SOVET DAVRIDA FARG‘ONA VILOYATIDA AHOLIGA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH

Main Article Content

Sharafiddinov Abdug‘affor
O‘lmasova E’tiborxon Sodiqjonovna

Аннотация:

Ushbu maqolada O’zbekiston SSR tarkibidagi Farg’ona  viloyati tibbiyot sohasining moddiy-texnik holati, tibbiy  muassasalarining qurilishi, ikkinchi jahon urush1946-1991yillarida aholiga tibbiy malakali yordam ko’rsatish, shifokorlarning ijtimoiy turmushi haqida ma’lumotlar berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Sharafiddinov, A., & O‘lmasova, E. (2023). SOVET DAVRIDA FARG‘ONA VILOYATIDA AHOLIGA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 27–32. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16240

Библиографические ссылки:

Ахмедова Р.М. Ўзбекистонда санаторий ва курорт муассасаларининг фаолияти (1925-1991 йй.) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. 14-бет

Bekmirzaev R., Xakimov A., Nazirov M. Farg’ona viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko’rsatish masalalari (1946-1991 yillar).– Farg‘ona, 2022. – 70 b.

FVDA, 1023-fond, 4-ro’yxat, 1725- yig’ma jild, 11- varoq.

FVDA, 111- fond, 1- ro’yxat, 1473- yig’ma jild, 7- varoq.

FVDA, 93- fond, 1- ro’yxat, 312- yig’ma jild, 15- varoq.

FVDA, 93-fond, 1-ro’yxat, 2478-yig’ma jild, 128-varoq..

FVDA, 93-fond, 1-ro’yxat, 2478-yig’ma jild, 15-varoq.

FVDA, R -837- fond, 41- ro’yxat,, 5627- yig’ma jild, 135-varoq

FVDA, R-837-fond, 41-ro’yxat, 5627-yig’ma jild, 136-varoq.

FVDA, Р-837- fond, 41- ro’yxat, 5627- yig’ma jild, 133-varoq.

FVDA, Р-837- fond, 41- ro’yxat, 5949- yig’ma jild, 17- varoq.

FVDА, 111-fond, 1-ro’yxat, 296-yig’ma jild, 1-varoq.

FVDА, 111-fond, 1-ro’yxat, 370-yig’ma jild, 13-varaq.

Urmonov U. Role Of Livestock And Livestock Products In Domestic And Foreign Trade Of The Ferghana Valley (Late XIX-Beginning Of XX Century): Https://Doi. Org/10.47100/Conferences. V1i1. 1261. Inresearch Support Center Conferences 2021 Aug 18 (No. 18.05).

Urmonov U. The role of livestock and products in domestic and foreign trade of Turkestan in the late XIX and early XX centuries. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. -January, 2022-I. ISSN 2181-9750, 2022-yil.

Urmonov U. Turkistonda chorvachilikning aholi kundalik hayotidagi o'rni. Qarshi davlat universiteti. Sohibqiron yulduzi. -4-son, 2021-yil.

Urmonov U.A. Recources Of Livestock In Tukistan In The Late XIX Century-Early XX Century: Comparative Analysis. – The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: November 30, – 2020. 491-495 р.