XORIJIY DAVLATLARDA DAVLAT BOSHQARUVIDA MANFAATLAR TOʼQNASHUVINING OLDINI OLISH MASALALARI BO’YICHA OLIB BORGAN ISLOHOTLARI

Main Article Content

Bosimov Doston Olim o’g’li

Аннотация:

Ushbu maqolada xorijiy davlatlarning davlat boshqaruvi tizimlarida manfaatlar to’qnashuvini oldini olish va unga qarshi kurashish  borasidagi istiqbolli islohotlari va ularning tajribalariga asoslanib milliy qonunchiligimizga ayrim o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

Bosimov, D. . (2023). XORIJIY DAVLATLARDA DAVLAT BOSHQARUVIDA MANFAATLAR TOʼQNASHUVINING OLDINI OLISH MASALALARI BO’YICHA OLIB BORGAN ISLOHOTLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 5–15. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16229

Библиографические ссылки:

“Korrupsiya: qonun vа jаvobgаrlik” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari toʼplami/ Toshkent – 2017 / S.Niyozova. Korrupsiyani oldini olish vа ungа qаrshi kurаshdаgi аyrim xorijiy dаvlаtlаr tаjribаsi/133 b

“Korrupsiya: qonun vа jаvobgаrlik” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari toʼplami/ Toshkent – 2017 / B.H.Hamidov . Korrupsiyagа qаrshi kurаshdа xorijiy mаmlаkаtlаrtаjribаsi, 36-37-b

AxmetovA N. Konflikt interesov na gosudarstvennoy slujbe. // Vlast' 2013/12. – S.124

Николайчик В.М. Правовое регулирование этики официальных лиц в США // США.

A.M.Sirin, V.V.Seval'nev. Kategoriya “Konflikt interesov” po zakonadatelstvu Rossiyskoy Federasii, Kitayskoy Narodnoy Respubliki i drugix zarubejnix stran. Moskva, Infra-M-2016. S. 157-166

Севалънев В.В. Противодействие коррупсии: опит КНР // журналзарубежного законодателъства и сравнителъного правоведения. 2014. № 1 (44). С. 89-96.

Терещенко И.А. Коррупция как фактор угрозы национальной безопасности Российской Федерации: политологический анализ : автореферат дис.... кандидата политических наук: М. 2010.

Кобец П.Н. О некоторых направлениях использования в отечественном законодательстве зарубежного и международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в государственном аппарате / П.Н. Кобец // Следователь. - 2009. - №2.

Москалева М.Н. Имплементация норм международного права как направление антикоррупционной политики / М.Н. Москалева // Следователь. – 2008. - № 1.c. 23-27

Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов” http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102226/b62a1fb9866511d7c18254a0a96e961d5154a97e

Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 25.12.2008 “О противодействии коррупции”. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_82959/

“Manfaatlar toʼqnashuvi toʼgʼrisida” gi Qonuni Закон от 27 апреля 2006 г. № 159/2006 «Оконфликтеинтересов»(Zákonč.159/2006Sb.Ostřetuzájmů),(чеш.);Источник:https://anticor.hse.ru/main/country/Czech_Republic© Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ

“Davlat xizmatchilari faoliyatida manfaatlar toʼqnashuvining oldini olish toʼgʼrisida”gi Qonuni Закон от 25 апреля 2002 г. «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих»

Источник: https://anticor.hse.ru/main/country/Latvia© Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ

“Manfaatlar toʼqnashuvi toʼgʼrisida”gi Qonuni Источник: https://anticor.hse.ru/main/country/Croatia© Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ

“Davlat xizmatidagi manfaatlar toʼqnashuvi va korrupsiya toʼgʼrisida”gi Qonuni Закон Грузии от 17 октября 1997 г. №982 «О несовместимости интересов и коррупции в публичных учреждениях»Источник: https://anticor.hse.ru/main/country/Georgia© Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ

“Davlat xizmatchilari va amldorlarining axloq qoidalari printsiplari toʼgʼrisida” gi federal QonunI 1990- yil АQShda qabul qilingan

“Davlat muassasalari axloq qoidalari toʼgʼrisida” gi federal QonunI 1978- yilda qabul qilingan.