O’ZBEKISTONDA MATEMATIKA FANINI O’QITISH METODIKASI TARIXI VA RIVOJLANISHI

Main Article Content

Yuldasheva Mashxura Mo’minjonovna

Аннотация:

Mazkur maqolada matematik fanlarni o‘qitish metodining o‘ziga xos xususiyatlari, asosiy interaktiv metodlarni yoritib berishga harakat qilindi. Hozirgi paytda keng qo‘llanilayotgan metodlar, matematik fanlarni o‘qitishdagi ilg‘or mamlakatlarda to‘plangan tajribalar ham hisobga olingan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Karimov I.A. «Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori» T. «O‘zbekiston» 1998 yil.

Sayidahmedov N. «Yangi pedagogik texnologiyalar». T. «Moliya» 2003 yil.

Ta‘lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Osiyo taraqqiyot banki o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limini rivojlantirish loyihasi. Toshkent-2002 yil.

K.Hashimov, S.Nishonova. Pedagogika tarixi. Alisher Navoiy nomidagi

O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti Toshkent— 2005

Юлдашев З.Х.,Ашурова Д.Н. Проблемы подготовки IT- специалистов в Узбекистане. «Информатизация образования и

науки», № 2(14) (апрель) 2012.

www.edu.uz

www.ziyonet.uz

www.pedagog.uz