Молодые ученые https://in-academy.uz/index.php/yo <div class="description"> <p>Мы рады сообщить вам, что Центр поддержки исследований «Innovative Academy» организовал Республиканская конференция «Молодые ученые». Это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований.</p> </div> ru-RU Молодые ученые SO‘Z-GAPLAR HAQIDA MULOHAZA https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34840 <p>O‘zbek tilida shunday muloqot madaniyati mavjudki, so‘zlovchi va tinglovchi orasidagi kommunikativ jarayonda bir-birining nutqi tugallanmasdan tushunishga yoki gapning to‘liq mazmunini bir so‘z bilan ifodalashga undaydi. Kishilar nutqini yengillashtirish, nutqiy ixchamlikni ta’minlash kabi xususiyatlarni o‘zida mujassam etgan mana shunday gap turi – bu so‘z-gap.&nbsp;</p> Farida Sulaymonova Copyright (c) 2024 2024-07-04 2024-07-04 2 20 4 6 QONUNLARNING QISQA IFODALASH SABABLARI VA UNING BA`ZI KAMCHILIKLARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34849 <p>Ushbu maqolada o`zbekiston kodekslarlari nima uchun yuzaga kelishi mumkin bo`lgan har bir holatni emas, balki qisqaroq tarzda asosiy masalalarnigina yoritib berishining sababini ko`rsataman. Shuningdek, bu qisqalikning ba`zi kamchiliklarini tahlil qilib, unga yechimlar berishga harakat qilaman.</p> Bahromjon Muhammadiyev Copyright (c) 2024 2024-07-04 2024-07-04 2 20 7 10 HOMILADORLIK PAYTIDA ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34850 <p>Homiladorlik paytida sizni kutayotgan eng qiziqarli tekshiruvlardan biri bu ultratovushli tekshiruvdir. Bu bolaning rivojlanishi va sog'lig'ingiz holatini nazorat qilishning xavfsiz, og'riqsiz va samarali usulidir. Tadqiqot turli xil tezliklarda turli to'qimalardan aks ettirilgan, sensor tomonidan yuborilgan, odam qulog'iga eshitilmaydigan ultratovush to'lqinlaridan foydalanishga asoslangan. Bularning barchasi monitorda tasvirni hosil qiladi. Homiladorlik paytida ultratovush tekshiruvi hayz ko'rish kechikishining birinchi haftalaridan boshlab amalga oshirilishi mumkin. Ko'pincha uni uch marta - har trimestrda bir marta buyuriladi.</p> Zabur Umarkulov Alimardon Boʻriboyev Ibrohim Ulugʻbekov Copyright (c) 2024 2024-07-04 2024-07-04 2 20 11 14 GINEKOLOGIK PATOLOGIYADA ZAMONAVIY ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING SEZGIRLIGI VA O’ZIGA XOSLIGINI BAHOLASH https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34851 <p>Diagnostik&nbsp;&nbsp; ultratovush&nbsp;&nbsp; (DUZI),&nbsp;&nbsp; bugungi&nbsp;&nbsp; kunda akusherlik&nbsp;&nbsp; va&nbsp;&nbsp; ginekologiya amaliyotida&nbsp;&nbsp; eng&nbsp;&nbsp; keng&nbsp;&nbsp; qo’llaniladigan&nbsp;&nbsp; usuldir.&nbsp;&nbsp; 1950-yillarning&nbsp;&nbsp; oxirida&nbsp;&nbsp; Ian&nbsp;&nbsp; Donald&nbsp;&nbsp; tomonidan ginekologiya uchun birinchi marta tasvirlangan A rejimidan boshlab, 1970-yillarda B tartibida, 1980-yillarning&nbsp; boshlarida&nbsp; Real&nbsp; vaqt&nbsp; rejimi&nbsp; va&nbsp; seroskal&nbsp; tasvir,&nbsp; birozdan&nbsp; keyin&nbsp; dopplerografiya,&nbsp; 1990-yillarda&nbsp; murakkab&nbsp; rangli&nbsp; dopplerografiya&nbsp; va&nbsp; 2000-yillarda&nbsp; uch&nbsp; o’lchovli, to’rt&nbsp; o’lchovli&nbsp; ultratovush, 1980-yillarda&nbsp; akusherlik&nbsp; va&nbsp; ginekologiya&nbsp; amaliyoti&nbsp; bilan&nbsp; chambarchas&nbsp; bog’liqligini&nbsp; yo’qotadi.&nbsp; Eng so’nggi yangiliklardan bu sun’iy intellektdan foydalanish bo’lib, u hayotimizning barcha jabhalarida, jumladan,&nbsp; tibbiyot&nbsp; va&nbsp; xususan,&nbsp; akusherlik&nbsp; ultra&nbsp; tekshiruvida&nbsp; tobora&nbsp; ko’proq&nbsp; rol&nbsp; o’ynab&nbsp; kelmoqda. Bundan tashqari, kelajakda yangi tasvirlash usullari ishlab chiqilishi, o’qitish usullari kengaytirilishi, ish unumini oshirishga katta xizmat qiladi.</p> Kamoliddin Almatov Nozir Muminov Камолиддин Жураев Copyright (c) 2024 2024-07-04 2024-07-04 2 20 15 18 ВOЛЕЙБOЛ МУТAХAССИСЛAРИГA ҚЎЙИЛAДИГAН ТAЛAБЛAР https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34881 <p>Ҳaр бир жисмoний мaдaният ўқитувчиси, спoрт мурaббийи фaoлияти&nbsp; сaмaрaдoрлиги зaмиридa&nbsp; юқoри кaсбий мaҳoрaт ётaди,&nbsp; у ўз билим вa мaлaкaлaрини тизимли рaвишдa тaлaбa-шoгирдлaригa ўткaзa oлaди.&nbsp; «Прo­фессиoнaл – бу&nbsp; мутaхaссислиги юзaсидaн юқoри кaсбий мaҳoрaт сoҳиби, нaмунaли фaoлияти, эришгaн ютуқлaри&nbsp; билaн жaмиятдa&nbsp; мунoсиб ўрин эгaллaгaн ҳaмдa шуғуллaнaётгaн спoрт турини сaнъaт дaрaжaсигa oлиб чиқa oлгaн фaoл&nbsp; ижoдкoр шaхс»'.</p> Лaзизбек Рустaмoв Шaрибжoн Турсунoв Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 19 21 TA’LIM SOHASIDA INDIVIDUAL O‘QITISH TEXNOLOGIYALARNI SHAKLLARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34882 <p>Mazkur maqolada, individual o‘qitish, individual o‘qitishning afzalliklari, individual o‘qitishning tehnologiyalari haqida keltirilgan. Shuningdek, individual ta’limning innovatsion o‘qitish usuli ekanligi hamda individual ta’lim mustaqil fikrli yoshlar safini kengaytirishi haqida ham aytib o‘tilgan.</p> Oyatillox Egamberdiyev Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 22 27 O‘QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34883 <p>Mazkur maqolada, kreativ fikrlash haqida tushuncha berilib, va o‘quvchilarda kreativ fikrlashning oshirish yo‘llari va istiqbollari haqida shuningdek o‘quvchilarning kreativ fikrlashlarining pedagogik muammo sifatida ekanligi haqida talqin etilishi haqida ma’lumotlar berilib o‘tilgan.</p> O‘g‘iloy Muhammadjonova Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 28 32 MAKTABDA SOG'LOM MUHITNI SHAKILLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34887 <p>Bu maqolada "Maktabda sog'lom muhitni shakillantirishning dolzarb masalalari" mavzusiga oid ko'rsatmalar va tavsiyalar beriladi. Maqola o'quvchilarga, o'qituvchilarga va maktab rahbariyatiga muhim bo'lgan muhim masalalarni qamrab oladi.</p> Ziyoda Qobilova Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 33 36 ПОЛИСЕГМЕНТАРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО МЕТОДУ ИЛИЗАРОВА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ И УКОРОЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34888 <p>Полисегментарный остеосинтез по методу Илизарова является эффективным подходом для коррекции деформаций и укорочений нижних конечностей у детей и подростков. Данный метод позволяет не только исправить врожденные и приобретенные деформации, но и восстановить нормальную длину конечностей. В исследовании были проанализированы клинические данные 50 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших лечение по методу Илизарова. Оценка результатов проводилась с использованием рентгенографии и клинических критериев. В результате 85% пациентов показали значительное улучшение функциональности и эстетического состояния конечностей.</p> Х.Х. Мирзамуродов И.Ю. Ходжанов Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 37 38 УЗУМНИНГ КИШМИШБОП НАВЛАРИНИ АССИМИЛЯЦИОН ЮЗАСИГА МИНЕРАЛ МОДДАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МЕЙЁРЛАРИГА ТАЪСИРИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34928 <p>Ушбу мақолада узумнинг кишмишбоп навларига минерал моддаларни қўллаш меёрларининг узум туплари ассимляцион юзасига таъсири ўрганилганда минерал моддалар бир новдадаги баргларнинг ўртача сони, бир тупдаги баргларнинг ўртача сони, баргларнинг ўртача майдони, тупларнинг ассимиляцион юзаси ижобий ўзгаришида катта аҳамиятга эга эканлиги, шу ўринда кишмишбоп навларга минерал моддаларни&nbsp; қўллашнинг меёрлари цитогумат 175 мг/л, цитогумат 200 мг/л&nbsp; ва цитогумат 225 мг/л&nbsp; нисбатларда ишлов берилди ҳамда натижалар кўриб чиқилди. Минерал модда (цитогумат) нинг қўллаш меёри ошиб бориши билан узум туплари ассимляцион юзаси барча навларда ошиши кузатилди, бу эса етиштирилган маҳсулотнинг ҳосилдорлиги ошиши ва сифатини яхшиланишига олиб келади.</p> К.С. Султонов П.Е. Егамбердиев И.С. Жўлбеков Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 39 42 ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ТАВСИФИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34944 <p>Ушбу тезисда оммавий тартибсизликларнинг мазмун-моҳияти чуқур таҳлил қилинган ҳолда уларнинг жиноий-ҳуқуқий жиҳатлари очиб берилган. Шунингдек оммавий тартибсизликлар билан боғлиқ баъзи ижтимоий хавфли қилмишларга алоҳида ёндашилган.</p> Элмурод Мухаммадалиев Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 43 45 ГИЁҲВАНДЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34945 <p>Ушбу илмий тезисда мамлакатимизда гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддаларга қарши кураш борасида олиб борилаётган ижтимоий-ҳуқуқий сиёсатнинг мазмуни ва моҳияти юзасидан фикр-мулоҳазалар юритилган.</p> Абдувосит Абдуразаков Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 2 20 46 49 ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИ ПРОФИЛАКТИКАСИ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ГЕРБИЦИД СИФАТИДА “АЛЬБЕНДАЗОЛ” ПРЕПАРАТИНИ ҚЎЛЛАШ УСУЛИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34987 <p>Жарроҳлик амалиётида топилган паразитар жигар инвазияларининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири эхинококкдир [5-7, 12]. ЖССТ маълумотларига кўра, дунё бўйлаб ҳар йили уч миллионга яқин одам эхинококкоз билан касалланади [1-8, 11]. Ўзбекистон эхинококкозга чалинган минтақалардан биридир [3, 9, 10].</p> Жасур Раджабов Мохигул Атоева Амирбек Усмонов Copyright (c) 2024 2024-07-10 2024-07-10 2 20 50 51 ҲАРБИЙ ИНСОНЛАРНИНГ СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРДА ДАВО-ПРОФИЛАКТИК ЧОРАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34991 <p>Ушбу мақолада ҳарбийларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари ҳамда парадонтитларни даволаш усулларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотларда қатор илмий натижалар олинган, жумладан, замонавий жамиятда ҳар қандай касалликнинг аҳамияти ушбу касалликнинг аҳоли орасида тарқалиши, оғирлик даражаси ва натижаларнинг жиддийлиги, бемор ва унинг оиласининг ёки умуман жамиятнинг иқтисодий йўқотишлари билан&nbsp; аниқланганлиги келтирилган.</p> Ш.Ш. Шадиева Раъно Хамраева Copyright (c) 2024 2024-07-10 2024-07-10 2 20 52 56 ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34992 <p>В данной статье среди внешних воздействий одним из наиболее часто встречающихся в настоящее время является потребляемая вода различного состава, доказано, что избыточное количество солей, макро-и микроэлементов, химический и биологический состав воды негативно влияет на органы и системы организма.</p> Лола Султонова Анвар Тулаев Copyright (c) 2024 2024-07-10 2024-07-10 2 20 57 62 ЮҚОРИ КИМЁВИЙ ТАРКИБЛИ СУВЛАРНИНГ ИСТЕЪМОЛИ ТАЪСИРИДА ОРГАНИЗМДА ЮЗ БЕРАДИГАН ЎЗГАРИШЛАР https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34993 <p>Юқори кимёвий таркибли ер ости сувлар билвосита таъсири организмнинг 70-80% ини ташкил этувчи сувнинг радиолизи ҳосил бўлиши билан изоҳланади, бунда сув ионизацияланганда оксидловчи ва ишқорий хусусиятларига эга радикаллар шаклланади. Бундан ташқари атомар водород, гидропероксил радикаллар, водород пероксиди ҳосил бўлиши ҳам аҳамиятли. Эркин оксидловчи радикаллар ферментатив реакцияга киришиб, бунинг натижасида фаол сульфгидрил гуруҳлар фаол бўлмаган дисульфид бирикмаларга айланади. Ушбу биокимёвий жараёнлар фермент тизимлари каталитик фаоллигининг пасайишига олиб келади, бу ўз навбатида ҳужайра ядроларида ДНК ва РНК нинг камайишига олиб келади, бу ҳолат улар янгиланишлари жараёнларини бузади.</p> Д.К. Худойбердиев Фурқат Сафаров Copyright (c) 2024 2024-07-10 2024-07-10 2 20 63 67 KOSMOSNI XALQARO VA MILLIY NUQTAI NAZARDAN TARTIBGA SOLISH MASALALARI, MUAMMOLAR VA ISTIQBOL https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35075 <p>Ushbu maqolada xalqaro kosmik huquqning asoslari va uning O'zbekiston qonunchilik kontekstida qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. IMRAD (Kirish, Metodlar, Natijalar va Muhokama) tuzilmasidan foydalanish orqali biz xalqaro kosmik huquqning keng qamrovli koʻrinishini taqdim etamiz, Oʻzbekistonning ushbu sohadagi qonunchilik choralarini tahlil qilamiz va milliy meʼyoriy hujjatlarni jahon standartlariga moslashtirish boʻyicha tushunchalarni taklif etamiz. Tadqiqotda Oʻzbekistondagi kosmik qonunchiligining hozirgi holati va kelajak istiqbollarini koʻrsatish uchun shartnomalar, milliy qonunlar va statistik maʼlumotlardan iborat turli manbalardan foydalaniladi.</p> Asliddin Ochilov Copyright (c) 2024 2024-07-12 2024-07-12 2 20 68 72 MA'LUMOTLAR VA ROZILIK: O'ZBEKISTONDA BIOMETRIK MA'LUMOTLARNI TO'PLASH VA ULARDAN FOYDALANISHNING HUQUQIY MUAMMOLARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35076 <p>Ushbu maqola Oʻzbekistonda biometrik maʼlumotlarni toʻplash va ulardan foydalanish bilan bogʻliq huquqiy landshaftni oʻrganadi, asosiy eʼtiborni ish joyi va jamoat joylaridagi ilovalarga qaratadi. Unda xalqaro standartlar va milliy qonunchilik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinib, amaldagi qonunchilik bazasidagi muammolar va kamchiliklar ko‘rsatilgan. Tadqiqot Markaziy Osiyoda rivojlanayotgan texnologiyalar kontekstida maʼlumotlarni himoya qilish va shaxsiy daxlsizlik huquqlari boʻyicha davom etayotgan muhokamaga hissa qoʻshishdan iborat.</p> Asliddin Ochilov Copyright (c) 2024 2024-07-12 2024-07-12 2 20 73 76 ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗБЕКСКОГО, РУССКОГО ЯЗЫКОВ И ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ В СУДАХ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ УЗБЕКИСТАНА https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35077 <p>В данной статье рассматривается сложный языковой ландшафт правовой системы Узбекистана, уделяя особое внимание использованию узбекского, русского и языков меньшинств в судах и официальных документах. В нем исследуются исторический контекст, действующая законодательная база и практическая реализация языковой политики в судопроизводстве страны. В исследовании анализируются проблемы и возможности, предоставляемые многоязычием в правовой сфере, с учетом аспектов доступа к правосудию, культурных прав и национальной идентичности. Благодаря всестороннему обзору законодательства, тематическим исследованиям и сравнительному анализу это исследование вносит вклад в более широкий дискурс о языковых правах и правовом плюрализме в постсоветской Центральной Азии.</p> Аслиддин Очилов Copyright (c) 2024 2024-07-12 2024-07-12 2 20 77 82 DATA PROTECTION AND PRIVACY IN AUTONOMOUS VEHICLES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF EU LEGAL FRAMEWORKS https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35078 <p>This article provides an in-depth examination of the legal challenges and regulatory approaches concerning data protection and privacy in autonomous vehicles (AVs) within the European Union. Using the IRAC (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) method, it explores the intricate balance between enabling AV technology and safeguarding individual privacy rights. The study analyzes the application of the General Data Protection Regulation (GDPR) and other relevant EU laws to AV data processing, discusses key guidelines from EU bodies, and identifies ongoing challenges in this rapidly evolving field.</p> Asliddin Ochilov Copyright (c) 2024 2024-07-12 2024-07-12 2 20 83 86 АНАЛИЗ ИММИГРАЦИОННОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СОХРАНЕНИЯ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35079 <p>В этой статье представлен всесторонний анализ иммиграционной правовой базы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), помещая ее в более широкий контекст национальных стратегий экономической диверсификации и усилий по сохранению социо-культурной идентичности. Посредством многогранного анализа это исследование исследует сложную взаимосвязь между иммиграционной политикой, динамикой рынка труда и формированием национальной идентичности в ОАЭ. В исследовании используется смешанный подход, включающий анализ правовой доктрины, сравнительно-правовые исследования и социально-правовые аспекты для выяснения сложностей, присущих иммиграционному режиму ОАЭ. В этой статье утверждается, что иммиграционные законы ОАЭ представляют собой тонкий баланс между содействием экономическому росту посредством привлечения иностранных талантов и инвестиций и одновременной защитой национального культурного наследия и социальной структуры. Исследование завершается критическим анализом проблем и возможностей, которые представляет собой развивающаяся иммиграционная среда ОАЭ, а также предлагает потенциальные пути правовой и политической реформы для повышения эффективности и справедливости системы.</p> Аслиддин Очилов Copyright (c) 2024 2024-07-12 2024-07-12 2 20 87 91