YOSHLARNI ILM-FAN VA XORIJIY TILLARNI O’RGANISHGA QIZIQTIRISHDA, HAMDA TURLI TAHDIDLARGA QARSHI KURASHISHDA KUTUBXONALARNING O’RNI VA ROLI

Main Article Content

Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi

Аннотация:


Ushbu maqolada hozirgi vaqtda eng dolzarb masalalardan biri hisoblangan yoshlar ta’lim-tarbiyasiga qaratilayotgan e’tibor hamda, buning kutubxonalardagi ahamiyatining qay darajada ekanligi va buning bir qancha muammo va ushbu muammolarning yechimlari haqida yoritib berilgan. 

Article Details

Библиографические ссылки:

Mahmudxo'ja Behbudiy “Sayoxat xotiralari” 1914-y.

Yangi O’zbekiston 2021-y 10-iyun. 206 soni

Форобий А.Н. Фозил одамлар шахри.Т.¸1993.

Темур тузуклари.Т.¸1996.

““Avesto”-Sharq xalqlarining bebaho yodgorligi”. Boboyev H., Do’stjonov T., Hasanov С,-“Toshkent”,2004, 155 b

А.Герцен. «Былое и Думы»,Художественная литературa. 1969г.

Yangi O’zbekiston 2020-y 26-dekabr. 200 soni

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasiga axborot-kutubxona xizmati ko’rsatishni yanada takomillashtirish to’g’risida”gi qarori

Издевать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты.- С. 78; Низомулмулк. Сиёсатнома ёки сияр ул-мулк.(форс тилидан тарж. Сўз боши ва изохлар муаллифлари:Шодмон Вохид Хусайнзода¸А.Эркинов). Т.Адолат¸1997-190 б.(хуқуқий меросимиз хазинасидан).