Молодые ученые https://in-academy.uz/index.php/yo <div class="description"> <p>Мы рады сообщить вам, что Центр поддержки исследований «Innovative Academy» организовал Республиканская конференция «Молодые ученые». Это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований.</p> </div> ru-RU Fri, 05 Jul 2024 07:20:48 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 SO‘Z-GAPLAR HAQIDA MULOHAZA https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34840 <p>O‘zbek tilida shunday muloqot madaniyati mavjudki, so‘zlovchi va tinglovchi orasidagi kommunikativ jarayonda bir-birining nutqi tugallanmasdan tushunishga yoki gapning to‘liq mazmunini bir so‘z bilan ifodalashga undaydi. Kishilar nutqini yengillashtirish, nutqiy ixchamlikni ta’minlash kabi xususiyatlarni o‘zida mujassam etgan mana shunday gap turi – bu so‘z-gap.&nbsp;</p> Sulaymonova Farida Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34840 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 QONUNLARNING QISQA IFODALASH SABABLARI VA UNING BA`ZI KAMCHILIKLARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34849 <p>Ushbu maqolada o`zbekiston kodekslarlari nima uchun yuzaga kelishi mumkin bo`lgan har bir holatni emas, balki qisqaroq tarzda asosiy masalalarnigina yoritib berishining sababini ko`rsataman. Shuningdek, bu qisqalikning ba`zi kamchiliklarini tahlil qilib, unga yechimlar berishga harakat qilaman.</p> Muhammadiyev Bahromjon Qodirjon og‘li Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34849 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 HOMILADORLIK PAYTIDA ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34850 <p>Homiladorlik paytida sizni kutayotgan eng qiziqarli tekshiruvlardan biri bu ultratovushli tekshiruvdir. Bu bolaning rivojlanishi va sog'lig'ingiz holatini nazorat qilishning xavfsiz, og'riqsiz va samarali usulidir. Tadqiqot turli xil tezliklarda turli to'qimalardan aks ettirilgan, sensor tomonidan yuborilgan, odam qulog'iga eshitilmaydigan ultratovush to'lqinlaridan foydalanishga asoslangan. Bularning barchasi monitorda tasvirni hosil qiladi. Homiladorlik paytida ultratovush tekshiruvi hayz ko'rish kechikishining birinchi haftalaridan boshlab amalga oshirilishi mumkin. Ko'pincha uni uch marta - har trimestrda bir marta buyuriladi.</p> Umarkulov Zabur Zafarjonovich, Boʻriboyev Alimardon Abdurashid oʻgʻli, Ulugʻbekov Ibrohim Ulugʻbekovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34850 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 GINEKOLOGIK PATOLOGIYADA ZAMONAVIY ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING SEZGIRLIGI VA O’ZIGA XOSLIGINI BAHOLASH https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34851 <p>Diagnostik&nbsp;&nbsp; ultratovush&nbsp;&nbsp; (DUZI),&nbsp;&nbsp; bugungi&nbsp;&nbsp; kunda akusherlik&nbsp;&nbsp; va&nbsp;&nbsp; ginekologiya amaliyotida&nbsp;&nbsp; eng&nbsp;&nbsp; keng&nbsp;&nbsp; qo’llaniladigan&nbsp;&nbsp; usuldir.&nbsp;&nbsp; 1950-yillarning&nbsp;&nbsp; oxirida&nbsp;&nbsp; Ian&nbsp;&nbsp; Donald&nbsp;&nbsp; tomonidan ginekologiya uchun birinchi marta tasvirlangan A rejimidan boshlab, 1970-yillarda B tartibida, 1980-yillarning&nbsp; boshlarida&nbsp; Real&nbsp; vaqt&nbsp; rejimi&nbsp; va&nbsp; seroskal&nbsp; tasvir,&nbsp; birozdan&nbsp; keyin&nbsp; dopplerografiya,&nbsp; 1990-yillarda&nbsp; murakkab&nbsp; rangli&nbsp; dopplerografiya&nbsp; va&nbsp; 2000-yillarda&nbsp; uch&nbsp; o’lchovli, to’rt&nbsp; o’lchovli&nbsp; ultratovush, 1980-yillarda&nbsp; akusherlik&nbsp; va&nbsp; ginekologiya&nbsp; amaliyoti&nbsp; bilan&nbsp; chambarchas&nbsp; bog’liqligini&nbsp; yo’qotadi.&nbsp; Eng so’nggi yangiliklardan bu sun’iy intellektdan foydalanish bo’lib, u hayotimizning barcha jabhalarida, jumladan,&nbsp; tibbiyot&nbsp; va&nbsp; xususan,&nbsp; akusherlik&nbsp; ultra&nbsp; tekshiruvida&nbsp; tobora&nbsp; ko’proq&nbsp; rol&nbsp; o’ynab&nbsp; kelmoqda. Bundan tashqari, kelajakda yangi tasvirlash usullari ishlab chiqilishi, o’qitish usullari kengaytirilishi, ish unumini oshirishga katta xizmat qiladi.</p> Almatov Kamoliddin Mamatmusa o’g’li, Muminov Nozir Mamasharifovich, Жураев Камолиддин Данабаевич Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34851 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 ВOЛЕЙБOЛ МУТAХAССИСЛAРИГA ҚЎЙИЛAДИГAН ТAЛAБЛAР https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34881 <p>Ҳaр бир жисмoний мaдaният ўқитувчиси, спoрт мурaббийи фaoлияти&nbsp; сaмaрaдoрлиги зaмиридa&nbsp; юқoри кaсбий мaҳoрaт ётaди,&nbsp; у ўз билим вa мaлaкaлaрини тизимли рaвишдa тaлaбa-шoгирдлaригa ўткaзa oлaди.&nbsp; «Прo­фессиoнaл – бу&nbsp; мутaхaссислиги юзaсидaн юқoри кaсбий мaҳoрaт сoҳиби, нaмунaли фaoлияти, эришгaн ютуқлaри&nbsp; билaн жaмиятдa&nbsp; мунoсиб ўрин эгaллaгaн ҳaмдa шуғуллaнaётгaн спoрт турини сaнъaт дaрaжaсигa oлиб чиқa oлгaн фaoл&nbsp; ижoдкoр шaхс»'.</p> Рустaмoв Лaзизбек усaнбoевич, Турсунoв Шaрибжoн Юсубжoнoвич Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34881 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 TA’LIM SOHASIDA INDIVIDUAL O‘QITISH TEXNOLOGIYALARNI SHAKLLARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34882 <p>Mazkur maqolada, individual o‘qitish, individual o‘qitishning afzalliklari, individual o‘qitishning tehnologiyalari haqida keltirilgan. Shuningdek, individual ta’limning innovatsion o‘qitish usuli ekanligi hamda individual ta’lim mustaqil fikrli yoshlar safini kengaytirishi haqida ham aytib o‘tilgan.</p> Egamberdiyev Oyatillox Alisher o‘g‘li Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34882 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 O‘QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34883 <p>Mazkur maqolada, kreativ fikrlash haqida tushuncha berilib, va o‘quvchilarda kreativ fikrlashning oshirish yo‘llari va istiqbollari haqida shuningdek o‘quvchilarning kreativ fikrlashlarining pedagogik muammo sifatida ekanligi haqida talqin etilishi haqida ma’lumotlar berilib o‘tilgan.</p> Muhammadjonova O‘g‘iloy Bahodirjon qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34883 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 MAKTABDA SOG'LOM MUHITNI SHAKILLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34887 <p>Bu maqolada "Maktabda sog'lom muhitni shakillantirishning dolzarb masalalari" mavzusiga oid ko'rsatmalar va tavsiyalar beriladi. Maqola o'quvchilarga, o'qituvchilarga va maktab rahbariyatiga muhim bo'lgan muhim masalalarni qamrab oladi.</p> Qobilova Ziyoda Mahammad qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34887 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 ПОЛИСЕГМЕНТАРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО МЕТОДУ ИЛИЗАРОВА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ И УКОРОЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34888 <p>Полисегментарный остеосинтез по методу Илизарова является эффективным подходом для коррекции деформаций и укорочений нижних конечностей у детей и подростков. Данный метод позволяет не только исправить врожденные и приобретенные деформации, но и восстановить нормальную длину конечностей. В исследовании были проанализированы клинические данные 50 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших лечение по методу Илизарова. Оценка результатов проводилась с использованием рентгенографии и клинических критериев. В результате 85% пациентов показали значительное улучшение функциональности и эстетического состояния конечностей.</p> Мирзамуродов Х.Х., Ходжанов И.Ю. Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34888 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 УЗУМНИНГ КИШМИШБОП НАВЛАРИНИ АССИМИЛЯЦИОН ЮЗАСИГА МИНЕРАЛ МОДДАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МЕЙЁРЛАРИГА ТАЪСИРИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34928 <p>Ушбу мақолада узумнинг кишмишбоп навларига минерал моддаларни қўллаш меёрларининг узум туплари ассимляцион юзасига таъсири ўрганилганда минерал моддалар бир новдадаги баргларнинг ўртача сони, бир тупдаги баргларнинг ўртача сони, баргларнинг ўртача майдони, тупларнинг ассимиляцион юзаси ижобий ўзгаришида катта аҳамиятга эга эканлиги, шу ўринда кишмишбоп навларга минерал моддаларни&nbsp; қўллашнинг меёрлари цитогумат 175 мг/л, цитогумат 200 мг/л&nbsp; ва цитогумат 225 мг/л&nbsp; нисбатларда ишлов берилди ҳамда натижалар кўриб чиқилди. Минерал модда (цитогумат) нинг қўллаш меёри ошиб бориши билан узум туплари ассимляцион юзаси барча навларда ошиши кузатилди, бу эса етиштирилган маҳсулотнинг ҳосилдорлиги ошиши ва сифатини яхшиланишига олиб келади.</p> К.С. Султонов, П.Е.Егамбердиев, И.С. Жўлбеков Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34928 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ТАВСИФИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34944 <p>Ушбу тезисда оммавий тартибсизликларнинг мазмун-моҳияти чуқур таҳлил қилинган ҳолда уларнинг жиноий-ҳуқуқий жиҳатлари очиб берилган. Шунингдек оммавий тартибсизликлар билан боғлиқ баъзи ижтимоий хавфли қилмишларга алоҳида ёндашилган.</p> Мухаммадалиев Элмурод Дилмурадович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34944 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 ГИЁҲВАНДЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34945 <p>Ушбу илмий тезисда мамлакатимизда гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддаларга қарши кураш борасида олиб борилаётган ижтимоий-ҳуқуқий сиёсатнинг мазмуни ва моҳияти юзасидан фикр-мулоҳазалар юритилган.</p> Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34945 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИ ПРОФИЛАКТИКАСИ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ГЕРБИЦИД СИФАТИДА “АЛЬБЕНДАЗОЛ” ПРЕПАРАТИНИ ҚЎЛЛАШ УСУЛИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34987 <p>Жарроҳлик амалиётида топилган паразитар жигар инвазияларининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири эхинококкдир [5-7, 12]. ЖССТ маълумотларига кўра, дунё бўйлаб ҳар йили уч миллионга яқин одам эхинококкоз билан касалланади [1-8, 11]. Ўзбекистон эхинококкозга чалинган минтақалардан биридир [3, 9, 10].</p> Раджабов Жасур Пардабаевич, Атоева Мохигул Отабековна, Усмонов Амирбек Усмонович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34987 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 ҲАРБИЙ ИНСОНЛАРНИНГ СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРДА ДАВО-ПРОФИЛАКТИК ЧОРАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34991 <p>Ушбу мақолада ҳарбийларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари ҳамда парадонтитларни даволаш усулларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотларда қатор илмий натижалар олинган, жумладан, замонавий жамиятда ҳар қандай касалликнинг аҳамияти ушбу касалликнинг аҳоли орасида тарқалиши, оғирлик даражаси ва натижаларнинг жиддийлиги, бемор ва унинг оиласининг ёки умуман жамиятнинг иқтисодий йўқотишлари билан&nbsp; аниқланганлиги келтирилган.</p> Ш.Ш.Шадиева, Хамраева Раъно Рахматилоевна Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34991 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34992 <p>В данной статье среди внешних воздействий одним из наиболее часто встречающихся в настоящее время является потребляемая вода различного состава, доказано, что избыточное количество солей, макро-и микроэлементов, химический и биологический состав воды негативно влияет на органы и системы организма.</p> Султонова Лола Джахонкуловна, Тулаев Анвар Раҳматович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34992 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 ЮҚОРИ КИМЁВИЙ ТАРКИБЛИ СУВЛАРНИНГ ИСТЕЪМОЛИ ТАЪСИРИДА ОРГАНИЗМДА ЮЗ БЕРАДИГАН ЎЗГАРИШЛАР https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34993 <p>Юқори кимёвий таркибли ер ости сувлар билвосита таъсири организмнинг 70-80% ини ташкил этувчи сувнинг радиолизи ҳосил бўлиши билан изоҳланади, бунда сув ионизацияланганда оксидловчи ва ишқорий хусусиятларига эга радикаллар шаклланади. Бундан ташқари атомар водород, гидропероксил радикаллар, водород пероксиди ҳосил бўлиши ҳам аҳамиятли. Эркин оксидловчи радикаллар ферментатив реакцияга киришиб, бунинг натижасида фаол сульфгидрил гуруҳлар фаол бўлмаган дисульфид бирикмаларга айланади. Ушбу биокимёвий жараёнлар фермент тизимлари каталитик фаоллигининг пасайишига олиб келади, бу ўз навбатида ҳужайра ядроларида ДНК ва РНК нинг камайишига олиб келади, бу ҳолат улар янгиланишлари жараёнларини бузади.</p> Д.К.Худойбердиев, Сафаров Фурқат Абдухалилович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/34993 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 KOSMOSNI XALQARO VA MILLIY NUQTAI NAZARDAN TARTIBGA SOLISH MASALALARI, MUAMMOLAR VA ISTIQBOL https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35075 <p>Ushbu maqolada xalqaro kosmik huquqning asoslari va uning O'zbekiston qonunchilik kontekstida qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. IMRAD (Kirish, Metodlar, Natijalar va Muhokama) tuzilmasidan foydalanish orqali biz xalqaro kosmik huquqning keng qamrovli koʻrinishini taqdim etamiz, Oʻzbekistonning ushbu sohadagi qonunchilik choralarini tahlil qilamiz va milliy meʼyoriy hujjatlarni jahon standartlariga moslashtirish boʻyicha tushunchalarni taklif etamiz. Tadqiqotda Oʻzbekistondagi kosmik qonunchiligining hozirgi holati va kelajak istiqbollarini koʻrsatish uchun shartnomalar, milliy qonunlar va statistik maʼlumotlardan iborat turli manbalardan foydalaniladi.</p> Ochilov Asliddin Akramovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35075 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 MA'LUMOTLAR VA ROZILIK: O'ZBEKISTONDA BIOMETRIK MA'LUMOTLARNI TO'PLASH VA ULARDAN FOYDALANISHNING HUQUQIY MUAMMOLARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35076 <p>Ushbu maqola Oʻzbekistonda biometrik maʼlumotlarni toʻplash va ulardan foydalanish bilan bogʻliq huquqiy landshaftni oʻrganadi, asosiy eʼtiborni ish joyi va jamoat joylaridagi ilovalarga qaratadi. Unda xalqaro standartlar va milliy qonunchilik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinib, amaldagi qonunchilik bazasidagi muammolar va kamchiliklar ko‘rsatilgan. Tadqiqot Markaziy Osiyoda rivojlanayotgan texnologiyalar kontekstida maʼlumotlarni himoya qilish va shaxsiy daxlsizlik huquqlari boʻyicha davom etayotgan muhokamaga hissa qoʻshishdan iborat.</p> Ochilov Asliddin Akramovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35076 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗБЕКСКОГО, РУССКОГО ЯЗЫКОВ И ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ В СУДАХ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ УЗБЕКИСТАНА https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35077 <p>В данной статье рассматривается сложный языковой ландшафт правовой системы Узбекистана, уделяя особое внимание использованию узбекского, русского и языков меньшинств в судах и официальных документах. В нем исследуются исторический контекст, действующая законодательная база и практическая реализация языковой политики в судопроизводстве страны. В исследовании анализируются проблемы и возможности, предоставляемые многоязычием в правовой сфере, с учетом аспектов доступа к правосудию, культурных прав и национальной идентичности. Благодаря всестороннему обзору законодательства, тематическим исследованиям и сравнительному анализу это исследование вносит вклад в более широкий дискурс о языковых правах и правовом плюрализме в постсоветской Центральной Азии.</p> Очилов Аслиддин Акрамович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35077 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 DATA PROTECTION AND PRIVACY IN AUTONOMOUS VEHICLES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF EU LEGAL FRAMEWORKS https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35078 <p>This article provides an in-depth examination of the legal challenges and regulatory approaches concerning data protection and privacy in autonomous vehicles (AVs) within the European Union. Using the IRAC (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) method, it explores the intricate balance between enabling AV technology and safeguarding individual privacy rights. The study analyzes the application of the General Data Protection Regulation (GDPR) and other relevant EU laws to AV data processing, discusses key guidelines from EU bodies, and identifies ongoing challenges in this rapidly evolving field.</p> Asliddin Ochilov Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35078 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 АНАЛИЗ ИММИГРАЦИОННОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СОХРАНЕНИЯ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35079 <p>В этой статье представлен всесторонний анализ иммиграционной правовой базы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), помещая ее в более широкий контекст национальных стратегий экономической диверсификации и усилий по сохранению социо-культурной идентичности. Посредством многогранного анализа это исследование исследует сложную взаимосвязь между иммиграционной политикой, динамикой рынка труда и формированием национальной идентичности в ОАЭ. В исследовании используется смешанный подход, включающий анализ правовой доктрины, сравнительно-правовые исследования и социально-правовые аспекты для выяснения сложностей, присущих иммиграционному режиму ОАЭ. В этой статье утверждается, что иммиграционные законы ОАЭ представляют собой тонкий баланс между содействием экономическому росту посредством привлечения иностранных талантов и инвестиций и одновременной защитой национального культурного наследия и социальной структуры. Исследование завершается критическим анализом проблем и возможностей, которые представляет собой развивающаяся иммиграционная среда ОАЭ, а также предлагает потенциальные пути правовой и политической реформы для повышения эффективности и справедливости системы.</p> Очилов Аслиддин Акрамович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35079 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАР https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35110 <p>Ушбу илмий мақолада қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларни назорат қилиш масалалари кўриб чиқилади. Илмий-амалий ва қонунчилик нуқтаи назаридан қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларга қарши курашиш сиёсатини қайта кўриш ва унинг ўрнига давлат томонидан назорат қилиш сиёсатини жорий этиш масалалари таҳлил қилинади. Ушбу муаммо бўйича мавжуд тадқиқотларни танқидий баҳолаш асосида қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни давлат томонидан назорат қилиш юзасидан комплекс чора-тадбирлар&nbsp; қўллашга доир турли тавсиялар ишлаб чиқилади.</p> Беристенов Самат Оразбаевич Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35110 Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 +0000 БУРИҒИЛАШ ЖАРАЁНИДА ГИЛ ҚАТЛАМЛАРНИНГ БЎКИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН ИНГИБИРЛОВЧИ РЕАГЕНТЛАР ҚЎЛЛАШ ТАДҚИҚОТЛАРИ ТАҲЛИЛИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35116 <p>Қудуқларда бурғулаш жараёнида бурғулаш эритмаларини такомиллаштириш орқали бўкиш ва сиқилишни олдини оливчи барит асосли эритмасининг қўлланилиши.</p> Қораева Дилнавоз Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35116 Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 +0000 ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕЩАТЕЛЬСТВА ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35117 <p>За&nbsp; последние&nbsp; 10&nbsp; лет&nbsp; в&nbsp; комплексном&nbsp; лечении&nbsp; 52&nbsp; больных с&nbsp; деструктивным панкреатитом&nbsp; (ДП)&nbsp; была&nbsp; включена&nbsp; методика&nbsp; видеолапароскопической&nbsp; санации&nbsp; (ВЛС) брюшной полости + внутриаортальная антибактериальная терапия. У всех больных во время лапароскопии установлен ДП, в том числе субтотальное поражение тела и хвоста поджелудочной&nbsp; железы&nbsp; (ПЖ)&nbsp; с&nbsp; крупноочаговым&nbsp; геморрагическим&nbsp; некрозом парапанкреатической клетчатки - у 21, жировой некроз преимущественно головки и тела ПЖ&nbsp; с&nbsp; массивной&nbsp; инфильтрацией&nbsp; и&nbsp; имбибицией&nbsp; гепатодуоденальной&nbsp; связки, паранефральной и параколической клетчаток - у 12, мелкоочаговый и смешанный некроз тела и хвостовой части ПЖ с инфильтрацией и имбибицией корня брыжейки поперечно- ободочной кишки и парапанкреатической клетчатки - у 19.</p> Холиев Обиджон Одил угли, Хужабаев Сафарбой Тухтабаевич Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35117 Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 +0000 JANUBIY TURKMANISTON ILK SHAHARSOZLIK MADANIYATINING PAYDO BO‘LISHI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (Oltintepa yodgorligi misolida) https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35191 <p>Ushbu maqola Janubiy Turkmanistonning ilk shaharsozlik manzilgohlaridan biri hisoblangan Oltintepa manzilgohining tarkibiy tuzilishi, shaharsozligi va moddiy madaniyati haqida fikr yuritilgan. Qadimgi Oltintepa shahri arxeologiyasi bilan bog’liq ma’lumotlar ilmiy tahlilga tortilgan.</p> Narzulloyev Farrux Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35191 Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 +0000 AXBOROT JAMIYATI NAZARIYASI BILIMNING IJTIMOIY AHAMIYATINI TUSHUNISH MAYDONI SIFATIDA https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35237 <p>Maqolada axborot jamiyati nazariyasi bilimning ijtimoiy ahamiyatini tushunishda muhim bosqichga aylanishi, epistemologiya va gnoseologiya o'rtasidagi farqni ajratish, ijtimoiy ong shakllari masalalari tahlil qilingan.</p> Axmedova Dilafro`z Qudratullayevna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35237 Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 +0000 ARTIONIMLARNING KOMMUNIKATIV VAZIFASI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35238 <p>Ushbu maqolada artionimlarning vazifaviy xususiyatlari, jumladan, kommunikativ funksiyalari haqida so’ yuritiladi.Artionimlar ma’lum maqsad, niyat, voqea-hodisalarni bayon qilish, tushuntirish, izohlash, ko‘rsatish, tasvirlab berish maqsadida yo‘naltiriluvchi ko‘rinishlarda ifodalanishi yuzasidan fikr mulohazalar yuritiladi.</p> Azamatova Odinaxon Obidovna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35238 Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 +0000 INKLYUZIV TA’LIMDA PSIXOLOGLAR FAOLIYATINING AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35263 <p>Biz ushbu maqolada psixologning inklyuziv ta’lim-tarbiya berish jarayonini tashkil qilishda kasbiy etikasi va mahorati hamda inklyuziv ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan talablarni o‘rgandik. Shuningdek, maqolada inklyuziv ta’lim tizimida o‘qituvchilarning kasbiy mahorati oshirish va alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqilgan.</p> Tohirova Mohigul Umir qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35263 Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 +0000 ИЖТИМОИЙ СТЕРЕОТИПЛАР ВА ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИ ҚАЙТА БАҲОЛАШ АСОСИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛАИКЛАРДАН АСРАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35264 <p>ушбу мақолада Янги Ўзбекистонда хотин-қизларни турли тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларнинг турли соҳа ва тармоқларда ўз қобилият ва имкониятларини рўёбга чиқариши учун шарт-шароит яратиш, ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига сўзсиз риоя қилинишини таъминлаш, оналик ва болаликни ҳар томонлама қўллаб-кувватлаш, шунингдек, оила институтини мустаҳкамлаш борасида амалга оширилган кенг кўламли ишлар кўлами таҳлил қилинган.</p> Раҳмонова Феруза Баҳромжон қизи Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35264 Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 +0000 КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ, ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЙ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35277 <p>Современная медицина решает множество проблем связанных со здоровьем детей, большое значение при этом занимает профилактика перинатальных, врожденных патологий, основным акцентом при котором считается здоровье матери до и на момент беременности. Помимо этого, факторами риска, при которых детерминируют врожденные пороки, причинно-следственное значения имеют экологический и социогенный.</p> Гайбиев Акмал Ахматжонович, Джурабекова Азиза Тахировна, Файзимуродов Фахриддин Толипович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35277 Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 +0000 TABIIY RESURSLARNING CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA AHOLINING CHEKSIZ EHTIYOJLARINI OQILONA QONDIRISH https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35285 <p>Ushbu maqolada iqtisodiyotdagi va jamiyatdagi mavjud tabiiy resurslar, ularning mavjud imkoniyatlari hamda insonlar ehtiyojlarini ular orqali qondirish yoki alternativ variantlar yaratish orqali mavjud tabiiy resurslarni kelajak avlodlar uchun ham saqlash borasida davlatlar tajribalari va o'z takliflarim yoritilgan.</p> Abdug'aniyeva Zulxumor Alijon qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35285 Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 +0000 IMPORTANCE OF GAMES IN LANGUAGE LEARNING https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35296 <p>Learning a foreign language involves grasping its grammatical and semantic rules, as well as understanding how native speakers use it in structured social exchanges. Students enter classrooms with varying levels of speaking experience; some are accustomed to expressing themselves, while others are less so. Certain students feel anxious speaking in front of the class, while others enjoy it. To cater to all learners, instructors may start with informal speaking activities, like paired discussions, before moving to whole-class discussions. This approach not only reduces pressure but also ensures everyone can contribute.</p> Gulnara Abdullaeva Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35296 Fri, 19 Jul 2024 00:00:00 +0000 EMOTSIYALARNI BOSHQARISH SAMARALI BOSHQARUV OMILI SIFATIDA https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35297 <p>Mazkur tezisda hissiyotlarni va emotsiyalarni boshqarish uslublari ilmiy-nazariy xususiyatlari va asoslari haqida fikr mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, Emotsiyalarni boshqarish uslublari va uning ahamiyati haqida munozaralar bayon etiladi.</p> Axmedova Maxira Sultonboyevna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35297 Fri, 19 Jul 2024 00:00:00 +0000 SUN’IY INTELLEKT VA UNING KELAJAGI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35313 <p>Sun'iy Intellekt (SI) texnologiyalari katta potentsialga ega bo'lib, ularning kelajagi juda kashfiyotli va qiziqarli. SI texnologiyalari tizimlarning o'rtacha rivojlanishi, jamiyatning har bir sohasiga o'z ta'sirini o'zgartirib, aql bovar qilmaydigan o'zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda ham, SIga katta e'tibor qaratilmoqda va bu soha rivojlanishiga qo'llab-quvvat berilmoqda. Prezident tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, oliy ta'lim muassasalarida SIga oid oliy ta'lim dasturlari yaratilishi, iqtisodiyot, tibbiyot, axborot texnologiyalari, va boshqa sohalarda SIga qanday foydalanishning ko'p tomonlama tahlili kuzatilmoqda.</p> Jalilova Muhayyo Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35313 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000 O’SPIRINLIK DAVRIDA STRESS (RUHIY ZO’RIQISH) HOLATI VA UNI BARTARAF ETISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35314 <p>Ushbu maqolada o‘spirinlik davrining psixik xususiyatlari, bu davrdagi aqliy, psixologik zo’riqishlar, hissiy zo’riqishlarning namoyon bo’lishidagi shaxs xususiyatlari yoritiladi. Ularning ong va dunyoqarashining shakllanishi, o‘spirinlik yoshdagi bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ular bilan birga ishlash, kun tartibining buzilishi, o’spirinlikdagi organizimning o’zgarishlari kabi masalalariga to’xtalinadi.</p> Murxashev Axmadxon Olimjon oʻgʻli Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35314 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000 THE IMPORTANCE OF GRAMMAR IN LANGUAGE LEARNING https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35319 <p>Grammar is sometimes considered to be unimportant in a language learning process because of boring lessons or methods. But grammar has a vital role in this study and it is a basic stage of the process. This paper focuses on the importance of grammar in language learning and argues that, it has a great connection with integrated skills.</p> Uldaulet Begdullaeva , Ummihabiba Jamalova Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35319 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000 ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИНИ КАФОТЛАНИШИ https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35360 <p>Сўнгги йилларда Ўзбекистон болалар манфаатларига қаратилган давлат сиёсатини амалга оширар экан, “ҳеч бир бола эътибордан четда қолмайди” деган тамойилга амал қилмоқда. Мамлакатимизда бoла ҳуқуқлари ва қoнуний манфаатлари сoҳасидаги мунoсабатлар Ўзбекистoн Республикаси Кoнституцияси асoсида қoнунлар, Ўзбекистoн Республикаси Президентининг қарорлари ва фармoнлари, Ҳукуматнинг қарoрлари, умумий 100 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга сoлинмoқда.</p> Тўхтабоев Сарваржон Нуриддинович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35360 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000 SPORTNING INSON PSIXOLOGIYASIGA SALBIY VA IJOBIY JIXATLARI (YAKKAKURASH SPORT TURI MISOLIDA) https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35361 <p>Ushbu maqolada sportning inson hayotidagi o’rni,xususan uning inson psixologiyasiga salbiy va ojobiy jixatlari sportning yakkakurash turi misolida yoritib o’tilgan.</p> Pirnafasova Risolat Ramatillayevna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/35361 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000