ЗАРАРЛИ АХБОРОТ ХУРУЖЛАРИНИНГ ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Main Article Content

Ниёзова Дилноза Ойбековна

Аннотация:

Мазкур мақолада зарарли ахборот хуружларининг вояга етмаганларга таъсири ва уларнинг олдини олиш масалалари баён этилган.Шунингдек, мақолада  олимларнинг фикрлари таҳлил этилиб, вояга етмаганларни зарарли ахборот хуружларидан ҳимоя қилишга доир қонунчилик нормаларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берилган.

Article Details

Библиографические ссылки:

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 8 сентябрдаги “Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунни https://lex.uz/docs/3333797.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги 406-сонли “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонунни. https://lex.uz/docs/3026246

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонунни. https://lex.uz/docs/1685726?twolang=1

Айдарбек Тулепов. Интернетдаги таҳдидлардан ҳимоя. – Т.: Movarounnahr, 2015. – Б. 112–13.

Каримбеков Қ. Ғоявий-маънавий таҳдидлар ва “Оммавий маданият” хавфи. Маънавиятимизга таҳдид – келажакка таҳдид. –Т., 2011. – Б.169.

Ғаффоров А. Тақлидий эмас, танқидий ёндашмоқ зарур. – Т.: “Миллий тикланиш”. 2010. – Б.4.

Дўстмуҳаммад Х. Оммавий ахборот воситаларини ривожлантиришнинг демократик андозалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2005. – Б.25.

Маджидова Д.А., Азизов М.А. Замонавий авлод маънавий, ахлоқий қиёфасининг шаклланишига “оммавий маданият”нинг таъсири.//Болаларни маънавий ва жисмоний ривожланишида ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т., 2017. – Б.33.

Хуршид Дўстмуҳаммад. Оммавий ахборот воситаларини ривожлантиришнинг демократик андозалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2005. – Б.24–25.

Нажимов М. Ёшлар ҳуқуқий онгини юксалтиришда ахборот технологияларининг ўрни ва аҳамияти. Давлат бошқаруви органлари фаолиятида электрон ва информацион технологияларнинг тутган ўрни мавзусидаги давра субҳати материаллари тўплами. – Т.: ТДЮУ, 2015. – Б.47.

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юрид. лит, 1990. – С. 395.