Eurasian Journal of Academic Research https://in-academy.uz/index.php/ejar <p><strong>Евразийский журнал академических исследований</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> Innovative Academy RSC ru-RU Eurasian Journal of Academic Research 2181-2020 EMAN DARAXTI KO’CHATLARINI URUG’DAN KO’PAYTIRISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5567 <p>Ushbu maqolada eman daraxtini qanday sharoitlarda ekilishi,urug’ning shakllari,mevasining xususiyatlari,emanning qancha yil umr ko’rishi necha yildan so’ng gullashi,eman daraxtinining urug’i va qalamchasidan ko’karishi va boshqa shunga oid ma’lumotlar berilgan.</p> Bekzod Umarov Dilyoraxon Ortiqova Qosimjon Axmadov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-01 2022-11-01 2 12 4 8 TA’LIM TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5581 <p>Mazkur maqolada ta’lim tizimining shakllanishi va rivojlanishida O‘zbekiston Respublikasi va xorij ta’lim tizimidagi islohatlar hamda ta’lim sohasini yuqori darajaga olib chiqishda fuqarolik – huquqiy tartibga solishning muammolari va ularning yechimlari xususida so‘z boradi. Shuningdek, ta’lim xarajatlarini rejalashtirish va davlat byudjetidan moliyalashtirish tendensiyalari hamda muammolari ko‘rib chiqilgan.</p> Jahongir Mallayev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-01 2022-11-01 2 12 15 25 РЕЖИМЫ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5582 <p>В статье приведены изучены режимы влажно-тепловой обработки(ВТО) верхней одежды. Приведены результаты исследований&nbsp; при изготовлении одежды в производственных условиях. Предложены новые режимы ВТО для верхней одежды из костюмных материалов</p> Шахло Нутфуллаева Мухлиса Муминова Лобар Нутфуллаева Салих Ташпулатов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-01 2022-11-01 2 12 26 30 MODELS OF DIGITALIZATION OF THE CRIMINAL PROCESS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5590 <p>The article analyzes and classifies the models of digitalization of the criminal process. In order to simplify and speed up the criminal process, proposals and recommendations for the digitalization of pre-trial and judicial proceedings are scientifically substantiated. &nbsp;</p> Mokhigul Kadirova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-01 2022-11-01 2 12 31 34 BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O‘QITISHNING YOSHGA OID XUSUSIYATLARI. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5605 <p>Maqolada boshlang‘ich ta’lim tizimida o‘quvchilarning dars jarayonidagi faollikni oshirishda foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar,&nbsp; boshlang’ich sinf o‘quvchilarining o‘zlariga xos xarakterli xususiyatlari, va innovatsion metodlar haqida fikr yuritilgan. &nbsp;</p> Zilola Boyqobilova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-02 2022-11-02 2 12 35 39 МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁРНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАЪНАВИЙ ВА ДИНИЙ-АХЛОҚИЙ МЕРОСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5611 <p>Ушбу мақолада&nbsp; шоир ва мутасаввиф аллома Сўфи&nbsp; Оллоёрнинг ижтимоий-маънавий ва диний-ахлоқий ижоди ва&nbsp; меросининг кўлами ва ўзига хос тадқиқ қилинган.</p> Ислом Қаршиев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-02 2022-11-02 2 12 40 44 SANOAT CHIQINDI SUVLARINI TOZALASH USULLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5613 <p>Tozalash inshootlari texnik-iqtisodiy asoslash jarayonida loyihalashtiriladi. Daryo havzalarida suvni oqizish va sanoat va maishiy chiqindi suvlarni tozalashning tuman sxemalarini joriy etish kapital qo‘yilmalar va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini bermoqda. Maishiy va sanoat oqava suvlarini birgalikda tozalash yuqori tozalash effektiga ega bo'lgan yirik aeratsiya stantsiyalarida amalga oshiriladi. Aeratsiya stantsiyalaridan o'tgan oqava suvlarning sifati 5 mgO dan o'zgaruvchan qattiq moddalar bilan tavsiflanadi</p> B.B. Sobirov Sultonbek Husanov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-02 2022-11-02 2 12 48 55 TIBBIY TA’LIMDA MULTIMEDIA https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5617 <p>Ushbu maqolada tibbiyot oliy ta’lim tizimida talabalarga&nbsp; amaliy ko’nikmalarni qadama-qadam bajarishni o’rgatish jarayoni va metodikasida talabalarning qobiliyatlarini oshirishga multimedia vositalariga alohida to’xtalgan. Talabalarning kreativ qobiliyatlarini takomillashtirish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri sanaladi. Shu sababli maqolamizda talabalarning multimedia vositalarni mustaqil takomillashishida e’tiborga olinishi lozim bo’lgan jihatlar ochib berilgan.</p> Baxtiyor Turdimurodov Asrorbek Saydaxmatov Sultonbek Baxtiyorov Shaxram Rahmatov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-02 2022-11-02 2 12 56 59 ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРГА АҲОЛИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5633 <p>Одамлар учун зарур бўлган эҳтиёжлардан бири бу ўзининг хавфсизлигини таъминлаш ҳисобланади. Ҳар бир киши ўз хавфсизлигини таъминлаши учун фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёр туриши, бу борада маълум билим ва тажрибага эга бўлиши лозим. Республикамизда инсонлар хавфсизлигини таъминлаш, аҳолини фавқулодда вазиятларга тайёрлаш, ҳаёт хавфсизлигини ўқитиш ишларига катта эътибор берилаётганлигига қарамасдан бу ишларни янада такомиллаштириш фойдадан холи бўлмайди. Бунинг учун эса хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш, улардан энг фойдали, республикамизда жорий этиш муҳим бўлган жиҳатларини олиш муҳим масала ҳисобланади.</p> А Қувондиқов М Тинибеков Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-02 2022-11-02 2 12 9 14 TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5652 <p>Turizm sohasidagi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi hamda unga ta’sir qiluvchi ichki va tashqi omillar va ushbu tadqiqotning ahamiyati uni shakllantirishning shart-sharoitlari va omillari shuningdek, turizm faoliyatini axborot bilan ta’minlashning&nbsp; rivojlanishi uchun muhim masalalar ko‘rib chiqilgan.</p> Saidazimxon O‘zbekxonov Sardor Bo'ltakov Xurshid Ko'charov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-03 2022-11-03 2 12 60 62 BUGUNGI KUNDA O'RTA OSIYODA CHO'L MINTAQASINING EKOLOGIK OQIBATLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5653 <p>Maqolada Markaziy Osiyodagi cho’l mintaqasining faunasi va florasi haqida batafsil ma’lumotlar berilgan. Cho’ hududidagi ekologik vaziyatlar talqin etilgan.</p> Otabek Maxmudov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-03 2022-11-03 2 12 63 66 CLASSIFICATION OF ARCHITECTURAL ENSEMBLES AND TYPES OF THEIR ORIGIN https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5654 <p>The stages, principles and sequence of creating an architectural ensemble, the interaction of the creator (architect), object (ensemble) and society are considered. The variants of interaction between the source of information and the recipient of information are considered, and the classification of architectural ensembles according to the type of their origin is given.</p> D.Z. Saloxiddinova Z. Z. Jo'rayev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-03 2022-11-03 2 12 67 73 КАКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ ДЛЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ? https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5655 <p>Мы можем увидеть, что в русском языке словообразование тесно связано с грамматическими категориями рода и числа, а также с типами склонения, этим оно сильно отличается от словообразования в узбекском языке, где словообразование не связано с категорией рода, так как это категория чужда грамматическому строю узбекского языка .Надо отметить, что словообразовательные процессы теснейшим образом связаны со структурной и специфическими особенностями развития того или иного языка. Общая характеристика грамматической системы русского и узбекского языков .Наиболее общими и необходимыми в грамматике каждого языка категориями являются части речи.</p> Диловар Авезова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-03 2022-11-03 2 12 74 79 МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОМ СЛОВООБАЗОВАНИИ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5656 <p>Обогащение словаря новыми лексическими единицами может происходить и за счет заимствования отдельных (иногда довольно многочисленных по составу)&nbsp; категорий слов из какого-либо другого языка. Однако выполнить задачу, которую ставит перед языком общество, он может только путем образования новых слов из своего собственного строительного материала, когда используются все существующие, весьма разнообразные словообразовательные средства.</p> Гуландом Мукимова Диловар Авезова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-03 2022-11-03 2 12 80 82 SAVOD O’RGATISH JARAYONIDA O`QUVCHILARNI O`QISHGA O`RGATISHNING KREATIV USULLARIDAN FOYDALANISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5660 <p>Ushbu maqolada hozirgi yuz berayotgan globallashuv jarayoni va jamiyatni isloh etish sharoitida yangicha fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash ta’lim tizimida jiddiy o’zgarishlar kiritishni talab etayotgan davrda savod o`rgatish jarayonida boshlang`ich sinf o`quvchilarini o`qishga o`rgatishning kreativ usullari, o’qish turlari va didaktik vositalardan foydalanilgan.</p> Jo’raqul Panjiyev R.B. Mustafaqulov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-03 2022-11-03 2 12 83 88 HOW TO TEACH MORE EFFECTIVELY https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5661 <p>This article&nbsp; deal with&nbsp; ways of teaching more effectively and tecaher how to create their teaching atmosphere. In this article is used from methodology books. And it includes some real examples and some games.</p> Sarvinoz Xurramova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-03 2022-11-03 2 12 89 91 EXERCISES FOR READING AND WRITING https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5668 <p>In this article, the effective use of exercises and tasks aimed at developing modern-communicative reading and writing skills in the course of teaching foreign languages in foreign language classes, in which detailed information is given about the differences between exercises and tasks, their specific characteristics and types.</p> Shermukhammad Abdurahmonov Kobil Kakharov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 92 95 INTERPRETATION OF LINGUISTIC EXPRESSIONS OF PERSONAL FEELINGS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5669 <p>This article analyzes the aspects of connection with human language of new trends in linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics. Personal feelings are interpreted from a linguistic point of view. In particular, the verbal expression of the speech activity of the characters in the text is studied.</p> Sherzod Kadirov Jamol Jalolov Sh Shokirov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 96 99 БОЖХОНА НАЗОРАТИНИ СОДДАЛАШТИРИШДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5671 <p>Мақолада божхона органлари фаолиятини рақамлаштириш шароитида божхона расмийлаштируви ва назоратида рақамли технологияларни жорий этишнинг усуллари ва зарурати бўйича сўз юритилади.</p> Шукурулло Лутфуллаев Санжар Араббаев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 104 109 XOZIRGI ZAMON DARSINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5672 <p>Maqolada xozirgi zamon darsining asosiy maqsadi – bu talabalar mustaqil fikrlashini o’stirish va shu asosda ta’limda o’z-o’zini boshqarish, nazorat qilishga o’rgatishni tashkil eta bilishdir. Bu esa o’quv jarayonini boshqarish darajasi va sifatini oshirishni taqozo etadi. Natijada o’quvchi o’zining o’quv bilish faoliyatini o’zi boshqaradi. Buning uchun o’quvchi o’zining o’quv bilish faoliyatini rejalashtirishi mazkur maqolada yoritilgan.</p> Dilnoza Eshpo’latova Dilfuza Sidiqova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 110 112 TALABA-QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O’RNI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5673 <p>Maqolada sport turlari o'zining mashg'ulotlari bilan ajoyib turishi, ayniqsa, sport turining tarixiy o'ziga xosligi va mahorati hamda Olipiada o'yinlari dasturidan o'rin olgan. Shu boisdan, talaba-qizlarning jismoniy tayyorgarligida ingliz atletika sport turining o'rni keng ko'rsatilgan.</p> Sarvinoz Axmedova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 113 116 YOSH VOLEYBOLCHILARNI TAYYORLASHDA SAKROVCHANLIKNI AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5674 <p>Mazkur maqolada yosh voleybolchilarni tayyorlashda sakrovchanlikni ahamiyati va sakrash jarayonida jismonan kuchga ega bo'lish, epchillik va chidamlilik hamda o'yin mobaynida bo'ladigan jo'shqin g'ayrat sportchining (o'yinchining) organizmida qon tomir, nafas olish organlari faoliyatini keskin yaxshi tomonga o'zgarishi haqida keng yoritilgan.</p> Yoqubjon Mustafayev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 117 120 SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ENTERPRISES https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5686 <p>This study aims to explore the importance of information technology adoption for government to derive an information technology value chain that is beneficial to all aspects of efforts to improve efficiency and effectiveness. Information technology has a very important effect on the performance of employees, because it helps to perform all activities faster, accurately and correctly. In general, this study is important to understand and understand that information technology is necessary and useful for enterprises. Enterprise must have advantages, core competitiveness, strategies and innovations, especially information technology.</p> Maxfirat Shaymuratova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 121 122 РУҲИЙ ҲОЛAТНИ ИФОДAЛОВЧИ СЎЗЛAР ВA ФРAЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛAРНИНГ СЕМAНТИК ТAҲЛИЛИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5690 <p>Замонавий тилшуносликда инсон омили етакчи планга чиқарилган. Ушбу мақолада тилда инсон руҳий ҳолатини ифодаловчи фразеологик бирликларнинг семантик жиҳатлари таҳлил остига олинган.</p> Матлуба Ахмедова Мафтуна Туйчибайева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 123 126 ТУРЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ РИВОЖЛАНГАН ЖИГАР ФИБРОЗИНИНГ ТАШХИСЛАШДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5694 <p>Ушбу тақдим этилган шарҳда асосан сўнги ўн йилликда ЖФ ва ЖЦ ни эрта босқичларда муваффақиятли ташхислашнинг инвазив ва ноинвазив инструментал усуллари борасида эришилган ютуқлар хусусида батафсил фикр юритилган. Ўтказилган адабиётлар таҳлили асосида, кўпгина ҳолларда гепатит В ҳамда C вирусларининг сурункали босқичи жигар циррози ва фибрози ёки саратоннинг ҳар хил турларини ривожланишига сабаб бўлиши қатор олимлар ва амалиёт шифокорлари томонидан асосланганлиги кўриш мумкин.</p> А.Н. Арипов Л.Л. Ахунджанова Ш.Б. Каримов З.С. Худоёрова Б.Б. Муҳаммаджонов А.Ў. Набиев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 127 139 O'ZBEKISTONDA XALQARO ALOQALAR https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5695 <p>Mustaqil Oʻzbekistonning xalqaro aloqalari tobora rivojlanib borar ekan, bu esa eng birinchi galda bojxona faoliyati zamon talablariga javob bera oladigan darajada mukammal yoʻlga qoʻyilishini talab etadi. Ayniqsa, turli xalqaro shartnomalardagi bojxona ishlariga oid bandlarning Oʻzbekistonda sifatli va oʻz vaqtida bajarib borilishini taʼminlash juda ham muhim.</p> Yusufbek Ne'matov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 140 142 WEB ILOVALARNI MEDITSINADA QO‘LLASH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5699 <p>Iqtisodiy&nbsp; o‘sishni&nbsp; ta'minlash,&nbsp; xalqimizning&nbsp; hayot&nbsp; darajasi&nbsp; va&nbsp; faro vonligini yanada oshirish vazifalarini hal etish uchun bu vazifalarni muvaffaqiyatli va ishonchli bajaruvchi kadrlarni tayyorlash shu kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qoldi.</p> Sanjar Karabaev Farida Toxirova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-04 2022-11-04 2 12 143 148 ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5708 <p>В статье показана модель занятия по&nbsp; предмету «Медицинская информатика» в высших учебных заведениях. А также результаты проведенных экспериментов по внедрению усовершенствованных методов обучения студентов высших медицинских учебных заведений Узбекистана. Показана эффективность внедрения информационных технологий по специфики новой модели преподавания данного предмета.</p> Ирина Баймуратова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 149 155 AGROLOGISTIKADA AVTOTASHUVLARNI SAMARALI BOSHQARISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5712 <p>Bugungi kunda logistika ishlab chiqarishini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Shu sababdan ushbu maqolada mamlakat qishloq xo‘jaligiga agrologistika xizmatlarini joriy etishda avtotashuvlarni samarali boshqarish xususida fikr yuritiladi. Agrologistika xizmatini yo‘lga qo‘yilishi qishloq xo‘jaligida agrotexnik qoidalarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, sohada agrologistikani tashkil etishda qator muammo va kamchiliklar xususida ham to‘xtalib o‘tilgan hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha ham fikr-mulohazalar ilgari surilgan.</p> Dilnoza Sultonova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 156 159 КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5713 <p>Парламентский контроль является неотъемлемой составляющей развитых демократических стран во всем мире. При этом его действенность находится в прямой зависимости от степени демократичности всего государственного механизма, роли и места парламента в правовой системе государства. Парламентский контроль проводится в целях выявления и устранения недостатков, проблем, на недопущение нарушений прав и свобод личности. Вопрос развития и совершенствования института парламентского контроля в нашей стране продолжает оставаться актуальным, в принципе, как и во всех странах.</p> Окилахон Караходжаева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 160 166 ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИКЛАРИНИНГ ҒЎЗАНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5714 <p>Ушбу мақолада&nbsp; кўчат қалинлиги ва маъдан ўғитлар меъёрининг ғўзани Андижон-37 навини ўсиши ва ривожланишига таъсирини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тадқиқотларда кўчатлар сонини сийраклиги, маъдан ўғитлар ва сувдан самарали фойдаланиши сабабли ўсимликларни ўсиши ва ривожланишини кучайиши натижасида бақувват ва серҳосил ўсимликларда ҳосил элементлари ва кўсакларнинг сезиларли кўпайиши кузатилди.</p> Ш. Тешабоев Ш. Ахмаджонова Г. Равшанова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 167 170 JINOYAT VA UNING BELGILARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5718 <p>Jinoyat huquqining asosiy vazifasi shaxs va jamiyat o'rtasida yuzaga keladigan nizolarning ijtimoiy xavfli ekanligi va ularning jinoyat huquqiy tartibga solinishi kerakligini belgilashdan iboratdir. Ushbu maqolada jinoyat va uning belgilari haqida qisqacha so'z boradi.</p> Umarjon Sobirov Feruzbek Xudayqulov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 171 173 PROBLEMS OF REFEREEING IN SPORTS AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5719 <p>Sports referees have always been in the zone of increased attention from critics, although it is obvious that modern sport is unthinkable without them. An important point for the successful solution of the problem of raising the authority of sports should be considered the presence of good relationships between the refereeing team and the leadership of the teams.</p> Oribjon Madaminov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 174 182 5-7-SINF INGLIZ TILI DARSLIKLARIDA LEKSIK- FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGIVO-DIDAKTIK TAHLILI. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5720 <p>Maqolada frazeologik birliklar haqida ma’lumot, ularning kelib chiqish tarixi va leksik-frazeologik birliklar ustida izlangan olimlar va ularning qarashlari haqida manbalar yoritib berilgan.</p> Zilola Mamajonova Hilola Yunusova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 183 185 PROFESSIONAL SPORTDA YUQORI NATIJALARNI BASHORAT QILISHDA IRSIY VA ORTTIRMA OMILLARNING AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5735 <p>Ushbu maqolada sport faoliyatida xususan professional sport faoliyatida muhim yutuqlarga erishishning asosiy omili bo’lgan sportchilarnni tayorlash tizimi, bu jarayon muvafaqiyatiga asos bo’livchi ikki muhim, doimiy va birmuncha qaramaqarshi xususiyatlar haqida ilmiy asoslar keltirib o’tilgan. Qaysi birining ahamiyati kattaroq ekanligi yuzasida mulohaza yuritilgan.</p> Shodi Umirov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-05 2022-11-05 2 12 100 103 KONCHILIK SAONATIDA ROBOTLASHTIRILGAN AVTOAG‘DARGICHLARDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5736 <p>Ushbu maqolada konchilik sanoatida robotlashtirilgan avtoag‘dargichlardan foydalanishning afzalliklari haqida so‘z boradi.</p> Bexzod Xabibullayev Farrux Turg`unov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 186 188 HAMZA HAKIMZODA NIYOZIYNING IJODIY VA PЕDAGOGIK FAOLIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5737 <p>Ushbu maqolada Jadidchilik harakatining yorqin namoyondalaridan biri hisoblanmish Hamza Hakimzoda Niyoziyning hayoti, ijodiy faoliyati hamda pedagogik qarashlari haqida maʼlumot beriladi.</p> Fazliddin Abdumalikov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 189 190 COLOUR DOPPLER MAPPING AND OCTO-ANGIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF GLAUCOMA https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5743 <p>Atherosclerosis is a systemic disease affecting arteries of different calibers. The development of atherosclerotic plaques and intima thickening contribute to the reduction of the vessel lumen that against the background of changes in the rheological properties of blood leads to perfusion disorders and ischemia of various organs including the eye.</p> Shakhnoza Nizamova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 191 195 TARBIYACHILARDAGI PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5749 <p>Maktabgacha ta’lim tizimida o’quv faoliyatini tashkil etishning&nbsp; mazmunini, vositalar va usullarini sifat&nbsp; va samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgandagina komil inson&nbsp; asoslarini shakllantirishni ta’minlovchi ta’lim darajasiga erishish mumkinligi haqida fikr yuritilgan.Maktabgacha ta’lim tizimida faoliyat olib borayotgan pedagog-tarbiyachining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bolalar kamoloti uchun zarurligi to’g’risida bayon qilingan fikr yuritilgan.</p> Tursunoy Xudoyberdiyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 196 199 IRRIGATSIYA VA SUVDAN OQILONA FOYDALANISH. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5768 <p>Suv resurslari dunyo mamlakatlari uchun nafaqat aholi, sanoat va sug‘oriladigan dehqonchilikni obi-hayot bilan ta’minlaydigan manba, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, qolaversa, butun mintaqaning ekologik muvozanatini saqlab turuvchi muhim omildir. Mamlakatimizda ham qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish bo‘yicha paxta, sholi kabi suvni ko‘p talab qiluvchi ekinlar qisqartirilib, o‘rniga boshoqli don, sabzavot-poliz ekinlari va bog‘-uzumzorlar maydoni kengaytirilmoqda.Ushbu maqolada irrigatsiya va suvdan oqilona foydalanish, zuv zaxiralari va ekologik muammolar haqida ma’lumotlar berilgan.</p> Madinabonu Mengliyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 200 203 IMPROVEMENT OF INDEPENDENT WORK IN CREDIT MODULE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5769 <p>The credit-module system is a process of organizing education and is an assessment model based on a set of module technologies and a credit measure. In the credit-module principle, two main issues are given importance: ensuring independent work of students; assessment of student knowledge based on rating. These issues are discussed in the article.</p> Nodira Mamadaliyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 204 206 SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5770 <p>Ushbu maqolada sanoat korxonalarida innovatsion jarayonlar ekonometrik modellar omillari orqali ko`rib chiqilgan. Murakkab iqtisodiy jarayon sifatida, qaraladigan sanoat korxonalari faoliyatini tahlil qilish ekonometrik modellashtirishda muhim ahamiyat kasb etishi o`rganilgan.</p> Musaffo Aliyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 207 209 GENDER-DETERMINED DIFFERENCES IN THE SPEECH OF LITERARY CHARACTERS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5771 <p>The analysis of literary works of some English and American authors shows that gender – determined differences may disappear in the speech of female and male characters under the influence of different pragmatic factors. In spite of the existing gender stereotyping, social female and male roles are constantly changing in the contemporary society. The changes in the relationship between genders find reflection in fiction.</p> Zarnigor Djalilova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 210 216 IQTIDORLI O`QUVCHILARNING QIZIQISHLARINING PSIXOLOGIK JIXATLARI. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5779 <p>Ushbu maqolada Iqtidorli o`quvchilarning qiziqishlarini psixologik jixatlarini ochib berishga harakat qilingan.</p> Go`zal Kayumova Shoxsanam Sheraliyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-07 2022-11-07 2 12 217 219 ABDULLA QAHHORNING “BEMOR” HIKOYASIDA DAVR MUAMMOLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5786 <p>Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasida aks etgan davr muammolari va hikoyaning bugungi kundagi ahamiyati yoritib beriladi.Asar qahramonlarining xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Bugungi kun va asar muhiti o'zaro qiyoslanib, farqli va o'xshash jihatlar taqqoslanadi.</p> Asroriddin Saydazimov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 2 12 220 223 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАССМОТРЕНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ИХ СТРУКТУРА И ВИДЫ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5790 <p>В статье широко освещена сущность понятия познавательной способности, ее педагогические и психологические особенности. Также в статье подробно анализируются средства, формирующие познавательные способности.</p> Махфират Султанова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 2 12 224 227 ФИКСИРОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ БРОНХОДИЛАТАТОРОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5794 <p>В настоящее время длительно действующие бронходилататоры (ДДБД) представляют основной класс лекарственных средств (ЛС) для базисной терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). ХОБЛ сопровождается не только падением легочных функциональных параметров, но и снижением сердечной сократительной функции. В статье представлены результаты исследований 4 зарегистрированных в РФ фиксированных длительно действующих антихолинергических препаратов/длительно действующих бета2-агонистов (ДДАХП/ДДБА), отражающих их влияние на сердечно-сосудистую систему. Доказана не только безопасность фиксированных ДДАХП/ДДБА в отношении сердечно-сосудистой системы, но и положительное влияние препаратов на насосную функцию сердца у больных ХОБЛ, что подтверждает их незаменимое значение для лечения ХОБЛ. &nbsp;</p> Дурдонa Рузибоевa Дилдорa Рузибоевa Сaрдор Бaходиров Мохинур Рузибоевa Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 2 12 228 236 РУКОВОДСТВО ПО ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5805 <p>Достижения в лечении онкологических заболеваний привели к повышению выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. В то же время противоопухолевая терапия сопряжена с риском развития побочных эффектов, среди которых сердечно-сосудистые осложнения занимают лидирующие позиции. Дисфункция левого желудочка и сердечная недостаточность, артериальная гипертония, ишемия миокарда, нарушения ритма сердца, тромбоэмболии и другие сердечно-сосудистые осложнения могут препятствовать проведению жизненно важной противоопухолевой терапии, снижать выживаемость и качество жизни больных.</p> Дурдонa Рузибоевa Райхона Ёмгирова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 2 12 237 243 TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5810 <p>Ushbu maqolada Respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog`ozlar bozoridagi faoliyati tahlil etilgan hamda rivojlantirish yo`llari ko`rib chiqilgan.</p> Jo’rabek Sobirov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 2 12 244 246 MODERN TECHNOLOGIES OF VARNISH PRODUCTION https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5816 <p>Organic oily, liquid and various substances applied to the surface of the object are often used in cosmetic works. They firmly adhere to the surface of the object and form a thin film. Such substances and compositions are also called lok-paint or painting materials, which belong to the group of decorative materials. When finishing buildings and structures, protecting them from harmful environments, covering them with hard materials, they provide the properties of the products and structures in the initial period, and increase their durability and construction efficiency. Water is used as a solvent for adhesive water-emulsion paint. Turpentine, solvent oil, white spirit, etc. are mostly used for dissolving lacquer paints.</p> Ochilova Nurzoda Akmal Ismailov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 2 12 247 254 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНОГАСЯЦЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЫСШИХ ИЗОМЕРОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5835 <p>В данной статье рассматривается широкое промышленное использование поверхностно-активных веществ при бурении нефтяных, газовых и твердых полезных ископаемых для очистки буровых растворов.</p> Э.Б. Каршиев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 2 12 45 47 KLINIK ISH O‘YINLARINING AMALIY MASHG‘ULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5839 <p>Innovatsion pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o‘quv jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir pedagog-o‘qituvchi o‘z kasbiy tayyorgarligini, pedagogik mahoratini rivojlantirib borishini talab etadi. Maqolada mavzuni o‘qitish jarayonida innovatsion texnologiya usullaridan:klinik ish o‘yinlarini qo‘llash va tadbiq etish, ular kasbiy bilimlarni berishga, talabalarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish samarasi va sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi, ularning mustaqil fikrlashi, dalillarga asoslangan tibbiyot asosida ma’lumotlarni tahlil qilishi, o‘zini tanqidiy baholash qobiliyatlarini rivojlantirishi taklif etilgan.</p> Sh.A. Qodirova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-09 2022-11-09 2 12 255 258 ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА ОИЛАВИЙ ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5848 <p>Ҳозирги даврда ёшлар тарбияси ва улар ҳулқ атвори ижобий тарзда шакллантиришнинг долзарблигидан келиб чиқиб, биз мақоламиз асосига илк ўспиринлик тараққиёти даврида шахснинг шаклланишига сабаб бўлувчи ижтимоий психологик омиллар, психологик-педагогик шарт-шароитларни белгилаш ва оила ҳақидаги&nbsp; тасаввурлар, тушунчаларнинг бу борада психологик механизм сифатида ўрни борлиги ҳақида маълумотлар берилган.</p> Дилфуза Мадгафурова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-09 2022-11-09 2 12 259 263 LAZERLARNING QO’LLANILISHI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5849 <p>Maqolada Lazerlar fizikasi bo’yicha bazi tadqiqotlar tahlili va lazerlar fizikasini qo’llanilishi haqida tavsifi, muhokama va natijalari ilmiy asosda yoritilgan.</p> Asror Qosimov Shaxzod Xaydarov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-09 2022-11-09 2 12 264 267 PHYSICAL FITNESS IN POWERLIFTING AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5853 <p>There are many sports in sports, and if you want to develop your muscles and strength, then it will be useful and relevant to know what your strength is and how to properly address it to achieve results. It is important to know the rules of effective training. This article provides information about the sport of powerlifting.</p> Sirojiddin Jumayev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-09 2022-11-09 2 12 268 270 INSON HUQUQLARI TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA UNING VUJUDGA KELISH TARIXI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5854 <p>Mazkur maqolada inson huquqlari tushunchasining umumiy mazmun mohiyati va ushbu tushunchaning bashariyat tarixida vujudga kelish jarayoni haqida ma’lumotlar jamlangan. Shuningdek, mamlakatimiz va jahon mamlakatlari doirasida inson huquqlari tushunchasining keng tadbiq etilishi va uning bosqichlari yoritilgan.</p> Zokirjon Jobborov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-09 2022-11-09 2 12 271 274 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA OVQAT ALLERGIYASI TARQOQ QAVARCHIQ SHAKLIDA NAMOYON BO’LISHI. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5864 <p>Asrlar davomida oziq-ovqatga bo'lgan allergik reaksiyalar shifokorlar va ularning bemorlari uchun diqqat markazida bo'lib kelgan. Oziq-ovqatga noodatiy reaksiyalarning birinchi belgilari Gippokrat davridan beri ma'lum bo'lgan (miloddan avvalgi 460-370), u sigir sutini qabul qilgan bemorlarda oshqozon-ichak va teri belgilari ko'rinishida oziq-ovqatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tuxum va baliqlarga anafilaktik reaksiyalar birinchi marta 16-17-asrlarda tasvirlangan. XX asrda. oddiy odam tomonidan iste'mol qilinadigan parhez tarkibida sifat jihatidan o'zgarishlar yuz berdi va shunga mos ravishda oziq-ovqat mahsulotlariga "noodatiy" reaksiyalar hamma joyda paydo bo'ldi. Bu oziq-ovqat allergiyasini o'rganish uchun kuchli turtki bo'ldi. Klinik ko'rinishlarning xilma-xilligi, shuningdek, cheksiz talqin qilish imkoniyatlari, asosan, oziq-ovqat allergiyasini tashxislash va davolashdagi qiyinchiliklarni aniqlaydi.</p> M.O’. Ergasheva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-10 2022-11-10 2 12 275 281 СТОРОНЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5865 <p>В данной статье рассматриваются вопросы&nbsp; возникновения, направления, стороны иразвитие детской речевой деятельности и анализируется&nbsp; работы многих исследователей как, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и С.Н. Цейтлин.</p> Ойдин Бойматова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-10 2022-11-10 2 12 282 285 FARG‘ONA VODIYSI ETNOGRAFIK GURUHLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5869 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">Ushbu maqolada etnologiyaning ob'ektlaridan biri “subetnos” tushunchasiga oid nazariy qarashlar keltirilgan. Subetnos etnosning tarixiy shakllaridan biri hisoblanib, hozirgi kunda ularning o‘ziga xosligini tadqiq qilish dolzarbdir. Etnos nazariyasi va subetnos (etnografik guruhga)ga oid ilmiy qarashlar adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Subetnoslarning o‘ziga xos xususiyati, ularning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq qarashlar bayon etilgan. </span></p> Botirali Vaxobov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-10 2022-11-10 2 12 286 291 EKOLOGIK TOZA O'SIMLIK ISHLAB CHIQARISH. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5873 <p>Ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish qishloq xo'jaligi faoliyatini atrof-muhitni rivojlantirishning muhim vazifasidir. Yuqoridagi tamoyillarning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga rioya etilishi, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Ushbu shartlar quyidagilarga qisqartirildi: Iste'molchilarning sog'liqni saqlash va atrof-muhit, iste'mol qilinadigan mahsulotlarning sifati, aholining ma'lum bir qatlamining farovonligini oshirish bilan ta'minlangan ekologik toza mahsulotlarga talabning mavjudligir.</p> Dilobar Yusupova Sherzod Mamatov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-10 2022-11-10 2 12 292 296 ШТАМПЛАР ҚИСМИНИ ЮЗАЛАРИНИНГ КОБАЛЬТ-ВОЛЬФРАМ БИЛАН ҚОПЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ МАХСУЛОТ СИФАТИГА ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5874 <p>Мақолада штампларнинг ишчи юзасига кобальт-вольфрам моддалари билан галваник усулида қоплаш технологияси кўриб чиқилган</p> Файзиматов Файзиматов С.Н. Номанжонов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-10 2022-11-10 2 12 297 302 TRENDS AND PROBLEMS IN FORECASTING THE YIELD OF AGRICULTURAL PRODUCTS INCLUDED IN THE CONSUMER BASKET USING THE POSSIBILITIES OF PRACTICAL PROGRAMS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5880 <p>The trends and issues analyzed here give cause for hope and concern. Great progress has been made in reducing hunger and poverty and improving food security and nutrition. Productivity and technological advances have helped improve resource efficiency and food security. But major concerns remain. An estimated 795 million people still suffer from hunger and more than two billion suffer from forms of micronutrient deficiency or overnutrition. In addition, global food security may be at risk due to increasing pressure on natural resources and climate change, both of which threaten the sustainability of food systems. If current trends continue, planetary boundaries may be exceeded. This article talks about the forecast of agricultural products included in the consumer basket.</p> Go’zal Sobirjonova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-10 2022-11-10 2 12 303 304 BO'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGNING NING KASBIY TAYYORGARLIGI VA PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5899 <p>Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari boraridagi ilmiy tadqoqot natijalari asosida olingan ma`lumotlar haqida so‘z boradi.</p> Barnoxon Turaxonova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-11 2022-11-11 2 12 305 309 THE TYPES OF ERROR IN SECOND LANGUAGE LEARNING https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5903 <p>This article discusses briefly the types of errors made by second language learners, the causes of these errors, and finally how teachers should correct them.</p> Zebo Nematova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-11 2022-11-11 2 12 310 314 VARIOUS EXAMPLES OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN THE CLASSROOM, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5904 <p>The purpose of this article is using differentiated instruction in the classroom. This article will first explain the definition of differentiated instruction, history of differentiated instruction, list four ways of differentiated instruction. Then it will illustrate the pros and cons of differentiated instruction.</p> Zebo Nematova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-11 2022-11-11 2 12 315 318 MUSTAQILLIK DAVRIDA TARIXGA OID RASMIY MANBALARNING O’RGANILISHI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5906 <p>Ushbu maqoada mamlakatimizning mustaqillik yillaridagi tarixiy islohotlari va ushbu sohani o’rganish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib, olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tahlil qilingan. Ushbu masala yuzasidan manbalarning o’rganilganlik darajasi ham maqolaning asosiy qismi sifatida ko’rib chiqilgan.</p> Narimon Dexkanov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 319 323 USE OF GAMING TECHNOLOGIES AND TRAINING SYSTEMS TO INCREASE MOTIVATION OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION FOR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITIES https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5907 <p>The article is presented the possibilities of using educational computer games with technical support as training systems. It is such a combination of the use of pedagogical and information technologies that will increase the level of educational and cognitive activity of students of secondary vocational education.</p> Dilafruz Djalolova Xulkar Saidova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 324 326 РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5914 <p>В данной статье рассматривается мета-язык медицины как средство коммуникации в учебной и профессиональной деятельности медицинских студентов. Чтобы стать полноценным врачом, нужно пройти стажировку в больнице. Если мы говорим о русскоязычной среде, то иностранным студентам необходимо общаться со своими пациентами на русском языке, так как большинство русских и русскоязычных людей не владеют иностранным языком в должной степени. В этой статье описаны основные языковые, речевые и профессиональные коммуникативные навыки, которыми необходимо овладеть студентам-медикам после освоения ряда дисциплин на своем профессиональном языке.</p> Мавлюда Хамраева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 327 333 ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОБЫКНОВЕННОГО ТРОСТНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5915 <p>Производство этанола второго поколения из лигноцеллюлозных биомасс, потенциал которых еще не полностью изучен в качестве сырья, имеет большое значение.&nbsp;Обыкновенного тростника&nbsp;является одной из таких биомасс.&nbsp;Это многообещающее травянистое растение для использования в качестве возобновляемого ресурса для производства топлива и химикатов из-за его быстрого роста, способности расти в различных типах почв и климатических условиях.&nbsp;Настоящее исследование оценило его использование в качестве сырья для производства этанола второго поколения.</p> Олим Мансуров Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 334 343 HYPEROXALURIA AND CALCIUM OXALATE CRYSTALLURIA, DEVELOPMENT MECHANISMS AND CORRECTION POSSIBILITIES https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5919 <p>The article presents modern ideas of hyperoxaluria and oxalate-calcium crystaluria. Oxalic acid metabolism is investigated in normal and the main risk factors for hyperoxalaturia are considered. The clinical symptoms and diagnosis of hyperoxalaturia and oxalate-calcium crystaluria in children are described. Author presents basic principles of correction including diet therapy, drinking regime, phytotherapy, medication</p> Zebo Tajieva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 344 350 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЁНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5930 <p>В данной статье анализируются деятельность учёных социальных и гуманитарных наук Узбекистана за годы войны, а также проблемы, возникшие в данных сферах связанные с военным положением.</p> Зилола Сафарова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 351 355 SUN’IY INTELEKT VA CHUQUR O‘RGANISHLAR ASOSIDA KIBERXAVFSIZLIKNI YAXSHILASH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5931 <p>So‘nggi paytlarda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan kiberxavfsizlik yo‘nalishi bo‘yicha keng doirada foydalanishga urinishlar bo‘lmoqda. Shuning uchun, ushbu maqolada foydalanuvchilarning tarmoqqa kirish autentifikatsiyasi, tarmoqdagi vaziyatdan xabardorlik, xavfli xatti-harakatlar monitoringgi va noodatiy harakatlarni aniqlash sohalaridagi sun’iy intellektdan foydalanish bo‘yicha mavjud bo‘lgan bir qator so‘nggi adabiyotlar va yutuqlar tahlil qilinadi. Mazkur maqolada, shuningdek, sun’iy intellekt va kiberxavfsizlikning o‘zaro aloqador jihatlari ham batafsil tahlil etiladi.</p> G‘iyosjon Raxmonjonov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 356 366 NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI VA FUQAROLIK JAMIYATINING BOSHQA INSTITUTLARI TOMONIDAN JAMOATCHILIK EKSPERTIZASINI O‘TKAZISHNING AYRIM MASALALARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5946 <p>Maqolada nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari tomonidan jamoatchilik ekspertizasini o‘tkazishning ayrim masalalari yoritib berilgan. Ishda normativ-huquqiy hujjatlarning jamoatchilik ekspertizasidan o‘tkazuvchi subyektlar sifatida davlat va nodavlat tashkilotlari ishtirok eta olishlari, bunda asosan norma ijodkorligi sohasida fuqarolik jamiyati institutlari faol ishtirok etishini ta’minlash, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari ekspertizasi ilmiy-nazariy tahlil qilishga oid masalalar huquqiy jihatdan asoslantirilgan. Shuningdek, ilmiy ishlanmaning xulosa qismida normativ-huquqiy hujjat loyihasini kelishib olish va jamoatchilik muhokamasi bosqichlarida muammoni, uni hal etish usullarini aniq belgilab qo‘yish amaliyotini yo‘lga qo‘yish zarurligi taklif sifatida ilgari suriladi.</p> Shiyrin Burxanova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 367 371 DEVELOPMENT OF SIMILARITY CRITERIA FOR THE GRINDING PROCESS OF ORGANIC COMPONENTS OF SOLID HOUSEHOLD WASTE ON BALL MILLS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5953 <p>Based on the analysis of grinding process datacomponents of solid domestic waste at ball mills, a list of factors affecting the efficiency of the process of grinding solid domestic waste has been determined. Using the dimensional analysis method. made it possible to determine a list of similarity criteria and draw up a criterion equation for the process of grinding municipal solid waste in ball mills. On the basis of process similarity indicators and scale factors, a physical model of a ball mill is constructed. The data obtained on physical models can be easily transferred to a full-scale object.</p> T.K Khankelov T.Z Faiziev N.B Mukhamedova S Komilov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 372 375 ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5954 <p>Мақолада «интеллектуал салоҳият» ва «мамлакатнинг интеллектуал салоҳияти» тушунчаларига тавсифлар берилган, интеллектуал салоҳият категорияси бўйича турли ёндашувлар келтирилган. Унда инсон омилининг жамиятни ривожлантиришдаги ўрни ва ролини ошириш, билимларни капиталлаштиришни ўстириш, илм сиғимкорлиги юқори бўлган маҳсулотлар ва хизматлар ҳажмини кўпайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.</p> Пазлиддин Хашимов Жахонбек Зокиров Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-12 2022-11-12 2 12 376 381 O'QUVCHI YOSHLARNI XOTIRA ONG SEZGI, RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA TA'LIMI VA SAN'ATNING O'RNI AXAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5959 <p>Maqolada cholg`u ijrochilikda musiqiy eshitish qobiliyati, xotira va sezgilarni rivojlantirishdagi metodlar haqida so`z yuritiladi. Kalit so`zlar: madaniyat, san`at, farmoyish, qaror, islohotlar, cholg`u ijrochilik san`ati, musiqiy eshitish qobiliyati, diqqat, sezgi, idrok, xotira.</p> Zohidjon Xayitov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-14 2022-11-14 2 12 382 386 ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ФАУНА РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5960 <p>В статье рассматриваются результаты анализов по изучению паразитов акклиматизированных рыб белого амура в дельте реки Амударьи и подведены некоторые итоги по изучению их паразитов в Средней Азии.</p> Е.К Султанов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-14 2022-11-14 2 12 387 390 МИС ФТАЛОЦИАНИНИНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ҲАМДА УЛАРНИНГ ИҚ СПЕКТРИ ВА ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5976 <p>Ушбу тадқиқот ишида мис фталоцианининг комплекс ҳалқасидаги ташқи лигандларига олеум билан ишлов бериб, сульфо гурух киритишнинг оптимал шароитлари ўрганилган. ИҚ-спектрда таҳлили қилиниб, тебраниш частоталари мос эканлиги аниқланди. Ҳамда термогравиметрик анализ (ТГА), дифференциал термик таҳлили (ДТА)ларини ўрганилган.</p> Ф.Дж Mирзаева Х. Х Тураев И.А Умбаров Ж. Б. Файзиев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-14 2022-11-14 2 12 391 395 ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА МИЛЛИЙ ТУРИЗМ ТАРМОҒИНИ ТУТГАН ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5987 <p>Мақолада туризмнинг миллий иқтисодиётдаги ўрни ўрганилиб, туризм соҳасидаги иқтисодий ривожланишни статистик баҳолаш масалалари ва йўналишлари ёритиб берилган. Шунингдек, аниқ мақсадларга эга, долзарб муаммоларга жавоб берадиган ва бир қатор миллий хусусиятларга мос келадиган туристик хизматлар даражаси ва сифатининг миллий концепциясини шакллантириш зарурати ва уни амалга оширишнинг асосий компонентлари ва тамойиллари кўрсатиб берилган.</p> Фаррух Райимов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-15 2022-11-15 2 12 396 401 FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING INNOVATIVE PROCESSES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5988 <p>The article covers the foreign experiences of implementing innovative processes in industrial enterprises and briefly describes the main tools used in it. Also, suggestions and conclusions are given regarding the feasibility of applying advanced foreign experience in practice.</p> N.O. Murodova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-15 2022-11-15 2 12 402 405 ISSUES OF INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF SEWING AND KNITTING ENTERPRISES BY FINDING PROMISING MARKETS. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5989 <p>In the article, the search for promising international markets of the sewing and knitting enterprises of the Republic of Uzbekistan was carried out using the cluster method and suggestions for increasing the export potential are presented.</p> F.S. Temirova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-15 2022-11-15 2 12 406 409 THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH LANGUAGE FOR REPRESENTATIVES OF DIFFERENT PROFESSIONS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5996 <p>At present time, the role of English language is important in all fields of science and industry. There is a great demand for competent professionals who know English. We are going to evaluate the importance of learning English to various professions in detail.</p> Sevara Soipova Nodira Xamidovna Ruhshona Rustamova Joanna Isheryakova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-15 2022-11-15 2 12 410 413 ОБЪЕКТ - ҲАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ТАРКИБИЙ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6000 <p>Мақолада ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларнинг объектига доир илмий ва назарий қарашлар таҳлили амалга оширилади, шу тоифадаги жиноятлар объектининг доираси, масалага оид қонунчиликдаги айрим муаммолар ва уларнинг ечимлари тўғрисида сўз юритилади.</p> Нодирбек Юсупов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-15 2022-11-15 2 12 414 419 TALABALARNING MUSIQIY-PEDAGOGIK FAOLIYATIDA KREATIVLIKDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6001 <p>Bugungi globallashuv kuchaygan davrda har qaysi jamiyat kreativ shaxslarga ehtiyoj sezadi. Bu tabiiy hol albatta. Chunki dunyoda har daqiqada sodir bo’layotgan o‘zgarishlar shuni taqozo qilmoqda. Shu munosabat bilan turli soha olimlarining e’tibori pedagogik jarayon sharoitida talaba shaxsining kreativ salohiyatini ochish va rivojlantirish muammosiga qaratilgan. Demak, zamonaviy ta’lim muassasalarida pedagogik jarayonni tashkil etishning yangi paradigmatik asoslarini ishlab chiqish zarurati tug‘iladi va bu esa pedagogikaning yangi innavotsion yo‘nalishi ya’ni kreativ pedagogikaga murojaat qilishga imkoniyat yaratadi.</p> Maxfuza Kambarova Jo‘rabek Yarashev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-15 2022-11-15 2 12 420 424 THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONDITION ON FOOD PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6010 <p>The Republic of Karakalpakstan is in a difficult environmental situation associated with the Aral Sea. Climate change on a global scale creates many negative problems for this region. Therefore, the article aims to investigate the impact of ecological conditions on the food production. The results of the research depicts that the negative effect of the ecological condition on food products is increasing year by year. To solve this concerning problem the government ought to present some strategies so as to decrease the negative influence of ecological problem on food production in the Republic of&nbsp; Karakalpakstan.</p> Marat Eshmuratov Gulchehra Tuliboyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-16 2022-11-16 2 12 425 428 THE IMPACT OF ACTIVITIES ON TEACHING ENGLISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6011 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">There are a number of activities and effective designed materials have been developed in order to aid pupils to gain qualified education. The role of English language books in school program is regarded as an essential element in preparing graduates for being ready to continue further education with adequate knowledge and go to the higher educational establishments. In this article we will look through the process of teaching pupils to open the door toward success, by the help of the English books and its activities centered on expanding the knowledge of pupils with varies important skills.</span></p> Umida Kalbaeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-16 2022-11-16 2 12 429 432 BIZ YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI GIYOHVANDLIKKA QARSHIMIZ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6031 <p>Yoshlar tomonidan giyohvand moddalarni iste'mol qilish muammosi zamonaviy O'zbekiston uchun dolzarbligicha qolmoqda. Yoshlar o‘rtasida giyohvandlikning oldini olish maqsadida uning mazmuniga ko‘ra tabaqalanmagan giyohvandlik to‘g‘risidagi ma’lumotlarni taqdim etish usullari, yoshlar o‘rtasida giyohvandlik to‘g‘risida bir-biriga zid fikrlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Giyohvand moddalarni iste'mol qiladigan odamlarga nisbatan kuchli salbiy hissiy munosabat ko'pincha bunday moddalardan foydalanishga bo'lgan qiziqish bilan mos keladi. Samarali profilaktika dasturlarini yaratish uchun zamonaviy O‘zbekiston yoshlarining giyohvandlik haqidagi g‘oyalarini o‘rganish zarur.</p> Muslima Maripova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-16 2022-11-16 2 12 433 436 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI SOHASIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6032 <p>O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari sohasida davlat boshqaruvi masalasi va uni huquqiy jihatdan tartibga solish, tartibga solish jarayonida senzura va so`z erkinligini buzulishi kabi vaziyatlarga yo`l quymaslik . Xalqaro huquq doirasida davlatlarning media sohasidagi roli va siyosatini o`rganish</p> Nigora Qahhorova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-16 2022-11-16 2 12 437 442 ВЗАИМОПОНИМАНИЕ СУПРУГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ СЕМЬИ И БРАКА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6037 <p>В статье рассмотрены основные положения взаимопонимания и межличностные отношения между супругами, которые являются главным фактором укрепления семьи. Раскрыты взгляды и идеалы супругов в формировании семьи, и конечно, взгляды детей, которые строят семью на этих идеалах, а также сочетаются ли эти взгляды и идеалы вместе или нет.</p> Зульфия Ибрагимова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-17 2022-11-17 2 12 443 446 ADONIS TURKESTANICA ЎСИМЛИГИНИНГ ЭКСТРАКЦИЯ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ҚОЛДИҚ МОДДАЛАРНИНГ ЎТКИР ЗАҲАРЛИЛИГИ ВА БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИНИ СКРИНИНГ ТАДҚИҚОТЛАРДА ЎРГАНИШ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6045 <p>Ушбу тақдим этилган мақолада Ўрта осиё хусусан мамлакатимизда кенг тарқалган Adonis turkestanica ўсимлиги экстракция жараёнида ҳосил бўлган қолдиғиннинг скрининг тадқиқотларда ўткир заҳарлилиги ва биологик фаоллиги бўйича олинган дастлабки натижалар келтирилган. Олиб борилган тадқиқотларда ушбу ўрганилган модда ўткир заҳарлилиги бўйича мутлоқ заҳарсиз ва безарар гуруҳга мансублиги аниқланди. Шунингдек ўрганилган дозаларда жумладан,&nbsp; 0,1 мг/кг ва 10 мг/кг дозаларда ареколин таъсирида юзага келган барча кўрсаткичлар бўйича кам миқдордаМ-холинолитик таъсир намоён қилди ва 1,0 мг/кг дозада кам миқдорда М-холиномиметик таъсирга эга эканлиги аниқланди.</p> Т.Т. Ҳамроев Н.М. Маматқулова П.А. Нурмахмадова С.З. Рашидов И.Т. Абдиназаров С.Д. Раҳимбоев Н.Қ. Хидирова У.М. Якубов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-17 2022-11-17 2 12 447 454 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕТОДИКЕ РКИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6049 <p>В этой статье обсуждается тестирование. В статье рассматривается зарубежный опыт, реформы в нашей стране, передовые методы.</p> Азиз УМАРОВ Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-17 2022-11-17 2 12 455 458 ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКИ. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6057 <p>Гендерные исследования в отечественном языкознании обусловлены особенностями развития лингвистики и общества в целом. Проявление сексизма в русском языке происходит в основном на грамматическом уровне, закреплено в пословицах и гендерных клише. Приводятся различия в коммуникативных стилях, присущих женщинам и мужчинам, на уровне устной и письменной речи, рассматриваются некоторые случаи гендерной предзаданности языка.</p> Элнура Турдиалиева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-17 2022-11-17 2 12 459 463 МИС БОЙИТИШ ФАБРИКАЛАРИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ҚИММАТБАХО КОМПОНЕНТЛАРНИ ГРАВИТАЦИЯ УСУЛИДА АЖРАТИБ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6058 <p>Техноген чиқиндиларнинг моддий таркиби анъанавий ва замонавий минералогик-геокимёвий тадқиқот&nbsp; усулларини қўллаб&nbsp; ўрганилди.</p> Лобархон Абдусамиева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-17 2022-11-17 2 12 464 470 INNOVATSION FAOLIYAT https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6066 <p>Bu maqolada innovatsionyalar , innovatsion&nbsp; loyihalar , innovatsion faoliyat&nbsp; haqida&nbsp; gap&nbsp; boradi. Davlatimizda innovatsion faoliyatga bo’lgan&nbsp; e’tibor haqida ham gap boradi.Innovatsion&nbsp; faoliyatni jahon bozoridagi o’rni.Innovatsion&nbsp; yondashuv,xodimlar bilan ishlashda innovatsiyalar haqida.</p> Muxlisa Isoqova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-17 2022-11-17 2 12 471 474 ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ШАХСИЙ ЁЗИШМАЛАРДА ГЕНДЕР ХОСЛАНГАН СЎЗЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ЭКСПЕРТИЗАСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6080 <p>Ўзбек тилидаги шахсий ёзишмаларда гендер хосланган сўзларни лингвистик экспертиза қилиш орқали ёзма нутқ муаллифини айнан қайси жинс вакили эканлигини аниқлаш;аноним хатлар, ҳақорат, ўз жонига қасд қилиш билан боғлиқ ва шу сингари қатор ҳолатларда Суд-лингвистик экспертизаси ўтказилишига кўмаклашиш.</p> Шоҳзода Турдибаева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 475 478 МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ МАТЕРИ И ПОТОМСТВА, В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6096 <p>Гепатотоксины, попавшие в организм матери до беременности и образующиеся в ней при гепатите, попадая в кровоток, а затем в грудное молоко, способствуют постнатальному развитию патоморфологических изменений сосудисто-тканевых структур печени в организме матери у матери. заканчиваться потомством. Патоморфологические изменения в печени в последующем приводят к отставанию процесса постнатального роста и формирования организма в целом.</p> Малохат Назарова Дилором Адилбекова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 479 484 ЎЗБЕКИСТOНДA ИҚТИСOДИЙ ЖИНOЯТЧИЛИККA ҚAPШИ КУPAШИШНИНГ НAЗAPИЙ ТAҲЛИЛИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6144 <p>Ҳoзиpги кундa Ўзбекистoн Pеспубликaсидaги илмий тaдқиқoтлap сoҳaсидaги иқтисoдий жинoятчиликнинг ҳoзиpги ҳoлaтини ўpгaниш янги йўнaлиш бўлиб, у янгичa иқтисoдий шapoитлap зaмиpидa юзaгa келaётгaн ҳaмдa иқтисoдий aсoслapгa путуp еткaзувчи жинoятчилик туpлapини пaйдo бўлиш вa pивoжлaнишини oлдиндaн кўpa билиш, унгa қapши куpaшишгa ҳaмдa унинг oлдини oлишгa қapaтилгaн қoнун ҳужжaтлapини яpaтишгa aлoҳидa aҳaмиятгa эгa.</p> Жахонгир Шукуров Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 485 490 KURSANTLARINING CHIDAMKORLIK SIFAT KO‘RSATKICH DARAJALARINI OSHIRISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6150 <p>Maskur ilmiy tadqiqot ishida kursantlarni maxsus chidamkorlik jismoniy tayyorgarlik darajalarining o‘sish parametrlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqot to‘g‘risida fikir yuritiladi. Guruhlar o‘rtasidagi umumiy farq va chidamkorlik sifat ko‘rsatkichining o‘zgarish dinamikasi kuzatilgan.</p> Akrom Abdullaev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 491 496 ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ҚИЁСЛАНУВЧИ САРАТОНИ: ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6154 <p>Аёлларда қалқонсимон без саратони эркакларникига қараганда 2-3 баравар кўп учрайди. Қалқонсимон без саратони билан касалланишнинг энг юқори даражаси Гаваяда (19) ва Калифорнияда (12) яшовчи филиппинлик аёллар орасида қайд этилди. Маниладаги филиппин аёллари орасида касалланиш даражаси пастроқ бўлди (10). Юқори касалланиш Германия (12), Япония (Хиросима – 11), Исроилда яҳудий аёллар орасида (10), Белоруссияда (9) қайд этилган. Умуман Россияда қалқонсимон без саратони билан касалланиш даражаси паст бўлди (Санкт - Петербург: эркаклар – 1,3; аёллар - 3,8). Эркаклар орасида касалланиш 1 минг аҳолига 5-100 гачани ташкил қилди. Кўпгина мамлакатларда қалқонсимон без саратони билан касалланиш кўпаймоқда, лекин ўлим кўрсаткичлари аксинча.</p> Феруза Хайдарова Дамир Зарединов Дониёрбек Нурмухамедов Муроджон Омилжонов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 497 512 ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНШНИНГ МАЗМУН МОХИЯТИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6158 <p>Мазкур мақолада бугунги глобаллашув жараёнига хос таълим технологияларидан фойдаланиш масалалари ёритилган.</p> Р.У. Мамараимова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 513 517 ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6159 <p>Ушбу мақола бугунги куннинг долзарб мавзуларидан бўлиб,талабалар илмий дунёқарашини бойитишнинг мазмун моҳияти масалаларига қаратилган.&nbsp; Талабалар илмий дунёқарашини шакллантиришда&nbsp;&nbsp;&nbsp; миллий&nbsp; қадриятларнинг ўрни, Инсон камолот босқичлари масалаларига боғлаб ёритилган.</p> Шириной Камолова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 518 523 ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ЮКСАЛТИРИШДА АМИР ТЕМУР МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6160 <p>Мазкур мақолада&nbsp; шахс шаклланиши ва илмий дунёқарашларини Амур Темур мероси одоб-ахлоқ, таълим-тарбия ҳақида қарашларидан фойдаланиш&nbsp; ёшларимизга ақлий тарбия беришда мустахкам асос сифатида&nbsp;&nbsp;&nbsp; шакллантириш&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; масалалари&nbsp; ёритилган<strong>.</strong></p> Ойбек Жўлмуродов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 524 528 КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРДА ИЖТИМОИЙ КОМПИТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6161 <p>Мавзуда бугуннинг долзарб муаммолари,&nbsp; ўқувчиларнинг компетентлик сифатларини рвожлантиришнинг психологик жиҳатлари ёритилган.</p> Насиба Ахмедова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 529 532 ХУШҲОЛЛИКНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА АҲАМИЯТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6162 <p>Мазкур мақолада хушҳолликнинг шахс психологик саломатлигида тутган ўрни, хушҳолликнинг асосий турлари ва уларни такомиллаштиришга доир кўникмалар, хушҳолликка етишишга доир муаммо ва ечимлар таҳлил қилинган. Мақолада хушҳоллик муаммосининг фалсафий-психологик моҳияти янги манбалар ёнрдамида ёритиб берилган.</p> Ҳайдарбек Ҳамдамов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 533 538 КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6163 <p>В данной статье характеризуется девиантное поведение школьников. Приведены методические советы и указания, работа коррекционно-педагогическая профилактика девиантного&nbsp; поведения школьников.</p> Назира Пўлатова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 539 543 ВИДЫ И ФОРМЫ НАСИЛИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6164 <p>В данной статье речь идёт о видах&nbsp; и формах насилия среди детей и подростков. Насильственное поведение и агрессивность школьников друг к другу и вообще к окружающим неотъемлемый признак нынешнего общества.</p> Р.У. Мунарова Мухайё Алимова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 544 549 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОУЧЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6165 <p>В данной статье речь идёт значении педагогических идей мыслителей Средей Азии о воспитании гармоничного&nbsp; и всесторонне развитого поколения.</p> Салимжон Махмудов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 550 553 ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6166 <p>Мазкур мақолада&nbsp; <strong>&nbsp;</strong>психология фанларини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланишнинг&nbsp; ахамияти, психология фанларини ўқитиш жараёнини компьютерлаштириш зарурати ўқувчиларни жамиятнинг ҳар томонлама етук фуқаролари қилиб тарбиялаш&nbsp; каби&nbsp;&nbsp; масалалар&nbsp; ёритилган.</p> А. Собиров Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 554 558 РОЛЬ МУЛЬТМИДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6167 <p>Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации&nbsp; учебного&nbsp; процесса,&nbsp; а&nbsp; также&nbsp; в&nbsp; развитии&nbsp; творческих&nbsp; способностей&nbsp; обучающихся. Совместными&nbsp; усилиями&nbsp; работников&nbsp; сферы&nbsp; образования,&nbsp; ученых,&nbsp; программистов,&nbsp; производителей&nbsp; мультимедийных&nbsp; средств&nbsp; обучения&nbsp; и&nbsp; преподавателей-практиков&nbsp; создается&nbsp; новая информационная образовательная среда, в которой определяющим становится интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию образования, методам и технологиям обучения.</p> Покиза Ўришева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 559 562 ФАРОБИЙНИНГ ЭКОЛОГИК ҚАРАШЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6168 <p>Ушбу мақола&nbsp; буюк мутафаккирлар&nbsp; асарларида&nbsp; экологик тарбия&nbsp; муаммолари&nbsp;&nbsp;&nbsp; экологик&nbsp; маданиятини&nbsp; шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланиш&nbsp; масалаларига қаратилган.</p> Ш.Н. Камолова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 563 567 БЎЛҒУСИ ЎҚИТУВЧИЛАРДА ПЕДАГОГИК ОДОБ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6169 <p>Мақолада бугунги глобаллашув жараёнига хос хусусиятлар бўлғуси ўқитувчиларда педагогик одоб хусусиятларини&nbsp; шакллантиришнинг&nbsp; ахамияти,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; педагог одоби тушунчасининг мазмуни ахлоқийлик билан бирга иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий жиҳатлари&nbsp;&nbsp; хақида фикр юритилган.</p> Ш.М. Ахмедова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 568 572 ЁШЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6170 <p>Ушбу мақолада ёшларни&nbsp;&nbsp; касбий фаолиятга тайёрлашда замонавий ахборот технологияларидан самарали фойдаланилган педагогик технологиялар ва интерактив таълим методларидан фойдаланишга ўргатиш, ёшларни касбий фаолиятга тайёрлашда уларнинг илмий дунёқарашини кенгайтириш каби&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; масалалар&nbsp; ёритилган.</p> И. Хасанова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 573 577 ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6171 <p>В данной статье речь идёт об экологическом образовании.&nbsp; Указаны разнообразные формы и методов работы для формирования экологической грамотности школьников.</p> Зебо Алмаматова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 578 581 ЁШЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТИНИ МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6172 <p>Мақола бугунги глобаллашув жараёнига хос&nbsp; бўлиб, унда Ёшларни маънавий баркамоллик руҳида тарбиялашнинг педагогик асослари&nbsp;&nbsp;&nbsp; ва унинг мазмун моҳияти&nbsp; ўрганилган. Мақолада ёшлар ўртасида Ватанга муҳаббат ва садоқат, инсонпарварлик фазилатларини тарбиялашда миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг&nbsp;&nbsp;&nbsp; ўрни&nbsp;&nbsp; батафсил ёритилган.</p> Дилбар Эсонқулова Гулшода Уралова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 582 587 EFFICIENCY OF APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ¬OIL AND GAS FIELDS OF A SYSTEM OF HORIZONTAL AND MULTILAYER WELLS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6185 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">An analytical forecast of the economic efficiency of drilling vertical and horizontal wells for oil and gas production, depending on the type and efficiency of operation of horizontal wells, is given.</span></p> Akmal Abdirazakov Zafar Mavlanov Shohrux Halimov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-18 2022-11-18 2 12 588 592 ИСЛОМДА ТИЖОРАТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАРТЛАРИ (ҲУКМЛАРИ) https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6187 <p>Ҳар қандай ижтимоий муносабатлар каби исломда савдога оид жараёнларни тартибга солиш механизми мавжуд. Тижорат қоидалари ҳамда ҳукмлари тўлақонли билимга эга бўлиш учун исломнинг ҳуқуқий асосларига мурожаат қилиш лозимдир. Мазкур мақолада мусулмон ҳуқуқида савдо ва унинг ўзи хос шартлари турли манбалар асосида ёритилган.</p> Абдураим Қиличев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 593 596 ТАБИИЙ ВА ТЕХНОГЕН ХУСУСИЯТЛИ ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРГА ҚАРШИ ҲАРАКАТЛАР СОҲАСИДАГИ ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6188 <p>Маълумки, барча мамлакатларда бўлгани каби республикамиз ҳудудида ҳам ижтимоий-иқтисодий хавфсизликка таъсир кўрсатувчи ҳар хил турдаги фавқулодда вазиятлар содир бўлиб туради. Хавфсизликнинг тўла қонли бўлиши учун фавқулодда вазиятларга қарши ҳаракатлар соҳасида ҳам давлат сиёсати белгилаб олиниши лозим. Мамлакатимизда бу сиёсат фавқулодда вазиятларни табиий, техноген ва экологик хусусиятли фавқулодда вазиятларга ажратган тарзда амалга оширилади. Бир вақтнинг ўзида фавқулодда вазиятларнинг ҳар бири яна бошқа бир турларга бўлинади. Хавфсизликни таъминлаш фавқулодда вазиятларнинг ҳар бир турига нисбатан чора-тадбирлар белгилаш орқали амалга оширилади. Мақолада фавқулодда вазиятлар турлари, уларнинг келиб чиқиш сабаблари мумкин бўлган оқибатлари таҳлил қилингани ҳолда хавфсизликни таъминлаш учун амалга оширилиши лозим бўлган усуллар очиб берилган.</p> А. Қувадиқов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 597 603 ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА – ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6189 <p>В данной статье делается попытка, раскрыть некоторые вопросы, рассматривающие цифровизацию общества и его влияние на качество жизни, что является немаловажным фактором социально-экономического развития государства. В последнее время, происходящие экономические реформы в Республике Узбекистан, серьезно изменили социальную структуру общества. Это происходит благодаря эффективному использованию новых информационных и цифровых технологий, которые эффективно входят в повседневную жизнь большинства людей.</p> Акбар Кувандиков Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 604 608 EVALUATION OF EFFICIENCY OF INNOVATIONS. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6195 <p>The problem of comprehensive evaluation of the efficiency of capital investments (investments) has been in the constant focus of various levels of economists-scientists and practitioners-managers and has not lost its relevance even now. In the last decade, many scientific manuals devoted to this problem have been published, and various methodological instructions and guidelines have been developed in the field of economic justification of capital investments for investment objects intended for use at the national, sectoral and regional levels.</p> Obid Pirimkulov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 609 614 ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКА И НЕКОТОРЫХ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6196 <p>В статье приведены сведения о происхождении месторождений известняка, способах добычи известняковых месторождений и их применении. Также содержатся сведения об уникальности натуральных камней, их применении в облицовочных целях и долговечности. Изложены преимущества применения натуральных камней относительно других видов строительных материалов.</p> М.К. Шамаев У.Т. Тоштемиров Т.Е. Мельникова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 615 625 KONCHILIK KORXONALARINI LOYIHALASHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA YUQORI SIFATLI AVTOMATIK TIZIMLARNI QО‘LLASH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6197 <p>Ushbu maqolada konchilik korxonasini loyihalashda qurilish materiallari, metall, energiya va mablag‘larni tejab sarflaydigan texnolgiyalarni qо‘llash, loyihani texnikaviy darajasini yuqori bо‘lishini va mahsulot sifatini har tomonlama oshirish yo’llari ko’rib chiqilgan..</p> N.A. Ismatullayev T.E. Melnikova U.T. Toshtemirov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 626 632 “КЎКЛАМЛАР КЎЗ ОЧАР КЎНГЛИМДА...” https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6198 <p>Келтирилган мақолада юртимиз ёшларига қаратилаётган эътибор, ғамхўрлик мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатнинг энг устувор йўналишларидан бирига айланаётгани, кўплаб соҳаларда қўлга киритилаётган марралар, ютуқлар, ғамхўрлик ва ёшларни қўллаб-қувватлаш масалалари, ҳамда ёш шоиранинг ижоди ва ҳаёти, унинг босиб ўтган сермазмун умри, забт этган марралари ҳақида маълумотлар келтирилган.</p> Бону Саримова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 633 636 O’ZBEK TILIDA TINISH BELGILARI (PUNKTUATSIYA) https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6231 <p>Mazkur maqolada o’zbek tilida tinish belgilaring paydo bo’lishi, punktuatsiya tamoyillari, tinish belgilarini qo’llashda ma’lum bir ilmiy asoslarga amal qilish, tadqiqotchiga tinish belgilarining qoidalarini turli misollar orqali o’rgatish, punktuatsion belgilarni yozma nutqda tog’ri qo’llay olish malakasiga ega bo’lish, sintaktik konstruksiyalarini erkin tahlil qila olish haqida bir qancha ma’lumotlarga ega bo’lgan materiallar o’rganilgan hamda kerakli xulosa va tavsiyalar berilgan.</p> Marg’uba Mamatova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 637 643 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КЛЕЕВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6236 <p>В данной статье рассматривается материалы, применяемые в кожгалантерейной промышленности, этапы производства&nbsp;и использование синтетических и органических клеев в кожгалантереи.</p> Журабек Отамуродов Мустафокул Урозов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 651 655 АТМОСФЕРА ҲАВОСИГА ЭЪТИБОР – ЭКОЛОГИК БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИДИР https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6243 <p>Мазкур мақолада бугунги кундаги энг долзарб экологик муаммолардан бирига айланган тоза ҳавонинг ифлосланиши, уни келтириб чиқарувчи омиллар, атроф-муҳитга зарар етказаётган ташқи таъсирлар, уларнинг олдини олиш чоралари тўғрисида маълумотлар берилади.</p> Шерзод Усмонов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 656 658 SURXONDARYO SHAROITIDA SHIRIN QALAMPIR (CAPSICUM ANNUUM L) NI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6244 <p>Maqolada shirin qalampirning mamlakatimizdagi o'rni, uning ozuqaviylik xususyatlari ko'rib chiqiladi. Shirin qalampirning ekish sanalari, ekish sxemasi parvarishlash yo'llari haqida ma'lumot ko'rsatilgan.</p> Otabek Payanov Marjona Xushboqova Mashxura G'ofurova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 659 662 ISSUES OF IMPROVING THE METHOD OF ANALYSIS FINANCIAL INDICATORS IN THE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6249 <p>The paper shows the importance of financial analytical work for the activities of the enterprise in particular, emphasis is placed on structuring the types of analytical work depending on the tasks facing the enterprise’s financial resources management. The need for justification of the chosen method for analytical work is especially noted. Directions for improving the process of managing all financial resources of enterprises are presented, which, in the author's opinion, will lead to better financial decisions.</p> Susanna Alieva Maftuna Urunova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 644 650 JÓXORI URUǴINING UNUVCHANLIGINI LABORATORIYA SHAROITIDA ANIQLASH. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6265 <p>Ushbu maqolada jo'xori urug'larining unib chiqishini qanday aniqlash mumkinligi, uning sifat ko'rsatkichlari haqida so'z boradi. Haroratning ta'siri va me'yorlari, tahlil kunlarini uzaytirish to'g'risida, termostatdagi urug'larning unib chiqish usullari. Unda urug'larning unib chiqish energiyasi va unib chiqishi to'g'risida qanday aniqlash mumkinligi ko'rsatilgan.</p> U.D. Aymuratov M. Abdieva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 663 666 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, ЦЕННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ САХАРНОГО СОРГО. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6266 <p>Сорго - одна из важных зерновых культур, используемых в пищевых, кормовых и технических целях. По площади посевов он стоит после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. Сорго обладает биологическим, экологическим и географическим разнообразием. Ботаники классифицируют 33 культивируемых и более 30 диких видов сорго. Доступные по всему миру, все виды сорго могут быть распределены в соответствии с географическим распределением на 9 групп, в соответствии с ценными экономическими характеристиками на 4 группы. Сахарное сорго, в свою очередь, делится на 2 группы: effizum (с рассеянной метелкой — S.sacc...) и contractum (с уплотненной метелкой — S...). В условиях Узбекистана сорго является растением, устойчивым к засухе и засолению. Его сеют на территории Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской областей и Ферганской долины.</p> Г.М. Абдиева У.Д. Аймуратов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 667 669 QOROQALPOG’ISTON SHAROITIDA MAXSAR (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) O’SIMLIGINING ETISHTRISHNIN’ AHAMIYATI VA BIOLOGIYALIK XUSUSIYATLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6267 <p>Bu o’simlikning er tanlamasligi, sovuqqa va issiqqa chidamligi, suvni ko’p talab qilmasligi maxsar o’simligining Qoraqalpog’iston Respublikasi qishloq xo’jaligida mamalarni eshishta katta samara berishi&nbsp; mumkin. Maxsar oziq-ovqat sanoati va engil sanoat uchun qimmatbaho xom ashyo hisoblanadi, undan olinadigan moy kungaboqar moyidan mutlaqo farq qilmaydi.&nbsp; Qoraqalpog’istonda maxsar o’simligi faqat manzarali o’simlik sifatida ekib o’stirilmoqda.</p> Arislanbay Satbaev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 670 673 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6268 <p>В данной статье рассматривается особая роль психологов в семьях, а также их профессиональная деятельность, которая принадлежит продуктивному мышлению.</p> Клара Кенжебаева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-21 2022-11-21 2 12 674 680 РОЛЬ КРЕДИТНО МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6272 <p>Внедрение кредитно-накопительной системы не только дает большую свободу студенту, но и позволяет ему самостоятельно планировать учебный процесс, чтобы в будущем он мог стать конкурентоспособным профессионалом в выбранной сфере. В то же время это способствует совершенствованию системы оценивания и образовательных технологий.</p> Хатича Хайдарова Саодат Саттарова Шухрат Марупов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 681 684 MAIN PURPOSES OF THE TERMINOLOGY IN COGNITIVE LINGUISTICS AND COMMUNICATIONS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6287 <p>The paper is concerned with the most important aspects of the terminology in communication, natural language condition and the special communication condition. The analysis is complemented with cognitive linguistics. In addition, this paper discusses the modern of information extraction method: frame-based terminology. Terminology is specialized in science and many other specialist areas such as politics, culture, technology, chemical technology and the economy. Scholars have defined that the terminology has 3 explanations of the terminology are covered in the paper:</p> <ol> <li>Terminology is technical language;</li> <li>Terminology is specialized knowledge;</li> <li>Terminology is professional communication; With the right terminology, we can communicate in the “right way”. The systematic organization and definition of concepts are called terminology management- which also includes classification.</li> </ol> Dostonjon Abulkhayirov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 685 688 СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ РАЗНОВИДНОСТЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6288 <p>В данной статье словообразовательная цепь как объективное языковое явление существует давно, хотя, может быть, и не изначально: можно представить себе такое состояние языка, в котором словообразование осуществляется только на основе непроизводных , корневых слов и, следовательно, заканчивается образованием производных только первых степеней производности, как это во многих случаях наблюдается и в современном русском языке.</p> Исмаил Бабакулов Хулкар Мажидова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 689 694 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6293 <p>В преподавании литературы большую роль играет знание учениками текстов художественных произведений. Существует достаточно простая, но эффективная форма проверки знание текста – зачет.</p> Зебо Нурманова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 695 701 BАDIIY DISKURSNING АKSIOLOGIK XUSUSIYATLАRI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6301 <p>Ushbu maqolada diskurs tushunchasi, uning kelib chiqishi, turli sohalarda uni oʼrganishga boʼlgan turlicha yondashuvlar, gʼarb va sharq olimlarining diskurs tununchasini tadqiq etish borasidagi xulosalar, shuningdek, badiiy diskursning aksiologik xususiyatlar bayonoti keltirilgan.</p> Shukurullo Komoldinov Nargiza Umarova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 702 704 ИЗУЧЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6307 <p>Выполнен обзор публикаций, рассмотрены для создания КПМ с заданными триботехническими свойствами применительно к рабочим органам машин и механизмов производства и переработки хлопка, придающими волокнистой массе свойства как твердых тел, так ивысокоэластичных материалов.</p> Бурхон Хаминов Дилнора Бахриддинова Сарвиноз Хусанова Шохзодбек Абдуназаров Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 705 709 KORRUPSIYAGA QARSHI O‘QITISHNING TA’LIM SOHASIDAGI STANDARTLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6308 <p>Ushbu maqola korrupsiyaga qarshi o‘qitishning ta’lim sohasidagi standarlariga bag'ishlangan. Korrupsiyaga qarshi o‘qitish bo‘yicha BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi tavsiyalari asosida bir necha davlatlarda mahalliy hamda xorijiy mutaxassislarni ushbu soha bo‘yicha o‘qitishni amalga oshiruvchi bir nechta ta’lim dasturlari yo‘lga qo‘yib kelinmoqda. Xususan, Yevropa Kengashining Korrupsiyaga qarshi kurashishning 20 tamoyili to‘g‘risidagi rezolyusiyasining 1-bandida «Korrupsiyaning oldini olish bo‘yicha samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish va bu borada aholining xabardorligini oshirish va axloqiy xulq-atvorni targ‘ib qilish », lozimligi to‘g‘risidagi vazifa belgilangan.</p> Murodjon Ibragimov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 710 717 OILA HUQUQIDA HUQUQ, TIL VA JAMIYAT MUNOSABATLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6314 <p>Ushbu maqola orqali biz oila huquqi, til va jamiyat munosabatlarini bir-bir tahlil qilib yo’ritib berishga harakat qilamiz. Avvalo biz oila huquqini va Er-xotin o‘rtasidagi munosabatlarda qo‘llaniladigan huquqni normalarni ko’rib chiqsak.</p> Shaxzoda Bahromova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 718 728 OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINI DAVLAT RO’YXATIDAN O’TKAZISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6315 <p>Ushbu maqolada Respublikamizda Ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati borasida so‘z yuritiladi. Qolaversa, OAV sohasida amalga oshirilgan islohotlar, yutuq va kamchiliklar tahlil qilinib, OAVning davlat ro‘yhatidan o‘tkazishning huquqiy asoslari ko‘rsatib o‘tilgan.</p> Shakhzodakhon Kushakova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 729 732 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HAMDA XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA HAYVONLAR BILAN BOG’LIQ MASALALARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6320 <p>Bugungi kundagi jamiyatda nafaqat insonlarning balki yon-atrofimizda yashayotgan yana bir tirik mavjudotlar ya’ni hayvonlarning huquqlarini himoya qilish dolzarb masalalardan biridir.Ushbu maqolada O’zbekiston Respublikasida hayvonlar huquqlarini himoya qilish bilan bog’liq masalaning qonunchilik va amaliyotdagi muammolari hamda bu boradagi milliy va xorijiy tajriba muhokama qilinadi.</p> Dildora Dexkonova O.T Xazratqulov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-22 2022-11-22 2 12 733 736 O'SMIRLIK DAVRIDA SPIRTLI ICHIMLIKLARGA QARAMLIKNING OLDINI OLISH.ALKOGOLIZM TUSHUNCHASI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6324 <p>Alkogolizmning oldini olish bu -kasalliklarning oldini olish va salomatlikni mustahkamlashga qaratilgan kompleks davlat va jamoat tadbirlari tizimidir. Alkogolizmning oldini olish jarayoni jarayonning turli bosqichlarida amalga oshirilishi va amalga oshirilishi kerak va bu samarali usullarni tanlashga bog'liq. Alkogolizmning oldini olish faqat kompleks va tizimli ravishda amalga oshirilganda samarali bo'lishi mumkin va kontseptual asosda va tuzilishda turli xil dasturlarni aks ettirmaydi. Bizning ishimiz shaxsiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarida noto'g'ri ta'limni tuzatishga va spirtli ichimliklarni noqonuniy tarqatishga qarshi dasturlarni moliyalashtirishga to'g'ri kelishi kerak.</p> Anvar Kurbanov Amonjon Narziqulov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 737 742 ONALIK VA BOLALIKNI MUHOFAZA QILISH BORASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6325 <p>Ushbu maqolada, onalik va bolalik haqida, uning davlat tomonidan qanday muhofazaliklarga ega ekanligi, yosh onalarga va ularning farzandlariga yaratilgan keng sharoitlar, ba’zi toifadagi ayollarning manfaatlari, huquqlari, ular uchun qo’yilgan mas’ulyatlar va boshqa asosiy ma’lumotlar ham keltirib o’tilgan.</p> Gulzoda Dustova Abduhalim Karimov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 743 746 POMIDOR (LICOPIRSICUM ESCULENTUN L.) NEMATODALAR FAUNASINING TAQQOSLAB O’RGANISH. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6326 <p>Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Jo’raboydarxon&nbsp; va Qirqdarxon uylaridagi tomorqalarda yetishtrilgan pomidor nematodalar faunasini ( “volgograt “ o’rtapishar navi ) o’rganish natijasida olingan 60 namunada 46 tasidan 1043 nematodalar ajratib olindi. Bulardan 19 ta nematoda bargidan ( 8 ta namunada ), 846 ta nematoda ildizidan (120 ta namunada ) 478 ta nematpoda rizosferasidan&nbsp; (18 ta namunada) ajratib olindi. Ajratib olingan nematodalar jadvalda keltirilgan. Shuningdek ilmiy tadqiqotimizning asosiy maqsadi: tomorqalarda yetishtrilayotgan pomidor o’simligining nematodalarini bir – biri bilan taqoslab Maundford umumiy ko’rsatkichi bo’yicha hisoblaganimizda 72,37 ekanligi aniqlandi.</p> K. S. Boltayev D.B. Bobomurodova M.I. Daminova D.Sh. Jurakulova J.T. Xatamov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 747 753 TIBBIYOT OLIY O‘QUV YURTLARIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZI HAQIDA TA’LIM BERISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6327 <p>Hozirgi&nbsp; globallashuv jarayonida oqilona tashkillashtirilgan kun tartibi inson salomatligini saqlash, sog’lom va barkamol zukko qobiliyatli avlodni yetishtirish sog’liqni saqlash masalasi eng dolzarb muammolardan biri bo’lganligi sababli, uni nafaqat tibbiy nuqtai nazardan o’rganish balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham bu muammoga yondashish davr talabi bo’lib bormoqda.</p> Gulzoda Dustova Israilova Soxiba Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 754 759 SYNTACTIC-SEMANTIC ANALYSIS OF MONOVALENT AND BIVALENT SYNTACTIC UNITS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6333 <p>The article describes the valence, the syntactic valence of the verb - an open morpho-syntactic number, encoded arguments. The same can be said about the semantic valency of the verb, where the valence is the number of semantic arguments, you can get a separate verb, perform syntactic analysis and semantic analysis. Parsing (syntax) Semantic analysis (semantic) are the two main methods that lead to natural language understanding. Syntax is the grammatical structure of the text and semantics is the meaning conveyed.</p> Z. Kaliknazarova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 760 763 РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6345 <p>Представлена структура и содержание учебно-методического обеспечения для формирования профессиональной компетенции врача по направлению «психолого-педагогическая деятельность». Разработка учебно-методического обеспечения осуществлялась на основании трудовых функций врача в соответствии со стандартами профессиональной деятельности.</p> Мавлюда Хамраева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 769 773 ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6346 <p>Шахсни касб-ҳунарга йўналтириш борасидаги Ўзбекистон, Россия, АҚШ, Буюк Британияда қўлланилувчи методикалар ҳақида сўз юритилган. Ўзбекистонда психология фани бўйича жаҳондаги илғор тажрибанинг ўзлаштирилиши хусусиятлари очиб берилган.</p> Солиха Бекчанова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 774 780 FONETIK RITMIKA TEXNOLOGIYASINI QO’LLASHDA AKT NING ROLI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6347 <p>Ushbu maqola alohida ta`lim ehtiyojiba ega bo’lgan bolalarning nutqini rivojlantirishda fonetik ritmika texnologiyasini qo’llash uchun AKT ning o’rni haqida.</p> O.S. Ishmatova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 781 786 O‘ZBEKISTON QONUNCHILIGIDA OCHIQ MA‘LUMOTLARGA DOIR MUAMMOLAR TAHLILI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6351 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">Ochiqlik siyosati har bir demokratik davlatning asosiy prinsiplaridan biridir. Shu jumladan, davlat idoralarining ochiqligi va jamoatchilikka ochiq ma‘lumotlarni taqdim etishda qonunchilikda normativ-huquqiy hujjatlarda aniqlik bo‘lishi, zarur mezonlar aniq belgilab qo‘yilishi juda muhim. O‘zbekiston so‘nggi yillarda ochiqlik sari dadil qadamlar tashlayotganiga qaramay, qonunchilikda hamon ochiq ma’lumotlar borasida noaniqliklarlar va aniq belgilanmagan mezonlar tufayli jamoatchilik ochiq ma’lumotlarni olishda to‘sqinliklarga duch kelmoqda. Ushbu ilmiy maqolada davlat idoralarining ochiqligiga oid normativ hujjatlardagi noaniqliklar tahlil qilinadi. Amaliyotda qonunchilikdagi bu bo‘shliqlar qanday muammolarni tug‘dirayotgani tahlil qilinadi.</span></p> Madina Ochilova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 787 790 TАХАЛЛУС ВА УНИНГ ЛИСОНИЙ МАҚОМИ МАСАЛАСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6352 <p>Ушбу маколада&nbsp; тахаллус ва унинг лисоний мақоми Ўзбек тахаллусларининг тарихий манбалари ва тадқиқи тугрисида маьлумот берилган.</p> Мафтуна Қўлдошева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 791 794 O‘ZBEK TILIDA SHAXS MA’NAVIYATINI IFODALOVCHI LEKSIK VOSITALAR TURLARI VA TASNIFI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6353 <p>Maqolada oʻzbek tilidagi&nbsp; shaxs ma’naviyatini ifodalovchi birliklar berilgan va ular tasnif qilingan. Maqollar va matallar hozirgi o‘zbek adabiy tilining rivojlanishida, til me’yorlarining o‘sishida qanday rol bajarayotganligi asosiy muammo sifatida olindi. Maqolada maqollar va matallarning shaxs maʼnaviy olamidagi oʻrni misollar orqali asosli yoritildi.</p> Malika Ibodova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 795 799 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТА ТЫКВЫ "ШИРИНТОЙ" В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6354 <p>В статье представлены результаты исследований агротехнологии выращивания растений тыква Ширинтой на основе экологических условий Республики Каракалпакстан. Растения тыквы изучали на основании сроков посева, густоты стояния и норм минеральных удобрений. По результатам, наблюдалась разница в развитии биометрических показателей тыквы, а урожайность варьировала в пределах по вариантам. При сходных экологических условиях урожайность сорта, «Ширинтой» колебалась в пределах 262-400 ц/га соответственно.</p> Амангул Панаева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 800 802 ЎҚИТИШ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ДАРС ТУЗИЛМАСИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6362 <p>Ушбу мақолада таълим тизимидаги долзарб муаммолардан бири бўлган масалалар яъни дарснинг мазмун ва&nbsp; моҳияти хамда&nbsp; ўқитиш сифатини оширишда дарс тузилмасининг узаро боглиқлиги&nbsp; тўғрисида фикрлар билдирилган.</p> Бахтиёр Иманов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 803 807 INCREASING THE PRODUCTIVITY OF WELLS BY USING THE METHODS OF INFLUENCE ON THE WELL TUBE https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6363 <p>This article mainly focuses on acid treatment, which is one of the mechanisms of increasing the permeability and porosity of the surrounding layers of the wellbore by influencing the wellbore.</p> Akmal Abdirazakov Oybek Ibotov Doston Jumaev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 764 768 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА БАКТЕРИАЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6372 <p>Контроль за процессом&nbsp; бактериально-химического выщелачивания концентрата осуществлялся измерениями&nbsp; в жидкой фазе&nbsp; кислотности (рН),&nbsp; окислительно-восстановительного потенциала,&nbsp; физиологического состояния бактерий по потенциальной активности потребления кислорода биомассой и скорости окисления&nbsp; сернокислого закисного железа. Определение скорости окисления упорного сульфидного золото-мышьяковистого концентрата&nbsp; бактериями&nbsp; проводилось при разных температурах.</p> Сайиб Абдурахманов Шахноза Расулова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 808 812 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕТОДАМИ ФЛОТАЦИИ И СОРБЦИОННОГО ЦИАНИРОВАНИЯ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6373 <p>Изучен вещественный состав сульфидных руд&nbsp; Даугызтауского месторождения&nbsp; и разработана принципиальная схема обогащения упорных сульфидных руд, включающая двух стадийное измельчение до 75-80 % кл-0,074 мм, межстадиальную основную и контрольную флотации в течении 5-6 минут и перечистку концентрата основной флотации. Установлен реагентный режим, который&nbsp; обеспечивает получение из руды, содержащей 5,0 г/т золота, получение из руды концентрата с содержанием золота 44-50 г/т при выходе 10-11 % и извлечении 94 % от руды. В лабораторных установках проверена возможность извлечения золота из флотоконцентрата методом&nbsp; сорбционного цианирования.</p> Сайиб Абдурахманов Ноила Абдувоитова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 813 817 AFG’ONISTONDA INGLIZ SIYOSATINING O’ZGARISHIGA OLIB KELGAN OMILLAR https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6374 <p>Ushbu maqolada XIX asrda Afg‘oniston davlatidagi inglizlarning olib borgan siyosati haqida hamda oxir oqibat kelib ikkinchi ingliz-afg‘on urushiga zamin hozirlanganligi haqida so‘z yuritiladi.</p> Baxromjon Abdullayev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 818 820 К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ДИАЛЕКТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6380 <p>Статья посвящена проблеме перевода диалектов в художественных произведениях. Диалекты являются неотъемлемой частью языка и часто употребляются в беллетристике, где выполняют различные функции. И потому диалекты нельзя игнорировать при переводе художественных произведений. Возникает вопрос о том, как нужно<br>передать диалекты на языке перевода. Разные исследователи по-разному подходили к решению данного вопроса. Однако однозначных мнений не<br>существует. И потому представляется интересным проанализировать стратегии перевода диалектов в художественных произведениях.</p> Зулфия Расулова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-23 2022-11-23 2 12 821 824 A COMMUNICATIVE PRAGMATIC STUDY OF MEANS OF EXPRESSING DIRECTIVE SPEECH ACTS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6392 <p>Communicative pragmatic studies are taking many linguists’ attention which is very important in linguistics. Some researches have been done in this field, however there are still too many questions that need answers. In this article, we are going to analyze directive speech acts in English and Uzbek languages.</p> Nigoraxon G'opporova Durdona Ubaydullayeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 825 827 ИНГЛИЗ ТИЛИ ТАЛАФФУЗИНИНГ ҲУДУДИЙ ВАРИАНТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6393 <p>Мазкур&nbsp; мақола&nbsp; инглиз&nbsp; тилидаги сўзларининг&nbsp; фонетик&nbsp; хусусиятлари&nbsp; ҳамда уларнинг талаффуз&nbsp; вариантларини&nbsp; ўрганишга&nbsp; бағишланади.&nbsp; Бу&nbsp; масалани&nbsp; ёритишдан аввал инглиз тили фонетик тизими хусусиятлари ҳақида фикр юритиш мақсадга мувофиқ бўлади.</p> Мухриддин Мирзaсобиров Дилшода Мирзаева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 828 831 РЕСПУБЛИКАМИЗДА МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНИК ҲИМОЯЛАНГАНЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА МАВЖУД НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАНИНГ ТАҲЛИЛИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6394 <p>Ушбу мақолада жамоат хавфсизлиги тушунчаси ва моҳиятини назарий таҳлил қилиш, унинг мазмунини очиб бериш жуда муҳим рол ўйнайди. Хулоса шуни кўрсатадики, жамоат хавфсизлиги - бу шахс, жамият ва давлатнинг ҳаѐтий манфаатларини тўсқинликсиз амалга оширишни таъминлаш, хавф-хатарларнинг олдини олиш ва бартараф этишга қаратилган жамоат муносабатларини ҳимоя қилишнинг етарли ҳолати бўлиб, уларнинг мавжудлигига потенциал ѐки реал хавфлар махсус ваколатли давлат органлари, нодавлат ташкилотлари ҳамда фуқароларнинг фаолияти натижасида эришилади.</p> Алишержон Жалолов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 832 836 FUQАRO MUHOFАZАSIDА АVTOMАTLАSHGАN XАBАRLАSH TIZIMINI JORIY QILISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6395 <p>Мазкур мақолада аvtomаtlаshtirilgаn хабарлаш тизимининг асосий хусусиятлари ва кўрсаткичлари таҳлил қилинган hаmdа fuqаrolik mudofааsidа мазкур тизимни автоматлаштириш бўйича таклифлар берилган.</p> Muzаffаr Berdiyev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 837 840 ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ РАСКАТЫВАНИЕМ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6396 <p>Обработка отверстий больших диаметров вращающимися инструментами представляет определенные трудности, в первую очередь из-за сложности обеспечения устойчивых режимов деформирования, а, следовательно, и требуемого качества поверхности, а также обеспечения размеров обрабатываемой детали в пределах ее допуска. С увеличением диаметра отверстия при одинаковом качестве точности допуск увеличивается.</p> Артур Якупов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 841 848 OLOV- TILSIZ YOVDIR https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6397 <p>Ushbu maqolada yurtimizda joriy yilning 15-noyabrdan 15-dekabrgacha&nbsp; “Yong‘in xavfsizligi oyligi” munosabati bilan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi 3-sexida o‘tkazilgan ishlar hamda yong‘in xavfsizligiga oid turli ma’lumotlar berilgan.</p> Jamshid Shodmonov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 849 851 КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРДА ИНСОН ҲУҚУҚ ҲАМДА ЭРКИНЛИКЛАРИ ҲИМОЯСИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6398 <p>Мақолада муаллиф томонидан мамлакатимизда амалга оширилаётган конституциявий ислоҳотлар, унда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимояси&nbsp; таъминланишига алоҳида эътибор қаратилаётганлиги, янги таҳрирдаги Конституцига берилган таклифларни қайд этади.</p> Толибжон Умаров Сарвар Ахмедов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 852 857 МИС-ПОРФИРЛИ РУДАЛАРНИ ФЛОТАЦИЯ УСУЛИДА АЖРАТИШДА МОДИФИКАТОР-РЕАГЕНТЛАРНИНГ ТАЪСИР ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ЎРГАНИШ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6402 <p>Бугунги кунда техника ва технологияларнинг юқори даражада ривожланиши металлар истеъмолига бўлган талабни ортишига олиб келмоқда. Оғир рангли металлардан бири бўлган мис-порфирли рудаларни флотация усулида ажратишда қўлланиладиган усуллар. Бойитилиш схемалари афзаллик ва камчиликлари.</p> Odiljon Hayitov G'ayrat Xatamov Zarina Abdurasulova Nargiza Abduraxmanova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 858 864 SULH: ISLOM ARBITRAJINING MUHIM QISMI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6407 <p>Arbitraj va sulh ya’ni do‘stona kelishuv arab va islom jamiyatlarida uzoq tarixga ega va ularning ildizlari Islomdan oldingi Arabistonga borib taqaladi. Sulh istalgan shakldagi nizolarni hal qilishda eng afzal jarayondir. Bundan tashqari, islom huquqshunosligida nizolarni hal qilish uchun arbitraj afzal ko‘riladi. Qabilaviy va islom madaniyatlarida mojarolarni hal qilishning asosiy maqsadi jamoaviylikdir. Ushbu maqolada sulh islom arbitrajining muhim qismi sifatida o‘rganiladi va uning nizolarni hal qilishagi ta’siri ko‘rib chiqiladi. Maqolada Sharq va G‘arb o‘rtasidagi tafovutlar ko‘rib chiqiladi va Sharq tomoni ichki mushtaraklik va mojaroga jamoaviy munosabatda bo‘lganligi, G‘arb tomoni esa individual fikrlashga yo‘naltirilganligi, bu esa ikki tomon o‘rtasida farqni keltirib chiqarayotganini ko‘rsatadi. Ularning orasidagi farqlar konfliktni idrok etish, tartibni shakllantirish, ishga aralashuvchi uchinchi shaxsning maqomi va funksiyasi bilan bog‘liq. Xalqaro tijorat arbitraji, agar u samarali qo‘llanilsa, ushbu ikki qoidaga rioya qilish uchun yaxshi pozitsiyaga ega.</p> Akmaljon Akramov M Mamadaliyev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 865 872 ARBITRAJ JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6408 <p>Texnologiya va ilm- fanning rivojlanishi insoniyatning hayotiga ko’plab o‘zgartirishlar kiritdi. Zamonaviy texnologiyaning taraqqiy etishi natijasida qo‘lda amalga oshiriladigan huquqiy operatsiyalar o‘rnini Internet yordamida tezkor amalga oshiriladigan onlayn operatsiyalar egalladi. Bunday zamonaviy texnologik yutuqlardan foydalanish arbitraj orqali hal qilinadigan huquqiy nizolar sonining ko‘payishiga yordam beradi. Nizolarni hal qilishda sun’iy intellekt hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish arbitrlarning faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, hujjatlar tayyorlash vaqtini qisqartirishga yordam beradi, shuningdek, nizolarni arbitraj orqali hal qilish jarayonlariga ham keng huquqiy ta’sir ko‘rsatadi. Biroq,&nbsp; fuqarolik-huqiquy xarakterdagi nizolarni hal qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanilishiga qaramay barcha yurisdiksiyalar ham arbitraj jarayonlarini to‘liq miqyosda raqamlashtirishga tayyor emas. Olingan nazariy ma’lumotlarning tahlili asosida ushbu maqolada arbitraj jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish tendensiyalarini tahlil qilish hamda ba’zi tegishli muammolarni ta’kidlash maqsadga muvofiq.</p> Akmaljon Akramov Sitora Bahodirova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-24 2022-11-24 2 12 873 878 PUBLIC TRANSPORTATION: A GLANCE AT THE HISTORY OF THE TRAM https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6424 <p>In this article, trams, which are considered public transport, and some considerations about their emergence are given. Information is provided about the first trams in Tashkent.</p> Ismail Kupaysinov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 879 880 МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ МТТГА МОСЛАШИШ ЖАРАЁНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6425 <p>«Бола тараққиётини психологик ташхис қилиш» чуқур ва жиддий иш натижасидир. Ушбу маколада Мактабгача ешдаги болаларни МТТга мослашиш жараенинг психологик хусусиятлари хакида суз юритилиб,&nbsp; психологиянинг ёрқин намоёндалари Л.С. Виготский, С.Л. Рубинштейн, Л. И. Божовичлар томонидан ишлаб чиқилган методологик ёндашувга, шунингдек, К.Роджерс, А.Маслоуларнинг инсонпарварлик психология тамойилларига ва В.Франклнинг экзистенциал психологиясига асосланган.</p> Гулсанем Базарбаева К.Д. Тлеумбетова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 881 885 ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА БЕДА ЭКИНИ СЕЛЕКЦИЯСИ ВА ОЛИНГАН ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6426 <p>Мақолада арпа ва ем-хашак экинлари генетикаси, селекциияси ва уруғчилиги лаборатириясиида беданинг озиқа бирлиги, кўк масса ва уруғ ҳосилдорлиги юқори бўлган навларни яратиш учун олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари акс этган. Беда нав ва намуналарининг поя ва баргланиш нисбатлари, бир бирлик майдондан олинадиган биомасса миқдори, абсалют қуруқ масса ҳосили, вегетация давомийлиги, ўсимликларнинг қурғоқчилик ва иссиқлик шароитларида ҳосил элементларининг шаклланиши ўрганилган.</p> Исаков Камолиддин Абдуғафуржон Холдоров Бахтиёр Қўшматов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 886 896 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOG-TARBIYACHILARNING KASBLIK MAXORATINI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6433 <p>Mazkur maqola maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagog-tarbiyachilarning kasblik maxoratini rivojlantirish yo`llari&nbsp; haqida bo`lib, unda mamlakatimizda&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yosh avlodning aqliy-intellektual, estetik, jismoniy, ma’naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish masalalari to`g`risida so`z boradi.</p> Jarqinay Оrinbaeva K.D. Tleumbetova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 897 901 ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЯСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6434 <p>Мутахассисларнинг фикрича, интеллектуал мулк объектларининг тижоратлаштирилиши иқтисодиётнинг энг муҳим йўналишларидан бирига айланиб улгурган.</p> Пўлат ҚОБИЛОВ Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 902 907 O’TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA URUSHGA BO’LGAN NAFRAT G’OYALARINING AKS ETTIRILISHI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6439 <p>Ushbu maqolada O’tkir Hoshimov asarlarida urushga bo’lgan nafrat g’oyalarining aks ettirilishi “Ikki eshik orasi” romaning tahlili misolida o‘rganiladi. O‘tkir Hoshimov ijodida “Ikki eshik orasi” romani alohida o‘rin tutadi. Yozuvchi nafaqat bugungi kunning dolzarb ijtimoiy muammolari, balki abadiy axloqiy muammolar, inson taqdiri, uning qalbi sirlari bilan ham ko‘proq shug‘ullanadi. U.Hoshimov romanning sarlavhasidan boshlab butun mazmunini urush haqidagi jiddiy falsafiy mazmun bilan yuklashga intilgan.</p> SHARIFA USMONOVA Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 908 911 ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ ҚАТЪИЯТ БИЛАН ДАВОМ ЭТТИРИЛМОҚДА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6447 <p>Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида ёшларга оид давлат сиёсатининг изчиллик билан амалга оширилиши, ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларга зарур шарт-шароитлар ва имкониятларни яратиб бериш борасида мустаҳкам ҳуқуқий база яратилгани, Ўзбекистон Республикасининг ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилга ривожлантириш Концепциясини қабул қилиниши, мақсад ва вазифалари тўғрисида фикр юритилган.</p> Асомиддин Худайбердиев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 912 918 ДАВЛАТ ТИЛИ: ЭЪТИБОР ВА ЭЪТИРОФ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6448 <p>Ўзбек тили сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий жабҳаларда фаол қўлланиб, халқаро минбарларда баралла янграмоқда. Хорижий мамлакатларда тилимизга эътибор ва уни ўрганишга қизиқиш кучаймоқда.</p> Ўрол Абилов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 919 924 UMUM O’RTA TA’LIM MAKTABLARI JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6449 <p>Bu maqolada bo‘lg‘usi umum o’rtata’lim maktablari jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligi, kognitiv kompetensiyalari avtometodik tarkibi orqali edukologik integratsion rivojlantirish uchun o‘rgatish tizimini pedagogik asoslari va kreativ yondashuv qobiliyatini oshirish imkonini beruvchi ma’lumotlar berilgan.</p> Azizbek Matvapaev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-25 2022-11-25 2 12 925 929 XAVFSIZ SHAHAR KONSEPTSIYASIDA VIDEO KUZATUV TIZIMILARI VA TIZIMNI HIMOYALASH USULLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6461 <p>Videokuzatuv tizimlari “Xavfsiz shahar” kompleksi monitoring, prognoz qilish, xavfsizlikka tahdidning oldini olish va bartaraf etishda yagona axborot makonini shakllantiradi, favqulodda vaziyatlarda aholi, kuch va vositalarni boshqarish, vaziyatni tahlil qilish imkonini beradi. Tizmning ximoyalanganligi esa axborotlarning xavfsizligini oshiradi.</p> Ulug‘Bek Yusupov Azizbek Erkinov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 930 933 UCHUVCHISIZ UCHUVCHI APPARATLARINING HARBIY SOHALARDA RIVOJLANISH TARIXI VA HORIJDA HARBIY AMALIYOTLARDA QO’LLASH TAJRIBASI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6462 <p>Ushbu maqolada uchuvchisiz uchuvchi apparatlarning umumiy rivojlanish tarixi, ulardan ilk harbiy sohalarda qo‘llash amaliyoti va hozirgi kunda xorij mamlakatlari qurolli kuchlari tomonidan harbiy nizolarda foydalanish tajribasi, tarixiy manbalar yordamida tahlil qilingan.</p> Rasul Sattorov Adrey Pen Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 934 937 O'ZBEK TILIDA MIFONIMLARNING QO'LLANISHI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6466 <p>O‘zbek xalqining jahon xalqlari orasida tutgan o‘rni, insoniyat tamaddunlariga qo‘shgan munosib hissasi, avvalo, xalq og‘zaki ijodi namunalari misolida yaqqol ko‘rinadi. O‘zbek forklorini yozib olish, nashr qilish, tadqiq etish ishlari o‘tgan asr avvallaridan boshlangan bo‘lsa-da, xalq og‘zaki ijodini chinakam, har tomonlama o‘rganish, mukammal nashrlarini amalga oshirish, ularning tariximiz va bugungi kunimizdagi ahamiyatini ko‘rsatish, anglab yetish bevosita mustaqillik sharofati bilan ro‘y berdi. Ushbu maqolada o'zbek tilida mifonimlarning qo'llanishi haqida so`z yuritilgan.</p> Gulmira Narbayeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 938 941 MOLIYA XO‘JALIK FAOLIYATINI NAZORAT VA TAFTISH KILISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6471 <p>Maqolada global moliyaviy tartibga solish nazariyasi va amaliyoti muhokama qilinadi. Jahon moliyaviy inqirozining sabablaridan biri (2007 – 2009) ko'pincha moliya sektorini etarli darajada yoki etarli darajada tartibga solish va nazorat qilish deb ataladi. Jahon moliyaviy inqirozi moliyaviy innovatsiyalar bilan hamqadam bo'la olmaydigan mavjud tartibga solish tizimining kamchiliklarini aniqladi. Binobarin, barcha yirik iqtisodiyotlar uni nazorat qilish va tartibga solishni doimiy ravishda takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Rossiya konsolidatsiyalangan nazoratning xalqaro tendentsiyalariga muvofiq moliyaviy bozorlarni tartibga solish tizimini isloh qildi va Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki oldida mega-regulyatorni yaratdi. Umid qilamanki, tizim moliyaviy - bank sektorini nazorat qilish va tartibga solish uchun mas'ul bo'lgan turli sub'ektlar o'rtasida muvofiqlashtirish va axborot almashinuvini oshiradi va shuning uchun tartibga solish nazoratining asosiy maqsadi bo'lgan yanada murakkab risklarni boshqarish tizimini yaratadi.</p> Shavkatjon Usmonov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 946 954 SEMENT KLINKER TO'PLAMLARINI ISHLAB CHIQARISH: CaO-SiO2 -Al2O3 -SO3 -CaCl2 -MgO https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6478 <p>Sement sanoati uglerodni ko'p iste'mol qiladi va muqobil xomashyo sifatida foydalanish uchun sanoat yon oqimlari qoldiqlarini valorizatsiya qilish sement sanoatiga <a href="https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/carbon-accounting">uglerod izini kamaytirishga</a>, shuningdek, resurslar samaradorligini oshirishga yordam beradi. CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3 </sub>va SiO<sub>2 </sub>kabi asosiy klinker tarkibiy qismlaridan tashqari sanoat qoldiqlari MgO, CaCl<sub>2 </sub>va SO<sub>3 </sub>ni ham o’z ichiga olishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqot 1100 dan 1300°C gacha bo'lgan haroratlarda CaO-SiO<sub>2 </sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3 </sub>-SO<sub>3 </sub>-CaCl<sub>2 </sub><a href="https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cement-clinker">–MgO tizimida sement klinker birikmalarining shakllanishini o'rganadi. Asosan </a>alinit va yeelimitdan tashkil topgan klinker ishlab chiqarishga birinchi urinib ko'riladi; bu fazalarni bir vaqtda ishlab chiqarish mumkin emasligi aniqlandi. Ternesit o'rganilgan sharoitlarda alinit bilan ham mos kelmaydi. Vadalit yeelimit va ternesit bilan mos keladi, ternesit esa 1150°C da xlormayenit bilan mos keladi. Bundan tashqari, xom ashyo aralashmasida CaCl<sub>2 </sub>mavjudligi bilan ham alitning past haroratda shakllanishi kuzatildi.</p> Samariddin Eshqorayev Hilola Abdulhamidova Jahongir Abdulhamidov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 955 958 ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ SWOT-ТАҲЛИЛИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6482 <p>Хўжалик юритувчи субъектларни кластерлашда&nbsp; асосий ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш ёки умумийроқ айтганда эконометрик моделлаштириш орқали&nbsp; ишлаб чиқаришни прогноз қилиш усуллари кўрсатиб ўтилган. Қашқадарё вилояти хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини ҳудудлараро кластерлашда&nbsp; эконометрик таҳлил ва иқтисодий математик усуллардан фойдаланиб эконометрик&nbsp; моделини қуриш ва прогноз қилиш механизмларининг назарий асослари такомиллаштирилган.</p> Одил Раҳимов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 959 970 EFFECT OF DISSOLVING NITROGEN FERTILIZERS AND DRIP IRRIGATION ON VEGETABLE CROP PRODUCTIVITY https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6483 <p>This article provides information on the effect of dissolving nitrogen fertilizers and drip irrigation on productivity in the cultivation of vegetable crops and vegetable products.</p> Panji Chorshanbiyev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 971 974 TEMURIY SULTON MIRZO ULUG’BEKNING TARIX SAHNASIDA TUTGAN O’RNI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6492 <p>Mirzo Ulugʻbek — Oʻrta Osiyo davlat arbobi, Temuriylar turkiy davlatining hukmdori, Shohruh Mirzoning oʻgʻli, Temurning nabirasi.&nbsp;O‘z davrining atoqli matematiki, astronomi, pedagogi va shoiri sifatida tanilgan u tarix va she’riyatga ham qiziqqan.&nbsp;Oʻrta asrlardagi eng muhim rasadxonalardan biriga asos solgan.</p> Otabek Mustafoqulov Javohir Saidmurodov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 975 980 COMMUNICATIVE FEATURES OF SOCIAL DEIXIS. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6493 <p>This article discusses about communicative features of social deixis and the importance of using social deixis in&nbsp; the linguistic analysis of the elements of the politeness category. Also, it analyzes communicative importance of social deixis through the example taken from from Oscar Wild’s play ,,An Ideal Husband”.</p> Gulasal Tashkhujaeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-26 2022-11-26 2 12 981 983 OSKAR UAYLDNING “DORIAN GREYNING SURATI" ROMANI POETIKASI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6503 <p>Ushbu maqolada "Dorian Greyning portreti"&nbsp; romandagi sifat so’z turkumiga oid bo’lgan so’zlarning badiiy-estetik funksiyasi tadqiq etilgan va o’rganilgan. So`zlarning ma’nodoshlari bilan qiyosiy tahlillari asosida obraz yaratish mahorati, xarakter rivoji, qahramon ichki ruhiy olamini ochib berishga xizmat qiluvchi faktorlar tahlil e’tilgan.</p> Go`zalxon Muhammadjonova Madina Xamidova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 984 988 THEORETICAL STUDIES ON THE DESIGN OF TRENCHER WORK EQUIPMENT https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6504 <p>This article describes the research on the improvement of the temporary ditch digger device. In order to reduce the traction resistance of the ditch digger device and improve the quality of the trench, a straight disc is installed in front of the ditch digger device. During digging, the issue of resistance forces falling on the plough tooth of the working equipment was discussed.</p> Shavkat Imomov Akram Jurayev Jasur Ruziqulov Sindorbek Kurbonboyev Dilnoza Ruziqulova Sarvarbek Xusinov Temurkhon Madadkhonov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 989 996 ОБОСНОВАНИЕ ШИРИНЫ МЕЖДУСЛЕДИЯ ЗУБЬЕВ РЫХЛИТЕЛЯНАВЕСНОГО БОРОНОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6508 <p>В системе мероприятий, направленных на совершенствование агротехники возделывания хлопчатника и других культур одно из важных мест занимает предпосевная обработка почвы качественное проведение которой служит фундаментом будущего урожая.</p> Эрмамат Қурбонов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 997 1002 KATTA MAʼLUMOTLARNI(BIG DATA) HUQUQIY TARTIBGA SOLISH: XORIJ VA MILLIY TAJRIBA QIYOSIY TAHLILI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6509 <p>Mazkur maqolada katta hajmdagi ma`lumotlar(Big Data)haqidagi&nbsp; ilmiy-nazariy tavsiflar tahlil qilinadi. Uni huquqiy tartibga solishning&nbsp; milliy va xorijiy qonunchilikdagi asosi&nbsp; qiyosiy-tahliliy tavsiflanadi.&nbsp; Raqamli huquq sohasida Big Dataning&nbsp; o`rni ilmiy va huquqiy jihatdan o`rganiladi.</p> Malika Ergasheva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 1003 1007 ЗАМОНАВИЙ КОММУНИКAТИВ ЖАРАЁНДА МАҚОЛЛАРНИНГ ПРAГМAТИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИНГ ТИЛШУНОСЛИКДА ЎРГАНИЛИШИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6515 <p>Коммуникатив-прагматик ёндашув орқали биз мақолларни мулоқотда қўллаш мақсадларини аниқлашимиз, мақолнинг муҳим таркибий қисми - маънони ташкил этувчи семантик ядрони ҳисобга олган ҳолда мулоқот субъектларининг фикр ва ҳиссиётларини алмашиш жараёнида уларнинг хусусиятларини аниқлашимиз мумкин. Коммуникатив-прагматик таҳлил мақолларни янги позициялардан тавсифлаш ва бу бирликларнинг уч томонламалиги, матн функциялари ва прагматик маъносининг контекстга боғлиқлиги туфайли ҳали ўрганилмаган хусусиятларини очиб беришга имкон беради. Мазкур мақолани ёзишдан мақсад мақолларининг коммуникатив-прагматик ташкил этилишини ўрганиш ва уларнинг коммуникатив-прагматик салоҳиятини аниқлаш ва тавсифлашдан иборат.</p> Мадинахон Тошқўзиева Дилшода Мирзаева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 1008 1011 THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF MATERIAL TECHNICAL SUPPORT https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6523 <p>This article discusses the problems faced by the military education system in the modern world, in an attempt to update and introduce innovative technologies that facilitate and improve the very quality of education. We reveal the root causes of the inhibition of the improvement process, show the importance and timeliness of updates and innovations, not only in the presentation of knowledge itself, but also in technologies that help to assimilate and master the acquired knowledge. We propose methods for a gentler introduction of innovations and show the importance of new influences into the modern system of military education.</p> Shodiyor Musurmonov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 942 945 BUYUK AKBARNING BOBURIYLAR TARIXIDA TUTGAN O‘RNI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6534 <p>Ushbu maqolada Boburiylar sulolasining yorqin vakillaridan biri bo‘lmish Akbar Mirzoning hukmronlik davrida Hindistonning ijtimoiu-iqtisodiy ahvoli, xalqining farovonligi uchun o‘tkazilgan islohotlar, musulmonlar va hindlar o‘rtasida azaldan mavjud bo‘lgan g‘animlikni yo‘qotish maqsasidagi chora-tadbirlari hamda o‘sha davrda saroyga tashrif buyurgan xristian missionerlarining Akbar haqidagi ma‘lumotlari haqida qisqacha so‘z yuritiladi.</p> Oʻgʻiloy Otaqoʻziyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 1012 1015 ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ НА РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ТАМАТА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6535 <p>В статье освещены литературные данные и результаты эксперимента, проведённые авторам по солеустойчивой растений томата в условиях слабозасаленных почвах.</p> А.Ч. Назаров О.Н. Паянов У.Т. Менгатова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 1016 1018 ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТАБИАТ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ТУРИСТИК ИМКОНИЯТЛАРИНИ Г.А.Т ЁРДАМИДА КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6536 <p>Мақолада муайян ҳудудларни туристик имкониятларини ГАТ дастури ёрдамида баҳолашда табиат компонентларини комплекс тадқиқ этиш методологияси ишлаб чиқилган. Ҳудуднинг туристик имкониятлари комфортлиликнинг 5 даражаси бўйича баҳолаб чиқилган. Баҳолаш натижалари географик карталарда ўз аксини топган</p> Одилжон Тобиров Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-28 2022-11-28 2 12 1019 1027 КЕСАРЧА КЕСИШ АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ БАЧАДОН ЧАНДИҒИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ТАБИИЙ ФИЗИОЛОГИК ТУҒРУК ТАҲЛИЛИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6548 <p>Йил сайин бачадон чандиғи бўлган аёллар сони ошиб бормоқда. Кесарча кесишдан кейин аёлларда туғиш жараёни ва натижаларини урганиш табиий туғрук йўллари орқали туғиш учун аёлларни диққат билан танлаш имконини беради.</p> Н. М. Магзумова Г. Ш. Ахмедова Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1028 1032 MORPHOLOGO – SYNTACTICAL NATURE OF VOICE https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6549 <p>This article&nbsp; examines the forms of the verb that&nbsp; illustrates the connection&nbsp; between the action and its subject ,indicating if the action is done&nbsp; by the subject or the predicate verb.</p> Gulmira Ibraymova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1033 1036 TELEVISION AS AN ENTERTAINMENT INDUSTRY. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6550 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">Nowadays, we cannot imagine our daily life without a mirror. This article provides information about the influence of television on the human psyche, the order of broadcasting and entertainment TV programs.</span></p> Shohsanam Toshqinboyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1037 1039 БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШДА МАИШИЙ ЧИҚИНДИЛАРНИ БОШҚАРИШ ВА ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6551 <p>Мақолада чиқинди, жумладан маиший чиқиндиларни турли миқёсда бошқарув тажрибаси барқарор ривожланиш нуқтаи назардан таҳлил қилинган ва унинг инновацион иерархик тизими таклиф этилаган. Илк бор чиқиндиларни бошқаришда «Боҳодир пирамидаси»нинг «Лансинка нарвони»дан афзалликлари&nbsp; очиб берилган. Бозор иқтисодиётида чиқинди менежменти ва таълим­тарбиясининг экологик жиҳатлари ёритилган.</p> Б.О. Омонов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1040 1047 АЪРОФ СУРАСИДА ВАСВАСА ТУШУНЧАСИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6569 <p>Ушбу мақолада оят ва ҳадисларда келган васваса&nbsp; ҳақидаги маълумотлар келтирилган ва улар илмий асослар билан ёритиб берилган, васваса тушунчасининг ҳозирги кунда инсонлар ҳаётидаги ўрни ҳақида сўз боради.</p> Уткир Умиркулов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1048 1051 ИСЛОМ БАНКЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ, ВУЖУДГА КЕЛИШ ЗАРУРАТИ, ВА ТАДРИЖИЙ РИВОЖЛАНИШИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6573 <p>Ушбу мақолада ислом молияси, жумладан, ислом банки тушунчаси, моҳияти муҳокама қилинади. Шунингдек, ушбу молия тизимининг хорижий давлатларда вужудга келиш зарурати ва тадрижий ривожланиши бир қатор мамлакатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинади ҳамда Ўзбекистонда жорий этиш зарурати асослантирилади.</p> Жохонгир Собитхонов Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1052 1056 COMPARISON OF CLIMATE CHARACTERISTICS OF THE SURKHANDARYA BASIN https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6574 <p>This article describes the changes in the climate characteristics of the Surkhandarya basin. For this purpose, based on the data of air temperature and atmospheric precipitation recorded at the Termiz, Sherabad and Shorchi meteorological stations in the basin, the indicators of the current climatic period were compared with the basic climatic period.</p> Mukhayyo Isaboyeva Nodir Rakhmonkulov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1057 1060 DIVERSIFICATION IS AN IMPORTANT PRINCIPLE OF CONTINUOUS EDUCATION https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6575 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">This article talks about the principle of diversification, the needs, necessity and possibilities of its implementation in the educational system. Opinions are given about the role and importance of our country in the education system, in particular, in higher education.</span></p> Shamsu-Qamar Otamurodova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1061 1063 ODAM ORGANIZMINING TUZILISHI (KONISTITUTSIYASI) https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6579 <p>Insoniyat o`z gavda tuzilishi haqida turli farazlar mavjud. Organizm bu o'zini o'ragan tashqi muhit bilan modda almashinish, o'sish va ko'payish xususiyatiga ega bo'lgan yuqori tabaqadagi oqsil moddalarning murakkab yig'indisidir.Ushbu maqola gavda tuzilishi haqida qisqacha yoritib beruvchi obyekt</p> Durdonaxon Aliyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1064 1066 FUNCTIONS OF LINGUISTIC UNITS IN CREATING AN ARTISTIC IMAGE https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6587 <p>Works of fiction are opposed to all other speech works due to the fact that for all of them one of the communicative functions is dominant, namely artistic and aesthetic or poetic. The purpose of this article is to study the linguistic features of a literary text that affect its translation. Accordingly, the following tasks can be distinguished with characterizing a literary text as an object of linguistic analysis and identifying the lexical features of the text that affect the translation.</p> Sanobar Ullieva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-29 2022-11-29 2 12 1067 1070 ELEKTRONNING SOLISHTIRMA ZARYADINI TAJRIBA YO`LI BILAN ANIQLASH https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6608 <p>Elektronning solishtirma zaryadini laboratoriya usulida aliqlashda elektronning magnit maydonga tushib aylana bo`ylab harakat qilishi orqali va uning magnit induksiyasi yordamida aniqlash.</p> Asroriddin Qosimov Jonibek Nazirov Umid Qurbonmurodov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1071 1079 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ УЗБЕКСКОГО НАРОДА https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6616 <p>Узбекский национальный костюм&nbsp;— созданный в&nbsp;древние времена и&nbsp;используемый до&nbsp;наших дней, отражает национальную специфику узбекского народа. Индивидуальные и&nbsp;неповторимые черты узбекской национальной одежды.</p> Ф.А. Якубова Мохинур Зубайдуллаева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1080 1085 CRITERIA AND INDICATORS OF COMMUNICATIVE SKILLS FORMATION IN PUPILS OF PRIMARY SCHOOL https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6617 <p>The article deals with the criteria and indicators for the formation of communicative skills as a leading culture and communication of the younger schoolchildren. Also considered, productive types of speech activity and the subject's solution of this or that problem for a communication partner.</p> Adolat Djurakulova Durdona Kholikberdiyeva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1086 1090 КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЖАРАЁНЛАРИДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6618 <p>Мақолада фуқаролик жамияти, унинг мақсад ва вазифалари тўғрисидаги қарашлар қадимий даврлардан бошлаб асосан давлатнинг ажралмас қисми сифатида намоён бўлиб, унинг асосий мақсади ва вазифаларининг ривожланиши таҳлил қилинган. Ҳамда мазкур даврда атоқли мутафаккирлар томонидан илгари сурилган ғоялар асосида, фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнлардаги ўрни ва мазкур институт ҳукмрон синфга қарши тура олиши ва ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиши мумкинлигига урғу берилган.</p> Моҳинур Муҳаммадиева Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1091 1095 IMPROVED METHOD OF CALCULATING THE RATIONAL DIMENSIONS OF PARTS OF HYDRAULIC SHOCK ABSORBERS OF ELECTRIC TRAINS AT HIGH SPEEDS https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6629 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents an improved method for calculating the rational dimensions of parts of hydraulic shock absorbers of electric trains at high speeds.</span></p> Galina Khromova Ikram Kamalov Malika Makhamadalieva Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1096 1101 ALGORITHM AND METHODOLOGY FOR EVALUATING RELIABILITY INDICATORS OF A LARGE GEAR WHEEL OF A TRACTION GEARBOX FOR AN ELECTRIC LOCOMOTIVE https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6630 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents an algorithm and methodology for assessing the reliability of a large gear wheel of a traction gearbox for electric locomotive. Numerical studies were performed in the MATHCAD 15 programming environment, using approximation and spline interpolation methods.</span></p> Davran Radjibayev Galina Khromova Otabek Juraev Nizamiddin Sabirov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1102 1106 DETERMINATION OF DYNAMIC LOADS ARISING IN THE TRACTION TRANSMISSION OF AN ELECTRIC LOCOMOTIVE https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6634 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents dynamic calculation of the traction transmission of an electric locomotive, taking into account its motion along the irregularities of the railway track. </span></p> Galina Khromova Ikram Kamalov Dildora Mukhsimova Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1107 1111 ALGORITHM FOR NUMERICAL STUDIES ON THE SPEED MODES OF THE HIGH-SPEED ELECTRIC TRAIN “AFROSIYOB” https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6635 <p class="Kalitsoz"><span lang="EN-US">The article presents an algorithm for numerical studies on the speed modes of the high-speed electric train “Afrosiyob”.</span></p> Davran Radjibayev Adkhamjon Nishonov Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1112 1115 AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA TANGA-PUL MUNOSABATLARI https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6636 <p>Ushbu maqolada Temur va Temuriylar tomonidan tangalar zarb etilishi, shuningdek tangalarda hukmdorlarni qanday nomlar bilan qaysi shaharlarda zarb ettirganliklari haqida ma’lumotlar berilgan.</p> Jasur Tojiyev Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1116 1120 ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6640 <p>Мақолада транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноятни объектив ва субъектив белгилари, квалификация оид ҳолатлари, ўхшаш жиноятлардан фарқловчи жиҳатлари амалдаги жиноят қонунчилиги асосида таҳлил қилинган.</p> С.А. Калауов А.А. Расулев Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-30 2022-11-30 2 12 1121 1126