon oqimlari qoldiqlarini valorizatsiya qilish sement sanoatiga <a href="https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/carbon-accounting">uglerod izini kamaytirishga</a>, shuningdek, resurslar samaradorligini oshirishga yordam beradi. CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3 </sub>va SiO<sub>2 </sub>kabi asosiy klinker tarkibiy qismlaridan tashqari sanoat qoldiqlari MgO, CaCl<sub>2 </sub>va SO<sub>3 </sub>ni ham o’z ichiga olishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqot 1100 dan 1300°C gacha bo'lgan haroratlarda CaO-SiO<sub>2 </sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3 </sub>-SO<sub>3 </sub>-CaCl<sub>2 </sub><a href="https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cement-clinker">–MgO tizimida sement klinker birikmalarining shakllanishini o'rganadi. Asosan </a>alinit va yeelimitdan tashkil topgan klinker ishlab chiqarishga birinchi urinib ko'riladi; bu fazalarni bir vaqtda ishlab chiqarish mumkin emasligi aniqlandi. Ternesit o'rganilgan sharoitlarda alinit bilan ham mos kelmaydi. Vadalit yeelimit va ternesit bilan mos keladi, ternesit esa 1150°C da xlormayenit bilan mos keladi. Bundan tashqari, xom ashyo aralashmasida CaCl<sub>2 </sub>mavjudligi bilan ham alitning past haroratda shakllanishi kuzatildi.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6482 ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ SWOT-ТАҲЛИЛИ 2022-11-28T05:44:28+00:00 Одил Раҳимов odilrahimov2374@gmail.com <p>Хўжалик юритувчи субъектларни кластерлашда&nbsp; асосий ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш ёки умумийроқ айтганда эконометрик моделлаштириш орқали&nbsp; ишлаб чиқаришни прогноз қилиш усуллари кўрсатиб ўтилган. Қашқадарё вилояти хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини ҳудудлараро кластерлашда&nbsp; эконометрик таҳлил ва иқтисодий математик усуллардан фойдаланиб эконометрик&nbsp; моделини қуриш ва прогноз қилиш механизмларининг назарий асослари такомиллаштирилган.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6483 EFFECT OF DISSOLVING NITROGEN FERTILIZERS AND DRIP IRRIGATION ON VEGETABLE CROP PRODUCTIVITY 2022-11-28T05:46:34+00:00 Panji Chorshanbiyev info@in-academy.uz <p>This article provides information on the effect of dissolving nitrogen fertilizers and drip irrigation on productivity in the cultivation of vegetable crops and vegetable products.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6492 TEMURIY SULTON MIRZO ULUG’BEKNING TARIX SAHNASIDA TUTGAN O’RNI 2022-11-28T09:19:14+00:00 Otabek Mustafoqulov Mustafoqulovotabek001@gmail.com Javohir Saidmurodov Saidmurodovjavohir699@gmail.com <p>Mirzo Ulugʻbek — Oʻrta Osiyo davlat arbobi, Temuriylar turkiy davlatining hukmdori, Shohruh Mirzoning oʻgʻli, Temurning nabirasi.&nbsp;O‘z davrining atoqli matematiki, astronomi, pedagogi va shoiri sifatida tanilgan u tarix va she’riyatga ham qiziqqan.&nbsp;Oʻrta asrlardagi eng muhim rasadxonalardan biriga asos solgan.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6493 COMMUNICATIVE FEATURES OF SOCIAL DEIXIS. 2022-11-28T09:21:55+00:00 Gulasal Tashkhujaeva info@in-academy.uz <p>This article discusses about communicative features of social deixis and the importance of using social deixis in&nbsp; the linguistic analysis of the elements of the politeness category. Also, it analyzes communicative importance of social deixis through the example taken from from Oscar Wild’s play ,,An Ideal Husband”.</p> 2022-11-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6503 OSKAR UAYLDNING “DORIAN GREYNING SURATI" ROMANI POETIKASI 2022-11-29T02:50:01+00:00 Go`zalxon Muhammadjonova madina.hamidova.b@gmail.com Madina Xamidova madina.hamidova.b@gmail.com <p>Ushbu maqolada "Dorian Greyning portreti"&nbsp; romandagi sifat so’z turkumiga oid bo’lgan so’zlarning badiiy-estetik funksiyasi tadqiq etilgan va o’rganilgan. So`zlarning ma’nodoshlari bilan qiyosiy tahlillari asosida obraz yaratish mahorati, xarakter rivoji, qahramon ichki ruhiy olamini ochib berishga xizmat qiluvchi faktorlar tahlil e’tilgan.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6504 THEORETICAL STUDIES ON THE DESIGN OF TRENCHER WORK EQUIPMENT 2022-11-29T02:55:56+00:00 Shavkat Imomov jasurruzikulov@mail.ru Akram Jurayev jasurruzikulov@mail.ru Jasur Ruziqulov jasurruzikulov@mail.ru Sindorbek Kurbonboyev jasurruzikulov@mail.ru Dilnoza Ruziqulova jasurruzikulov@mail.ru Sarvarbek Xusinov jasurruzikulov@mail.ru Temurkhon Madadkhonov jasurruzikulov@mail.ru <p>This article describes the research on the improvement of the temporary ditch digger device. In order to reduce the traction resistance of the ditch digger device and improve the quality of the trench, a straight disc is installed in front of the ditch digger device. During digging, the issue of resistance forces falling on the plough tooth of the working equipment was discussed.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6508 ОБОСНОВАНИЕ ШИРИНЫ МЕЖДУСЛЕДИЯ ЗУБЬЕВ РЫХЛИТЕЛЯНАВЕСНОГО БОРОНОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА. 2022-11-29T04:30:13+00:00 Эрмамат Қурбонов info@in-academy.uz <p>В системе мероприятий, направленных на совершенствование агротехники возделывания хлопчатника и других культур одно из важных мест занимает предпосевная обработка почвы качественное проведение которой служит фундаментом будущего урожая.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6509 KATTA MAʼLUMOTLARNI(BIG DATA) HUQUQIY TARTIBGA SOLISH: XORIJ VA MILLIY TAJRIBA QIYOSIY TAHLILI 2022-11-29T04:33:01+00:00 Malika Ergasheva malikaergasheva0914@gmail.com <p>Mazkur maqolada katta hajmdagi ma`lumotlar(Big Data)haqidagi&nbsp; ilmiy-nazariy tavsiflar tahlil qilinadi. Uni huquqiy tartibga solishning&nbsp; milliy va xorijiy qonunchilikdagi asosi&nbsp; qiyosiy-tahliliy tavsiflanadi.&nbsp; Raqamli huquq sohasida Big Dataning&nbsp; o`rni ilmiy va huquqiy jihatdan o`rganiladi.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6515 ЗАМОНАВИЙ КОММУНИКAТИВ ЖАРАЁНДА МАҚОЛЛАРНИНГ ПРAГМAТИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИНГ ТИЛШУНОСЛИКДА ЎРГАНИЛИШИ 2022-11-29T07:08:11+00:00 Мадинахон Тошқўзиева m.nurafshon95@gmail.com Дилшода Мирзаева m.nurafshon95@gmail.com <p>Коммуникатив-прагматик ёндашув орқали биз мақолларни мулоқотда қўллаш мақсадларини аниқлашимиз, мақолнинг муҳим таркибий қисми - маънони ташкил этувчи семантик ядрони ҳисобга олган ҳолда мулоқот субъектларининг фикр ва ҳиссиётларини алмашиш жараёнида уларнинг хусусиятларини аниқлашимиз мумкин. Коммуникатив-прагматик таҳлил мақолларни янги позициялардан тавсифлаш ва бу бирликларнинг уч томонламалиги, матн функциялари ва прагматик маъносининг контекстга боғлиқлиги туфайли ҳали ўрганилмаган хусусиятларини очиб беришга имкон беради. Мазкур мақолани ёзишдан мақсад мақолларининг коммуникатив-прагматик ташкил этилишини ўрганиш ва уларнинг коммуникатив-прагматик салоҳиятини аниқлаш ва тавсифлашдан иборат.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6523 THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF MATERIAL TECHNICAL SUPPORT 2022-11-29T07:50:04+00:00 Shodiyor Musurmonov info@in-academy.uz <p>This article discusses the problems faced by the military education system in the modern world, in an attempt to update and introduce innovative technologies that facilitate and improve the very quality of education. We reveal the root causes of the inhibition of the improvement process, show the importance and timeliness of updates and innovations, not only in the presentation of knowledge itself, but also in technologies that help to assimilate and master the acquired knowledge. We propose methods for a gentler introduction of innovations and show the importance of new influences into the modern system of military education.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6534 BUYUK AKBARNING BOBURIYLAR TARIXIDA TUTGAN O‘RNI 2022-11-29T10:12:38+00:00 Oʻgʻiloy Otaqoʻziyeva info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada Boburiylar sulolasining yorqin vakillaridan biri bo‘lmish Akbar Mirzoning hukmronlik davrida Hindistonning ijtimoiu-iqtisodiy ahvoli, xalqining farovonligi uchun o‘tkazilgan islohotlar, musulmonlar va hindlar o‘rtasida azaldan mavjud bo‘lgan g‘animlikni yo‘qotish maqsasidagi chora-tadbirlari hamda o‘sha davrda saroyga tashrif buyurgan xristian missionerlarining Akbar haqidagi ma‘lumotlari haqida qisqacha so‘z yuritiladi.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6535 ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ НА РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ТАМАТА 2022-11-29T10:14:40+00:00 А.Ч. Назаров info@in-academy.uz О.Н. Паянов info@in-academy.uz У.Т. Менгатова info@in-academy.uz <p>В статье освещены литературные данные и результаты эксперимента, проведённые авторам по солеустойчивой растений томата в условиях слабозасаленных почвах.</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6536 ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТАБИАТ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ТУРИСТИК ИМКОНИЯТЛАРИНИ Г.А.Т ЁРДАМИДА КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ 2022-11-29T10:18:07+00:00 Одилжон Тобиров odiljon.tobirov@mail.ru <p>Мақолада муайян ҳудудларни туристик имкониятларини ГАТ дастури ёрдамида баҳолашда табиат компонентларини комплекс тадқиқ этиш методологияси ишлаб чиқилган. Ҳудуднинг туристик имкониятлари комфортлиликнинг 5 даражаси бўйича баҳолаб чиқилган. Баҳолаш натижалари географик карталарда ўз аксини топган</p> 2022-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6548 КЕСАРЧА КЕСИШ АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ БАЧАДОН ЧАНДИҒИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ТАБИИЙ ФИЗИОЛОГИК ТУҒРУК ТАҲЛИЛИ 2022-11-30T03:52:35+00:00 Н. М. Магзумова info@in-academy.uz Г. Ш. Ахмедова info@in-academy.uz <p>Йил сайин бачадон чандиғи бўлган аёллар сони ошиб бормоқда. Кесарча кесишдан кейин аёлларда туғиш жараёни ва натижаларини урганиш табиий туғрук йўллари орқали туғиш учун аёлларни диққат билан танлаш имконини беради.</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6549 MORPHOLOGO – SYNTACTICAL NATURE OF VOICE 2022-11-30T03:56:16+00:00 Gulmira Ibraymova info@in-academy.uz <p>This article&nbsp; examines the forms of the verb that&nbsp; illustrates the connection&nbsp; between the action and its subject ,indicating if the action is done&nbsp; by the subject or the predicate verb.</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6550 TELEVISION AS AN ENTERTAINMENT INDUSTRY. 2022-11-30T04:01:17+00:00 Shohsanam Toshqinboyeva info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">Nowadays, we cannot imagine our daily life without a mirror. This article provides information about the influence of television on the human psyche, the order of broadcasting and entertainment TV programs.</span></p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6551 БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШДА МАИШИЙ ЧИҚИНДИЛАРНИ БОШҚАРИШ ВА ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ 2022-11-30T04:04:46+00:00 Б.О. Омонов info@in-academy.uz <p>Мақолада чиқинди, жумладан маиший чиқиндиларни турли миқёсда бошқарув тажрибаси барқарор ривожланиш нуқтаи назардан таҳлил қилинган ва унинг инновацион иерархик тизими таклиф этилаган. Илк бор чиқиндиларни бошқаришда «Боҳодир пирамидаси»нинг «Лансинка нарвони»дан афзалликлари&nbsp; очиб берилган. Бозор иқтисодиётида чиқинди менежменти ва таълим­тарбиясининг экологик жиҳатлари ёритилган.</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6569 АЪРОФ СУРАСИДА ВАСВАСА ТУШУНЧАСИ 2022-11-30T11:15:52+00:00 Уткир Умиркулов info@in-academy.uz <p>Ушбу мақолада оят ва ҳадисларда келган васваса&nbsp; ҳақидаги маълумотлар келтирилган ва улар илмий асослар билан ёритиб берилган, васваса тушунчасининг ҳозирги кунда инсонлар ҳаётидаги ўрни ҳақида сўз боради.</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6573 ИСЛОМ БАНКЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ, ВУЖУДГА КЕЛИШ ЗАРУРАТИ, ВА ТАДРИЖИЙ РИВОЖЛАНИШИ 2022-11-30T11:21:36+00:00 Жохонгир Собитхонов joxongirsobitxonov07@gmail.com <p>Ушбу мақолада ислом молияси, жумладан, ислом банки тушунчаси, моҳияти муҳокама қилинади. Шунингдек, ушбу молия тизимининг хорижий давлатларда вужудга келиш зарурати ва тадрижий ривожланиши бир қатор мамлакатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинади ҳамда Ўзбекистонда жорий этиш зарурати асослантирилади.</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6574 COMPARISON OF CLIMATE CHARACTERISTICS OF THE SURKHANDARYA BASIN 2022-11-30T11:23:35+00:00 Mukhayyo Isaboyeva info@in-academy.uz Nodir Rakhmonkulov info@in-academy.uz <p>This article describes the changes in the climate characteristics of the Surkhandarya basin. For this purpose, based on the data of air temperature and atmospheric precipitation recorded at the Termiz, Sherabad and Shorchi meteorological stations in the basin, the indicators of the current climatic period were compared with the basic climatic period.</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6575 DIVERSIFICATION IS AN IMPORTANT PRINCIPLE OF CONTINUOUS EDUCATION 2022-11-30T11:26:29+00:00 Shamsu-Qamar Otamurodova info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">This article talks about the principle of diversification, the needs, necessity and possibilities of its implementation in the educational system. Opinions are given about the role and importance of our country in the education system, in particular, in higher education.</span></p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6579 ODAM ORGANIZMINING TUZILISHI (KONISTITUTSIYASI) 2022-11-30T11:33:41+00:00 Durdonaxon Aliyeva info@in-academy.uz <p>Insoniyat o`z gavda tuzilishi haqida turli farazlar mavjud. Organizm bu o'zini o'ragan tashqi muhit bilan modda almashinish, o'sish va ko'payish xususiyatiga ega bo'lgan yuqori tabaqadagi oqsil moddalarning murakkab yig'indisidir.Ushbu maqola gavda tuzilishi haqida qisqacha yoritib beruvchi obyekt</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6587 FUNCTIONS OF LINGUISTIC UNITS IN CREATING AN ARTISTIC IMAGE 2022-11-30T12:50:07+00:00 Sanobar Ullieva info@in-academy.uz <p>Works of fiction are opposed to all other speech works due to the fact that for all of them one of the communicative functions is dominant, namely artistic and aesthetic or poetic. The purpose of this article is to study the linguistic features of a literary text that affect its translation. Accordingly, the following tasks can be distinguished with characterizing a literary text as an object of linguistic analysis and identifying the lexical features of the text that affect the translation.</p> 2022-11-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6608 ELEKTRONNING SOLISHTIRMA ZARYADINI TAJRIBA YO`LI BILAN ANIQLASH 2022-12-01T06:35:32+00:00 Asroriddin Qosimov info@in-academy.uz Jonibek Nazirov info@in-academy.uz Umid Qurbonmurodov info@in-academy.uz <p>Elektronning solishtirma zaryadini laboratoriya usulida aliqlashda elektronning magnit maydonga tushib aylana bo`ylab harakat qilishi orqali va uning magnit induksiyasi yordamida aniqlash.</p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6616 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ УЗБЕКСКОГО НАРОДА 2022-12-01T06:54:29+00:00 Ф.А. Якубова info@in-academy.uz Мохинур Зубайдуллаева info@in-academy.uz <p>Узбекский национальный костюм&nbsp;— созданный в&nbsp;древние времена и&nbsp;используемый до&nbsp;наших дней, отражает национальную специфику узбекского народа. Индивидуальные и&nbsp;неповторимые черты узбекской национальной одежды.</p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6617 CRITERIA AND INDICATORS OF COMMUNICATIVE SKILLS FORMATION IN PUPILS OF PRIMARY SCHOOL 2022-12-01T06:57:07+00:00 Adolat Djurakulova info@in-academy.uz Durdona Kholikberdiyeva info@in-academy.uz <p>The article deals with the criteria and indicators for the formation of communicative skills as a leading culture and communication of the younger schoolchildren. Also considered, productive types of speech activity and the subject's solution of this or that problem for a communication partner.</p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6618 КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЖАРАЁНЛАРИДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ 2022-12-01T07:00:53+00:00 Моҳинур Муҳаммадиева mokhinur91@bk.ru <p>Мақолада фуқаролик жамияти, унинг мақсад ва вазифалари тўғрисидаги қарашлар қадимий даврлардан бошлаб асосан давлатнинг ажралмас қисми сифатида намоён бўлиб, унинг асосий мақсади ва вазифаларининг ривожланиши таҳлил қилинган. Ҳамда мазкур даврда атоқли мутафаккирлар томонидан илгари сурилган ғоялар асосида, фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнлардаги ўрни ва мазкур институт ҳукмрон синфга қарши тура олиши ва ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиши мумкинлигига урғу берилган.</p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6629 IMPROVED METHOD OF CALCULATING THE RATIONAL DIMENSIONS OF PARTS OF HYDRAULIC SHOCK ABSORBERS OF ELECTRIC TRAINS AT HIGH SPEEDS 2022-12-01T13:42:10+00:00 Galina Khromova info@in-academy.uz Ikram Kamalov info@in-academy.uz Malika Makhamadalieva info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents an improved method for calculating the rational dimensions of parts of hydraulic shock absorbers of electric trains at high speeds.</span></p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6630 ALGORITHM AND METHODOLOGY FOR EVALUATING RELIABILITY INDICATORS OF A LARGE GEAR WHEEL OF A TRACTION GEARBOX FOR AN ELECTRIC LOCOMOTIVE 2022-12-01T13:46:25+00:00 Davran Radjibayev info@in-academy.uz Galina Khromova info@in-academy.uz Otabek Juraev info@in-academy.uz Nizamiddin Sabirov info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents an algorithm and methodology for assessing the reliability of a large gear wheel of a traction gearbox for electric locomotive. Numerical studies were performed in the MATHCAD 15 programming environment, using approximation and spline interpolation methods.</span></p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6634 DETERMINATION OF DYNAMIC LOADS ARISING IN THE TRACTION TRANSMISSION OF AN ELECTRIC LOCOMOTIVE 2022-12-01T13:59:53+00:00 Galina Khromova info@in-academy.uz Ikram Kamalov info@in-academy.uz Dildora Mukhsimova info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents dynamic calculation of the traction transmission of an electric locomotive, taking into account its motion along the irregularities of the railway track. </span></p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6635 ALGORITHM FOR NUMERICAL STUDIES ON THE SPEED MODES OF THE HIGH-SPEED ELECTRIC TRAIN “AFROSIYOB” 2022-12-01T14:04:18+00:00 Davran Radjibayev info@in-academy.uz Adkhamjon Nishonov info@in-academy.uz <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents an algorithm for numerical studies on the speed modes of the high-speed electric train “Afrosiyob”.</span></p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6636 AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA TANGA-PUL MUNOSABATLARI 2022-12-01T14:08:02+00:00 Jasur Tojiyev TJasur94@gmail.com <p>Ushbu maqolada Temur va Temuriylar tomonidan tangalar zarb etilishi, shuningdek tangalarda hukmdorlarni qanday nomlar bilan qaysi shaharlarda zarb ettirganliklari haqida ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6640 ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ 2022-12-01T14:15:25+00:00 С.А. Калауов info@in-academy.uz А.А. Расулев info@in-academy.uz <p>Мақолада транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноятни объектив ва субъектив белгилари, квалификация оид ҳолатлари, ўхшаш жиноятлардан фарқловчи жиҳатлари амалдаги жиноят қонунчилиги асосида таҳлил қилинган.</p> 2022-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022