“ALPOMISH” DOSTONIDA LEKSIK-FONETIK DIALEKTAL SO‘ZLAR

Main Article Content

Xaitov Xusniddin

Аннотация:

Mazkur maqolada “Alpomish” dostoni leksikasidagileksik-fonetik dialektal so‘zlarning qo‘llanilishiga oid fikr- mulohazalar bayoni keltirilgan. Doston matnida uchragan leksik-fonetik dialektal so‘zlar ajratib olinib, har birigabatafsil tavsif berilgan. Shuningdek, doston matnidagi leksik-fonetik dialektal so‘zlar dialektizmning bir turi sifatida ilmiy-nazariy yondashuv asosida tahlil etilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Doniyorov X, Yo‘ldoshev B. Adabiy til va badiiy til. – Toshkent:, Fan nashriyoti. 1988. 208 b.

Abdurahmonov G‘ tahriri ostida. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent:, Fan nashriyoti. 1966. 390 b.

Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent:, O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2002, 158 b.

Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent:, “Nodirbegim” nashriyoti, 2021. 176.

Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li. “Alpomish” dostoni. – Toshkent:, “SHARQ” nashriyot matbaa aksiyadorlik jamiyati bosh tahririyati. 2010. 400 b.

Z. Ma’rufov. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Moskva: 1981. II jild.632 b.

Nazarov N. Laqaylar: ba’zi so‘zlar va iboralarning dialektologik mazmuni. – Toshkent:, “Iqtisod -moliya” nashriyoti. 2005.202 b.

B.To‘ychiboyev. “Alpomish” va xalq tili. – Toshkent:, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 2001.160 b.

Doniyorov X. Qipchoq dialektlarining leksikasi. – Toshkent:, Fan nashriyoti. 1979.160 b.

Mirzayev T, Eshonqul J, Fidokor S. – Toshkent:, “Alpomish” dostonining izohli lug‘ati. 2007. 164 b.