DAVLAT VA JAMIYAT RIVOJIDA IQTISODIYOT VA UNING O’RNI VA ROLI

Main Article Content

Turg’unov Anvar Yashnar o’g’li

Аннотация:


Ushbu maqolada hozirgi vaqtda eng dolzarb masalalardan biri hisoblangan  davlat va jamiyat rivoji hamda unga ta’sir etuvchi omillar va iqtisodiyotni barqarorlashtirish orqali  davlatning rivojiga erishish shartlari haqida so’z yuritilgan. 

Article Details

Библиографические ссылки:

Каримов И.А. “Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хафсизликка тахдид¸барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари” “Ўзбекистон”нашриёти Т.1997й

Форобий А.Н. Фозил одамлар шахри.Т.¸1993.

Темур тузуклари.Т.¸1996.

Издевать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты.- С. 78; Низомулмулк. Сиёсатнома ёки сияр ул-мулк.(форс тилидан тарж. Сўз боши ва изохлар муаллифлари:Шодмон Вохид Хусайнзода¸А.Эркинов). Т.Адолат¸1997-190 б.(хуқуқий меросимиз хазинасидан).

“Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” 2007y 154b.

«Savdo tabiati to‘g‘risida ocherk» (1775) 147