https://in-academy.uz/index.php/yopa/issue/feed Бюллетень педагогов нового Узбекистана 2024-05-16T07:12:45+00:00 Open Journal Systems <div class="description"> <p><strong>"Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi"</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> </div> https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/30973 МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЎҒРИ ОВҚАТЛАНИШЛАРИ ОРҚАЛИ ИШ ҚОБИЛИЯТИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ 2024-05-08T07:19:53+00:00 Шерзод Шаджалилов info@in-academy.uz <p>Мақолада малакали футболчиларни ҳозирги замонавий футболга тайёрлашда машғулот юкламаларни меёрлаш, тўғри овқатланишлари орқали мусобақа даврида спортчиларнинг иш қобилиятлар имкониятини юқори даражада бўлишини таъминлаб, шу орқали уларни техник-тактик ҳаракатларини ва ўйин давомидаги бажариладиган ҳаракат фаолиятларининг самарадорлигини ошириш, ҳамда бўлажак мусбақаларда яхши ўйин кўрастиб юқори натижаларга эришиш.</p> 2024-05-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/31069 TILSHUNOSLIKDA SHAXS XARAKTERINI IFODALOVCHI LUG‘AVIY BIRLIKLAR TADQIQI 2024-05-10T04:12:03+00:00 Mokhigul Uktamova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada tilshunoslikda shaxs xarakterini ifodalovchi lug'aviy birliklarning tadqiqi va tahlili keltirilgan. Tadqiqot jarayonida lingvistik va psixologik yondashuvlar qo'llanilgan hamda turli adabiyotlar tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, shaxs xarakterini ifodalovchi lug'aviy birliklar tilning muhim qismi hisoblanib, ular orqali insonning ichki dunyosi, hissiyotlari va xatti-harakatlarini aks ettirish mumkin. Shuningdek, ushbu birliklar tilning ifodali vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. Maqolada shaxs xarakterini ifodalovchi lug'aviy birliklarning tasnifi, ularning semantik xususiyatlari va qo'llanilish doirasi batafsil yoritilgan. Maqola oxirida keltirilgan xulosalar tilshunoslik sohasida olib borilgan tadqiqotlarga qo'shimcha hissa qo'shadi.</p> 2024-05-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/31524 TIBBIY OLIYGOHLARIDA LOTIN TILINI O’QITISHDA TIL TAJRIBASINING SAMARADORLIGI 2024-05-16T07:12:45+00:00 Sabina Sabirova info@in-academy.uz <p>Maqolada xorijiy til o’qitishning&nbsp; eng&nbsp; muhim “til&nbsp; tajribasi” metodini afzallik&nbsp; tomonlari&nbsp; va&nbsp; foydalanish o’rni&nbsp; vaqti hamda kutiladigan&nbsp; natijalar pedagogik&nbsp; ish&nbsp; tajribalarimdan&nbsp; va ilmiy – nazariy, ilmiy – amaliy yozishmalarning&nbsp; teran&nbsp; xulosalaridan&nbsp; kelib&nbsp; chiqib, mazkur metodni&nbsp; Respublikamiz Tibbiy&nbsp; oliygohlarida&nbsp; lotin&nbsp; kasbiy tilni&nbsp; o’qitish, o’rganishga samaradorligini asoslovchi&nbsp; fikr- mulohazalarni&nbsp; tasdiqlovchi&nbsp; misollar&nbsp; yordamida&nbsp; yozma bayon&nbsp; etishga&nbsp; harakat&nbsp; qilindi.</p> 2024-05-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024