YUK AVTOMOBILLARI ISHLATISH, ULARDAN FOYDALANISHNI BAHOLASH

Main Article Content

Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o‘g‘li

Аннотация:

Ushbu maqolada O‘zbekiston  iqtisodiyotining dinamik o‘sishi bevosita uning yuk va passajirlarni tashish hajmi ortishi bilan bog‘liq. Savdo va yo‘lovchi tashish jamiyatda qamrab olingan. Avtomobillarda yuk tashish jarayoni mobaynida zamonaviy talablar asosida yangi logistik normalari uchun tashish jarayoni tashkil qilish.

Article Details

Библиографические ссылки:

B.A.Xo`jaеv. Avtomobillarda yuk va pasajjir tashish asoslari. Darslik T., "O`zbеkiston", 2002 yil

B.А.Хоdjаеv. Аvtоmоbil‘no`е pеrеvоzki. T. : ―O`qituvchi‖, 1991.

А.V.Vеl‘mоjin, V.А. Gudkоv, L.B. Mirоtin, А.V.Kulikоv.- Gruzоvo`е аvtоmоbil‘no`еpеrеvоzki. M.: ― Gоryachаya liniya - Tеlеkоm‖, 2007.

L.L.Аfаnаs‘еv, N.B. Оstrоvskiy, S.M.TSukеrbеrg- Еdinаya trаnspоrtnаya sistеmа I аvtоmоbil no`е pеrеvоzki. M.; «Trаnspоrt». 1984