YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLARNI YUZAGA KELISHIDA MIKROORGANIZMLARNING AHAMIYATI VA SEPSIS CHAQIRUVCHI STAFILOKOKKLARNING MAHALLIY SHTAMMLARINI MAVSUMIY TARQALISHINI O’RGANISH

Main Article Content

Rashidov Shamsiddin Sharofovich

Аннотация:

So’nggi yillarda yer yuzida, jumladan Respublikamizda ham organizmning holatiga manfiy ta’sir ko’rsatuvchi stafilokokklar keltirib chiqaruvchi yiringli-yallig’lanish kasalliklariga to’g’ri tashxis qo’yish, ratsional tarzda davolash va profilaktika ishlarini olib borish, dolzarb muammolardan biri bo’lmoqda. Yuqumli yiringli-yallig’lanish kasalliklari bilan aholini barcha qismi kasallandi. Bu infeksion jarayonlarni asoratlaridan sepsisni yuzaga kelishida stafilokokklarning ahamiyati katta bo’lmoqda.  Ayniqsa, otorinolaringologik organlarda yuzaga keladigan patalogik jarayonlarda grammusbat kokklarni tarqalishi alohida e’tiborga loyiq va bu yo’nalishda ilmiy tadqiqotlar mavjud. Lekin mintaqa bo’yicha stafilokokklarni turli biotoplarda va mavsumiy tarqalishi hamda ba’zi antibiotiklarga nisbatan rezisteptligi to’la o’rganilmagan.


 

Article Details

Библиографические ссылки:

Бухарин О.В., Дерябин Д.Г. Экологическая детермирированность маркеров персистенции стафилококков. //Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. М.:– 1997. – №. 4. – С.60-63.

Muhamedov I.M vа bоshqаlаr Mikrobiologia, virusologiya va immunologiya. Darslik, Тоshkеnt 2006 y.

Мuhаmеdоv I.М vа bоshqalаr. Мikrоbiоlоgiya, virusоlоgiya vа immunоlоgiya. Dаrslik. Тоshkеnt. 2019 y.

Мuhаmеdоv I.М vа bоshqаlаr. Ма’ruzа mаtnlаri (o‘zbеk vа rus tilidа) (56 mа’ruzа) 2007 yil.

Kоrоtyaеv V.I i dr. Меditsinskаya mikrоbiоlоgiya. Uchеbnik. Sаnkt Pеtеrburg, 2002 (Elеktrоnnаya vеrsiya).

Герасименко Д.Д., Павлова В.А., Данилейко Л.В., Маркелова A.M. Чувствительность к антибиотикам и фагам стафилококков, выделенных при ЛОР- заболеваниях //Микробиологический журнал;. - 1981. - Т.43, №6. – С.786-790.

Ершов Ф.И., Гаращенко Т.И. Актуальные вопросы оториноларингологии детского возраста и фармакотерапия болезней ЛОР-органов. //Юбилейный сборник научных трудов. Москва, 2001;- С.48-50.

Шайхова Х.Э., Бектемиров А.М-Т. Ўрта қулоқнинг сурункали йирингли отитларида микрофлора табиатига боғлиқ ҳолда рационал даволаш усулини танлаш //Медицинский журнал Узбекистана. Т. 1998. №5. – С.26-28.

Райко И.Е. Исследование гидролитических ферментов в экссудате из среднего уха у больных острым и хроническим средним отитом //Журн. ушных, носовых и горловых болезней. М.: 1990. №5. – С.4-7.

Саркисов Д.С. Некоторые особенности взаимоотношений макро-микроорганизмов с общепатологических позиций //Проблемы туберкулеза. Т.: 2000. № 5. – С.3-6.