KANALLI SISTEMADA TARQALUVCHI NURLAR XOSSALARINI O’RGANISH

Main Article Content

Мexriniso Omon qizi Bexudova

Аннотация:

Nur tolada katta hajmli informatsiyani yuborish uchun kirish aperturasini oshirish lozim, katta aperturalarda signallarni buzilishi yana ortadi. Bu holda nurtola o'zagining sindirish ko'rsatkichi yuqorida ko'rsatilgan uslubda o'zgarishi ham bu signalni sifatini saqlay olmaydi.  Bu hollarda signalni sifatini saqlash uchun nurning nur tolaga kirish burchagini o’zgartirish maqsadga muvofiq bo’ladi.

Article Details