RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR IMKONIYATLARIDAN TA’LIMDA SAMARALI FOYDALANISH

Main Article Content

Abduraximov Doniyor Baxodirovich
Adilov Abduraim Nomozovich
Baxodirov Muzrob Doniyor o’g’li

Аннотация:

Axborot texnologiyalari zamonaviy jamiyat hayotiga koplab foydali va qiziqarli narsalarni olib keldi. Ushbu maqolada respublikamiz oliy ta’lim tizimi о‘quv jarayoniga tez kirib kelayotgan yana bir ajoyib istiqbolli chinakam samarali texnologiya - "bulutli" hisoblash kontseptsiyasida asosiy orinni egallagan zamonaviy ta’limda virtual texnologiyalar  va uning  dasturiy ta’minotidan foydalanish yoritib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Abduraximov, D. ., Adilov , A. ., & Baxodirov , M. . (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR IMKONIYATLARIDAN TA’LIMDA SAMARALI FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 41–45. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16334

Библиографические ссылки:

Абдурахимов, Д. А. (2016). Прогнозирование развития регионов Узбекистана. Молодой ученый, (21-1), 2-4.

Abduraximov, D. ., Taniberdiyev, A., Monasipova, R. ., & Ismatillayev , A. (2023). O‘QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH METODLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 123–127. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/15421

Abduraximov, D., Taniberdiyev, A., Monasipova, R., & Ismatillayev, A. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANLARIDA DARSDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 96–103. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/15322

Kornilov, G. P., Abdulveleev, I. R., Logunova, O. S., Kalandarov, P. I., Tursunov, O., Kodirov, D., & Abdurakhimov, D. (2022, December). Electric power supply of steel producing companies: Schematic design solutions to improve reliability of power grids. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2686, No. 1, p. 020005). AIP Publishing LLC.

D. Abduraximov, & M. Baxodirov (2022). TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH. Science and innovation, 1 (B7), 1529-1534. doi: 10.5281/zenodo.7315741

Абдурахимов, Д. Б. (2022). АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ИНТЕРНЕТДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ. Экономика и социум, (1-1 (92)), 287-292.

Аbduraximov, D. B. (2019). FEATURES OF THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Bulletin of Gulistan State University, 2020(2), 28-33.

Abduraximov, D. B. Text of lectures on economic informatics. Gulistan 2008.

Negmatulloev, Z., Abduraximov, D., Allayorov, S., & Adilov, A. (2023). MATHCAD MUHITIDADA DASTURLASH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 41-45.

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELEKTRON RAQAMLI IMZO. Science and innovation, 1(A7), 668-671.

Adilov, A., & Mirzayev, S. (2023). STUDYING THE TOPIC “FEATURES OF MANAGING UNITS IN VARIOUS TYPES OF COMBAT” USING INTERACTIVE TEACHING METHODS. Science and innovation, 2(B2), 195-197.

Adilov, A. (2023). TA’LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI KENG JORIY QILISHNING AVZALLIKLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 124-127.

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE. Science and Innovation, 1(7), 668-671.

D.Abduraximov M.Baxodirov. (2022). USING THE CAPABILITIES OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN INFORMATIZATION OF EDUCATION. https://doi.org/10.5281/zenodo.7315741

Доcтонбек Эгамназар Ўғли Абдураимов, Абдураим Намазович Адилов, & Алишер Пардабо Ўғли Турдиев (2021). АНИЗОТРОП ВА ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ ИККИ ЎЛЧОВЛИ ҲОЛАТДАГИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ. Scientific progress, 1 (5), 449-453.

Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.

Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA’LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.

Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: https://cyb erleninka. ru/articl e/n/ma-lumotl ar-omborini-yarati sh-bo-yicha-kasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari (дата обращения: 02.06. 2022).