BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TABIIY FANLARDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHDA VIRTUAL VOSITALARDAN FOYDALANISH

Main Article Content

G’aniyeva Gulhayo Islom qizi

Аннотация:

Bugungi kunda dunyo miqyosida tabiiy fanlarni multimedia vositalari asosida o‘qitishni takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari darsda o‘quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish sohasida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirishga bo‘lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. BMTning ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha “Ma’rifiy, ma’naviy va madaniy mazmundagi materiallarni olib kirish” to‘g‘risidagi bitimida dunyo miqyosida ta’lim oluvchilarni o‘qitish sifatiga nisbatan keng sharoitlar yaratish, ta’lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga ega. Bu borada samaradorlikka erishish hamda multimedia vositalarining rolini va ta’sirini oshirish, mavjud muammolarni konseptual o‘rganish va tahlil qilish mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Article Details

Как цитировать:

G’aniyeva , G. . (2023). BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TABIIY FANLARDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHDA VIRTUAL VOSITALARDAN FOYDALANISH. Молодые ученые, 1(18), 34–36. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/23096

Библиографические ссылки:

Norbo‘taev X.B. Boshlang‘ich sinf tabiatshunoslik darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2016. - № 6. – S. 34 – 39.

Narbayev A.B. Mediatexnologiya vositalaridan foydalanish astronomiya o’qitishda samaradorlikni oshirishning muhim omili. //O’zMU xabarlari. -Toshkent, 2018. -B. 268-272.

Norbo‘taev X., Eshquvvatov Sh. Boshlang‘ich sinflarda didaktik o‘yinli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2015. - № 6. – B. 67 – 68.

Rayhon Beruniy. Tarayhalar (Javohirot kitobidan) -T.: Meros,1991. -47

Bahromov A.D., Sharipov Sh., Nabieva M. Tabiatshunoslik. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3–sinfi uchun darslik. –T.; Cho‘lpon, 2019 y.-126 b.

Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. Июль. 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – СПБ.: Сатис, 2014. – С. 1 – 2.

Sharipova D., Xodieva D.P., Shirinov M.K. Tabiatshunoslik va uni o‘qitish metodikasi – T.: Barkamol fayz mediya, 2018. – 453 b.

Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki

Электронный ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/ Вентцель, Константин Николаевич

Электронный ресурс https://cyberleninka.ru/.../zankova-novye-vozmozhnosti-na-primeremuzy.