YOSHLAR VA ULARNING HUQUQIY TARBIYASI

Main Article Content

Tojiyeva Naziraxon Boqijonovna

Аннотация:

Maqolada hozirgi kunda jamiyatimizning eng quyi qatlamining ham yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo’lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo’llay olishlari uchun huquqiy madaniyatni shakllantirishning keng qamrovli muntazam tizimini yaratishdan haqida so‘z boradi.

Article Details

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasining ―Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida‖gi Qonun (2016.09.14)

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – O’zbekiston, 2019.

Karimova O. Huquqni o'qitish metodikasi.- TBPU. 2010.

U.Tojihonov, A.Saidov. Huquqiy madaniyat nazariyasi. I-II tomlar. Т.: Akademiya, 1998.

Islomov Z.M. Fuqarolik jamiyati: kecha, bugun, ertaga. -Т .: TDYI, 2002, -87b