XX ASR SHE’RIYATIDA FOLKLORIZMNING TUTGAN O ‘RNI

Main Article Content

Ashurova Parvina Nurbobo qizi

Аннотация:

Maqolada og’zaki va yozma adabiyot o ‘rtasidagi munosabatlar, XX asr boshlaridagi adabiy hayot,  folklorizm mohiyati, she’riyatda folklorizmlarning tutgan o ‘rni, folklorizm turlari, she’rdagi o ‘rinlari haqida fikr yuritilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

B.Nazarov. XX asr she’riyatida Erkin Vohidovning tutgan o ‘rni. O’zbek tili va adabiyoti / 2-son. 54-60 bet

Саримсоқов Б. Фольклоризмлар типологиясига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1980. – №4. – Б. 40-41

Hakimov M. Yozuvchi va xalq tili. – B. 22.

Yusuf M. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2002.