TALABALARNING IJODIY VA KASBIY TA'LIMIDA RAQAMLI RESURSLARDAN FOYDALANISH OMILLARI

Main Article Content

Mavlonov Sherzod Hazratkulovich
Adilov Abduraim Nomozovich

Аннотация:

Ushbu maqola talabalarning kasbiy ta'limida raqamli resurslardan foydalanishning to'liq ko'rinishini beradi. Tadqiqotda hozirda kasbiy ta’limda foydalanilayotgan elektron ta’lim platformalari, raqamli darsliklar va simulyatsiya vositalari kabi keng ko‘lamli raqamli resurslar aniqlangan. Mualliflar, shuningdek, raqamli resurslardan foydalanish bilan bog‘liq muammolarni, masalan, texnologik infratuzilmaga bo‘lgan ehtiyoj, o‘qituvchilar malakasini oshirish va o‘quvchilarning faolligiga qaratilgan masalalar atroflicha ko‘rib o‘tildi.

Article Details

Как цитировать:

Mavlonov , S. ., & Adilov , A. . (2023). TALABALARNING IJODIY VA KASBIY TA’LIMIDA RAQAMLI RESURSLARDAN FOYDALANISH OMILLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 36–40. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16274

Библиографические ссылки:

Sherzod Xazratqulovich Mavlonov, & Botir Baxtiyor O‘G‘Li Abdullayev (2021). TA’LIM JARAYONIDA CROCODILE ICT DASTURIDAN FOYDALANISH. Science and Education, 2 (3), 323-327.

Mavlonov, S. ., Monasipova , R. ., & Qilichev, S. . (2023). ELEKTRON TA’LIM MUHITLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’LIMINING SAMARALIGINI OSHIRISH TAMOILLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 37–40. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/15204

Sh. Mavlonov (2022). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA KIBERXAVFSIZLIKNI O‘QITISH ZARURIYATI. Science and innovation, 1 (B7), 1198-1201. doi: 10.5281/zenodo.7306523

Mavlonov, S. (2023). ELEKTRON TA’LIM MUXITIDA “AXBOROT XAVFSIZLIGI” FANINI O’QITISHDA INTERFAOL KURS DIZAYNLARI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 15-18.

Mavlonov , . S. . (2023). ONLAYN TA’LIM MUHITLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’LIMLARINING SAMARALIGINI BAHOLASH. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(17), 50–52. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/15125

Hazratkulovich, M. S. (2023). Effective Strategies for Teaching Information Security in Online Learning Environments. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(5), 412-418.

Mavlonov, S., & Monasipova, R. . (2023). ELEKTRON TA’LIM MUHITIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI O‘QITISHDA TADQIQOTLAR TAHLILI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 267–270. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16158

Tishlikov , S. ., Ismatillayev, A., & Mavlonov, S. . (2023). METHOD AND ALGORITHMS FOR CORRECTING ERRORS IN THE TRANSMISSION OF TEXT INFORMATION. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 262–266. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16157

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE. Science and Innovation, 1(7), 668-671.

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELEKTRON RAQAMLI IMZO. Science and innovation, 1(A7), 668-671.

Negmatulloev, Z., Abduraximov, D., Allayorov, S., & Adilov, A. (2023). MATHCAD MUHITIDADA DASTURLASH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 41-45.

Adilov, A., & Mirzayev, S. (2023). STUDYING THE TOPIC “FEATURES OF MANAGING UNITS IN VARIOUS TYPES OF COMBAT” USING INTERACTIVE TEACHING METHODS. Science and innovation, 2(B2), 195-197.

Adilov, A. (2023). TA’LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI KENG JORIY QILISHNING AVZALLIKLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 124-127.

Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: https://cyb erleninka. ru/articl e/n/ma-lumotl ar-omborini-yarati sh-bo-yicha-kasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari (дата обращения: 02.06. 2022).

Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA’LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.

Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.

Doniyor o‘g‘li, S. J. (2023). O ‘ZBEKISTONDA TAʼLIM TIZIMIDA BO ‘LAJAK MUTAXASSISLARNING MAʼLUMOTLAR BAZASI BO ‘YICHA BILIMLARINI SHAKILLANTRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 72-77.

Jasur Doniyor O‘G‘Li Saidov, Saydullo Payzievich Allayorov, & Said Xalilovich Islikov (2021). MAʼLUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO‘YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2 (1), 1804-1807.