BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR VA O‘QUVCHILAR O‘RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Main Article Content

Xalilova Shaxlo Ravshanovna

Аннотация:

Maqolada bo‘lajak o‘qituvchi qanday komunikativ qobilyatlarni o‘zida mujassam etishi lozimligi, o‘qituvchi ta’lim oluvchilar jamoasi bilan ta’lim-tarbiya jarayonida qanday muloqot qilishi kerakligi, bo‘lajak o‘qituvchilarda muloqotchanlik qobilyatini rivojlantirish uchun qo‘yiladigan talablar va muloqot etikasi ko‘rsatilgan

Article Details

Библиографические ссылки:

Xoliqov A’zamjon Pedagogik mahorat Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» 2011

Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. // Ped. Fanlari dokt. Ilmiy daraja uchun diss. – Т., 2007

Ochilova G. Pedagogik mahorat asoslari. Ma’ruzalar matni. – Toshkent, TDIU, 2012.

Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. Toshkent: Turon-iqbol, 2006

Malla Ochilov “Muallim qalb me’mori” Toshkent “O‘qituvchi” 2001 yil

Qobusnoma. Toshkent, “Meros”, 1992 yil

G‘oziyev E. O‘qituvchilarning o‘quv faoliyatini boshqarish, T: 1988