NOFILOLOGIK YO’NALISH TALABALARIGA CHET TILLARINI O'QITISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI

Main Article Content

Ibrohimova Marhaboxon

Аннотация:

Hozirgi kunda chet tillarni o’rganishga bo’lgan qiziqish kundan-kunga oshyapti. Hozirgi
davrning dolzarb masalalaridan biri xorijiy tillarni o‘qitish orqali yosh avlodni ona-Vatanga
muhabbat va sadoqat, milliy g‘urur, yuksak axloq va ma‘naviyat, qadimiy va boy merosimizga
iftixor tuyg‘usi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdir. Jahon ta‘lim
tizimidagi tub islohotlar talabalarning chet tillarni mukammal o‘rganishlari, barcha sohalarda
chet tilini bilgan holda o‘zlarini namoyon eta olishlari uchun zarur shart- sharoit yaratib
berish, ularning xorijiy tilda og‘zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish muammolarini ilgari
surmoqda.

Article Details

Как цитировать:

Ibrohimova , M. (2023). NOFILOLOGIK YO’NALISH TALABALARIGA CHET TILLARINI O’QITISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI. Наука и технология в современном мире, 2(16), 25–28. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/16208

Библиографические ссылки:

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik -har bir

rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar

Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017-yil istiqbollariga bag‘isiilangan majlisidagi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017.16 yanvar

Мавлонова Р.А. Бошланғич таълимда инновация. -Т.: 2007.

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.:ИТПИМИО,

–169 б.

Ишмуҳамедов Р. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини

ошириш йўллари. -Т. ТДПУ. 2004.

Таълат Ғаффорова “Бошланғич таълимда замонавий педагогик технологиялар”

“Тафаккур”, нашриёти, Тошкент – 2011 йил

Ҳасанбоев Ж ва б.қ. Педагогика фанидан изоҳли луғат. -Т.:Фан ва технология.

Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранним язикам: базовий курс : пособие

для студентов пед. вузов И учителей / Е.Н. Соловова. – 3-е изд. – М.: АСТ:Астрел:

Полиграфиздат, 2010