ONLINE KURSLARNI TASHKIL ETISHDA WEB TEXNOLOGIYALARI

Main Article Content

Butaboyev Alimardon Alimjonovich
Nuriyev Mansur Karimovich
Qilichev Sunnatullo Toxir o’g’li

Аннотация:

Zamonaviy dunyoda biz ko‘rayotgan o‘zgarishlarning misli ko‘rilmagan sur'atlari texnologiyalarning rivojlanishi, globallashuv, iqtisodiyotining o‘sishi, fan va texnikani rivojlanishini kuzatishimiz mumkun. Shu jumladan Axborot texnologiyalari ham juda katta suratlarda rivojlanmoqda. Elektron hukumat va raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda ta’lim jarayonlarida ham online kurslar jadallik bilan rivojlanmoqda. Online kurslarni rivojlanishida internet tarmoqlarining o‘rni beqiyos albatda. Shu jumladan online o‘quv kurslarni tashkillashtirishda Web texnologiyalarining keng foydalanilmoqda. Bugungi kunda axborot texnologiyalari rivojlanishini web texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Article Details

Как цитировать:

Butaboyev, A. ., Nuriyev, M. ., & Qilichev, S. . (2023). ONLINE KURSLARNI TASHKIL ETISHDA WEB TEXNOLOGIYALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 52–56. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16352

Библиографические ссылки:

Qilichev, S., & Butaboyev, A. (2022). ELEKTRON TA’LIMNING O ‘QUV-USLUBIY TA’MINOTINI YARATISHDA WEB TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Science and innovation, 1(B8), 268-274.

Butaboyev, A., & Qilichev, S. (2022). ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR VA ULARNING SISTEMALARINI BERILGAN BITTA NUQTADA YECHISH TEXNOLOGIYASI. MATHCAD DASTURI TARKIBIDAGI RKADAPT VA BULSTOER FUNKSIYALARINING QO‘LLANILISHI. Science and innovation, 1(A8), 123-128.

S.Qilichev A.Butaboyev. (2022). USE OF WEB TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF ELECTRONIC EDUCATION. https://doi.org/10.5281/zenodo.7342875

Бутабоев Алимардон Алимжонович, Худайкулов Совет Ишанкулович, Саттаров Собидхон Мухтарович, & Абилҳакимов Бекмурот Абдураимович (2020). Моделирование закономерность отложения взвешенных и донных наносов жиззакского водохранилища. Life Sciences and Agriculture, (2-2), 155-159.

Бутабоев Алимардон Алимжонович, Саттаров Собидхон Мухтарович, Худайкулов Совет Ишанкулович, & Жураев Адхам Менгзия Ўғли (2020). Моделирование надежности работы водохранилища. Life Sciences and Agriculture, (2-2), 149-154.

Butaboev, A. A., Sattarov, S. M., Khudaykulov, S. I., & Zhuraev, A. M. Modeling the reliability of the reservoir” Life Sciences and Agriculture. Electronic scientific and practical journal. ISSN, 2181-0761.

Niyozov, M. B., Berdiqulov, L. I., & Qilichev, S. T. Axborot resurslarini yaratishda web texnologiyalardan foydalanish. Masofaviy ta'lim makonini takomillashtirishda axborot resurslari va texnologiyalari integratsiyasi va didaktik ta'minoti. Respublika miqyosidagi ilmiy konferensiya. Toshkent-2020.

S. Qilichev, & A. Butaboyev (2022). ELEKTRON TA’LIMNING O‘QUV-USLUBIY TA’MINOTINI YARATISHDA WEB TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Science and innovation, 1 (B8), 268-274. doi: 10.5281/zenodo.7342875

Qilichev, S. T. O'qitish jarayonida elektron ta'lim resurslarining o'rni va ahamiyati. O'zbekiston olimlari va yoshlarining innovatsion ilmiy-amaliy Tadqiqotlari mavzusidagi Respuplikla.

Qilichev, S. T. Masofaviy ta'lim tizimida o'quv resurslarini yaratib beruvchi Ispring dasturining imkoniyatlari. O'zbekiston olimlari va yoshlarining innovatsion ilmiy-amaliy tadqiqotlari mavzusidagi Respuplikla.

Qilichev, S. T., & Samatov, U. S. (2021). Magistrlar tomonidan elektron ta'lim resurslarini yaratishda foydalanilayotgan dasturlar. GulDu axborotnomasi.

Mavlonov, S. ., Monasipova , R. ., & Qilichev, S. . (2023). ELEKTRON TA’LIM MUHITLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’LIMINING SAMARALIGINI OSHIRISH TAMOILLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 37–40. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/15204

Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., & Rakhmatov, F. O. (2022, August). Comprehensive assessment of the degree of flooding of soil-cutting working bodies (on the example of plow shares). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1076, No. 1, p. 012069). IOP Publishing.

Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., Korabekova, S., & Bakhronova, M. A. (2022, December). Determination of the total resistance of the ploughshare when the blade is blunted. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.

Rakhmatov, O., Rakhmatov, F. O., Nuriev, K. K., & Nuriev, M. K. (2022, August). Development and justification of the thermal parameters of a mechanized rotary blancher. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1076, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.

Raxmatov, F. O., Raxmatov, O., Nuriev, K. K., & Nuriev, M. K. (2021, October). Combined dryer with high efficiency for drying high-moist agricultural products. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 868, No. 1, p. 012076). IOP Publishing.

Негматуллоев , З. ., Нуриев, М. ., & Унгаров , Д. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 238–241. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16024

Doniyor o‘g‘li, S. J. (2023). O ‘ZBEKISTONDA TAʼLIM TIZIMIDA BO ‘LAJAK MUTAXASSISLARNING MAʼLUMOTLAR BAZASI BO ‘YICHA BILIMLARINI SHAKILLANTRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 72-77.