TA`LIM TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISHDA PEDAGOG KADIRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH TIZIMINI ZAMONAVIY TA`LIM STANDARTLARI TALABLARIDAN KELIB CHIQQAN HOLDA YANADA TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Main Article Content

Boburjon Mo`minjon o`g`li Raimjonov

Аннотация:

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va pedogog kadrlarning malakasini oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, shuningdek, ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan fikr va mulohazalar bayon etilgan

Article Details

Библиографические ссылки:

Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. – Toshkent: Adolat, 2013. – Б. 178. (Husanov A.T. Constitutional law. The textbook. - Tashkent: Justice, 2013. – page 178);

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 16-fevraldagi ,,Pedogog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to`g`risida’’gi 25-son qarori;

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda “O`zbekistonning yangi taraqiyot davrida ta`lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida”gi farmoni;

Маркина Е.Г. Система социальной поддержки студентов как компонент корпоративной культуры вуза /Общественные науки. Социология, № 4, 2007 (Markina E. G. The system of social support of students as a component of the corporate culture of the university /Social Sciences. Sociology, No. 4, 2007) // https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sotsialnoypodderzhki-studentov-kak-komponent-korporativnoy-kultury-vuza/viewer;

https://www.edsys.in/best-education-system-in-the-world;

https://www.borgenmagazine.com/education-in-developing-countries.