OLMOSH SO'Z TURKUMINI O'TISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK USULLARDAN FOYDALANISH

Main Article Content

Salimova Sarvinoz Halimovna

Аннотация:

Ushbu maqolada  ona tilini o'qitish va o'rganishda zamonaviy pedagogik  usullarning samarasi ,  kreativ  yondashuvning o'ziga xos xususiyati, uni 7- sinfda o'tiladigan  olmosh so'z turkumining ma'no guruhlarini o'rganishdagi ahamiyatini  yoritib berilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Ishmuhammedov R. "Pedagogik texnologiyalar"

Shayxislamov N. (2021) O'quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda yozma ishlarning o'rni, 1659-1664.

Шайхисламов, Н (2020) Ўкувиларниг нуткий копетенцияларни ривожлантиришда нуткнинг илмий- назарий асослари.

Muslimov N, va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompitentligini shakllantirish texnologiyasi. 2013 y. Toshkent, "Fan va tenologiya" .

N. Mahmudov, A [va boshqalar] va boshqalar 7- sinf uchun ona tili darslik – Toshkent: " Ma'naviyat" , 2017