ALISHER NAVOIY MUAMMOLARIDA SHAKL VA MAZMUN MASALASI

Main Article Content

Shohsanam Abdurashidovna Qarshiyeva

Аннотация:

Ushbu maqolada Alisher Navoiyning fors va turk tilida bitilgan muammolarida shakl va mazmun mutanosibligi masalasi tahlil qilindi. Navoiy muammolarining mazmun-mohiyati, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, muammo janrining shakliy talablari haqida mulohazalar berildi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami, 10 jildlik. Ikkinchi jild.“Devoni Foniy”. O‘zbekiston

Matbuot va axborot agentligi G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – T:, –

Alisher Navoiy.To‘la asarlar to‘plami, 10 jildlik. Oltinchi jild. “Hayrat-ul abror” – T.:

O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy

uyi, 2012.

Navoiy A. G‘aroyib us-sig‘ar. Alisher Navoiy. MAT. 20 tomlik. 3-tom. – T.: Fan, 1988.

Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2001.

Hayitmetov A. Navoiyning ijodiy metodi – Toshkent: Fan, 2006.

Hojiahmedov A. She’riy san’atlar va mumtoz qofiya. –Toshkent: Sharq NMAK, 1998.