https://in-academy.uz/index.php/yoitj/issue/feed Журнал академических исследований нового Узбекистана 2024-07-23T05:27:57+00:00 Dildora info@in-academy.uz Open Journal Systems <p><strong>"Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali"</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34624 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА 2024-07-01T11:39:05+00:00 Соxиб Темиров bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>В статье представлены результаты испытаний концентраторного устройства параболоидной формы, выполненного в виде солнечной кухни для личного пользования.</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34625 The Mythological Model in Shukur Xolmirzayev’s Story “Qadimda bo‘lgan ekan” 2024-07-01T11:46:20+00:00 Mohichehra O’rolova bestpublisher01@gmail.com Normat Yo’ldoshev bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>This article analyzes Shukur Xolmirzayev’s story “Qadimda bo’lgan ekan” (Once upon a time), exploring unique stylistic features of the author and how these contribute to the narrative’s distinctive portrayal. The discussion revolves around the author’s use of mythological elements existing since ancient times in his storytelling. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34672 TARMAQ MODELLERI. KOMPYUTЕRLI MODELLЕSTIRIW ARQALI OQIWSHILARDA DÓRЕTIWSHILIKTI QÀLIPLЕSTIRIW 2024-07-02T10:13:34+00:00 Hamid Kabulov bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Bul maqalada tálim processinde kompyuterli modellestiriw hám kompyuterli modellestiriw arqalı oqıwshılardıń dóretiwshilik qabiletin</em><em>&nbsp;</em><em>rawajlandırıw haqqında sóz etiledi.</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34712 Markaziy osiyoda suv tanqisligi muammosi: afg'on omili, suv resurslaridan foydalanish bo'yicha xalqaro hamkorlik 2024-07-03T09:03:52+00:00 Dilmurod Iminov bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Ushbu maqolada xalqaro huquqiy tartibga solishga e'tibor qaratgan holda O'rta Osiyo mintaqasida transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda global masala bo’lib turgan, Afg’onistonda qurilayotgan Qo’sh-tepa kanalining Markaziy Osiyoga ta’siri va ushbu suv resurslaridan foydalanishni tashkil etish kontekstida suv-siyosatining asosiy jihatlari, suv mojarolari va suv nizolarini hal qilish mexanizmlari yoritilgan. Mintaqadagi Amudaryo daryodan foydalanish masalalari tahlil qilinadi, davlatlarning suv huquqlari va majburiyatlari aniqlanadi. Suvdan foydalanishning ekologik va ijtimoiy jihatlari suvni barqaror boshqarish nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, xalqaro shartnomalar, iqlim o'zgarishlarining suv resurslariga ta'siri va suvdan foydalanish iqtisodiyoti ko'rib chiqiladi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34742 IJTIMOIY PEDAGOGNING XIZMAT VAZIFALARI 2024-07-04T06:41:34+00:00 Dilnaz Begdullaeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Ushbu maqolada</em><em>&nbsp;</em><em>maktab</em><em>&nbsp;</em><em>yoshіdagі</em><em>&nbsp;</em><em>bolalarnіng</em><em>&nbsp;</em><em>ma`navіy</em><em>&nbsp;</em><em>shakllanіshіda</em><em>&nbsp;</em><em>ta`lіm</em><em>&nbsp;</em><em>muassasіnіng</em><em>&nbsp;</em><em>іjtіmoіy</em><em>&nbsp;</em><em>pedagogіk</em><em>&nbsp;</em><em>ta`sіrі</em><em>&nbsp;hamda іjtіmoіy pedagognіng xіzmat vazіfalarі </em><em>haqіda</em><em>&nbsp;</em><em>so’z</em><em>&nbsp;</em><em>boradі.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34744 5G TECHNOLOGIES: TRANSFORMING CONNECTIVITY AND BEYOND 2024-07-04T06:51:23+00:00 Gulchekhrakhon Abdumuminova bestpublisher01@gmail.com Jaloliddin Mamatmusayev bestpublisher01@gmail.com Nodirjon Mukhammadaliyev bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>The advent of 5G technology marks a significant milestone in the evolution of wireless communication, promising to revolutionize various sectors by offering unparalleled speed, connectivity, and efficiency. This paper provides a comprehensive analysis of 5G technologies, exploring their architecture, capabilities, and potential impact across different industries. It delves into the technological advancements that underpin 5G, including millimeter waves, massive MIMO, and beamforming. Furthermore, the paper examines the transformative applications of 5G in areas such as healthcare, transportation, smart cities, and the Internet of Things (IoT). Challenges associated with the deployment and adoption of 5G, including regulatory, security, and infrastructural issues, are also discussed. Through this exploration, the paper aims to provide a holistic understanding of 5G technologies and their role in shaping the future of global connectivity.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34785 TALABALARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI 2024-07-04T11:15:33+00:00 Ariwxan Adikalieva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Agressiya psixologiyada boshqa talabalarga yoki atrof-muhitga zarar yetkazish yoki zarar yetkazishga qaratilgan salbiy xatti-harakatlarni tavsiflovchi asosiy tushunchalardan biridir. Shaxsiyatni shakllantirish va sotsializatsiya jarayonida bo'lgan talabalar o'zlariga ham, atrofdagilarga ham ta'sir qiladigan agressiv xulq-atvorning turli shakllarini namoyish etishlari mumkin. Talabalarda agressiv xulq-atvorning psixologik jihatlarini o'rganish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan yuqori ahamiyatga ega. Agressiyaning sabablari va mexanizmlarini tushunish nafaqat tajovuzkor xatti-harakatlar bilan samarali ishlashga, balki talabalar va ularning atrof-muhitiga mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Ushbu mavzuni o'rganish talabalarda tajovuzning paydo bo'lishiga olob keladigan omillarni aniqlashga, shuningdek agressiv xulq-atvorning oldini olish va tuzatish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi. Talabalarning individual psixologik xususiyatlarini ham, ularning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirining keng kontekstini ham hisobga olish muhimdir. Shunday qilib, talabalarda agressiv xulq-atvorning psixologik jihatlarini o'rganish, xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi, talabalarda ijobiy xatti-harakatlar va hissiy tartibga solishni rivojlantirishga yordam beradi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34791 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БА И ОБСТРУКТИВНЫХ БРОНХИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ 2024-07-04T11:23:55+00:00 Нафосат Хуррамова bestpublisher01@gmail.com Дилрук Шавкатиллаева bestpublisher01@gmail.com Нигина Насимова bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Статья посвящена актуальной теме лечения обструктивных бронхитов и бронхиальной астме у беременных. Результаты исследования показали, что действие монтелукаста сопоставимо по силе противовоспалительного эффекта с иГКС, хотя несколько уступает последним. Прием монтелукаста приводил у больных к улучшению ПСВ, повышал толерантность к физической нагрузке, отчетливо уменьшал количество эозинофилов в общем анализе крови, облегчал состояние дыхания больных, приводил к снижению потребности в приеме В2-агонистов, уменьшал проявления аллергического ринита и конъюктивита. &nbsp;Применение монтелукаста способствовало легкому течению заболевания и уменьшению пребывания койко-дней в стационаре.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34792 JISMONIY TARBIYA VA SPORT MENEJMENTI 2024-07-04T11:31:23+00:00 Madinabonu Pardabayeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Jismoniy tarbiya va sport menejmenti sport sohasida muvaffaqiyatli va samarali boshqaruvni ta’minlash uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Bu maqola jismoniy tarbiya va sport menejmenti sohasining asosiy jihatlarini ko‘rib chiqadi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34872 Собир Ўнар ижодида замон, макон ва образ 2024-07-07T10:51:42+00:00 Дўстбек СУЛАЙМОНОВ bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="308"> <p><em>&nbsp;Биз ва биздан катта авлод Саид Аҳмад, Одил Ёқубов, Пиримқул Қодиров, Шукур Холмирзаев, Ўткир Ҳошимов каби адабиётмизнинг улуғ дарғаларининг асарларини ўқиб улғайган, шу улкан адибларнинг мангуликка дахлдор асарлари бизга ибрат бўлиб келган.</em><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лекин негадир, ўтган асрнинг 80-йилларида атоқли ёзувчимиз Шукур Холмирзаев “Адабиёт ўладими?” деган баҳсталаб мавзуни ўртага ташладики, ҳамма ҳайратда қолди. Шунда биргина насрнинг ўзида Назар Эшонқул, Улуғбек Ҳамдам, Луқмон Бўрихон, Абдуқаюм Йўлдош, Собир Ўнар каби ўнлаб ёш ва истеъдодли ёзувчилар майдонга чиқдики, Шукур Холмирзаевнинг барча хавотирлари тарқаб кетгандек бўлди.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34963 НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 2024-07-10T10:21:35+00:00 Нигина Солеева bestpublisher01@gmail.com Гулшайдо Мамирова bestpublisher01@gmail.com Нигина Насимова bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="319"> <p><em>ПР являются серьезной проблемой общественного здравоохранения, так как приводит к материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Статья посвящена актуальной теме преждевременных родов и нововведениях в данной проблеме. </em><em>Необходимо продолжать исследования для разработки более эффективных методов профилактики и лечения ПР. Новые методы профилактики и лечения ПР позволили улучшить прогноз для матерей и детей. Тем не менее, ПР по-прежнему остаются серьезной проблемой, и требуются дальнейшие исследования для разработки более эффективных методов профилактики и лечения.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34966 The Art and Science of Teaching Speaking Skills 2024-07-10T11:33:10+00:00 Gulnara Abdullaeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>This article explores the key principles and strategies for educators to effectively teach speaking skills in a classroom setting also we identified some aspects of teaching speaking. Is not merely about mastering language; it encompasses the development of confidence, clarity, and cultural sensitivity. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34970 MEVALI DARAXTLARNI OʻGʻITLASH 2024-07-10T11:40:13+00:00 Boburjon Toʻrayev bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Kimyoviy o'g'itlar turli xil mevali daraxtlarning turli xil ozuqa moddalariga bo'lgan ehtiyojiga qarab tuzilishi kerak. Zarur bo'lgan narsalarni to'ldirish kerak. Ko'p sonli dala tajribalari natijasida turli mevali daraxtlar uchun azot (N), fosfor (P2O5) va kaliy (K2O) ning oqilona nisbati quyidagicha aniqlandi: "azot, fosfor, va kaliy" mevali daraxtlarning yil davomida o'sishi va rivojlanishi uchun "yuqori- Talab xususiyatlari "o'rta va yuqori" ni ko'rsatadi, ammo kuzda qo'llaniladigan asosiy o'g'it butun yil davomida umumiy fosforli o'g'itning 80% dan ortig'iga qo'llanilishi kerak. yil, chunki kuz - ildiz tizimining eng yuqori o'sish davri, fosfor esa ildiz otgan ozuqa moddasi bo'lib, yil davomida barqaror ta'minlanadi. Mazkur maqolada mevali daraxtlarni oʻgʻitlash va ulardan toʻgʻri foydalanish haqida soʻz boradi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34974 ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШ НАТИЖАСИДА ИНСОН ОРГАНИЗМИДА ЮЗ БЕРАДИГАН МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР. 2024-07-10T11:45:59+00:00 Д.К. Худойбердиев bestpublisher01@gmail.com Фурқат Сафаров bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Ушбу мақолада</em><strong><em>&nbsp;</em></strong><em>ҳозирги замонда энг кўп учраётган таъсирлардан бири бу турли хил таркибли истеъмол қилинаётган сувлардир, сувнинг керагидан ортиқ миқдордаги тузлар, макро ва микро элементлар, кимёвий ва биологик таркиби организм аъзо ва тизимларига салбий таъсир кўрсатиши исботланганлиги келтирилган.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34979 Ер ости сувлари истеъмоли натижасида ичакларда кечадиган морфо-функционал ўзгаришлар. 2024-07-10T14:43:04+00:00 Лола Султонова bestpublisher01@gmail.com Анвар Тўлаев bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Юқори кимёвий таркибли ер ости сувларининг организмга таъсирини клиник ва экспериментал усуллар ёрдамида ўрганиш, организмда уларнинг таъсирида юзага келадиган иммунологик, цитогенетик, гематологик ва бошқа клиник-лаборатор параметрларни аниқлаш, юқори кимёвий таркибли ер ости сувлар натижасида юзага келадиган касалликларни комплекс ташҳислаш ҳақида маълумотлар келтирилган.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34980 Описание исследовательского материала и методов исследования, проводимых при исследовании парадонтитов у военных. 2024-07-10T15:02:38+00:00 Ш.Ш. Шадиева bestpublisher01@gmail.com Раъно Хамраева bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>В этой статье </em><em>ведущим этиологическим фактором пародонтита является микрофлора зубной бляшки (микрофлора зубного налёта), образующаяся на пелликуле зуба в области зубодесневой бороздки. Патогенное влияние микрофлоры может проявится в связи с избыточным накоплением её в зубном налёте или с изменением состава микрофлоры. В этих случаях преимущественно появляются грамотрицательные микроорганизмы, фузобактерии и спирохеты. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35004 QURILIS SHOLKEMLERIN ZAMAN TALABINA SAY RAWAJLANDIRIW 2024-07-11T14:44:54+00:00 Abadan Dauletbaeva bestpublisher01@gmail.com Rinat Aytbaev bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Qurılıs kompleksi ekanomikamızda ha’zirgi ku’nde </em><em>а</em><em>’hmiyetli &nbsp;&nbsp;orın iyelep kelm</em><em>е</em><em>kte. Ekanomikaǵa kiritilip atırǵan investiciyalar kóleminiń asıp barıwı kapital qurılıs kólemin artıwına jáne onıń quramın keńeyiwine sebep bolmaqda. 2023-jıl juwmaqları boyinsha, ulıwma kólemi 149, 9 trln. swmga teń bolǵan qurılıs jumısları orinlandi hám 2022-jıldaǵıg’a salıstırǵanda joqarı ósiw páti (106, 4%) támiyinlendi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35005 Тележурналисттиң информация жеткере алыў қәбилети 2024-07-11T14:51:25+00:00 Гүлайым Нургалийева bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Бул мақалада &nbsp;</em><em>журналисттиң мақсетли аудиторияға информация жеткериў шеберлиги, тележурналистке қойылатуғын талаплар </em><em>ҳаққ</em><em>ы</em><em>нда сөз етилген. Репортёрлық шеберлигиниң, сондай-ақ, ораторлықтың тележурналист искерлигиндеги әҳмийети анализленген.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35072 Употребление глагольных соотношений в произведении Ч. Айтматова «Джамиля». 2024-07-12T14:33:32+00:00 Айгерим Джаксиликова bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="308"> <p><em>Понятие о глагольных соотношениях, формах глагольных соотношений, их применении и использовании в художественном произведении.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35073 Роль Алишера Навои в культурной жизни Хорасана 2024-07-12T14:40:16+00:00 Айгерим Джаксиликова bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>Роль Алишера Навои в мире. Взгляды энциклопедиста на языкознание. Алишер Навои – воплощение совершенной личности в своем искусстве.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35102 MFY XODIMLARINING O‘ZARO HAMKORLIKDAGI FAOLIYATI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA O’RGANILISHI 2024-07-13T14:04:43+00:00 Charos Umarova bestpublisher01@gmail.com O.R. Avezov bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>Maqolada MFY xodimlari sotsial-psixologik kompetentligini asosini psixologik munosabatlar, mahalla raisi &nbsp;va xodimlar o‘rtasida o‘zaro hamjihatlikni tashkil etishdan iborat psixologik &nbsp;jihatlar yoritilgan.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-13T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35124 USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH 2024-07-15T07:43:47+00:00 Mirigul Kurbanbaeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>As the world becomes ever more connected, the appeal of learnіng a new language іs clear. Whether for busіness or pleasure, beіng able to communіcate on an іnternatіonal level can brіng many benefіts. Nowadays most students of hіgher educatіon want to use effectіve study methods so they can learn a language fast and speak іt. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35129 USING THE GAME METHOD IN TEACHING ENGLISH 2024-07-15T07:51:56+00:00 Mirigul Kurbanbaeva bestpublisher01@gmail.com <p>Іt іs аppаrеnt thаt, pаrеnts аrе&nbsp;tryіng tо&nbsp;еnhаnсе&nbsp;thеіr сhіldrеn’s knоwlеdgе&nbsp;hоrіzоn аnd аbіlіtіеs. Duе&nbsp;tо&nbsp;thеіr busy-tіmе&nbsp;аt wоrk, сhіldrеn аrе&nbsp;bеlіеvеd іn sсhооls&nbsp;аnd оthеr еduсаtіоnаl еstаblіshmеnts. Sіnсе&nbsp;thеrе&nbsp;аrе&nbsp;mіllіоn typеs оf еduсаtіоnаl tооls&nbsp;аnd mаtеrіаls іn оrdеr tо&nbsp;tеасh lеаrnеrs, tеасhеrs hаvе&nbsp;mаny оptіоns tо&nbsp;еxplаіn thеmеs&nbsp;wіthоut dіffісultіеs. Еspесіаlly, іn ЕSL аnd ЕFL сlаssrооms dіdасtіс&nbsp;gаmеs аrе&nbsp;bеіng&nbsp;plаyеd mоstly. Thіs аrtісlе&nbsp;hаs аіms tо&nbsp;іntrоduсе&nbsp;dіdасtіс&nbsp;gаmеs, іts іmpоrtаnсе&nbsp;аnd&nbsp;sоmе&nbsp;еxаmplеs by аnаlyzіng. Аlsо&nbsp;іt fосusеs оn dіgіtаl dіdасtіс&nbsp;gаmеs tо&nbsp;plаy оut оf&nbsp;сlаssеs.</p> 2024-07-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35130 TEACHING ENGLISH THROUGH ICTI 2024-07-15T07:58:04+00:00 Mirigul Kurbanbaeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>The artіcle dіscusses the possіbіlіtіes of usіng іnformatіon and communіcatіon technologіes іn the process of teachіng Englіsh, іdentіfіes the goals of usіng ІCT іn Englіsh lessons, and characterіzes the types of actіvіtіes that contrіbute to the effectіve learnіng of the materіal.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35131 THE NECESSITY OF TEACHING ENGLISH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 2024-07-15T08:02:54+00:00 Mirigul Kurbanbaeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>In recent years, the process of reforming foreign language teaching has intensified due to the globalization of social, economic and political problems around the world. Teaching and learning foreign languages ​​are becoming a vital necessity for every nation. In modern Uzbekistan, the role of teaching and developing foreign languages, especially English, is currently of great value. Learning English is a necessity of life and represents one of the basic requirements of modern society.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35133 ISSUES OF TEACHING ENGLISH IN SCHOOLS 2024-07-15T08:08:13+00:00 Mirigul Kurbanbaeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>In this article, innovative approaches to English language teaching in general education schools, students' free thinking, speaking depth, current responsibility, ways of improving the quality of education by the use of innovative methods by the English language teacher of general secondary schools are discussed. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35284 MAHMUDXOʻJA BEHBUDIY VA UNING JADIDCHILIK G‘OYALARI XUSUSIDA 2024-07-19T06:02:37+00:00 Otabek Nizomiddinxoʻjayev bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>Maqolada maʼrifatparvar ijodkor Mahmudxoʻja Behbudiy va uning jadidchilik qarashlari, ilgʻor gʻoyalari hamda jadidchilik harakatining ijtimoiy, maʼnaviy hayotdagi amaliy faoliyati, adabiy muhitga taʼsiri masalasi maʼlumotlar asosida ilmiy-amaliy jihatdan tahlilga tortilgan.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-07-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35348 GAMES AND GAME MOMENTS IN LESSONS IN PRIMARY SCHOOL 2024-07-23T05:27:57+00:00 Ulzada Umirbaeva bestpublisher01@gmail.com <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>The didactic game is a valuable means of nurturing the mental activity of children; it arouses in students a keen interest in the process of cognition. In it, children willingly overcome significant difficulties, train their strengths, develop abilities and skills. It helps to make any educational material exciting, evokes deep satisfaction in students, creates a joyful work mood, and facilitates the process of acquiring knowledge.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2024-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024