TURLI PEDAGOGIK TA’LIMOTLAR MAZMUNIDA YOSHLARDA O’QUV MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Main Article Content

Xolmatova Barnoxon

Аннотация:

Maqolada turli davrda ijod qilgan allomalarning yoshlarni bilim olishiga ta’sir ko’rsatuvchi motivatsion jarayonlar nazariyasi aks ettirilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Mirziyoyev Sh.M.”Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz”.Toshkent.”O’zbeksiton”.2017.b-46.

Mirziyoyev Sh.M.“Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”.Toshkent. ”O’zbekiston”.2017.b-88.

Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch.-T.: ―Ma‘naviyat, 2008

Karimov I.A. О’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. -T.: 2011.