SUG’URTA FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH HAMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASHNING ASOSIY YO’NALISHLARI

Main Article Content

Muxammadiyeva Muxayyo

Аннотация:

Ushbu maqolada sug‘urta faoliyatini  raqamlashtirish hamda raqamli texnologiyalarni qo’llashning asosiy yo’nalishlari va xususiyatlari taxlil qilinadi.

Article Details

Как цитировать:

Muxammadiyeva , M. (2023). SUG’URTA FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH HAMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASHNING ASOSIY YO’NALISHLARI. Наука и инновация, 1(30), 40–42. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23162

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasining –Sug’urta faoliyati to’g’risidagi Qonuni. 2002 yil 28 may (o’zgartirish va qo’shimchalar bilan).

Drucker, P.F. Management: tasks, responsibilities, practices, Transaction Publishers, New Brunswick, N.J.; London.2007

Jask Kinder, Jr.Garry Kinder ―Secrets of Successful Insurance Sales‖ ma‘lumotlari.

Seth Kravitz, Lev Barinskiy, Matt Wilson ―Mastering Insurance Marketing‖ UK, 2010. 7-8 pg.

Грачев А.В. Основы финансовой устойчивости предприятия // Финансовый менеджмент. – М.: 2003. №4.

Umarov S.A. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida O'zbekistonda sug'urta faoliyati rivojlanishini boshqarish. Iqt.f.d.diss. – T.: 2012.

Abduraxmonov I.X. Sug’urta nazariyasi va amaliyoti. O’quv qo’llanma. – T.: Iqtisod-Moliya, 2018. 378-b.

http://www.Studme.ord internet sayti ma‘lumotlari

http://www.raexpert.ru ma‘lumotlari