INTEGRALLASH YORDAMIDA YECHILADIGAN BA’ZI FIZIK MASALALAR TAHLILI

Main Article Content

Matchonov Quvonchbek Po‘lat o‘g‘li

Аннотация:


Ushbu maqolada biror balandlikdan gorizontal yo‘nalishda otilgan jismning butun harakatlanish vaqti davomidagi o‘rtacha tezlik modulini hisoblash metodikasi; harakati davomida massasi uzluksiz ravishda o‘zgarib boruvchi jismlarning harakat qonunini keltirib chiqarish; integrallash usuli bilan yechiladigan ba’zi Elektrostatika masalalarini  yechish metodikasi to‘g‘risida fikr yuritiladi. 

Article Details

Библиографические ссылки:

A.Саьдуллаев, Х.Мансуров, Г.Худойберганов,А.Ворисов,Р.Гуломов.Математик анализ курсидан мисол ва масалалар туплами II, Тошкент, «Ўзбекистон»-1995.

С.П.Стрелков. Умумий физика курси, Механика. Тошкент, “Ўқитувчи”-1977

Д.В.Сивухин. Умумий физика курси, Механика. Тошкент, “Ўқитувчи”-1981

М.Раҳматуллаев. Умумий физика курси, Механика. Тошкент, “Ўқитувчи”-1995.

Д.Х.Усмонова. Физикадан масалалар ечиш. „ЎКИТУВЧИ”, Тошкент-1988.

M.H.O‘lmasova. Akademik litseylar uchun o‘quv qo‘llanma, 2-kitob. «O‘QITUVCHI», NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI, Toshkent-2004.

Ў.К.Назаров. Умумий физика курси, Электр ва Электромагнетизм, II жилд. „ЎЗБЕКИСТОН”, Тошкент-2002.