Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения https://in-academy.uz/index.php/zdaf <p>«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> ru-RU Wed, 06 Sep 2023 05:07:19 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 GLOBAL ILMIY TADQIQOTLAR TUZILMASIDA INNOVATSION FAOLIYAT https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20246 <p>Mazkur maqolada global ilmiy tadqiqotlar davrida innovatsion faoliyatning ilm-fan va iqtisodiyotni rivojlantirishdagi tutgan o‘rni va hamaiyati hamda ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishning modeli haqida so‘z yuritilgan.</p> Absobirov Samariddin Qurbonovich Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20246 Tue, 12 Sep 2023 00:00:00 +0000 NODAVLAT TA’LIM MUASSASALARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHGA KONSEPTUAL YONDASHUVLAR https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20392 <p>Maqolada mаmlаkаtimizdа аmаlgа оshirilаyotgаn tа’lim tizimidаgi islоhоtlаr tа’lim tizimini bоshqаrish mехаnizmlаrini oʻzgаrtirish, tаkоmillаshtirishni, ya’ni bоshqаruvning mа’muriy buyruqbоzlik mеtоdlаridаn vоz kеchib, ijtimоiy-iqtisоdiy, zаmоnаviy tаlаblаrgа mоs kеlаdigаn, dеmоkrаtik tаmоyillаrgа аsоslаngаn bоshqаruv tizimini shаkllаntirish xususida fikr yuritilgan. Bu bugungi kunning eng аsоsiy tаlаblаridаn biri boʻlib, nаfаqаt bоshqаruv muаmmоlаri, bаlki subyеktlаrning bоshqаruv fаоliyatini tаshkil etish vа ulаrni shаkllаntirish zаmiridа, eng аvvаlо, bоshqаruv tizimining turli boʻgʻini rаhbаrlаrining bоshqаruv fаоliyatini tаkоmillаshtirishning yoʻl-yoʻriqlаrini аniqlаsh, yangi shаrоitlаrgа muvоfiqlаshtirish vа аmаliyotgа jоriy etish vаzifаlаrini bеlgilаydi.</p> Firdavs NAVRO‘ZOV Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20392 Sat, 16 Sep 2023 00:00:00 +0000 AGRESSIV O‘SMIRLAR ALOHIDA XUSUSIYATLARINING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK TASHXISI https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20393 <p>Ushbu maqolada agressiv o‘smirlar alohida xususiyatlarining ijtimoiy-psixologik tashxisi ochib berilgan.</p> Ganjiyev Feruz Furqatovich Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20393 Sat, 16 Sep 2023 00:00:00 +0000 ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИБ ЎҚИТИШДА КАСБ СТАНДАРТЛАРИНИНГ ЎРНИ https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20520 <p>Мақолада ўқув фанлари ўқув материалларини лойиҳаларини тузиб, ўқитишни ташкил этиш масаласи кун тартибига кўтарилган. Унда, ўқув материаллари лойиҳаларини тузишда касб стандартарининг ўрни ва аҳамияти кўрсатиб берилган.&nbsp;</p> Изетаева Гулбахор Кеунимжаевна Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20520 Wed, 20 Sep 2023 00:00:00 +0000 ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20921 <p>данная статья посвящена&nbsp; правильному планированию&nbsp; организации непрерывной педагогической практике студентов педагогических вузов как будущему учителю начальных классов.</p> Садуллоева Махфуза Гайбуллоевна Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20921 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARIDA PRAGMATIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA BADIIY MATN TAHLILINING AHAMIYATI https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20922 <p>Maqolada boshlangʻich sinf oʻqish darslarida oʻquvchilarning pragmatik kompetesiyasini shakllantirishda she’riy matnlarni tahlil qilishning ahamiyati yoritilgan. Boshlangʻich sinflarda badiiy asarni tahlil qilish turlari, tamoyillari, boshqichlari tahlil namunasi bayon qilingan. badiiy matnlarni tahlil qilish usullari koʻrsatilgan, pragmatik kompetensiyani shakllantirishga oid topshiriqlardan misollar keltirilgan.</p> Oʻgʻiljon Olloqova Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20922 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARI ORASIDA BILISH FAOLLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20923 <p>Ushbu maqolada ta’lim&nbsp; jarayonida&nbsp; bilish&nbsp; faoliyatini&nbsp; tashkil&nbsp; etish,&nbsp; ushbu&nbsp; jarayonda&nbsp; amalga oshiriladigan&nbsp; ishlar&nbsp; hamda&nbsp; bu&nbsp; ishlarning&nbsp; psixologik&nbsp; xususiyatlari&nbsp; bayon&nbsp; etilgan.&nbsp; Xususan,&nbsp; ta’lim jarayonidagi psixologik vaziyatlar sifat va samaradorlikka nechog’lik ta’sir koʻrsatishi, jarayonning sifatli tashkil etilishidagi oʻrni koʻrsatib oʻtilgan.</p> Shoymardonova Maxfuz Raxmatovna Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20923 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 BO‘LAJAK TARIX FANI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK KOMPITENSIYALARI https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20924 <p>Ushbu maqolada tarix fani o’qituvchilarini tayyorlashda innovatsion texnologiyalarning muhimligi ahamiyati o’rganilgan, maktab o’qituvchilarining hozirgi intelektual qobiliyatlarini inobatga olgan holda qaraydigan bo’lsak har bir tarix fani o’qituvchisi zamon bilan hamnafas bo’lgan holda ilg’or texnologiyalardan foydalana olish qobiliyatini shakllantirishi juda muhim jarayon hisoblanadi.</p> Shoymardonova Dilfuza Raxmatovna Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/20924 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000