MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEK SHE’RIYATIDA OYDIN HOJIYEVA

Main Article Content

Asatjanova Iroda Maqsudbek qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada so‘z san’atkori Oydin Hojiyevaning mustaqillik davri o‘zbek she’riyatidagi roli e’tirof etildi. Shoiraning yuksak badiiyatga, his-tuyg‘u va kechinmalarga boy she’riyati chuqur tahlilga tortildi. Uning she’riy jimjimalarga, badiiy o‘xshatishlarga boy she’rlari o‘rganildi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Oripov Abdulla. Jonfidolik:. « T.: «Sharq, 2000. « 3-bet.

Vohidov Erkin. She’r va hayot haqida:. « T.:, 2002. « 34-bet.

Rahimjonov.N. Mustaqillik davri o’zbek she’riyati:. « «Sharq. « 1999. 15-bet.

Хализев В.Е. Теория литературы. Поезия и проза:. М:. “Bысшая школа”. 1999. 237.

Hojiyeva Oydin. Mushfiq Onajon. T:. “G‘afur G‘ulom”:, 1983. 20-bet.

Hamdamov Ulug‘bek. Yangi o‘zbek she’riyati. – T:. ”Adib”:, 2012-yil. 11-bet.

Hojiyeva Oydin. Shom shu’lalari. – T:. ”Sharq”:, 2010-yil. 26-bet.