MUSTAQILLIKDAN KEYINGI YILLARDA YARATILGAN ADABIYOT DARSLIKLARIDA IJODKOR TARJIMAYI HOLINING QIYOSIY - TIPOLOGIK TAHLILI

Main Article Content

Amirdinova Zilola Amirdin qizi

Аннотация:

Maqolada istiqloldan oldingi yillarda nashr etilgan 8-sinf adabiyot darsligi, unga kiritilgan mavzular ketma-ketligi, darslikda berilgan adiblarning hayoti va ijodi keying yillardagi adabiyot darsliklari bilan solishtirib tahlil qilingan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Sh.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. Toshkent-“O‘zbekiston” -2016-yil 14-bet

A.Kattabekov, V.Rahmonov. O‘zbek adabiyoti 8-sinf uchun darslik – majmua Toshkent “O‘qituvchi” 1997

A.Kattabekov, Q.Yo‘ldoshev, H.Boltaboyev. Adabiyot 8-sinf uchun darslik - majmua Toshkent “O‘qituvchi” 2002

S.Olim, S.Axmedov, R.Qo‘chqorov. Adabiyot. 8-sinf uchun darslik majmua G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2006