BO’LAJAK MUSIQA O’QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Main Article Content

Sabina Shuxrat qizi Urinova

Аннотация:

Mazkur maqolada bo’lajak musiqa o’qituvchilarining pedagogik faoliyatga tayyorgarligi jarayonida kompetensiyaviy yondashuv jihatlari bayon etilgan. Bundan tashqari, bo’lajak musiqa o’qituvchilarida kasbiy kompetentlikni oshirishning nazariy asoslari va musiqa madaniyati fani mashg’ulotlarini faoliyat turlari bo’yicha tashkillashtirishda bo’lajak pedagog ega bo’lishi lozim bo’lgan musiqaga oid kompetensiyalar tahlil qilingan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. Ma’naviyat nashriyoti, Toshkent., 2016-yil.

Ta’lim toʻgʻrisida”gi Qonunning yangi tahriri. 23.09.2020 yildagi OʻRQ-637-son Qonun.

Аврамкова С.И. «Понятие «компетенция» в современной теории и практике преподования музыке» // Известия Российского государственного педагогического университета им. Герцена. №136. М., 2010 г.

Mavlonova R, Abdurahimova R. “Pedagogik mahorat”. Fan va texnologiya nashriyoti. Toshkent, 2009-yil.

Маркова А.К. “Психология профессионализма”. Москва, 1996.

Utanov U.Q., Qosimova O.X. “Xalq ta’limi xodimlarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish” //” Pedagogik innovatsiyalar va yuqori samaradorlikka yetaklovchi ta’limiy g’oyalar” respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi to’plami. Termiz., 2020-yil

Sharipova G. Asamova D. Xodjayeva Z. “Musiqa o’qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari”. Toshkent. 2014-yil.

Цуккерман В. А. “Теория музыки и воспитание исполнителя” // Музыкально-исполнительские очерки и этюды. Москва, 1970.