JURNALISTIKADA JANRLARNING KLASSIFIKATSIYALANISHI

Main Article Content

Kuramboyeva Dildora Ulug’bek qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada jurnalistikada janrning ma'nosi masalasi tahlil qilinadi. U birinchi navbatda janr tushunchasining ma'nosini bildiradi va janrlarga xos xususiyatlarni beradi. Bundan tashqari, sohadagi janrlarning mazmuni haqida fikr-mulohazalar berilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Mirziyoyev SH.M. Erkin va faravon, demokratik О‘zbekiston davlatini bir galikda quramiz.2017 yil 2017-2021 yillarda О‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yо‘nalishi bо‘yicha HARAKATLAR STRATEGIYASI.

Pidayev T.R.- О‘zbekiston matbuotining о‘tmish va kechmishi. О‘zbekiston matbuoti, 1996,2,3,5-sonlar.

Abduazizova N. О‘zbekiston jurnalistikasining shakllanishi va ravnaqi. (XIX asr oxiri va XX asr). – T., 1998.

Mо‘minov F. A. Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida. – T., 1998.

Bob Abelman & Cheryl Rushner A theater criticism/ arts journalism primer refereeing the muses / New York 2016