MIJOZLARGA BANK XIZMATINI KO’RSATISHNING TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Main Article Content

Nodirjon Odiljon o‘g‘li Gadoyev

Аннотация:

Bank xizmatlari bozori zamonaviy bozor iqtisodiyotining eng muhim va ajralmas tarkibiy qismlaridan biridir. Shuning uchun bugungi kunda bank tizimlarining turli jihatlari va ularni boshqarish usullariga qiziqish ortib bormoqda. Bank mahsulotlari – bu bank daromadlarini oshirish va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xususiy va korporativ mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bank tadbirkorligining an'anaviy yo'nalishi. Ushbu maqolada ham bank xizmatlarini bozor iqtisodiyotiga moslashtirish hamda mijozga xizmat ko’rsatish sifatini yaxshilash haqida nazariy qarashlar muhokama etilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

“Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-martdagi PQ-3620-son qarori.

“Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora – tadbirlari to’g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi PQ-3270 – son qaror.

“Bank xizmatlari iste’molchilari bilan o’zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo’yiladigan minimal talablar to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida” O‘zbekiston Respublikasi markaziy banki boshqaruvining qarori. 02.07.2018. 3030 – son qarori.

Karimov I.A. Jamiyatda tadbirkorlik ruhini qaror toptirish – taraqqiyot garovi. Prezident Islom Karimovning Vazirlar Mahkamasining 2001 yil birinchi yarim yil yakunlariga bag‘ishlangan nutqi. «Xalq so‘zi» gazetasi. 2001 yil 18 iyul.

Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlash-tirish, ma‘naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. – T.15. - T.: O‘zbekiston, 2007. – 320 b.

Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari. –T: «O‘zbekiston», 2009. – 56 b.

Abdullaeva SH.Z. va boshq. Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish. O‘quv qo‘llanma.- T.: IQTISOD-MOLIYA. 2007.-182 b.

Vahobov A., O.Ortiqov. Bank xizmatlari majmuining sifat ko‘rsatkichi // Bozor, pul va kredit. – T.: 2006. - №12.

Веснин В.Р. Управление персоналом. Теорея и практика. Учебник. – M.: «Prospekt», 2010 г. 35 с.

Краливецкая Л.Н. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учеб. пос. – М.: КНОРУС, 2008. – 280 с.

Лукина А.В.Маркетинг товаров и услуг: учеб.пос. - М.: ФОРУМ,2008. – 240 с.

https://www.marketingevolution.com/knowledge-center/topic/marketing essentials/omnichannel#:~:text=Omnichannel%20marketing%20is%20the%20integrati on,creating%20a%20consistent%20brand%20experience.&text=Omnichannel%20mark

eting%20enables%20them%20to,a%20better%20customer%20experience%20overall

https://www.zillow.com/profile/Ron%20Gagnon%20RE