Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры https://in-academy.uz/index.php/ejsspc <p>Этот журнал занимается публикацией и распространением результатов исследований по общественным наукам и историческим вопросам. Основная цель исследовательского журнала - исследовать, проводить и знакомить с ключевыми моментами широкой публики и фундаментальными исследованиями в области социальных наук и истории. Таким образом, Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры также планировал анонсировать научные достижения молодых ученых по актуальным проблемам общества, проводя аналитические и теоретические исследования исторических точек региона в доисторические эпохи. Авторы несут ответственность за достоверность фактов, цитат, статистической и социологической информации, географических терминов и другой информации, представленной в статье. Представленные статьи должны быть уникальными и содержать последние новости науки и образования. Кроме того, текст статьи должен быть оригинальным и ранее не публиковался в других журналах. Статьи принимаются на узбекском, английском и русском языках, журнал выходит один раз в месяц.</p> OOO «Innovative Academy RSC» ru-RU Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры 2181-2888 FRAZEOLOGIYA MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/30835 <p>Iboralar mavzusini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarning iboralar ma’nosini bilishi va ularni to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmasini hosil qiladi. O‘quvchilarning darsda faol bo‘lishini ham ta’minlaydi.</p> Xosiyat Narbayeva Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-06 2024-05-06 4 5 7 9 RАQАMLI TЕХNОLОGIYАLАRNI АSОSIDА TIKUVСHILIK KОRХОNАLАRINI LОYIHАLАSH VА BОSHQАRISH STRUKTURАSI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/30958 <p>Mаqоlаdа аvtоmаtlаshtirilgаn lоyihаlаsh tizimlаrining tаrkibiy qismlаrigа uning bоsqiсhlаri, prоtsеdurаlаri, lоyihа оpеrаtsiyаlаri, lоyihаlаsh <em>mаrshruti,</em> lоyihаlаsh nаtijаsi,vа bоsqiсhmа-bоsqiсh yоki yаkuniy bоsqiсhdаgi lоyihаviy yесhimlаrni аks еttiruvсhi qаtоr lоyihа hujjаtlаri hаmdа bu hujjаtlаr аsоsidа оb’еktning yаkuniy tаvsifini аks еttirаdi.</p> Fеruzа Sultаnоvа Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-06 2024-05-06 4 5 10 15 BО`LАJАK MUHАNDISLАRGА RАQАMLI TЕXNОLОGIYАLАR АSNОSIDА О`QITISH TIZIMLАRI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/30959 <p>Tа’lim sifаtini оshirish, tа’lim tаshkilоtlаri iсhki tuzilmаsi fаоliyаtining muvаffаqiyаti, tа’lim tizimini mustаhkаmlаsh mаqsаdidа о‘quv jаrаyоnigа rаqаmli tеxnоlоgiyаlаrni jоriy еtishning bеlgilаngаn dаrаjаsigа еrishishdir. Аn'аnаviy tа'lim tizimi, shuningdеk, tа'lim jаrаyоni ishtirоkсhilаrining rаqаmli sаvоdxоnligining bеrilgаn dаrаjаsigа еrishish.</p> Fеruzа Sultаnоvа Оdil Tоshbеkоv Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-06 2024-05-06 4 5 16 21 OʻZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA MAYL KATEGORIYASI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/30979 <p>Mazkur maqolada o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida fe’l so‘z turkumining qiyosi, fe’llarda mayl kategoriyasi, shart mayli, ularning&nbsp; rus va qoraqalpoq tillaridagi muqobillari, o‘xshash va farqli tomonlari tadqiq etildi.</p> Qademay Usanova Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-07 2024-05-07 4 5 22 24 SURXON VOHASI FOLKLOR MUSIQA SAN’ATIDA MAROSIMLAR https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/30980 <p>Mazkur maqolada Surxon vohasi folklore musiqa san’atidagi marosimlar va ularning tavsifi haqida fikr-mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, folklore musiqa san’ati yoritib beriladi.</p> Sattor Qurbonov Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-07 2024-05-07 4 5 25 29 INGLIZ TILI O’RGANUVCHILARIDA ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31050 <p>Ushbu maqolada hozirgi kunda til o’rganishning ahamiyati va tinglash ko’nikmasini rivojlantirish va baholash turlari haqida fikr yuritildi.</p> Nasiba Eshankulova Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-07 2024-05-07 4 5 30 32 ДИАБЕТИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАВСИФИ https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31051 <p>Дистал симметрик сенсор мотор диабетик полинейропатия диабетнинг энг кўп учрайдиган асоратларидан бири бўлиб, қандли диабет мавжуд беморларда ногиронликнинг асосий сабабларидан биридир. Эпидемиологик тадқиқотлар давомида, оғир метаболик касалликларга қарамай, ДПН 1-тип диабет билан оғриган беморларнинг 5-50 % ида ривожланиши аниқланди. Қандли диабет билан оғриган беморларнинг ўртача 25 % и периферик нейропатиядан азият чекмоқда шу билан бирга диабетнинг давомийлиги қанчалик узоқ бўлса, беморларда нейропатиянинг кўп фоизи аниқланади.</p> Дилбар Ходжиева Ситора Гафарова Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-07 2024-05-07 4 5 33 36 MODAL SO‘ZLARNING GURUHLANISHI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31144 <p>Bu maqolada modal so‘zlarning guruhlanishi haqida ma’lumot berildi. Ularning gapda qo‘llangan o‘rinlariga misollar keltiradi.</p> Xosiyat Narbayeva Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-10 2024-05-10 4 5 37 39 ZAMONAVIY JAMIYATDA MUSIQA O'QITUVCHISIGA QO‘YILADIGAN TALAB VA VAZIFALAR https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31179 <p>Mazkur maqolada shiddat bilan o’zgarayotgan muhitda zamonaviy o‘qituvchi har tomonlama rivojlangan, ilmiy, kommunikativ, yangi g'oyalarga boy bo'lishi kerak. Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari ham zamonaviy talablarga to'liq javob bera oladigan o'qituvchilar bo'lishi kerak. Maqolaning maqsadi musiqa o'qituvchisi kasbining xususiyatlarini ko'rsatish, uning faoliyatining asosiy tarkibiy qismlarini ochib berishdan iborat.</p> Xayrulla Lutfullayev Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-10 2024-05-10 4 5 40 43 SHUKUR XOLMIRZAYEVNING “ODAM” HIKOYASIDA “AYOL” OBRAZI TALQINI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31233 <p>Ushbu maqolada XX asr oʻzbek adabiyotiga katta hissa qoʻshgan oʻzbek yozuvchisi Shukur Xolmirzayevning ijodiy faoliyati toʻgʻrisida soʻz yuritilib, uning “Odam” hikoyasi talqiniga bag’ishlanadi. Hikoya talqin qilinar ekan, undagi bosh obrazlar bilan birga yozuvchi uslubi xususiyatlari ham ochib beriladi.</p> Asal Orazbaeva X. Abdullayev Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-13 2024-05-13 4 5 44 46 NAZAR ESHONQUL IJODIDA FOJIA TALQINI “TOBUT” HIKOYASI MISOLIDA https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31240 <p>Modernistik&nbsp; Yozuvchi Nazar Eshonqulning “Tobut” hikoyasi keng va uzun choʻllarda chekka&nbsp; muzofotning bir shahrida yuz bergan sirli oʻlimning sabablarini aniqlash uchun keltirilgan taftish guruhdagi arxetektor talaba tilidan bayon etiladi.Hikoyada gʻayri tabiiy oʻlimning junbogʻini topish uchun masalaga oydinlik kiritmoqchi boʻlgan bosh qahramonning xulosalari negizida qurilgan murakkab va ziddiyatli konstruksiyaga ega hikoya.</p> Rayhona Ruzmurodova X. Abdullayev Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-13 2024-05-13 4 5 47 49 AN’ANAVIY XONANDALIK KUYLASH MAKTABI SHAKLLARI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31367 <p>Ushbu maqolada xonandalik ijrochilik maktabi shakllanib kelishi bugungi kunda xonandalik maktabida xonandalar ovozlari xaqida ma’lumotlar keltiriladi.</p> Komiljon Abdirimov Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-13 2024-05-13 4 5 50 53 EXPLORING THE POETICS OF HISTORICAL NOVELS DURING THE SOUTHERN RENAISSANCE https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31371 <p>The Southern Renaissance stands as a pivotal period in American literature, marked by a surge of creative expression and cultural reevaluation. Within this context, historical novels emerge as a distinct form of literary exploration, blending the essence of the past with the artistic vision of the present. This paper delves into the poetics of historical novels crafted during the Southern Renaissance, probing the intricate interplay between history, fiction, and regional identity. Through a meticulous analysis of select works, this study aims to elucidate how Southern writers navigated the complexities of historical narrative, reimagining pivotal moments and figures through a lens of literary innovation.</p> Baxrom Razzakov Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-13 2024-05-13 4 5 54 58 OʻZBEKISTONDA TARIXIY-ILMIY QOʻLYOZMA ASARLARNI OʻRGANISH https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31464 <p>Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan soʻng koʻplab sohalarda katta katta yutuqlarga erishdi. Mamlakatimiz shonli tarixini haqqoniy yoritish, tarixiy haqiqatlarni tiklashga qaratilgan ishlar amalga oshirildi. Oʻzbekistonda tarixiy-ilmiy qoʻlyozma asarlarni oʻrganishga alohida eʼtibor berildi. Maqola ayni shu masalalar haqida soʻz yuritiladi.</p> Muhammadyusuf Nematov Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-14 2024-05-14 4 5 59 62 КИТАПХАНА ТАРИЙХ ЖЫЛНАМАСЫНДА (ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН БӨЛИМИ ФУНДАМЕНТАЛ КИТАПХАНАСЫ МЫСАЛЫНДА) https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31466 <p>Мақалада фундаментал китапхана тарийхы, китап фондының қәлиплесиўи, жеке коллекциялар, электрон каталог, грантлар, баспаханалар &nbsp;ҳаққында сөз жүритиледи.</p> Дилбар Айтымова Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-14 2024-05-14 4 5 63 69 TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI PRINTSIPLARINING INSON HUQUQLARI, ERKINLIKLARI VA QONUNIY MANFAATLARINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31476 <p>Maqolada inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga xizmat qiladigan tezkor-qidiruv faoliyatining umumiy va maxsus printsiplari tahlil qilinib, ilg'or xorij qonunchiligi normalarini o'rganish asosida tezkor-qidiruv faoliyatining printsiplari ro'yxatini kengaytirish, uch guruhga tasniflash lozimligi asoslantirilgan.</p> Farxod Bobomurodov Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-14 2024-05-14 4 5 70 79 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО КАК УСЛОВИЕ И РЕЗУЛЬТАТ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/31560 <p>В данной статье рассматриваются вопросы гендерного равенства. Как система знаний гендер представляет собой комплекс социально-философских, социологических, политологических, психологических, культурологических и других теорий, анализирующих развитие мужской и женской идентичности и субъективности, положение женщины и мужчины в обществе, систему мужского доминирования, формирования нормативных связей «мужского» и «женского» в определенной культуре.</p> Людмила Максимова Элеонора Мирзажонова Мавлюда Нажметдинова Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-05-15 2024-05-15 4 5 80 84