Инновационные исследования в современном мире: теория и практика https://in-academy.uz/index.php/zdit <p>«Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> ru-RU info@innacademy.uz (Nurislom Akbarov) info@innacademy.uz (Nurislom Akbarov) Fri, 05 Jul 2024 07:17:31 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 MUTAXASSISNING TERGOV HARAKATLARIDAGI ISHTIROKI VA UNING HUQUQIY MAQOMIGA OID AYRIM MULOHAZALAR https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34836 <p>Tergov amaliyotida isbot qilish jarayonida mutaxassis ish uchun ahamiyatli holatlarga aniqlik kiritish maqsadida tergovchi yoki ekspertga savollar berishi hamda tomonlar va sudga o‘z kasbiy vakolatlari doirasidagi masalalarni tushuntirish uchun protsessual harakatlarda ishtirok etishi uning faoliyatidagi mustaqil yo‘nalishlari hisoblanadi. Qonunda mutaxassis faoliyatining ushbu yo‘nalishlari natijalarini rasmiylashtirishning protsessual tartibi belgilanmagan.</p> Abduvahobov Sherzodbek Abduvahobovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34836 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 ОКСЮМОРОН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34879 <p>Оксюморон является стилистическим приёмом, который рассматривается наряду с другими стилистическими приёмами в учебниках и также в исследовательских работах писателей. Эта стилистическая фигура речи не считается пристально изученной, как, например эпитет, метафора и т.д. Термин «оксюморон» формулируется по-разному в источниках и используется для того что бы придать индивидуальный эмоциональный окрас словам.</p> Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34879 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA SUGGESTIV NUTQIY AKTINING TURLARI VA ULARNING IFODALANISHI https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34893 <p>Ushbu maqolada suggestiv direktiv nutqiy aktlarning turlari va ularning turli leksik vositalar orqali ifodalanishi xaqida so’z yuritiladi.</p> Majidova Zulayho Abdimuminovna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34893 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 MAMLAKATIMIZDA BANK XIZMATLARINING RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34899 <p>Maqolada O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar asosida tijorat banklari tomonidan ko‘rsatilayotgan moliyaviy xizmatlarning rivojlanishi tadqiq etilgan. Xususan, bank xizmatlarida 2000 yildan boshlab yillar kesimida erishilgan yutuq va natijalar tegishli argumentlar bilan asoslab berilgan. Muallif tomonidan moliyaviy xizmatlarni rivojlantirishda bank tizimining institutsional asoslarini takomillashtirish, bank xizmatlarida universallashtirishni yanada oshirish, shuningdek aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun bank chakana mahsulotlarini rivojlantirish muhimligi ta’kidlangan.</p> Serjanov Aymurat Medetbaevich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34899 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ЎРТАКИ ОҚБОШ КАРАМ ЎСИМЛИГИГА БИОПРЕПАРАТ, МАҲАЛЛИЙ ВА МАЪДАН ЎҒИТЛАРНИ ҚУРУҚ МОДДА ВА НИТРАТ МИҚДОРИГА ТАЪСИРИ https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34955 <p>Ушбу мақолада ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар шароитида ўртаки оқбош карам ўсимлигига қўлланилган маҳаллий, маъдан ва биопрепаратларни меъёр ва муддатларига боғлиқ ҳолда уларни таркибида қуруқ модда ва нитрат миқдори бўйича илмий маълумотлар келтирилган.</p> Имомалиев Миршохид Иномжон ўғли, Асатова Саодат Саидовна Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34955 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ПЛОДА И РЕБЕНКА https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34959 <p>Плацентарная недостаточность (ПН) – это патологическое состояние беременности, при котором плацента не в полной мере выполняет свои функции, что негативно влияет на развитие плода. В статье описано частота встречаемости и влияющие на этот показатель факторы, а также влияние его на развитие плода и отдаленные последствия для ребенка.</p> Солеева Нигина Ботур кизи, Мамирова Гулшайдо Бобур кизи, Насимова Нигина Рустамовна Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34959 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ONLAYN NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34975 <p>Mazkur tezisda O‘zbekiston Respublikasida onlayn nizolarni hal qilish tizimlarini rivojlantirish uchun huquqiy asoslarni takomillashtirish muammolari va istiqbollari tahlil qilingan. Hozirda O‘zbekistonda onlayn nizolarni hal qilish uchun yetarli huquqiy asoslar, zamonaviy texnologik infratuzilma, raqamli savodxonlik darajasi va internet aloqasining barqarorligi yetishmaydi. Muammolarni hal etish uchun yangi qonunlar qabul qilish, texnologik platformalarni joriy etish, raqamli savodxonlikni oshirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu tizimlarni rivojlantirish huquqiy samaradorlikni oshiradi va iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishga hissa qo‘shadi.</p> Bosimbekov Umrzoq Jamoliddin o‘g‘li Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34975 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR TIPOLOGIYASINING PEDAGOGIK ASOSLARI https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34989 <p>Ushbu maqolada talabalarning muloqotchanlik kompetensiyasini rivojlantirishda samarador hisoblangan mashqlar hamda ularning pedagogic asoslari yoritilgan.</p> Bazarbayeva Azizaxon Shokirovna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/34989 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 QISHLOQ XO’JALIGIDA MIKROBIOLOGIYANING O’RNI https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35081 <p>Mazkur maqolada qishloq xo’jaligida mikrobiologiyaning o’rni, mikrobiologik jarayonlarini faollashtirish, chorvachilik komplekslari chiqindilaridan o’g’it olish haqida ma’lumotlar berilgan.</p> Azimov Azizbek Bafojonovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35081 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35258 <p>Мақолада янгиланаётган Ўзбекистонда амалга оширилаётган либерал-демократик ислоҳотлар тадбиркорлик, хусусан, тадбиркор шахс ҳуқуқий маданиятини мустаҳкамлаш ва юксалтириш учун мустаҳкам пойдевор вазифасини бажараётганлиги, унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўз боради.</p> Сўфиев А.А. Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35258 Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 +0000 BO'LAJAK YO'L MUXANDISLARINING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY ZARURATI https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35282 <p>Yo'l muhandislari millionlab odamlarning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan xavfsiz va samarali transport infratuzilmasini yaratish va saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirish yo'llarni sifatli qurish va texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlash, shuningdek, yo'llarda xavfsizlik va qulaylik darajasini oshirishning ajralmas qismidir. Ushbu maqolada biz yo'l muhandislarining kasbiy kompetentsiyalarining ahamiyatini, ularning jamiyatga ta'sirini va ushbu sohadagi mutaxassislarning ko'nikmalarini rivojlantirish usullarini ko'rib chiqamiz. Biz yo'l muhandislarining kasbiy mahoratiga qo'yiladigan joriy talablarni ko'rib chiqamiz, shuningdek, yo'l qurilishi bo'yicha mutaxassislarning malakasi tufayli hal qilinishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolarni ko'rib chiqamiz.</p> Toreshov Dauranbek Baxitbayevich, Kunnazarova Aynura Rametullayevna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35282 Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 +0000 TUBEROUS SCLEROSIS (CLINICAL CASE) https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35321 <p>Tuberous sclerosis is a rare genetic disorder that causes a tendency for benign tumors to develop throughout the body. The incidence rate is one case per 30 thousand population. Depending on the organ in which the pathological focus is localized, the patient may experience a varied clinical picture. Damage to the brain and spinal cord in tuberous sclerosis are the most common.(1,2)</p> Y.N. Madjidova , N.U. Majidova , A.X. Allayorova Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/35321 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000