“YUZ OH, ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR…” DOSTONIDA VATAN TUYG‘USI IFODASIDA BADIIY SHAKL VA MAZMUN UYG‘UNLIGI

Main Article Content

Turapova Marhabo Abdumajidovna

Аннотация:

Ushbu maqolada Sirojidin Sayyidning “Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur…” nomli asarida Vatan madhi hamda Bobur ijodida yurt ishqi alohida o‘rganilgan. Dostonida o‘zga yurtda Vatan ishqida yurgan Bobur haqida yozadi

Article Details

Библиографические ссылки:

Bobur.Boburnoma. –T.:Yulduzcha. 1990. –B.25.

S.Sayyid.Asarlar. II jild.Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati,2018.–B.6.

Sirojiddin Sayyid. Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur. – T.: 2011.

Mustaqillik davri adabiyoti. – Т.: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2006. – B.287.256-sahifa.

Хudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – Т.: “O‘AJBNT”Markazi, 2003. – B.361.69-sahifa.

S.Sayyid. So‘z yo‘li.Tanlangan asarlar.Ikki jildlik.1-jild. – Т.: Sharq, 2008. – B.384. 364-sahifa.

Vohidov E. Iztirob. Тoshkent.: O‘zbekiston, 1992.